15 Excursie in tunnelcentrum 13 westerschelde vitaal voor vogels 23 FEESTCAFÉ KIEKIERIS 0p survival in de Biesbosch De Bel, a DE BEL A& Sportprijzen^^ FIETSERSBOND TIKT GOES OP DE VINGERS ROB RONALDS DUT//LER DO-LIVE MAD HOUSE (tot voi) Concert kerk te ‘s-Heer Arendskerke ’S-HEER ARENDSKERKE - De Culturele Commissie organi seert op zaterdag 25 mei een concert ten bate van de restau ratie van de kerk. Het Kapelse kinderkoor de Guzen en de Muzen zullen onder leiding van Suzanne de Bruine en Suus Lichtendahl hun klanken ten gehore brengen. Het concert begint om half acht ‘s avonds. Geldprijs voor creatief stads- of dorpsidee %>sc' 25% KORTING 4 T-shirt weken fflËLBO’ Uitreiking Zeeuwse sportprijzen Pupilientoernooi SSV *65 Drie concerten in Kapelle Schaap en kunst gekoppeld S 38-VZ-LT zaterdag 25 mei: zaterdag 1 juni: zaterdag 8 juni: Krabbendijke Vakantiewerk i Rijden zonder rijbewijs! Lewedorp Vogelbescherming Nederland start een project dat uniek is in het bestaan van de vereniging: het redden van één van de grootste en belangrijkste vogelgebie- den in Nederland: de Westerschelde. Veel mensen associëren dit gebied met scheepvaart en vervuilende industrie. Ten onrechte. De Westerschelde is met haar nog open riviermonding uniek in Europa. bij aankoop van 2 T-shirts/polo’s op een broek of bermuda naar keuze TERNEUZEN - Tijdens de excursie in het Tunnel centrum op zaterdag 25 mei is er speciale aandacht voor archeologische vond sten. Goes scoort matig, zo blijkt maar daar dient onmiddellijk bij aangetekend worden dat de situatie ten opzichte van andere kleine steden heel redelijk is. Voor afstanden tot 7,5 km is de Daarnaast kunnen de bezoekers een virtuele tocht maken door de toekomstige onderwaterver- binding tussen de Zeeuwse eilanden en Zeeuws-Vlaanderen met het simulatieprogramma. van een duidelijk fietsbeleid is nauwelijks sprake Ook deelt de bond een tik uit op de vingers aan de beleidsma kers in het stadskantoor. Van een duidelijk fietsbeleid is nau welijks sprake. Er zijn geen dui delijke kwantitatieve doelstel lingen, een budget ontbreekt, uitvoerings- en onderhouds- den onderscheiden met een tro fee en een extra bedrag van 1500 euro. Het is voor de negende keer dat de KNHM dit project heeft georganiseerd. Uitgangs punt van Kern met Pit is dat de meerdere survivaltechnieken geoefend worden. Klimmen, abseilen, tokkelen, kanovaren en hindernissen bouwen staan onder meer op het programma. Onbekend maakt onbemind veel overlast van auto's stopt beleid. Maar er is absoluut aandacht voor en dat zal ook zo blijven." In 2000 werd Veenendaal uitge roepen tot de beste fietsstad van het land. Goes zal de titel voor dit jaar waarschijnlijk niet halen, maar daar rouwt de stad niet om. recht gedaan wordt aan de Westerschelde als belangrijk vogelgebied. Armando Probert speler van het jaar KRUININGEN - Louis de Pelsmaeker is gastpresentator bij de uitreiking van de Zeeuwse sportprijzen, die vrijdag 24 mei wor den bekendgemaakt in de Sporthal de Reimerswaalhal in Kruiningen. De prijzen worden uitgereikt aan het sporttalent aangepast sporten, sportploeg, sportvrouw en sportman. Ook zijn er muzikale optredens en kan na het officiële deel nog ver der worden gefeest. Het begint om 19.30 uur. GOES - Rond 160 voetballertjes, D- en F-pupillen, komen in actie op.het Jeugdtoernooi van SSV '65 dat gehouden wordt op zater dag 25 mei op het sportpark ‘Het Schenge’. Het aanvankelijk geplande toernooi voor lagere D- en F-pupillen kon helaas door te weinig inschrijvingen niet doorgaan. Daar werd echter een mouw aangepast omdat nu enkele andere teams meedoen met F1 en Dl. Bij de D-pupillen draven spelers van de volgende clubs op: Tholense Boys, Rillandia, FC Dauwendaele, Terneuzen, VCK, W Steenbergen en SSV ‘65 1 en 2. De groep F-pupillen bestaat uit: W Halsteren, Walcheren, Kruiningen 1 en 2 en SSV ‘65 1 en 2. Het toernooi begint om 9.30 uur voor F-pupillen. In de namid dag acteren de D-pupillen, aanvang 12.30 uur. in co W W 53 21 woensdag 22 mei 2002 jaargangX nummer X VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER A. Plesmanweg 5, De Poel 1, Goes, tel. 0113-212820 1 ae O» fi s o TOPACT BEKEND VAN HEAVEN KAPELLE - De Culturele Commissie Kapelle heeft drie concerten op het programma staan in het gemeentehuis. Het eerste optre den vindt plaats op woensdag 29 mei en wordt verzorgd door het Trio l’Estcaut. Een maand later - op 27 juni - komt het Aquarel Quartett naar Kapelle en 10 oktober is er plaats gemaakt voor Lizi Meyn-donckx en Mike Smeulders. De concerten worden gehouden in de hal van het gemeentehuis en beginnen om 20 uur. BORSELE - De Culturele Raad van de gemeente Borsele en de Stichting Schaapskudde hebben beeldende kunstenaars opge roepen om vorm te geven aan het thema schaap. Het moet uit monden in een kunstmanifestatie die in de herfstvakantie van 19 tot en met 26 oktober wordt gehouden in het informatiecen trum van de Stichting Zeeuwse Schaapskudde. De raad wil met dit initiatief haar doelstelling om regelmatig kunstmanifestaties te houden in vullen en geeft zo tevens gehoor aan de publiciteitsdrang van de schaapskudde. CL re (J IA re re Nieuwe schakel in Zeeuws arbeidsproces Bewoners Gors terug in Coese Polder fiets de favoriete wijze van ver voer in Goes. Een hoog fietsge bruik dus en een goede score voor het onderdeel verkeersvei ligheid maken Goes wel tot een fietsveilige stad. Minder is de kwaliteit van de fietspaden en wegen. Veel bestratingen zijn van tegels en klinkers en leiden tot veel trillingshinder. En ook al is het moeilijk parkeren in Goes, per auto is men toch meestal sneller op de plaats van bestem ming. Veel overlast van auto’s, zoals lawaai en het gebruik moeten maken van dezelfde doorgaande routes en veel moeten omrijden veron aangenamen het fietsplezier ook, zo meent de Fietsersbond. Geniet meer van uw tuin met een Stiga frontmaaier Bezoek onze showroom en kijk op onze website www.bergmachines.nl (advertentie) Een speciaal met een laptop en videorecorder uitgeruste meet- fiets werd door de Fietsersbond gebruikt om de mate van fiets- comfort vast te leggen. Trillingen, herrie van ander ver keer en snelheid werden geme ten maar ook het aantal keren dat gestopt diende te worden, de kwaliteit van het wegdek en de overzichtelijkheid van kruis ingen kwamen aan bod. Alles werd met een speciaal hiervoor ontwikkeld computer program ma omge zet in cijfers. De resultaten zijn vergeleken met bestaande en nieuw ontwikkelde normen, met de gemiddelden van ande re vergelijkbare steden tot vijf tigduizend inwoners en met de gemeenten die het best scoor den. In dit zogenaamde estuarium creëert de natuurlijke overgang van zoet- naar zoutwater en de dynamiek van eb en vloed een perfecte leefomgeving voor veel vogelsoorten. De druk van de industrie en de scheepvaart op dit gebied wordt echter zo groot dat het zonder een groot scheepse reddingsactie voor vogels verloren gaat. Voor talloze vogels en zeedieren is de Westerschelde belangrijk als broedgebied, paaiplaats en voedselbron. In de winter biedt Het Verdronken Land van Saeftinghe, onderdeel van de Westerschelde, onderdak aan de grootste concentratie grau we ganzen in West-Europa. Op de Hooge Platen, een eiland in het Westerschelde-estuarium, broeden belangrijke concentra ties sternen. Na afloop van het broodseizoen verschijnen vele tienduizenden steltlopers en eenden in het gebied. Met zijn uitgestrekte slikken en zandpla ten is het gebied te vergelijke met de Waddenzee. Hier heerste een zelfde dynamiek van in- en uitstromend water en een zelf de rijkdom aan dieren, voedsel en rust. Na de Waddenzee en de Oosterschelde is de Wester schelde het belangrijkste zoute wetland in Nederland. bewoners zelf het beste weten hoe hun dorp of wijk er het beste uit kan zien. Duizenden mensen zijn al bezig geweest met het inrichten van een speelterrein, het opknappen van een dorps huis het uitzetten van een natuurpad, het opzetten van een wijkkrant en het realiseren van een speel-o-theek. Aan de komende inschrijvingen kun nen tweehonderd projecten worden opgenomen. inhaalslag plegen. Zo hebben we een asfalteringsprogramma, ter verbetering van de oude betegelde fiets paden, alleen heet dat niet zo en lijkt het daar door onzichtbaarder. In zekere zin kun je spreken van een ver- ZTIGIX Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 21 De kosten voor het weekend bedragen 22.50 per persoon. Hierbij zit vervoer, eten en drin ken inbegrepen. Belangstellenden dienen zo snel mogelijk kontakt op te nemen met Sportbuurtwerk of Jongerenwerk, telnr. 0113- 237082 of 06-23159737. De voorbereiding vangt vrijdag 24 mei aan, het cursusweekend is in het weekend van 29 en 30 juni. GOES - De stads- of dorpsbewoner die het komende ander half jaar samen met anderen in de omgeving de eigen woonkern wil verbeteren, komt in aanmerking voor een prijs, die deel uitmaakt van de leefbaarheidwedstrijd Kern met Pit. De KHNM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) doneert het prijzengeld, groot twee honderdduizend euro. Overigens is het een wedstrijd zonder verliezers, elke groep die een plan in dient voor 31 augus tus 2003 en dat plan uitvoert ontvangt duizend euro. De tien meest bijzondere projecten wor- A ling Verkeer haakt daar onmid dellijk op in door te stellen dat Goes wel degelijk aandacht heeft voor haar fietsende inwo ners. „Er ligt een notitie klaar voor de nieuwe raad en op vele punten gaan we een soort van Gelukkig is de Westerschelde op het ogenblik nog van enorme waarde voor vogels als pijl staart, smient, scholekster, zil- verplevier, wulp en kluut. In de laatste vijftig jaar is echter al veertig procent van de voedsel rijke gronden in de Westerschelde verdwenen. Dit zegt genoeg over de oorspron kelijke aanwezigheid van de schatkamer aan natuurwaar den. De Westerschelde heeft de afgelopen tientallen jaren een belangrijke economische func tie gekregen voor Nederland en België. De Westerschelde ver bindt de Noordzee met de havens van Antwerpen. Om de steeds groter wordende vracht- komstvisie te komen, waarin schepen naar Antwerpen te lei den wil men de Westerschelde keer' op keer verdiepen. De nieuwe VIRGO! programma’s ontbreken en middelen die er zijn om het fietsgebruik te verhogen wor den nauwelijks aangewend, zo stelt de bond. Wel haast ze zich te melden dat deze zaken enkel op vorm en procedure zijn bekeken en nauwelijks op inhoud. Hans F?ij van de afde- Verdieping van de geulen bete kent verlies aan slikken. Deze slikken leveren een belangrijke voorraad aan voedsel in de vorm van bodemdieren. Een greep uit verdere activiteiten en plannen: vervuilende industrie, zandwinning, visserij, windtur- bineparken en havenuitbrei dingen. Om te zorgen dat de Westerschelde niet aan econo mische activiteit ten onder gaat, moeten de natuurwaar den van het gebied onderkend worden. Het actieprogramma van Vogelbescherming Nederland zal zich hier in eerste instantie op richten. De 'natuurtalenten’ van het gebied moeten in brede kring bekendheid krijgen. Met concrete voorstellen, zoals het aanleggen van broedgebied voor de meest bedreigde soor ten, wil Vogelbescherming Nederland verloren gegane natuur herstellen. Argumenten en kennis moeten verzameld worden om met een eigen toe- Huren op Beveland GOES - Twintig Goese jongens tussen 14 en 18 jaar mogen in de komende weken bewijzen in een survi valtest bewijzen wat hun krachten zijn. In het kader van het project Breedtesport Goes mogen de tieners tijdens een weekend dat eind juni plaatsvindt hun krachten bewijzen. In een voorbereidingstraject van zes weken worden de jon gens opgeleid. Op verschillende locaties in Goes zullen op vrij dagmiddag van een tot vier uur g 8.60°' Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 Tijdens de excursie wordt onder meer uitleg gegeven over histori sche achtergronden, de ligging van de tunnel, de kosten en de veiligheid. Ook zijn er films, informatiep anelen en computerprogram ma’s die informatie geven over de meest voorkomende vragen van bezoekers. De excursie begint om 10.45 die zaterdag in het Tunnelcentrum Terneuzen. bekers medailles vat beeldjes schalen sporttenues relatiegeschèi Graveren doen wij GRATIS! «B 4 GOES - Als het om fietsen en fietscomfort gaat, heeft Goes nog te veel aspecten die voor verbetering vat baar zijn. Zo luidt althans de algemene conclusie van de Nederlandse Fietsersbond. De gemeente is in het project ‘Fietsbalans’ op tien aspecten die met het fietsklimaat te maken hebben, onderzocht en daarbij vergeleken met negentig andere gemeenten. !b ^'7 9S9gSg@l^ Goes zal de titel 'beste fietsstad van Nederland' dit jaar zeker niet halen. FOTO TANNIE DE JONGE in MICROCAR Kindervriend www.duthler.com Persoonlijke bediening Optimale pasvorm re (advertentie) Leveringsprogramma: trimmers bosmaaiers kettingzagen heggenscharen hakselaars verticuteermachines accu maaiers elektro maaiers motor maaiers zitmaaiers tractoren trezen llïr' U Geen rijbewijs nodig, max. 45 km per uur Geen wegenbelasting Zuinige dieselmotor: 1 op 30 Gratis rijopleiding Verkrijgbaar in 8 kleuren en 4 uitvoeringen Alle modellen uit voorraad leverbaar Autobedrijf Vis, ’s-Gravenstraat 32, 4431 AC 's-Gravenpolder, tel. 0113-311465 bezoek ons ook eons op internet: www.kiekierit.nl Kom mef Je tfappersttxi EJ Kadokaart met voordeel en extra s Verrassende (rnodejmomenten Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Gastvrijheid Goes is maar matig fietsvriendelijk door Marja Minnaert BLIJFT JE VERRASSEN Duthler Goes Lange Vorststraat 6-8 0113-217269 - donderdag koopavond 45.'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1