Faunabeleid Statencommissies r .VIOL/X' 2e voor de halve oriis Provincie Zeeland I tusteve 1 Mm. VIOL th €450.- I l r GLASHANDEL MOERSTEE I. I 1 I Fisslem i Vergmia BRUIDSKLEDING Pallina ANNETTE \-IENSBERGEN «150 serviezen U <170 cassettes 50 glasserviezen 50 kooksets Vuilwatertanks Proefalarm ■Mi Milieu LANGE VOR5TSTRAAT GOES 4 7 9 k 1 suACËpy LVOSELZAVÖSVyZG Met kortingen Saucijzenbroodjes Besluit accepteren melding J.G. Timmer man Groenvoer- drogerij B.V. Menselijke handelingen kunnen een bedreiging vormen voor planten- en diersoorten. De flora en fauna moeten worden beschermd om een plek op aarde te houden. De Flora- en faunawet is in het bijzonder gericht op de bescherming van planten en dieren. De Rijksoverheid heeft de wet vastgesteld en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de provincies. Uitbreiding, onderhoud, reparatie COMPUTERS en NETWERKEN Beleidskader Sociale Zorg Kipkerrysalade 100 gram 1,10 uit eigen keuken Techni-C-RH Computer Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 22/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl 0187 - 48 24 31 Boerenleverworst uit eigen keuken ’’opa's recept” 250 gram 0,85 3 Varkensfiletlapjes naturel of gemarineerd 100 gram 0,75 Ook aan één stuk of als rollade 4 Gepaneerde varkensschnitzels «■■Officiële Mededelingen mhhhhb JUJL Serviezen Cassettes Kooksets V j föcjfe 1i 5 DE BEVELANDER Woensdag 29 mei 2002 Nieuws Abdij „■MiiiHWIrr M eLS O» i fXIQf^l R 100% meer comfort voor rechts- en linkshandigen 5 HALEN 4 BETALEN Voorafgaand aan een vergade ring van Provinciale Staten (PS) bespreken diverse Statencom missies onder andere de door Gedeputeerde Staten(GS) inge diende voorstellen. De commis sievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het pro vinciehuis, Abdij 6, Middelburg. In alle Statencommissies is er aan het begin van de vergadering spreekrecht voor het publiek. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van J.G. Timmerman Groenvoerdrogerij B.V. voor het plaatsen en in ge bruik nemen van 2 schoorstenen van 30 meter hoogte binnen de inrichting aan de Kortgeenseweg 3 te Kortgene. Uit onderzoek is gebleken dat de geurcontour vol doende acceptabel buiten de be bouwde kom van Kortgene komt te liggen als de zogenaamde “overige bronnen” (lage geur- bronnen van de verwerking van het droge product, i.c. malen, persen en koelen) worden afge voerd via 2 aparte 30 meter hoge pijpen, waardoor voldoende verdunning in de lucht wordt ver kregen. Ruimte, Milieu en Water De commissie Ruimte, Milieu en Water vergadert op vrijdag 31 mei, aanvang 9.00 uur. De com missie bespreekt de nota inzake gebiedsgerichte aanpak West Zeeuwsch-Vlaanderen. Vooruit lopend op het ontwerp gebieds- plan heeft de gebiedscommissie een basisdocument, “De gekleur de kust”, opgesteld voor het kustgebied tussen Breskens en het Zwin. Ander agendapunten zijn de op- Belanghebbenden kunnen tot en met 10 juli 2002 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de afde ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. richting van een Zeeuwse Grond bank, het voorstel inzake het Grondwaterbeheersplan 2002- 2007 en de verordening Water huishouding Zeeland 2002, voor stel interprovinciale waterschap- pen/uitstel waterschapsverkiezin- gen, verkiezingen waterschap Zeeuws-Vlaanderen, voortgang BSB-operatie in Zeeland, inzet van biomassa en afvalstoffen in de kolengestookte elektriciteits centrale van EPZ te Borssele en de evaluatie van het Streekplan Zeeland. Algemeen Bestuur De commissie Algemeen Bestuur vergadert maandag 3 juni. Deze vergadering begint om 13.45 uur. Op de agenda staat onder andere de beschikbaarstelling van een krediet voor de verbou wing, inrichting en het toeganke lijk maken van het voormalige Abdijrestaurant voor invaliden. Het voormalig restaurant krijgt de functie van bedrijfsrestaurant. Als Provinciale Staten instemmen met het voorstel en alles verder volgens planning verloopt zal het karwei eind oktober zijn afge rond. Andere agendapunten zijn het project Grote Kerk Veere, veror dening duiksport, Regiovisie voor mensen met een functiebeper king, vernieuwingsproces open baar bibliotheekwerk, brief GS inzake haalbaarheidsonderzoek Roosevelt Academy, herindeling Zeeuwsch-Vlaanderen, dualisering provinciaal bestuur en verkiezin gen waterschap Zeeuws- Vlaanderen. Informatie De volledige agenda’s en bijbe horende stukken van alle com missies liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, Middelburg, tel. 0118-631400. Het informatiecen trum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan ook worden verkregen via de website: www.zeeland.nl. De regionale brandweren moeten een keer per jaar het sirenenet beproeven.. Als uniform en lande lijk geldend moment is de eerste woensdag in juni bepaald. Dit betekent dat de luide beproeving van het waarschuwingsstelsel dit jaar plaatsvindt op woensdag 5 juni 2002 om 12.00 uur. De proefalarm-cyclus bestaat uit driemaal het luid alarmsignaal om 12.00, 12.05 en 12.10 uur. Provinciale taken De taken van provincies liggen vooral op het terrein van de scha- debestrijding. Daarnaast mogen GS een verordening vaststellen waarin diersoorten worden ge noemd die niet onder de bescher mende werking van de wet val len, de vrijstellingslijst. Hoewel het in deze provincie niet gebrui kelijk is om kievitseieren te rapen, mogen GS ook hiervoor een periode vaststellen waarbin nen mag worden geraapt. Een maatregel die meer aansluit bij de praktijk is het sluiten van de jacht als er sprake is van bijzon dere weersomstandigheden. 's maandags gesloten Donderdag koopavond Jacht De bejaging van dieren is niet vanzelfsprekend meer. De laatste decennia is het aantal dieren waarop gejaagd kon worden geleidelijk teruggebracht tot 16 in 1998. Ook op andere wijze zijn beperkingen opgelegd. Toch blij ven er situaties over waarin het noodzakelijk is om dieren te ver storen of zelfs te doden. Bij voorbeeld bij schade aan land bouwgewassen buiten het ge opende jachtseizoen. Er worden dan ontheffingen verleend aan jagers om regulerend op te tre den. Voorwaarde hierbij is dat er sprake moet zijn van belangrijke schade. Om te bepalen wanneer dit het geval is, heeft de provin cie richtlijnen opgesteld. Schade Om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen zijn, waar schade is te voorzien, de schadeveroorzaken- de dieren en schadelijdende ge wassen zo concreet mogelijk aangegeven. Voor niet te voorzie ne schade is een norm bepaald, aan de hand waarvan ontheffing kan worden verleend. Bovendien is aangegeven welke preventieve maatregelen moeten zijn getroffen voordat men voor een ontheffing in aanmerking komt. Geen geweer Bij het voorkomen of beperken van schade is het niet de bedoe ling dat gelijk naar het geweer wordt gegrepen. De voorkeur van GS gaat uit naar maatregelen die geen schadelijke of nadelige gevolgen hebben voor de moge lijk schade veroorzakende dier soorten. GS hebben voorkeur voor het bevorderen van natuur lijke vijanden, het gebruik van geur- en smaakstoffen of het om rasteren van teelten. Voor dieren waar Nederland een internationale verantwoordelijk heid heeft op het gebied van de instandhouding, zoals de smien ten en trekkende ganzen, is schadeloosstelling gegarandeerd. Afschot van deze dieren is vol gens GS dan ook niet aan de orde. Informatie In het voorontwerp van de nota Faunabeleid Zeeland worden de uitgangspunten voor het te voe ren beleid geformuleerd en wordt tevens aangegeven hoe de uitvoering en het toezicht zal worden geregeld. Wie meer wil weten over het voorgenomen beleid en de in houd van de nota kan de inloop avonden bezoeken. Woensdag 29 mei is er een bijeenkomst in De Halle te Axel en op 3 juni is er nog een bijeenkomst in Het Tonnenmagazijn te Brouwers haven. De avonden beginnen om 19.30 uur. De doelstelling van het beleidskader sociale zorg is het (mede) oplos sen van knelpunten die een volwaardig functioneren van de inwoners van Zeeland belemmeren. Volwaardig in de zin van zo zelfstandig mogelijk en kansen-benuttend, om deel te kunnen nemen in maat schappelijke verbanden. Gedeputeerde Staten hebben voor het reali seren van die doelstelling subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die passen binnen dat streven. Om ruime bekendheid te geven aan de mogelijkheden, ervaringen uit te wisselen en te bezien of de inhoude lijke koers van het beleidskader moet worden bijgesteld, wordt op don derdag 6 juni een conferentie georganiseerd. De conferentie, “Stand(s) van zaken” wordt gehouden in De Stenge te Heinkenszand. De conferentie is bedoeld voor alle personen en organisaties voor wie een goede sociale zorg voor alle Zeeuwse burgers voorop staat en daaraan hun steentje willen bijdragen. Daarbij wordt gedacht aan bestuurders, managers of beleidsfunctionarissen van gemeenten, zorg kantoor, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en cliënten organisaties. De conferentie wordt op verzoek van de provincie ge organiseerd door Reinoud Adviesgroep. Voor nadere informatie: drs. J.M. den Boer, tel. 026-3898989, e-mail: j-boer@reinoud-adviesgroep.nl. Het voorontwerp kan ook wor den opgevraagd bij het Infor matiecentrum van de provincie. Levering en plaatsing van: Alle soorten glas Glazen meubelen Eigen glasslijperij Spiegels (vele kleuren) Zaterdagmiddag gesloten Provinciale Staten hebben besloten de subsidiering voor het inbouwen van vuilwater tanks aan boord van recreatie- vaartuigen nog twee jaar te subsidiëren. De subsidie voor de inbouw bedraagt maximaal 340 euro. Vrijdag 31 mei wordt in de jachthaven van Scharendijke om 15.30 uur een actie gestart om deelname aan het project te stimuleren. De gedeputeerden Poppelaars en Van Zwieten zullen de ope ning verzorgen. Mevrouw Bout, Breed Overleg Deltawateren, zal nadere uitleg geven over het project. Wie de start wil bij wonen kan contact opnemen met de heet S.A. van der Wulp van de directie Ruimte, Milieu en Water, tel. 0118-63110. Zandstralen van glas Rolluiken en zonwering Timmerwerkplaats Douche/glas deuren Dagverse 7 dagen/week bereikbaar van 07.00 - 24.00 uur tel. 0113-316520 E-mail: info@techni-c-all.nl Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Wijngaardstraat 52, GOES Tel. 0113-231213 Het juiste adres voor een kachel geiser stortbak of toilet ZUIDWEG 0113 - 216806 (216524) drinkservies 30 dig. SPECIALE PRIJS keuze uit honderden Zandpad 90, Middelhamis VLEESWAREN 200 gram naar keuze: ook 4 x 50 gram Leverkaas Palingworst Gebraden gehakt (eigen) Ontbijtspek (eigen) 200 gram 2,05 Nw. Kerkstraat 10a - Kapelle - Biezelinge -s-0113-34 16 88 Fax 0113 - 34 40 62 o -§= 33 s MODEL -Caramel” ACTIE - ACTIE - ACTIE 4 Gegrilde kippenpoten voor €5,00 Gratis piripirisaus |R| NAAIMACHINESERVICE van oorschot ACTIE - ACTIE - ACTIE voor 5,00 Donderdag/vrijdag 2 gegrilde kippen voor €4,54 Magic Edition 5 dig., Kookset £-838,- ONZE PRIJS 599,- mat w. iMcliire-! Een begrip als het om uw gedekte tafel gaat. Bezoek eens onze serviezentuin, modern, romantisch of klassiek bij ons vindt u Nederlands grootste collectie voor de mooiste gedekte tafel. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 10 juli 2002 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Noord- Bevelarid, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. activa 135 activa 145 Een kleine greep uit onze merken: Seltmann, Eschenbach, Royal-Albert, Wilkens, W.M.F., Arzberg, Thomas, Gero, B.S.F., Villeroy Both, Royal Doulton, Winterling, Keltum, Fissler, BK, Spring, Schott-Zwiesel, Spiegelau Graag tot ziens bij:^^^^ PT TFIARTC'TPT' Parallelweg 4 3364 AL Sliedrecht r )Kr( Hl Afslag Wijngaarden/Nijverwaard (langs A15) ULlLVJLVL\jll 1 Telefoon 0184-411016 Fax 0184 - 422969 Een naaimachine waarmee alles een beetje gemakkelijker gaat met de kracht en precisie van een échte Zwitserse Bernina [ofojpi JWQlQkO, WMF

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5