2980 €4190 HARTHOORN 's-Gravenstraat 63a, 's-Gravenpolder, tel. 311606 (if open avond €3760 Speciaal lekken ueel 22GC de voordelig^ Kei/KeK^eadH^ VERBOUWINGSUITVERKOOP PELMA showroom! Garagedeuren? Kom naar onze Uw advertentie huis-aan-huis in heel Zeeland l I INGEN OFFIC -reparatie aanpassingen Tel. 0113 229021 -Lid org. ned. tandprothetici SECRETARESSE NODIG? t I I i 1 -vergoeding ziekenfonds part, maatschappijen En nog veel meer bekende merken!!!! Kortingen van 10 tot 50 procent Lange Vorststraat 27 - Goes - Tel. 0113 - 2213 33 BEL 0113-274015 -nieuwe kunstgebitten evt. met implantaten Vanaf 1 juni den Hertog 1 Woensdag 12 juni 2002 DE BEVELANDER 2 OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 5,25 Geeft verbluffende resultaten! I KEUKENS b.v. t Werk aan je talent BI F 1 19.00-21.00 uur Helpende Welzijn Sociaal Juridisch Medewerker Verpleegkundige Verzorgende Praktijkopleider Scholingen op maat Wedgwood Villoroy&boch Arabia Thomas Port meirrion Pobbe&Perking Arzberg Dreesstraat 2 te Vlissingen Informatieavond 20 juni 2002 vosmaerstraat 3 4461 HT Goes Tot üw dienst! GEBRADEN GEHAKT 100 gram FILET AMERICAN 100 gram FARMERSALADE 100 gram 0,69 1,05 0,69 0,55 6,35 Tandprothetlsche praktijk KIPDRUMSTICKS gaar 100 gram RIBKARBONADE 1 kilo Techni-C-RU Computer RUNDERGEHAKT 1 kg Iedere woensdag GEHAKT H.O.H. 1 kg Uitbreiding, onderhoud, reparatie COMPUTERS en NETWERKEN En informeer eens naar onze speciale tarieven. i T A.B.S. KWALITEITSSLACERIJ ...tot verple welzijn... f Vs Helpende Zorg Sociaal Pedagogisch Werker Swarovski jewelry Fissler Alessi Stelten Goebel Kosta Soda Ittala Menu Hackman Dem eye re Global Wmf Le o reu set t :'i« Nespresso Amundsenweg 47, 4462 GP Goes, de Poel 2 Tel.: 0113-219770, Fax: 0113-219200 4 verzorging P .4,55 HOBBYHAL DE GRAAF UFijio*io| u /Opleidingen 443C Openingstijden gemeentehuis Internet: www.noord-beveland.nl Ook voor de gemeenteberichten! Voorlichtingsavond reconstructie Noordlangeweg/Christinastraat Kats Bouwen in afwijking van het bestemmingsplan Nobelweg 2-20 (bij McDonalds) Goes. Tel. 0113-271444 www.roczeeland.nl Bekendmaking wet milieubeheer: oprichtingsvergunning Wij hebben alles in huis voor een gezellige b.b.q Verordening Leerlingenvervoer gemeente Noord-Beveland I 4? Haal bij ons het GRATIS Garagedeurenboekje. Garagedeuren Het ROC Zeeland haalt het beste in je boven. Of je nu talent hebt voor een administratief, dienstverlenend, commercieel of ambachtelijk beroep. De keuze aan middelbare beroeps opleidingen is bijzonder groot: van administratie tot toerisme en van bakker tot beveiliging. Kom naar onze open avond en werk aan je talent! Compacte sfeervolle hoekkeuken met veel variatiemo gelijkheden in kleur. Compleet met glaskast, oven, kook plaat, koelkast, integrale afzuigkap, multiplex werkblad en spoelbak. Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: - de heer D. E. J. de Jong, Zonnebloemstraat 2 te Colijnsplaat voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Tuindorp, kadastraal bekend sectie L nummer 2381 te Wissenkerke. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmings plan ’Landelijk gebied’. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland zijn van plan om medewerking te verlenen aan dit bouwplan, vooruitlopend op de le herzie ning van het bestemmingsplan. Alvorens hiertoe over te gaan ligt deze aanvraag met ingang van 13 juni 2002 gedu rende twee weken (tot 28 juni 2002) voor een ieder ter gemeentesecretarie (kamerl.16), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur. Vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur. Spreekuur Maatschappelijk ondernemen: Voor het spreekuur Maatschappelijk Ondernemen elke maandagavond is geen belang stelling getoond. Dit spreekuur wordt daarom stopgezet. Als u vragen en/of opmer kingen heeft over maatschappelijk ondernemen kunt u natuurlijk wel zelf met Aly Wisse contact opnemen. Telefoon: (0113) 695788. Wij nodigen de inwoners van Kats van harte uit om 13 juni 2002 aanstaande om 19.30 uur naar het dorpshuis ’de Vriendschap’, te komen. Daar zal een aantal sprekers een toelichting geven op de voorgenomen reconstructie van de Noordlangeweg, de Christinastraat en de Boomdijk in Kats. Bovendien kunt u tijdens de bijeenkomst op 13 juni uw voorkeur over één van de inrichtingsvarianten uitspreken. Uw voorkeur zal zeker meespelen bij de definitieve besluitvorming door het college van Burgemeester en wethouders. Kom dus ook en bepaal mede het gezicht van Kats! Burgemeester en wethouders maken bekend, gelet op de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, bekend dat zij voorne mens zijn een oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan Loonbedrijf Kunst B.V. voor een inrichting ten behoeve van de opslag van mest stoffen aan de Kruisdwarsweg en Jan Taksweg te Kamperland, Vlieteweg te Wissenkerke en Zuidlangeweg te Colijnsplaat. De vergunninmg zal worden verleend onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. Inzage De stukken met betrekking tot de vergunningen liggen vanaf 13 juni 2002 t/m 11 juli 2002 voor een ieder ter inzage tijdens werkuren, alsmede ’s avonds na telefonische afspraak, ter gemeentesecretarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke (tel. 0113-377377). Burgerzaken: U kunt elke maandagavond, van 18.30 - 19.30 uur, op afspraak gebruik maken van de afdeling Burgerzaken. Telefoon: 377 388. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij de bestem mingsplannen ’Kamperland II’ en ’Bebouwde kom Kamperland II’ willen wijzigen ten behoeve van een uitbreiding van de C 1000 supermarkt, Veerweg 122 te Kamperland. Hiertoe maken zij gebruik van de wijzigingsbevoegdheden als bedoeld in artikel 19 van het bestemmingsplan ’Kamperland II’ en artikel 25 van het bestem mingsplan ’Bebouwde kom Kamperland II’, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De ontwerpwijzigingen liggen, tezamen met het bouwplan, met ingang van donder dag 13 juni tot en met woensdag 10 juli 2002 ter inzage ter gemeente-secretarie, kamer 1.17, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Gedurende deze termijn kunnen belang hebbenden schriftelijk hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Verder wordt op Maandag 1 juli 2002, tijdens een inspraak-Zinformatiebijeenkomst, de gelegenheid geboden om met een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en Schuitema Vastgoed over de ontwerp-wijzigingen van gedachten te wisselen en reac ties kenbaar te maken. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Casembroothuis, Nieuwstraat 46 te Kamperland en vangt aan om 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur). Wissenkerke, 12 juni 2002. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de burgemeester, C.J. van Liere, de secretaris, drs. D. Sinke. Vaststelling Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeente op 30 mei 2002 de gewijzigde Verordening leerlingenvervoer Noord-Beveland heeft vastgesteld. Ter inzage legging De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Noord-Beveland ligt met ingang van woensdag 12 juni 2002 tijdens de openingsuren van de gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage bij de cluster Welzijn, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Wijziging bestemmingsplannen ’Kamperland II’ en ’Bebouwde kom Kamperland II' Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 15 juni Iedere maandag en dinsdag ROC Zeeland, sectoren gezondheidszorg, welzijn en educatie Dreesstraat 2 te Vlissingen Tel.: (0118) 55 85 00 7 dagen/week bereikbaar van 07.00 - 24.00 uur tel. 0113-316520 E-mail: info@techni-c-all.nl Bernhardstraat 36 Kortgene 0113-306030 Mogelijkheden referendum Burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 14 mei 2002 het besluit genomen dat over voomoemd raadsbesluit een referendum kan worden gehouden. Tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kan door belanghebbenden tot en met 18 juni 2002 beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daaraan zijn griffierechten verbonden. Tot 3 juli 2002 kunnen kiesgerechtigden van de gemeente Noord-Beveland een inlei dend verzoek indienen om een referendum. De verzoeker dient in persoon tijdens de openingstijden op de afdeling Burgerzaken een formulier te ondertekenen en zich te identificeren. Indien u meer informatie wenst over het houden van een referendum, dan kunt u zich wenden tot het sectorhoofd Samenlevingszaken, de heer J. L. Doddema, tel. 0113-377340. Wissenkerke, 12 juni 2002. De burgemeester van Noord-Beveland, C. J. van Liere. Naai-,brei- en borduurmachmes ALLE GROTE MERKEN VERKOOP-INRUIL-FINANCIERING ONDERHOUD EN REPARATIES Gratis opgehaald (vooraf prijsopgave) ook op afspraak-klaar terwijl u wacht Naailessen en cursus voor - Lockmachines - Breimachines - Borduurontwerpen. Vraag ook ons gratis infoblad 9 _1 Comfortabele hoekkeuken voorzien van alle moderne gebruiksgemakken. Compleet met koelkast, afwasauto- maat, kookplaat, oven, schouw en multiplex werkblad met spoelbak en kraan. tr> s o Klein maar fijn. Compacte keukenopstelling met veel kleurmogelijkheden. Compleet met korvenkast, koel kast, kookplaat, oven, integrale afzuigkap, werkblad en spoelbak. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.30 -17.30 uur. Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Moderne hoekkeuken, strak design. Voorzien van alle inbouwapparatuur: koelkast, afwasautomaat, oven met kookplaat, schouw, multiplex werkblad met geïntegreerde spoelbak en kraan. In werkingtreding De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Noord-Beveland treedt in werking zes weken na de bekendmaking van dit besluit, zijnde 24 juli 2002. Wissenkerke, 12 juni 2002. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, C. J. van Liere, burgemeester, Drs. D. Sinke, secretaris. n Q Ondernemersweg 19 A.D.O- tel.: 0166 607085 www.abstholen.nl Wijziging van deze bestemmingsplannen is nodig voor een uitbreiding van de winkel en een uitbreiding van het parkeerterein (15 extra parkeerplaatsen). Negen parkeer plaatsen zijn gepland ter plaatse van het huidige speelterrein aan de Ripstraat. Het is de bedoeling om de speeltuin en het trapveld om te wisselen, zodat de speeltuin aan de zijde van de Spieringstraat komt te liggen. De parkeerplaatsen zijn geprojecteerd tussen de (nieuwe) speeltuin en het trapveld. Het nieuwe trapveld wordt ca. 12 meter korter, om de aanleg van de parkeerplaatsen mogelijk te maken. Het parkeerterrein krijgt overigens géén inrit aan de zijde van de Ripstraat; wel wordt een voetpad aan gelegd. Verder zal eep gedeelte van de groenstrook tussen de winkel en het speelter rein met 2 meter worden opgeschoven, ten behoeve van de uitbreiding van de winkel. Bedenkingen Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-vergunningen kunnep tot en met 11 juli 2002 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 11 juli 2002 over het ontwerp van de vergunning van gedachten worden gewisseld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. ^,IANS 1 MAXI-line hoekkeuken met extra bergruimte in de onder kasten, compleet met glas- en korvenkasten (korven onder de spoelbak), afwasautomaat, koelkast, schouw, kookplaat, combimagnetron en multiplex werkblad met ft*. S II o 8 8 N 8 w 8 I 8 c O O) I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2