erkiezingen] Bezoek onze website: www.goes.nl Uw advertentie huis-aan-huis in heel Zeeland 4.98 rF FRUITPLUKKERS NODIG? 1.50 4.98 2.50 4.98 2,50 4,98 2,98 4,98 2,98 2.98 BEL 0113 - 274015 EVENEMENTEN OPENBARE KENNISGEVINGEN VERSE KUIKENB0UT VARKENSSCHNITZELS KUIKEN DRUMSTICKS SUCADELAPPEN MAGERE VARK.LAPPEN KUIKENFILET SHOARMAVLEES KALKOENFILET VARKENSFRICANDEAU RUNDER KOGELBIEF HUZARENSALADE BEEN- OF RAUWE HAM 1/2 KILO u komt toch ook? Molentocht Goes op Ie Pinksterdag Uitslag verkiezingen in stadskantoor Gemeentelijke diensten gesloten Leer je grenzen tijdens het survivalweekend in de Biesbos te verleggen Metingen Baggerplan Manhuistuinconcert door “The Greater New York Youth Band” Regentonnen 9 DE BEVELANDER Woensdag 15 mei 2002 m IEDERE WEEK: WWW.MAROS.NL KILO KILO KILO KILO KILO KILO KILO KILO Geeft verbluffende resultaten! KILO 1/2 KILO KILO P Periode 16 t/m 22 mei 2002 I 22 mei En informeer eens naar onze speciale tarieven. GEMEENTE GOES 2 50 gfoothandelskorting bij afname van 5 kg. f BREDA-TUINZICT Cypresstr. 7 w centrum Tulnzigt WAALWIJK Crotestr. 309 ROOSENDAAL-OOST Voltastr. 9 MADE Den Deel 4 COES-OOST Kamperfoeliestr. 85 SCHIJNCEL Hoofdstr. 166 OOSTERHOUT-ZUID w centrum Zuiderhout 13 r .'di kantoor- KAPPEN VAN BOMEN EXPLOITATIE KINDERDAGVERBLIJF IN ‘S-HEER ARENDSKERKE Overzicht Burgerlijke Stand van 0I-05-2002 t/m 10-05-2002. RAMPBESTRIJDINGSPLAN KERNENERGIECENTRALE BORSSELE TER INZAGE sA Burgemeester en wethouders van Goes 16 mei I6 en 17 mei I7 mei Openbare Bibliotheek Goes Vanaf I7 mei I8 mei 18, 19 en 20 mei Zeelandhallen I9 mei I9 mei Snuffelmarkt Grote Markt 20 mei Basisschool Stamperius, Pleintjesactiviteiten 2I mei 2I mei 22 mei Sportpunt Zeeland 09.30 uur 22 mei Spoed of noodgevallen Voor alle gemeentelijke diensten geldt dat u bij spoed of noodgeval len kunt bellen met 06 - 53298141 Voor storingen in drukrioleringen kunt u ook contact opnemen met dit spoednummer.Voor verstoppin gen in uw riolering kunt u contact opnemen met particuliere installa teurs. Afdeling huursubsidie De afdeling huursubsidie is ook op donderdag 16 mei gesloten. Ophalen huisvuil In verband met de TWEEDE PINK STERDAG, maandag 20 MEI, wordt GEEN huisvuil opgehaald. I6.30: Finish Zeelandhallen Goes De aan de Molentocht deelnemen de auto’s worden in de tweede hal van de Zeelandhallen opgesteld als onderdeel van de Oldtimerbeurs. Dit grote oldtimer en klassieker evenement biedt een gevarieerd het uit de wijken Goes-West en Nieuw- west, Kattendijke, Goese Meer en Wilhelminadorp wordt op woens dag 22 mei opgehaald Ophalen huisvuil in ’s-Heer Arendskerke In verband met de jaarlijkse sport dag van de gemeente Borsele op woensdag 29 mei, wordt het huis vuil, de grijze mini’s, in ‘s-Heer Arendskerke en het buitengebied opgehaald op donderdag 30 mei. Kijk voor meer informatie over de Molentocht op de website: http://members.lycos.nl/Molentocht/ ens het voorbereidingstraject je verschillende handelingen, in dit weekend nodig hebt om aaide opdrachten uit te kunnen ren. Zo leer je klimmen, absei- De kosten voor de activiteiten zijn 22,50 euro per deelnemer. Dit be drag is inclusief de activiteiten, het vervoer, eten, drinken e.d. De kos ten dienen tijdens de eerste les van het voorbereidingstraject betaald te worden. len, tokkelen, kanovaren, hindernis sen bouwen en nog veel meer. Voor meer informatie kan je hier ook terecht. Ook bij thuisbezorging is contante betaling verplicht. reaus sluiten om 21.00 uur. Omdat in Goes via de computer gestemd wordt verwachten we de eerste uitslagen rond 2115 uur. Via televi sies zijn de landelijke uitslagen en de uitslagen in overig Zeeland te volgen. U bent van harte welkom bij de bekendmaking van de uitsla gen. de thuisbezorging van de regen tonnen is ook op zaterdag 25 mei tussen 10.00 en 15.00 uur. Geboren: 03-05-2002 Bonefaas,Wouter: 03-05-2002 Doorn, Maria GeertruidaWillemijn; 03-05-2002 van Zonneveld.Wout Bastiaan; 03-05-2002 de Vlieger, Daan Martien; 04-05-2002 Sprengers, Isabelle; 07-05-2002 Cao,Thanh Huy; 07-05-2002 Kadaoui.Amira. Podium 't Beest 20.30 uur Manhuistuin, Zusterstraat 12.30-13.30 uur Ambachtscentrum Hollandsche Hoeve 15.00 uur Grote Markt 10.30 (start) Grote Kerk 13.30-14.30 uur Het concert duurt van I2.30 tot 13.30 uur. De toegang is gratis. De ingang van de Manhuistuin be vindt zich bij het poortje rechts van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat I I (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofge- bied (achterzijde). Bij minder goed weer wordt uitge weken naar de R.K. Maria Magdale- nakerk. Concert door: "The Greater New York Youth Band” 02-05 06-05 06-05 07-05 07-05 08-05 08-05 08-05 06-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 07-05 Het Rampbestrijdingsplan Kernenergiecentrale Borssele geldt voor het gehele gebied binnen een straal van I0 kilometer rond de kernenergiecentrale Borssele zoals aangegeven op de bij het plan gevoegde kaart. Het doel van dit besluit is het vastleggen van maatregelen, die moeten worden voorbereid, in stand gehouden dan wel bij een ongeval in de Kernenergiecentrale te Borssele in de verschillende fasen en bij verschillende ongevalsklassen moeten worden uitgevoerd en in hoofdzaak gericht zijn op de bescherming van de bevolking. De burgemeester van Goes maakt bekend dat hij, gelet op artikel 7 van de Rampenwet en de artikelen 38 tot en met 44 van de Kernenergiewet, het Rampbestrijdingsplan Kernenergiecentrale Borssele, voor zover het zijn bevoegdheid betreft, heeft vastgesteld. Bij een radiologisch ongeval met de Kernenergiecentrale heeft op gemeentelijk niveau de burgemeester een belangrijke taak te vervullen. Hij moet namelijk tij dens de eerste uren van een ongeval, zo mogelijk vóór de lozing van radioactief materiaal, direct tot preventieve beschermende maatregelen besluiten. De exploitant van de Kernenergiecentrale vervult daarbij een adviserende rol. Deze regeling is getroffen om snel op ernstige situaties te kunnen inspelen en om tijdig maatregelen voor de bevolking te kunnen nemen. Zodra het Nationale Beleidsteam bijeen is gekomen, zal dit de eindverantwoordelijk heid voor de bestuurlijke coördinatie op zich nemen. De uit voering van de maatregelen welke direct gericht zijn op de bevolking, geschiedt door lokale diensten. Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het anders is aange geven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een kap- vergunning heeft verleend voor de volgende gemeentelijke bomen: Het Rampbestrijdingsplan Kernenergiecentrale Borssele ligt ter inzage bij de afdeling Bestuurszaken in het Land bouwcentrum, Westsingel 58 te Goes. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een refe rendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stads kantoor. Grote Markt 22 Aartjeskreek I8 Appelstraat 70 Buys Ballotstraat 2 De Spinne 1254 De Spinne 1255 De Spinne I256 De Spinne I257 Frambozestraat 24 Kokkelbank 5 Kreukelmarkt I0 Nassaulaan I6 Nieuwe Diep I9 Oostsingel 64 Vermetstraat 37 Beethovenlaan 52 Dokter Vosstraat I het wijzigen van de entreepui/voorgevel het uitbreiden van de woning het verbouwen van de woning het uitbreiden van de bijkeuken het plaatsen van dakkapellen het plaatsen van dakkapellen het plaatsen van dakkapellen het plaatsen van dakkapellen de bouw van een garage het uitbreiden van de garage de verbouw het pand het wijzigen van het kozijn in de voorgevel het aanbouwen van een trapportaal het vervangen van de schuur het plaatsen van 3 dakkapellen het uitbreiden van de woning het bouwen van een woning Podium ‘t Beest 20.30 uur 5 Podium ‘t Beest 20.30 uur In Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge en ‘s-Heer Hendrikskinderen wordt donderdag 23 mei, gereden. Kunststofbaan Het Schenge Goes 18.45-21.30 uur men, en wordt de dikte van de slib- laag gemeten. De metingen worden vanaf de kant of vanuit een bootje verricht en worden uitgevoerd door adviesbu reau Tauw. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Inge nieursbureau Gemeente Goes, tel. 0I 13-249755. de regentonnen kunnen worden opgehaald op zaterdag 25 mei van I0.00 - I5.00 uur bij de werkplaats van het bureau Reini ging, Geldeloozepad 3 in Goes. Contante betaling (geen che ques) verplicht. Als u deze dag uw bestelling niet op kunt halen kunt u de ton opha len op donderdag 30 mei van 16.00 tot I7.30 uur Dringende oproep aan par keerders op de Grote Markt Op zondagmorgen, I9 mei is de Grote Markt in Goes alleen toe gankelijk voor de deelnemers aan de Molentocht. Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning I4 mei kun nen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2II8,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstre ken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunning kunt u con tact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure. telefoon 249770. Op zondag I9 mei, Ie pinksterdag geeft “The Greater New York Youth Band” een Manhuistuincon cert in Goes. Dit is een groep jonge Leger des Heils- muzikanten, variërend in leeftijd van 13 tot 30 jaar, samenge steld uit scholieren, studenten en professionele muzikanten. Momen teel maakt men een tournee door Europa. Tijdens het Pinksterweekend staat Zeeland weer in het teken van de oldtimers en klassiekers.Traditiege trouw worden de Grote Markt van Goes én de Zeelandhallen weer opgesierd met perfect geconser veerde oudjes. aanbod van oldtimeroccasions, mo toren en bromfietsen. Ook zijn er kramen voor de verkoop van on derdelen, accessoires, boeken, mi niaturen, geschenken etc. De ope ningstijden zijn: zaterdag van 12.00 - 18.00 uur en op zondag en maan dag van I0.00 - 18.00 uur. Informa tief! I3 - 22I020. Als u die dag niet huis bent, kunt u een afspraak maken voor een an dere dag via tel.nr. 01 13 - 228785 (de heer Kanaar). De Stichting Kinderopvang De Bevelanden heeft het college van burgemeester en wethouders van Goes verzocht een vergunning te verlenen voor het exploiteren van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvangvoorziening in het pand Slotstraat 23 te ‘s Heer Arendskerke. Burgemeester en wethouders zijn van plan om de vergunning te verlenen. Overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de aanvraag voor deze vergunning en de concept-vergunning gedurende een periode van vier weken (tot I2 junil 2002) ter inzage. Gedurende deze periode kan iedere belang hebbende zijn zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC GOES. een interne verbouwing het uitbreiden van opslagruimte het uitbreiden van de woning het verbouwen van de woning Wissekerkseweg 14 woning nieuwbouw het bouwen van een tuinkamer het uitbreiden van woning het uitbreiden van de woning I 1.30: Start Plaats van bestemming is Rilland, daarna keren de old timers weer terug naar Goes Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (0113)249770 In noodgevallen buiten uren: 06 53298141 Internee www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Overleden: 01-05-2002 Kallewaard, Adriaan Pieter; 01-05-2002 van Hese, Maria Theodora; 02-05-2002 Mol, Johannes Gerard; 02-05-2002 Oosterdijk, Wiebigje; 04-05-2002 Hollestelle, Geertruid Tannetje; 05-05-2002 Meeuse, Cornells; 06-05-2002 Verdonk, Jozina;06- 05-2002 Spruit, Cornelia. In verband met Pinksteren zijn alle gemeentelijke diensten op maandag 20 mei gesloten. Op woensdagavond 15 mei wordt vanaf 21.00 uur de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen be kendgemaakt in het stadskantoor aan de Oostsingel. Alle uitslagen van de verschillende stembureaus komen hier binnen en worden op volgorde van binnen komst bekendgemaakt. De stembu- Ophalen oud papier doorTJO- BA in de Goese Polder In verband met de 2e Pinksterdag, zal de korfbalvereniging TJOBA het oud papier ophalen op maan dag 27 mei. Zoals gebruikelijk wordt er vanaf 19.00 uur gereden SS S 7// Het organisatiecomité doet een dringend beroep op autobezitters de auto’s in de nacht van zaterdag, 18 mei op zondag, 19 mei niet op de Grote Markt te parkeren. Zo voorkomt u dat uw auto wordt in gesloten door oldtimers die zich in de loop van de zondagmorgen op de Grote Markt verzamelen. Ben jij een jongen tussen de 14 en 18 jaar en woon je in de gemeente Goes en denk je aan vijf van de zes lessen in het voorbereidingstraject te kunnen deelnemen. Geef je dan voor woensdag 22 mei a.s. op bij het Sportbuurtwerk tel.01 13- 237082 of het Jongerenwerk tel.06-23159737 op (VOL is VOL). Vind jij het leuk om samen met je maten diverse hindernissen te ne men. Vanuit het project breedte sport Goes wordt het mogelijk ge maakt om met 20 jongens in het weekend van zaterdag 29 juni a.s. naar de Biesbos te gaan en daar te gaan survivallen. Natuurlijk kun je niet ongetraind een weekend gaan survivallen. Daarom is er een voorbereidings traject van zes weken aan dit weekend gekoppeld. Dit voorberei dingstraject vindt zes vrijdagen ach terelkaar van 13.00 uur tot 16.00 uur plaats. De eerste les start op vrijdag 24 mei a.s. De gemeente Goes is in samen werking met het Waterschap Zeeuwse Eilanden bezig met het opstellen van een baggerplan. Om een goede indruk te krijgen van de hoeveelheid en de kwaliteit van het aanwezige baggerslib worden de komende weken in diverse water partijen en sloten monsters geno- OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afde ling Burgerzaken is geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlichting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Konsert: Ladies’ Night. Optredens van Reineke, Kaat van der Weide. Odette Sorber, Ydgrassil en Kirsten. Reserveren niet mogelijk. Oldtimerbeurs Sportpunt Zeeland 19.30 uur Wilhelminadorp 15.30-17.00 uur Theatervoorstelling: Vuur in de sneeuw Filmvoorstelling: Gosford Park Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga Avondwedstrtijden voor senioren en junioren AV’56 Molentocht Voor meer informatie: http://members.lycos.nl/ Molentocht/ Programma 10.00: Verzamelen deelnemers op de Grote Markt. Muzikale omlijsting door Straatorkest “De Sjokkers” Goes en optreden van de Volks dansvereniging “Scaldis” uit Hans- weert. AV56 Sportpunt Zeelandloop (2,5, 5,7,5 en 10 km) Verkoop van toegangskaarten voor de Italiaanse avond op 24 mei. De kaartjes kosten f’ 4. Senioren wandelmorgen Inlichtingen: 220695 Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling Opa’s Geheim. Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren; 0113- 212031 I Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 6-05 t/m 10-05-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113-249709) INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. een die de afgelopen weken regenton heeft besteld en aangegeven die op te komen herinneren wij er aan dat Bij het ophalen van de regenton nen geven wij u ook de gelegen heid om gratis een compostvat mee te nemen. Huwelijken: 03-05-2002 Nieuwenhuijse, Joost Jacob en Weststrate, Mariska; 08-05-2002 Karman, Quirien Guiljaam en Fieret, Pleuntje; 08-05-2002 Schipper, Hendricus Cornell’s en Ketelaar,Yvonne; 08-05-2002 Ensing, Hendrik en Rentier,Anna Marina; 10-05-2002 Storm, Cornells Pieter en Lobbezoo, Carola Maria Corne lia; 10-05-2002 Paardekooper, Dignus Cornells en de Klerk, Lilian. Bureau Communicatie Tel.: (0II3) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl Kruising Van Hertumweg Beukenstraat 8 Essen voor de aanleg van een rotonde Het huisvuil, de groene mini’s, in Koningstraat 3-5 Zuidweg 8 Bachlaan 46 Papeweg 74 Leliestraat 27 Trumanstede 9230 Beethovenlaan 70

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 9