Provincie Zeeland Delta 2003 l Milieufonds De Vlijt t ■■Officiële Mededelingen Commissie omgevingsbeleid Donderdag 23 mei, aanvang 09.00 uur, vergadert de Provin ciale Commissie Omgevings beleid (PCO). De vergadering is openbaar en wordt deze keer gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Op de agen da staan onder andere het advies inzake evaluatie streekplan en de ontwerp-streekplanherziening Westerschelde Container Ter minal. Proef belading veerschepen In beroep I- 3. t i I r §- SENIOREN-LEDIKANT Verkeer en Vervoer Milieu Voorontwerp Nota Faunabeleid Zeeland Verordeningen openbaar vervoer Saneringsplan M.A. de Ruijterlaan 4 te Goes Besluit accepteren melding C. Óostrom’s conservenfabrieken B.V. te Kapelle In 2003 is het 50 jaar geleden dat grote delen van de Delta werden getroffen door ernstige overstromingen: de watersnoodramp 1953. Volgend jaar zal uitgebreid aandacht worden besteed aan deze ingrijpende gebeurtenis. Op 15 april j.l. is de website www.delta2003.nl officieel door staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw M. de Vries geopend. Besluit accepteren melding Chemgas Terminal Vlissingen B.V. Saneringsplan Ganzepoortstraat 6 en 8 te Goes A Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 20/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Diversen Bedden C De Slaapvoorlichter® voor Zeeland r Woensdag 15 mei 2002 DE BEVELANDER 5 Nieuws Abdij Gaswinning uit vuilnisbelt Schelphoek op Schouwen-Duiveland. A www.slaapvoorlichters.nl Onderwijs Om tot milieuvriendelijk gedrag te komen is onderwijs ook belang rijk. Om tot milieuvriendelijk ge drag te komen is onderwijs ook belangrijk. Projecten die er op zijn gericht de kennis van de natuur in de eigen omgeving te vergroten, die bijdragen aan een betere kwaliteit en laten zien wat Ingaande 21 mei kan iedere kies gerechtigde in Zeeland binnen drie weken persoonlijk een ver zoek tot het houden van een pro vinciaal referendum indienen bij de woongemeente. Het voorontwerp van de Nota Faunabeleid Zeeland ligt met ingang van 16 mei 2002 gedu rende 4 weken ter inzage bij het informatiecentrum van de pro- Ingaande 21 mei kan gedurende zes dagen tegen de GS-besluiten tot het referendabel zijn van de Statenbesluiten schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Provinciale Staten hebben 26 april 2002 vastgesteld de veror deningen: Reserve openbaar vervoer Zee land Buurtbusprojecten Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben 7 mei 2002 besloten dat beide ver ordeningen kunnen worden onderworpen aan een raadge vend correctief referendum. De verordeningen en de GS-besluiten worden 21 mei gepubliceerd in het provinciaal blad. Subsidie milieuprojecten Het indienen van subsidieverzoe ken voor milieuprojecten is niet uitsluitend voorbehouden aan milieuorganisaties. Iedereen kan een verzoek doen voor een finan ciële bijdrage in een milieuproject op het werk, school of vereni ging. Een project waardoor op het werk, op de vereniging of thuis minder energie en water nodig is of minder afval ontstaat kan in aanmerking komen voor een subsidie. Het moet dan wel vernieuwend zijn of om een appa raat gaan dat niet in de winkel te koop is. Ditzelfde geldt ook voor het ontwikkelen van een apparaat of het bedenken van een metho de waardoor productie in de land bouw nog minder milieubelastend kan worden. De voorlichtingsavonden be ginnen om 19.30 uur. vincie Zeeland, op werkdagen van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur, bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en desge vraagd buiten kantooruren (na telefonische afspraak met R. Steijn tel. 0118-631196),bij alle gemeenten in Zeeland, op de voor de gemeenten gebruikelijke plaatsen en tijdstippen, en bij de Waterschappen in Zeeland, eveneens op de voor de water schappen gebruikelijke plaatsen en tijdstippen. De voorontwerp Nota Faunabe leid Zeeland betreft het voorgeno men provinciale beleid op het gebied van faunabeheer en geeft de provinciale taken op hqt ge bied van de per 1 april jl. inwer king getreden Flora- en Faunawet weer. Gedurende de termijn van ter inzage legging worden door de provincie drie voorlichtingsavon den georganiseerd welke voor iedereen toegankelijk zijn: de invloed van mensen op de omgeving is kunnen in aanmer king komen. Voor dergelijke projecten kan bij de provincie een financiële bijdrage worden gevraagd. Het project moet wel overdraagbaar zijn aan ande ren. Duurzaamheid Het bedrijfsleven, overheden, onderwijsinstellingen en maat schappelijke organisaties kunnen een subsidieverzoek indienen voor een project. Het resultaat van een project moet zijn dat duurzaamheid structureel onder deel wordt van het beleid, pro ducten of diensten. Duurzaamheid kan aspecten in zich hebben van milieu, innovatie, multi-cultureel, sociaal-cultureel of sociaal-economisch. Een middel om duurzaamheid te stimuleren is door bijvoorbeeld van elkaar te leren. Het bedrijfsleven en het onderwijs zijn hierin bijvoorbeeld logische partners, maar ook overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kunnen samenwerken binnen een project. De beschikking wordt 28 juni 2002 van kracht, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt het besluit niet van kracht, voordat op dat ver zoek is beslist. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 juni 2002 een bezwaar schrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben met het sane ringsplan van de gemeente Goes voor de bodemverontreiniging op de locatie M.A. de Ruijterlaan 4 te Goes ingestemd (artikel 39 Wet bodembescherming). De beschikking ligt van 16 mei tot en met 27 juni 2002 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. Milieureeks De aanvraagprocedures en mogelijkheden staan beschreven in nummer 22 van de milieu reeks, ‘Reserve Natuur, Milieu en Energie'. In deze brochure staan ook de voorwaarden die gelden bij de toekenning van de Zeeuwse Milieuprijs. De brochure is te downloaden via de website van de provincie, www.zeeland.nl of gratis ver krijgbaar bij het Informatiecen trum van de provincie. Meedenken Wie vragen heeft over de subsi dieregeling kan contact opnemen met Sjoerd Bleyerveld van de directie Ruimte, Milieu en Water, tel.Ol 18-631734. Hij kan mee denken in een project, aangeven of een idee in aanmerking komt voor subsidie of wijzen op moge lijke partners in een project. Indienen Subsidieaanvragen moeten voor 1 oktober zijn ingediend bij Gede puteerde Staten. Subsidieverzoeken die na deze datum worden ontvangen, wor den niet in behandeling genomen. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen- Vanaf vrijdag 30 januari 1953 trok een grote storm, met een omvang van circa 1000 km, over Schotland naar de Duitse Bocht. Door de harde noordnoordwesten wind, waarmee de storm gepaard ging, werd het water in de Noor dzee opgestuwd in de richting van het Engelse Kanaal. Op zater dag 31 januari, de vijftiende ver jaardag van prinses Beatrix, leverde de storm spectaculaire beelden op voor de vele mensen in zuidwestelijk Nederland die ‘even naar de zee gingen kijken’. Niemand had op dat moment het vermoeden dat dit de ergste watersnoodramp zou worden sinds eeuwen. Nu, vijftig jaar later, hebben de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant samen met het Ministerie van Verkeer en Water staat, de waterschappen, hoog heemraadschappen en gemeen ten in het getroffen gebied het initiatief genomen om activiteiten, die worden georganiseerd in het kader van het herdenkingsjaar 2003, te coördineren. Zij hebben gezamenlijk het project Delta 2003 opgestart. Het motto van het project is: herdenken, terug kijken, leren en vooruitkijken. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van C. Óostrom’s conservenfabrieken B.V. te Kapelle. De melding heeft betrekking op het vergroten en renoveren van het kantoor, kanti ne en kleedlokaal en het verplaat sen van het parkeerterrein. Activiteiten De website geeft de lezer uitge- Belanghebbenden kunnen tot en met 19 juni 2002 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de afde ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Stikstof wordt bij Chemgas gebruikt voor het inertiseren van leidingen, opslagtanks en trans portmiddelen. Om het inertiseren van met name transportmiddelen te versnellen zal de stikstof met een heater verwarmd worden. breid informatie over de gebeur tenissen rond de watersnood ramp in 1953. Verder wordt er een overzicht gegeven van diver se activiteiten die in 2003 wor den georganiseerd, waaronder de Nationale Herdenking op 1 februari 2003 en een onderwijs project, dat wordt aangeboden aan scholen in de getroffen ge bieden in Noord-Brabant, Zuid- Holland en Zeeland. Verder staan er diverse andere evenementen omschreven in een uitgebreid overzicht. De lezer kan zelf ook initiatieven voor het herdenkings jaar aanmelden. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Chemgas Terminal Vlissingen B.V. te Nieuwdorp voor het in gebruik nemen van een heater voor de verwarming van stikstof. Informatie Voor meer informatie kan contact Gedeputeerde Staten van Zee land hebben onderzoeksrappor ten en een (deel)saneringsplan ontvangen van The R.J.B. Group of Companies te Amsterdam met betrekking tot de bodemveront reiniging op de locatie Ganze poortstraat 6 en 8 te Goes. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ern stig te beschouwen en tevens met het (deel)saneringsplan in te stemmen (artikel 29 en 39 Wet bodembescherming). De ontwerp-beschikking ligt van 16 mei tot en met 13 juni 2002 ter inzage bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. De website www.delta2003.nl wordt regelmatig aangepast aan de actualiteit. uit voorraad leverbaar (prijs excl. bodem en matras) Een ieder kan tot uiterlijk 14 juni 2002, bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg, zijn/haar ziens wijze ten aanzien van de vooront werp Nota Faunabeleid Zeeland naar voren brengen. De voorontwerp Nota Faunabe leid en nadere informatie is ver krijgbaar bij het informatiecen trum van de Provincie Zeeland en de Directie Ruimte, Milieu en Water (R. Steijn, telefoon 0118- 631196). Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 19 juni 2002 bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen gedurende ope ningstijden en in de avonduren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grondge bied afd. Vrom tel. 0113- 333110). Belanghebbenden kunnen tot en met 19 juni 2002 tegen dit be sluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). den tot de heer P.Wattel (tel. 0118-631773). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. worden opgenomen met de pro jectcoördinator dhr. A.M.B.M. Holland. Hij is het eerste aan spreekpunt voor informatie over het project Delta 2003, telefoon 0118-631273. Verder kan con tact worden opgenomen met de projectsecretaresse, mevrouw A.M. Vinke-Vermazen, telefoon 0118-631294 of faxen naar 0118-631802. Initiatieven kunnen worden aangemeld bij de provin cie Zeeland, project Delta 2003 t.a.v. dhr. A.M.B.M. Holland, Postbus 6001, 4330 LA Middel burg. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). 16 mei 2002 Hotel Goes, Anthony Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes 29 mei 2002 Cultureel cen trum De Halle, Rooseveltlaan la, 4571 HT Axel 3 juni 2002 Gemeenschapscentrum Het Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38, 4318 AC Brouwershaven De volledige agenda en bijbeho rende stukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de provincie. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 19 juni 2002 bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren; in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur en in het gemeentehuis van Vlissin gen, op werkdagen van 8.30- 12.30 uur en 13.30-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118- 487204) op woensdagavond van 17.15-20.15 uur. Sinds 6 mei wordt op het veer Vlissingen-Breskens proef gedraaid met het over één rij strook laden van de benedenrij- dekken. Die dekken zijn vooral voor vrachtverkeer. Het gaat om een proef met als doel de veiligheid van het rijdek- personeel van de Provinciale Stoombootdiensten (PSD)te ver groten. Door het verkeer over één baan toe te laten, krijgt het personeel ruim en veilig overzicht, waar door de vrachtwagens, al naar gelang hun gewicht, naar de juis te plek aan boord kunnen worden gedirigeerd. De evenwichtige belading is nodig voor de stabili teit en de manoeuvreerbaarheid van de schepen. Voor het perso neel wordt de kans op het tussen twee wagens 'opgesloten' raken verkleind. Tegelijk met de nieuwe manier van belading wordt een aantal aanvullende maatregelen getrof fen. Zo zal de verlichting op het dek worden verbeterd, waardoor het personeel beter zichtbaar blijft voor de chauffeurs. Ook de veiligheidskleding wordt aange past. Op de veerpleinen en op de laadbruggen worden in samen werking met de eigenaar, rijkswa terstaat Zeeland, borden met aanwijzingen geplaatst. De proef duurt ten hoogste twee maanden. In die tijd wordt beke ken of de nieuwe manier van beladen ook op het veer Kruiningen-Perkpolder wordt inge voerd of dat weer moet worden teruggegaan naar de huidige situ atie: belading over twee rijstro ken tegelijk. Woensdag 22 mei 2002 is er een zitting van de Hoorcom- missie bestemmingsplannen. De zitting, die om 9.15 uur begint, is openbaar en wordt gehouden in het gebouw van de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg. De gemeente Tholen wordt uitge nodigd om te reageren op de ingediende bedenkingen tegen het bestemmingsplan Graefnisse van de heer D.W.J. Nagtegaal, vertegenwoordigd door JuriAdvice te Oud-Beijerland en de heer W. Suijkerbuijk te St. Annaland. De Subcommissie voor gemeentelijke plannen heeft geadviseerd deze bedenkingen niet in beschouwing te nemen/ ongegrond te verklaren. De heer Nagtegaal heeft een autohandel in een bedrijfsloods aan de Plataanlaan. In het bestemmings plan is het perceel bestemd als woning, omdat ‘van evidente bedrijfsvoering geen sprake meer is’. Reclamant wil de bedrijfsbe- stemming handhaven. De Subcommissie voor de gemeen telijke plannen adviseert deze bedenking gegrond te verklaren. Ten aanzien van het hele plan stelt de Subcommissie voor dit goed te keuren met uitzondering van de bestemming Wonen op het perceel Plataanstraat 1. Om 10.00 uur worden de beden kingen van ConneXXion tegen het bestemmingsplan ‘Kom Kruinin- gen’ van de gemeente Reimers- waal behandeld. De vervoers- maatschapppij wordt uitgenodigd om de bedenkingen nader toe te lichten en de gemeente krijgt de gelegenheid te reageren op de ingediende bedenkingen. De Subcommissie voor de gemeen telijke plannen heeft GS geadvi seerd de bedenkingen van Con neXXion ongegrond te verklaren. De Cezorent is een ledikant op comforthoogte. In mahonie of beukenkleur. Lighoogte 55 cm. Ook op wielen leverbaar. 90 X 200 cm v.a. 397,- naar onze winkel, en Probleem is halen u dan es9ewenst op. Beestenmarkt 12, Goes. Tel. (01 13) 23 22 13 T 1 -■ -S- I i WW, a fCfófb, (oKTo, 3E 3 Q Tö 22. Wó) TOfora

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5