I ©aiaii 15 7 Toekomst landbouw HHHHARMONIE? 20 1 t o s ERA onder de loep Trekkermuseum Nisse wil uitbreiden 21 BEVELANDSE TONEELVERENIGING ZOEKT LEDEN o H P lij Zeeuws getinte haringpresentatie Kledinginzameling DORKAS I 1 JUNI 2002 VBOK viert dag voor het leven Ouderen van rechts gaan voor Meezingmiddag voor UNICEF aarends goes E 0 0 N Z U 0 E T 2 N E U R 2 PORS KEUKENS (0113) 230 230 nhpplz VERHUCERS 1 i U VVlY verhuizers woensdag 29 mei 2002 jaargang 53 nummer 22 Uitgebreid colofon: zie pagina 15 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Open repetitie www.geijtenbeek.com Breeduit TORO i, canons en liedjes uit de categorie 'zottig- door Cees Hoogesteger op de piano en aangevoerd www.autoschadeteam.nl Het brengen van cultuur op een verantwoorde wijze, was één van de doelstellingen die toneelvereniging Heer Hendrik in haar statuten had opgenomen bij de oprichting op 17 april 1958.45 jaar later gebeurt dat nog steeds, want Heer Hendrik speelt stukken van hoog niveau waar menig amateurtoneelgezelschap zich niet aan durft te wagen. Zoekertjes Helemaal verliefd op de Opel Manta Uitreiking sportprijzen van het jaar ‘ook een amateurvereniging kan de moeilijkere stukken spelen' Zo luiden de kernpunten van een symposium over grondge bruik, biologische landbouw en de consument ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Avalon. Het symposi um wordt vrijdag 7 juni gehou den in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en begint om 13 uur. Landbouw betekent volgens Avalon meer dan een middel van bestaan voor boeren en Zingend de zomer door ■t duo Geert en Roos uit Heinkenszand die op deze geld verdienen voor Unicef, het kinderfonds van de ie Naties. In de pauze is er een verloting met Zeeuwse en bate van hetzelfde doel. De middag begint om 14.30 uur. De entree bedraagt 3.40 inclusief koffie of thee. Er hoeft niet gereserveerd te worden. BRUGGE - De Stichting Zeeuwse Klederdracht verleende ook dit jaar medewerking aan de jaarlijkse Eerste Nieuwe Hollandse Maatjes Haring presentatie in Brugge. Gehuld in Zeeuwse kle derdrachten werden dinsdag (28 mei) Hollandse maatjes gepre senteerd aan Nederlandse en buitenlandse vertegenwoordigers in de stadshallen Belfort in Brugge. Het gebeurt regelmatig dat de stichting klederdrachten beschikbaar stelt bij Holland Promotie in het buitenland. KAPELLE - De hulpverleningsorganisaties DORKAS houdt zater dag 1 juni een kledinginzameling bij de Petrakerk in Kapelle en bij de christelijke gereformeerde kerk aan de Biezelingseweg in Biezelinge. De kleding, beddengoed en schoenen - bij voorkeur verpakt in plastic zakken - is bestemd voor projecten in Oost- Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De spullen kunnen tussen 9 en 11.30 uur worden ingeleverd. ngepast waardoor nu ook fietsen van rechts voorrang t op auto’s. H. Post van 3VO geeft uitleg over het hoe en a hiervan. Ook is er aandacht voor de rol van scootmo- en rolstoelen in het verkeer. Aanvang 14 uur in het staat momenteel op honderdduizend en zal moeten met 25 procent. Daarom zal zaterdag worden gevierd om hulp verdubbeld van 3.000 naar 6.000 per ode vraag om hulp wil de VBOK blijven beant- Weliswaar geen echte schouw burg, maar de vereniging is er heel content mee. „Het grootste compliment dat we ooit kregen was van iemand die zei dat wat de Zeeuwse Comedie voor Walcheren is, wij voor de Bevelanden zijn. Dat zegt toch wel iets”, besluit Hüber. Heer Hendrik is te bereiken via tel.nr. 0113-233495. GOES - De VBOK (Vereniging Bescherming Ongeboren Kind) werkgroep Zuid-Beveland viert zaterdag 1 juni de Dag voor het Leven. Leden van de werkgroep staan die dag met een stand op de Markt in Goes. In Nederland vieren in totaal duizend opgelei- en zeshonderd flexvrijwilligers die Dag rag om hulp neemt enorm toe, aldus de ra ra cn t o CL W Wemeldinge GRASMAAIEN ZONDER AFVAL? www.bergmachines.nl - Speciaal voor ouderen is er maandag 10 juni een voor- (OUTSDIJK - In ‘t Kerkje van Ellesdiek wordt zondag (2 /eer een meezingmiddag gehouden. Iedereen die graag bron van voedsel voor consu menten. Hij biedt ook de moge lijkheid om onze verantwoor ding voor omgeving en natuur te ervaren. Landbouw is boven dien voelbaar in de samenleving in gebruiken, gewoonten en rituelen. Het symposium richt zich daarom niet alleen op agra riërs maar ook op de consument. De sprekers tijdens het symposi um richten zich dan ook op de duurzame landbouw in Zeeland. Vooral de biologische waarde biedt velen een meerwaarde die het aantrekkelijk maakt om meer bij boerenbedrijven betrokken te raken. Boeren zijn doorgaans enorm betrokken bij hun werk en kunnen er enthousiast over ver tellen. Het programma vrijdag 7 juni vermeldt een aantal sprekers die hun sporen verdiend heb ben in de (biologische) land bouw. niet bebouwd worden”, zegt museumdirecteur Peter Diele- man. Hij kwam vijf jaar geleden met zijn museum naar de Palmboomseweg om de collec tie van de Oldtimer Trekkers Motorenclub Midden-Zeeland uit te kunnen stallen. „Wij hoe ven niet zonodig een topattrac tie te zijn. De reclame voor het museum gaat via-via en er zijn laarlijks doet Heer Hendrik mee aan het eenacter festival georga niseerd door het Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel (ZCA). Via hetzelfde ZCA krijgen de leden ook cursussen in regis seren of speltechnieken. „Daarom durven we ook verder te gaan, zoals onlangs bij het stuk Amanda, geregisseerd door Andre Gijssel, dat door hem zelf bewerkt en geregisseerd werd. ‘door gebrek aan mannen moeten we leuke toneelstukken laten schieten' nog veel boerenbedrijven in Nederland. Jaarlijks ontvangen we rond de 1500 bezoekers”. In 1992 werd door een aantal liefhebbers van oude landbouw trekkers een club opgericht met als doel elkaar met raad en daad ter zijde te staan bij het restaure ren en in werking houden van deze trekkers en het verzorgen van demonstraties met het materieel van de club. Uit de periode van voor 1960 is een jaarlijks wisselende collectie van fraai gerestaureerde trekkers en stationaire motoren te zien en de technische informatie hier over. Aan de hand van foto’s, waar mogelijk met een Zeeuwse inslag, en ander historisch ‘s-Cravenpolder WONING TAXATIE NODIG? www.goesschemakelaardij.nl 0113 - 212 317 06 - 53799 954 Het was een indrukwekkend stuk”, vindt Hüber. In haar zoek tocht naar vernieuwende pro ducties wordt de vereniging vaak wel beperkt door het geringe aan tal mannelijke leden. „Lastig en jammer, want leuke stukken moet je dan laten schieten”, aldus Hüber. „Be langstellenden zijn dan ook meer dan welkom en we kun nen zorgen voor cursussen om ze bij te spijke ren. Daarnaast is woonplaats geen probleem, onze leden komen overal vandaan.” Heer Hendrik speelt meestal in het dorpshuis van ‘s-Heer Hendrikskinderen. MIDDELBURG - De toe komst van de landbouw is niet een zaak voor boeren alleen, maar van boeren en consumenten. Consumen ten kunnen boeren onder steunen door een grondcer- tificaat te kopen waardoor ze meer verbonden zijn met een bedrijf. De boer kan daardoor kritischer produ ceren omdat de grond vrij is van lasten. materiaal wordt een beeld geschetst van de mechanische ontwikkeling van de landbouw. Rinus Knuit is vice-voorzitter van de stichting. Met een voor beeld illustreert hij het gebrek aan ruimte: „Hier staan trekkers en landbouwmachines waar mee mensen die hier op bezoek komen op hun bedrijf mee begonnen zijn. Dan vragen ze mij: ‘heb je ook een John Deere?’ Ja, die hebben we wel, maar geen ruimte om te laten zien. Van Allis Chalmers uit Amerika hebben we drie types, hetzelfde verhaal. Daar wringt de schoen. Je krijgt veel vragen want er komt hier een internationaal publiek, Belgen, Duitsers, Zwitsers, Amerikanen, Cana dezen, Zweden.” Onlangs opende het Trekker- museum het nieuwe seizoen. De nieuwe gemeenteraad van Borsele kreeg een rondleiding en de vraag om mee te denken over de toekomst. „Hopelijk komt er een groter pand voor ons uit de bus”, zegt Peter Dieleman. „Laat dat dan een paar cent kosten, het Trekkermuseum is uniek in Nederland. Men wil zich zo graag profileren; dit is een uitge lezen mogelijkheid." 3Veel dorpen hebben toneelver enigingen die vaak typisch streekgebonden repertoire brengen: komedies in het dia lect, met een knipoog naar de goeie oude tijd. Toneelver eniging Heer Hendrik kiest daar bewust niet voor. „Niet omdat we daar op neer kijken”, haasten voorzitter Hans Hüber en secre taris Maryse van de Plasse zich „Maar we hebben een naar twee avonden per week, moeten de spelers natuurlijk in hun eigen tijd nog de teksten leren. Heer Hendrik brengt zo jaarlijks twee avondvullende stukken en een eenacter. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met een feestavond in thuishonk Heer Hendrikhuis in ‘s-Heer Hen drikskinderen. „Eigenlijk zijn we ook wel een beetje gek”, geeft Hans Hüber toe. „Maar voor de meesten van ons is het een passie en iedere keer als we weer bezig zijn met de voorbereidin gen, merk je hoeveel saamho righeid er heerst binnen de club.” Maryse geeft een voor beeld. „Toen mijn vader ernstig ziek werd, zaten we in de repeti ties van een pittig stuk. Ik wilde niet doorgaan, maar de groep moedigde mij aan om verder te gaan. Ondertussen ging Everdien Minnaard meedraaien als schaduwspelen Zij woonde alle repetities bij en leerde de tekst met het risico dat het voor niets zou zijn. Maar vlak na de generale repetitie kreeg ik het bericht dat mijn vader werkelijk stervende was. Everdien heeft toen mijn rol overgenomen en dat deed ze fantastisch.” te zeggen, gewoon andere visie op toneel en we zijn van mening dat ook een ama- teurtoneelver- eniging heel goed ‘moeilijkere’stukken kan spelen.” Omdat Heer Hendrik haar nek durft uit te steken, wordt veel van de leden gevraagd. Dat begint al bij de selectie van een nieuwe productie. De leescom missie kiest een toneelstuk, beschikbaarheid van de spelers is een van de voorwaarden. „Want niet iedereen speelt altijd", legt Maryse van de Plasse uit. „Als lid geef je iedere keer opnieuw weer aan of je nu mee wilt doen. Datzelfde geldt voor de rol van regisseur, die wisselt ook.” Naast de wekelijkse repetitie- avond, die vlak voor een uitvoe ring wel eens uitgebreid wordt Rockende meiden in 't Beest WEMELDINGE - Oratorium- vereniging ’Te Deum Lau- damus’ houdt een open repeti- tie-avond in de Hervormde Kerk te Wemeldinge op 5 juni 2002 van 20 uur tot 22 uur. Het koor repeteert sinds september 2001 met zeer enthousiaste leden. C^BEW. NISSE - Het gaat hartstikke goed met het Trekkermuseum in Nisse. Er zijn plenty vrijwilligers om de boel draaiende te houden, meer dan genoeg landbouwwerktuigen om tentoon te stellen en ook het publiek weet de weg naar het bijzondere museum te vinden. Het ontbreekt het bestuur van de stichting eigenlijk maar aan één ding: ruimte. Menige enthousiasteling in Nisse en omgeving vindt het leuk om te sleutelen aan ouder wetse landbouwwerktuigen. Als gevolg daarvan heeft het Trekkermuseum de laatste jaren behoorlijk wat apparaten erbij gekregen. Om ze uit te stallen is meer ruimte nodig. Rondom het lïekkermuseum is er plaats genoeg. „Maar dat mag 1 r,'f r Heer Hendrik brengt kwaliteit op toneel door Marja Minnaert Hans Hüber en Maryse van de Plasse. FOTO TANNIE DE JONGE (advertentie) (Advertentie) A AUTOSCHAOETE AM aas www.era.nl Het Trekkermuseum zou graag beschikken over meer ruimte. FOTO ANTON DINGEMANSE Leveringsprogramma: trimmers bosmaaiers kettingmaaiers heggenscharen hakselaars verticuteermachines accu maaiers elektro maaiers motor maaiers zitmaaiers tractoren frezen M E 0 5 c 0 UJ 0 O Q DAT KAN MET DE TORO@ PROLINE RECYCLERS Bezoek onze showroom jö en kijk op onze website wP •W 0 0 MAKELAAR ITALIAANS DESIGN GREVELINGENSTRAAT10H ZIERIKZEE TEL. Dili - 45 07 18 WWW.PORSKEUKENS.Nt i 1 ^ERKENDE VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER A. Plesmanweg 5, De Poel 1Goes, tel. 0113-212820 k

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1