Nieuwe fietsenstallingen NS Schaapscheerdersfeest in Nisse verkiezing Beste Buur op Bevelanden EVENEMENTEN Deelnemers gezocht Open Monumentendag 2002 OPEN MONUMENTENDAG 2002 OPENBARE KENNISGEVINGEN Extra vergadering raads commissie Middelen Manhuistuinconcert door Advendo uit Wolphaartsdijk Vergadering gemeenteraad Presentatie haalbaarheidsonderzoek Havenindustrieterrein op 18 juni 2002 DIKKE BANDEN RACE VOOR DE JEUGD Praatavond in Wilhelminadorp 17 DE BEVELANDER Woensdag 12 juni 2002 m co Periode I3 t/m I9 juni 2002 I BEVELAND - NS Railinfrabeheer begint deze week met het vernieuwen van de fietsrekken en -kluizen op de stations Kruiningen-Yerseke, Kapelle-Biezelin- ge en Krabbendijke. In de nieuwe stallingen kunnen reizigers hun fiets gemakkelijke, droog en veiliger stallen. De stallingen bestaan uit een onbewaakt deel en afsluitbare fietskluizen. Een vol programma biedt de bezoeker alle vormen van ver maak. Na de opening om tien uur met een optocht volgen tal van optredens. Fanfare St. Cae- cilia uit ‘s Heerenhoek, de Showgirls, de volksdansgroep de Babbelaars, Axelse kleder dracht, een line-dance optre den, Ons Boerengoed en een optreden van de Vendeliers bieden een gevarieerd en ge zellig programma. In onze maatschappij met een toe nemende wachtlijsten, vereenza ming en agressie is het belangrij- ker dan ooit dat je mensen om je heen hebt die je opvangen of on dersteunen in tijden van tegen spoed. Een aantal jaren geleden heeft daarom Humanitas, vereni- Borsele de Beste Buren van 2002 verkozen. Enige tijd geleden wer den middels huis aan huis folders alle inwoners van de Bevelanden opgeroepen om iemand aan te melden uit hun eigen omgeving die zich, zonder daar iets voor terug te verlangen, inzet voor zijn buren. REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING SAMENWERKING 20.30 uur 29-05 05-06 05-06 05-06 Om een uur wordt het publiek op het Dorpsplein getrakteerd op een programma met kunst, acrobatiek en toneel door de NISSE - Voor de 23e keer wordt op 15 juni in Nisse het Schaapscheerdersfeest gehouden. En evenals andere jaren wordt daar door de hele bevolking aan deelgenomen. Het thema voor dit jaar is de Middeleeuwen en daartoe hebben de Nissenaren al een heuse Middeleeuwse modeshow achter de rug, waarbij ze hun favoriete outfit konden kie zen. zien en is ‘s middags een op treden van de The Gaggling Ganders Gang. Het dagpro gramma eindigt om vijf uur, waarna iedereen zich kan voorbereiden op het avondbal in de tent op het Dorpsplein. Toegangsprijs bedraagt 2.50 en 1.- voor kinderen. In de onbewaakte stalling is meer ruimte tussen de klem men, zodat ook fietsen met brede sturen of fietstassen goed gestald kunnen worden. De rekken bieden meer moge lijkheden om fietsen vast te zetten met kabel- of beugel sloten. Over de fietsklemmen en de kluizen staat een overkapping van gehard glas met verlich ting. De kluizen zijn ook rui mer, zodat een fiets met kin derzitje er met gemak inpast. In de kluizen is een haak ge monteerd om regenkleding aan te laten drogen. De nieuwe stallingen worden gebouwd op dezelfde plaats als de oude stallingen. Tijdens de verbouwing, die naar ver wachting tot 10 juli duurt, moeten reizigers hun fiets in een tijdelijk onderkomen plaatsen. Kluishuurders krij gen een brief met informatie over hun nieuwe fietskluis. De vernieuwingen maken on derdeel uit van het project ‘Ruimte voor de Fiets’. In dit project vernieuwt Railinfra beheer zowat alle fietsenstal lingen in Nederland. Overal wordt hetzelfde type rekken en kluizen geplaatst. Het ministe rie van Verkeer en Waterstaat heeft 210 miljoen euro be schikbaar gesteld voor het project. Inmiddels zijn 80 nieuwe stallingen al gebouwd. Middeleeuwse artiestengroep ‘t Scapreel. Daarnaast vinden doorlopend demonstraties plaats van oude ambachten, boogschieten en ringrijden en op de Kasteelweide wordt ‘s ochtends een demonstratie met ganzen en ‘s middags met politiehonden gegeven. Hoog tepunt op dit terrein is een op treden van de Rijsbergse groep Vive Ia Vie dat een echt ridder- toernooi naspeelt. Om half vier volgt dan nog een dres- suurdemonstratie door de Heinkenszandse manege Rus ter en een défilé van oude tractoren. Rondom de kerk laat de kle- derdrachtgroep Mooi Zeeland de gehele dag haar collectie O» ging voor maatschappelijke dienstverlening met gemeentebe sturen van alle Bevelandse ge meenten, de Nationale Burendag ingesteld. Op 8 juni werden in Kapelle, Noord-Beveland en Goes en op 15 juni worden in Reimerswaal en 2001. 2002. GOES KAPPEN VAN BOMEN Naam Adres Tel. nr. 6 JULI 2002 E-mailadres:. Kinderen van I I t/m I2 jaar: 6 km. Wij zijn voornemens de volgende activiteiten te organiseren: Datum Ondertekening Ter inzage Geboren: Huwelijken: Burgemeester en wethouders van Goes Overleden: Wij willen de uiteindelijke results- rus RWS - Stationspark 30 - 4462 DZ GOES - Telefoon: 01 13 - 231674 8SSSS8& 13 juni Maanfeest Kattendijke I4 juni 14 juni Grote Markt Snuffelmarkt I5 juni 15 juni 16 juni 18 juni 18 juni I8 juni 19 juni T/m 29 juni I Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Het kantoor van onze vereniging is op woensdag I9 juni 2002 vanaf I6.00 uur gesloten Voor andere inlichtingen omtrent Open Monumentendag kunt u con tact opnemen met de afdeling wel zijn, tel. 249732. Vervolgens besprak de commissie de Jaarrekening 2001. De Jaarreke ning sluit met een positief saldo van 3.880.000 euro. Het college Alle basisscholen in de gemeente Goes die meewerken aan School sport Goes zijn benaderd om de kinderen hiervoor enthousiast te maken. De kinderen kunnen zich aanmelden via school. Uiteraard kunnen kinderen van 6 t/m I2 jaar zich ook rechtstreeks aanmelden bij ZRTC‘Theo Middel kamp’. Voor rechtstreekse aanmel dingen kunnen de kinderen tot vrij dag 28 juni a.s. terecht bij de heer H. de Jong, tel.: 0I I3 - 220890. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. De behandeling van de Voorjaars nota beperkte zich in dit stadium tot het stellen van een groot aantal vragen over achtergronden en om een nadere toelichting van opgeno men posten. De meeste vragen konden door de wethouder van fi nanciën afdoende worden beant woord. 31-05-2002 Zabeli, Lirak; 0I-06-2002 Kopmels, Cornelia Nicolette; 03-06-2002 van Westen, Marinus HendrikusTeunis; 04-06-2002 de Smit, Pepijn; 04-06-2002 van Dalen, Kimberley Jacoba Edeline; 05-06-2002 Kribbe, Finn; 05-06-2002 Feijtel,Adriaan Johannes Petrus; 06-06-2002 van de Vrie, Dimitri. 31-05-2002 Minderhout, Marinus en de Keijzer, Jacoba Francina; 31 -05-2002 Berman, Cornells Johannes en Ploegaert, Brigit Janine; 06-06-2002 Karreman, Marco en Kraak, Maroesja llona. Podium‘t Beest 20.30 uur Podium 't Beest Podium ‘t Beest 20.30 uur Grote Kerk 13.3O-I4.3O uur Podium ‘t Beest I5.3O uur Grote Kerk, Goes Basisschool Ichtus, 15.30-17.00 uur Filmvoorstelling: Sexy Beast Filmvoorstelling: Sexy Beast Concert door: Muziekvereniging Advendo Konsert: Palio Paréa Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga PI eintj esactl viteite n Wolphaartsdijk Opa’s Geheim. Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren: 0113- 212031 Wij hopen dat de belangstelling voor de praatavond groot zal zijn en zien u graag op 18 juni a.s. Konsert: Metal-Matinee Ma t/m za van 10.00-17.00 uur en donderdag tot 21.00 uur Overzichtsexpositie “Goes En Passant”. Keramiek, schilderijen en sculpturen van 8 kunstenaars. 2I-05 04-06 04-06 06-06 07-06 07-06 03-06 03-06 03-06 05-06 05-06 06-06 06-06 06-06 06-06 06-06 06-06 VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR FUNCTIEWIJZIGING NOORDWEEGSEWEG 29TE EINDEWEGE. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR UITBREIDING EN VERBOU WING WONING RIMMELANDPLEIN STE GOES Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het anders is aangege ven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58. Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Er is een bouwaanvraag ingediend voor het vernieuwen en opdelen van het pand Noordweegseweg 29 te Eindewege, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie H. nr. 2353, voor grotendeels niet-agrarische functies. Het verzoek is niet in overeenstemming met de agrarische bestemming uit gel dend bestemmingsplan "Eindewege-I” maar is planologisch wel acceptabel. Daarom zijn burgemeester en wethouders van plan medewerking te verlenen via de vrijstellingsmogelijkheid van artikel 19, lid 3 WRO. Alvorens daartoe te besluiten ligt de aanvraag vanaf 13 juni 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een refe rendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stads kantoor. Jan Willem Frisostraat 5 Emmastraat I4 Middelburgsestraat 36 Golda Meirstraat 64 Pauwenhof 51 Papeweg 72A Piet Heinstraat I Westhavendijk 70 Oosthavendijk 77 Scheldestraat 49 Duke Ellingtonlaan I0 de bouw van een schuurtje het uitbreiden van woning het bouwen van een woning het bouwen van een woning het bouwen van een schuur het verbouwen van de woning het uitbreiden van de bijkeuken en plaatsen tuinhuisje het bouwen van een garage het uitbreiden van de woning het bouwen van een woning ■■V. INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning, 11 juni, kun nen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u con tact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2. Postbus 2118,4460 MC Goes Tel: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 53298141 Internet www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 a Overzicht Burgerlijke Stand van 28-05-2002 t/m 06-06-2002 Op zondag 16 juni is er in de Man huistuin in Goes een concert dat wordt verzorgd door muziekver eniging Advendo uit Wolphaarts dijk. Het orkest staat onder leiding van dirigent René Boogaarts. Sa men met de slagwerkgroep zal een afwisselend repertoire worden ge boden. Het concert duurt van 12.30 tot Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woorden voe ten graag aan u kenbaar maken. Daarom nodigen wij u van harte uit om de presentatie van het haal baarheidsonderzoek bij te wonen en wel op dinsdag 18 juni 2002 om 19.30 uur in het stadhuis aan de Grote Markt te Goes. Deze presentatie is met name be doeld voor en gericht op de eige naren en gebruikers van het Have nindustrieterrein, maar belangstel lende inwoners zijn ook welkom. Vorige week is er een extra verga dering geweest van de raadscom missie Middelen over de voorjaars nota en jaarrekening. Het bestuur van de Openbare Bi bliotheek maakte gebruik van de mogelijkheid tot inspreken naar aanleiding van de Voorjaarsnota. Aan het gebouw van de bibliotheek moeten voor circa 318.000 euro aanpassingen worden verricht. Het bestuur pleitte voor een gemeen telijke garantie voor het afsluiten van een geldlening van 180.000 eu ro. De wethouder van financiën zei het bestuur toe dat zeer binnen kort overleg zal plaatsvinden over de wijze van bekostiging door de gemeente van deze uitgaaf. Heeft u interesse om dit jaar aan Open Monumentendag deel te ne men, stuur dan onderstaande ant- woordstrook vóór 15 juli 2002 re tour naar antwoordnummer 52, 4460 MB Goes. Manhuistuin, Zusterstraat 12.30-13.30 uur uit Wolphaartsdijk Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een kapver gunning heeft verleend voor de volgende particuliere bomen: Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Op voorstel van een lid van de raad of de voorzitter kan de raad bij de vaststelling van de agenda onder werpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren. Vragenuur voor leden gemeenteraad Op de derde donderdag van de maand is er om 19.30 uur een vra genuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het raadslid dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van het vragenuur bij de voorzitter. De voor zitter van de raad bepaalt per onder werp de spreektijd voor de vragen steller, voor de wethouders en voor de overige leden van de raad. stelt voor dit vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve. De commissieleden stelden bij el kaar circa 25 vragen. Deze konden grotendeels door de wethouder van financiën tot tevredenheid worden beantwoord. Een aantal vragen zal schriftelijk worden be antwoord. Diverse commissieleden gaven voorzetten om tot een ge richte besteding van het overschot te komen. Hierover zal in de raads vergadering van 20 juni besluitvor ming plaatsvinden. 28- 05-2002 Vaane.Teuntje; 29- 05-2002 Sprenger de Roover,Thomas; 29-05-2002 Louisse, Neeltje; 29- 05-2002 Kwekkeboom, Maria; 30- 05-2002 Roelofs,Johanna Maria; 31 -05-2002 Kramer, Gijsbregt Leendert; 31- 05-2002 de Boer, Antje; 01-06-2002 Bhoelai,Amina Khatun; 02-06-2002 de Winter, Elizabeth Maria; 03-06-2002 Donnars, Johannes; 03-06-2002 Rohling, Rowin- Xandrijn; 03-06-2002 Schaalje, Louwerus Jan. In de Openbare Bibliotheek Goes vervalt t/m 2 oktober het wekelijkse voorleesuurtje op woensdagmiddag. Avan Saksenlaan I de bouw van een berging Schimmelpenninckstraat 27 het bouwen vaneen berging/schuur het bouwen van een garage het verbouwen en uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het herbouwen van de schuur het bouwen van een tuinmuur bankgebouwen, koopmanshuizen, etc. het verbouwen van de woning het uitbreiden van het kantoor het verbouwen van garage tot slaapkamer Burgemeester C Koertstr 5 het bouwen van een tuinhuisje Oude Zeedijk 22 Trumanstede 9230 Duke Ellingtonlaan 16 Glenn Millerlaan 7 Arendstraat 2 Inlaag 62 Naereboutstraat 38 13.30 uur. De toegang is gratis. De ingang van de Manhuistuin be vindt zich bij het poortje rechts van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofge- bied (achterzijde). Bij minder goed weer wordt uitge weken naar de R.K. Maria Magdale- nakerk. Afdeling Communicatie Tel: (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Op donderdag 20 juni 2002 verga dert de gemeenteraad van Goes in het stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken in zien bij de afdeling communicatie in het stadskantoor, Oostsingel 2. U kunt daar terecht op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur en tus sen 13.30 en 16.00 uur (behalve op vrijdagmiddag). Op de avond van de vergadering liggen er agenda’s en stukken in de ruimte voor het publiek. De gemeenteraad be spreekt volgende week de volgen de onderwerpen: Er is een bouwvoornemen kenbaar gemaakt voor de verbouwing en uitbreiding van de woning Rimmelandplein 5 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sec tie C nr. 2229. Het bouwplan past niet geheel binnen de erfbebouwingsvoorschriften uit het gel dende bestemmingsplan “Honderd Gemeten", maar is wel in overeenstemming met het tegenwoordig gangbare perceelsbebouwingsbeleid. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan medewerking te verlenen via toepassing van de vrijstellings- procedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouw plan vanaf 13 juni 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wet houders van Goes. Op een informatieve bijeenkomst van 25 september 2001 is de aan zet gegeven voor de haalbaar- heidstudie voor het Havenindus trieterrein. Sinds die tijd hebben er constructieve gesprekken met circa 60 bedrijven plaatsgevonden. Daar naast vinden er nog diverse ver kenningen plaats op het gebied van subsidieverwerving. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees ter en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact op nemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113- 249709) F. van de Puttestraat te Goes: 2 Iepen De Zeeuwse Ren en Toerclub ‘Theo Middelkamp’ organiseert op zaterdag 6 juli 2002 een Dikke Banden Race voor de jeugd. De Dikke Banden Race is een fiets- wedstrijd op de weg waaraan kin deren van 6 t/m 12 jaar kunnen deelnemen op de eigen fiets. De “Dikke Banden Race” is een activiteit om kinderen enthousiast te maken voor de wielersport. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 juli van 18.30 - 20.30 uur op het Molenplein in Goes. Er zijn diverse fietswedstrijden voor: Kinderen van 6 t/m 8 jaar: 2 km; Kinderen van 9 t/m 10 jaar: 4 km; OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afde ling Burgerzaken is geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlichting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Neemt deel aan Open Monumentendag op 14 september 2002. Wilhelminadorp Mogelijke verharding “bospad” achter het dorp Ondersteuning verzoek bewo ners over parkeren in H.A. Hankenstraat Plaatsen van een verkeersspiegel op de uitgang van de parallelweg Oosthavendijk (hoek Krukweg) Infoplattegrond bij ingang dorp Bovenstaande agenda is een voor lopige agenda. Aansluitend krijgt u de gelegenheid vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de gemeente. Met algemene vragen bedoelen we vragen die voor meerdere personen van belang zijn. Met persoonlijke vragen kunt u het hele jaar terecht op het stadskantoor, tel 249600 of bij uw communicatiemedewerker, tel 249871. Een andere mogelijkheid is dat u op de avond zelf uw vraag in vult op een formulier. Hierop kunt u op korte termijn een reactie ont vangen. Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 03-06 t/m 07-06-2002. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de af deling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Op dinsdag 18 juni 2002, om 19.30 uur, is er een gemeentelijke praat avond voor de inwoners van Wil helminadorp. De praatavond wordt gehouden in het Wilhelminahuis, Brugstraat 4. Tijdens deze avond wil de belangenvereniging Wilhel minadorp en de gemeente met de inwoners praten over actuele za ken die er spelen in Wilhelmina dorp. Op zaterdag 14 september 2002 neemt de gemeente Goes voor de zestiende maal deel aan Open Mo numentendag. Het landelijke thema dit jaar is “Koopmansgeest”. Monumenten van de handel staan die dag cen traal. Het thema sluit aan bij de vie ring van 400 jaar Verenigde Oost- Indische Compagnie. Monumenten die op deze dag een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld grachten panden, molens, scheepswerven, apotheken, kantoorgebouwen, ren over geagendeerde onderwer pen. Het wóórd kan niet worden gevoerd: over een besluit waartegen be zwaar of beroep op de rechter open staat of heeft open ge staan; over benoemingen, keuzen, voor drachten of aanbevelingen van personen; indien een klacht ingevolge de AWB kan of kon worden inge diend. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient dit ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffier onder opgave van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Vaststelling van de jaarrekening Vaststelling van de Voorjaarsnota Instemming met delegatiebeslui ten grondverkopen. Handhaving van het besluit tot afwijzing van een verzoek om planschade. Vaststelling van het Huisvestings- programma primair en voortge zet onderwijs 2002. Oprichting van de Stichting Oos- terscheldewerf Goes. Vaststelling van het Beleidsver slag Abw, loaw en loaz 2001 Beschikbaarstelling van een kre diet voor de nieuwbouw van het stadskantoor. Vaststelling van een regeling voor de behandeling van aan de raad gerichte bezwaarschriften. Ontwikkelingsperspectief voor één de Bevelanden. Diverse begrotingswijzingen. In overleg met de belangenvereni ging heeft de gemeente de volgen de onderwerpen op de agenda ge zet: Steunpunt voor post- en geldzaken in Wilhelminadorp Verkeer in en rond het dorp Aanleg speelgelegenheid voor kinderen 6-12 jaar Toekomst gebouwen en kavel Proefstation voor de Fruitteelt Windmolenpark in omgeving van Wilhelminadorp Begraafplaats Wilhelminadorp: bewegwijzering, toegang en parkeren Bouwlocaties in de toekomst Integraal groenbeheer in en rond Ambachtscentrum Poppentheater Sim Bolus Hollandsche Hoeve speelt de voorstelling 15.00 uur

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 17