Milieu en energie Ik mis mijn dorp en onze straat f Provincie Zeeland w De provincie op wielen r fcr 1 I j Q 41 I I 150,- €450,- IM ■■■Officiële Mededelingen II II Geef het door, rechts gaat voor Zandkreekdam In beroep Sluiting kantoren Klantenpanel op zoek naar jongeren Vlaginstructie 4 en 5 mei 4 Valencia 9 pers. 90 dig. ONZE PRIJS €680,- gedekte tafel. 1-^Er^S.BER.CïEN Fissler ’’C+S” «150 serviezen U «170 cassettes 50 glasserviezen 50 kooksets 1 Grace drinkservies SB Milieu [SLrAC£R'JJ Bemaling rioleringen Heinkenszand Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren kunnen tot 1 oktober bij de provincie subsidieaanvragen indienen op grond van de regeling Reserve Natuur en Milieu. Subsidieverzoeken voor energieprojecten kunnen het hele jaar door worden ingediend. Iedere donderdag en vrijdag Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 18/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Vakanties van het Nationaal Reumafonds k VLUCHTELING I Met kortingen tot ‘4zC^<//o JL JL- Serviezen Cassettes Kooksets 0 T irT\D r PT T^T1 Parallelweg 4 B, 3364 AL Sliedrecht r JK Hl Hl Afslag Wijngaarden/Nijverwaard (langs Aï5) JLlLL/l\.LVjll 1 Telefoon 0184-411016 Fax 0184 - 422969 MHHHNRMHMNRHmHHHHmbhhbhmhhbhmmr I J Jl J A 3 Kwartetjes <1 A ft; §2 g IW” S* Woensdag 1 mei 2002 DE BEVELANDER 5 Nieuws Abdij GIRO 999 WW f Mals rundergehakt 1000 gram 4,49 met de bouw van klinieken en geeft kredieten om vluchtelin gen in staat te stellen een bedrijfje te beginnen. ”Ons dorp is platgebrand” ”Het is wel raar om nu in Thai land te zijn,” zegt Naw Ta Mla Saw. Ze komt uit Birma. Ge lukkig wonen haar twee beste vriendinnen ook in het kamp. Het vluchtelingenkamp ligt net over de grens, in Thailand. ”We hebben elkaar geholpen bij het bouwen van onze hut- Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van bij het grondwaterbeheer betrokken belangen. Gedeputeerde Staten hebben twee aanvragen ontvangen om een vergunning GRONDWA TERWET voor het onttrekken van grondwater van de gemeente Borsele ten behoeve van de re constructie van een gedeelte rio lering ter plaatse van de Hein- kenszandseweg en ter plaatse van de Stationsweg in de kern Heinkenszand. Stemmen Stijging van het aantal stemmen in 2003 is niet het voornaamste doel, maar het is wel mooi mee genomen als dat zo zou zijn. Voornaamste doel is dat de pro vincie meer gezicht krijgt onder de Zeeuwse jongeren en dat er een vernieuwde vorm van com municatie en voorlichting ontstaat Evenementen De jongerentrailer was vorig jaar bij een aantal evenementen aan wezig, zoals het Bevrijdingsfesti val en het Jongeren Wereld WaterForum, allebei in Vlissingen. Tijdens de evenementen wordt geen interactief programma aan- Een ieder kan tot 31 mei 2002 schriftelijk bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie van gedachten wil wisse len over de ontwerp-beschikking kan tot 24 mei een telefonische afspraak maken (0118-631168). Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be zwaren worden ingebracht. Alleen zij, die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp beschikking en belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij daar toe redelijkerwijs niet in staat waren, kunnen later beroep instel len. delburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 u en desgevraagd buiten kantooruren en in het ge meentehuis van Borsele, Ste- nevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur; geboden, maar dan heeft de trail er meer een algemene informa tiefunctie over het beleid van de provincie. Scholen De jongerentrailer heeft ook scholen bezocht, onder andere het Zwincollege te Oostburg, de Pontes Scholengroep - Locatie Pieter Zeeman te Zierikzee, het Buys Ballotcollege en het CIOS (opleidinginstituut voor sport- en beweging) te Goes. Het bleek dat de leerlingen deze presentatie een interessante en leuke afwis seling op de reguliere lessen von den. Door de onderwerpen af te stemmen op de lesstof van bij voorbeeld de lessen maatschap pijleer of geschiedenis zal de tour een leuke en leerzame aan vulling zijn. Informatie De ervaringen van scholen en scholieren zijn opgenomen in een brochure. Hierin staat ook aange geven op welke wijze aanvragen kunnen worden gedaan en wat de mogelijkheden zijn. De brochure is verkrijgbaar bij het Informatie centrum van de provincie. Onder voorbehoud van wijzigin gen komen de volgende zaken aan de orde: om 14.00 uur wordt het bezwaar schrift van Stichting Volksdans- festival Borsele te Heinkenszand behandeld. De stichting maakt bezwaar tegen een besluit van GS inzake de afwijzing van het subsidieverzoek voor het Interna tionaal Volksdansfestival Borsele. om 15.00 uur wordt het bezwaar schrift van Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek te Biervliet behandeld. De vereniging maakt bezwaar tegen een besluit van GS inzake de afwijzing van het subsidieverzoek voor een cursus verhalen schrijven. om 15.30 uur wordt het bezwaar schrift van Stichting beheer Hulst Reynaertstad te Hulst behandeld. De stichting maakt bezwaar tegen een besluit van GS inzake de provinciaal subsidie 1999 ten behoeve van het 5B-project Cultuurtoeristische ontwikkeling Hulst. Voor meer informatie over deze zaken kunt u tijdens kantooruren op werkdagen contact opnemen met de secretaris van de advies commissie bezwaarschriften, mevrouw C.W. Ramondt, tele foonnummer 0118-631377. Hammouse van eigen boerenham 250 gram 1,50 Eind vorig jaar is de regeling Reserve Natuur, Milieu en energie vastgesteld. Het doel van deze regeling is het stimuleren van projecten die het milieu in Zee land ten goede komen. De rege ling bestaat, zoals de naam aan geeft, uit drie onderdelen. Twee daarvan worden nader toegelicht. Milieu Binnen het onderdeel milieu zijn er mogelijkheden voor projecten en initiatieven die aansluiten bij het jaarprogramma ‘Leren voor duurzaamheid’. Naast de subsi diemogelijkheid is er ook nog een kans op de Zeeuwse Milieuprijs. Deze wordt toegekend aan het meest innovatieve project. Projecten Milieuprojecten zijn er op gericht om de kwaliteit van het milieu te verbeteren. Ze moeten een bij drage leveren aan een of meer dere doelen van het provinciale milieubeleid. Zo wordt subsidie toegekend aan vernieuwende landbouwprojecten die tot doel hebben het gebruik van gewasbe schermingsmiddelen te verminde ren. Projecten die gericht zijn op het stimuleren van biologische landbouw genieten de voorkeur. Op het gebied van waterbeheer komen projecten die gericht zijn op besparing, gebruik van regen water, reiniging en hergebruik van afvalwater in aanmerking. Ook hier is weer een voorkeur: projecten die de kringloop van water sluiten en ontwikkeling van waterbesparende apparaten. 2 versgegrilde kippen voor €4,54 Arme landen vangen meer dan 95% van de 35 miljoen vluchte lingen op. Minder dan 5% vindt onderdak in de rijke landen. In Nederland verblijft ongeveer 0,25% van alle vluchtelingen. Stichting Vluchteling werkt in arme landen samen met inter nationale en lokale organisa ties ter plaatse. In de uitvoe ring van de projecten zijn zoveel als mogelijk vluchtelin gen en mensen uit de regio betrokken. Stichting Vluchte ling zorgt voor onderwijs, helpt Subsidiëring Niet aan alle projecten wordt sub sidie toegekend. Apparaten die al in de handel verkrijgbaar zijn of werkwijzen die elders in Zeeland al beproefd zijn, komen niet in aanmerking voor een subsidie. Verder moet een subsidieverzoek 's maandags gesloten Donderdag koopavond jes,” zegt de elfjarige Naw Ta Mla Saw. ’’Maar ik mis mijn eigen dorp en onze straat wel heel erg. Toen de soldaten Het autoverkeer en (brom)fietsers worden omgeleid over het bruggen- complex. Het zware langzaam verkeer, zoals landbouwtrekkers, kan tij dens het werk niet terecht op de parallelweg. VLEESWAREN 200 gram naar keuze: ook 4 x 50 gram Coburger rauwe ham Bistro droge worst D’Arden Pepersalami Beenham (eigen) 200 gram voor 3,60 alles vers gesneden Energie Subsidieaanvragen op het gebied van energie moeten gericht zijn Milieureeks De aanvraagprocedures en mo gelijkheden staan beschreven in nummer 22 van de milieureeks, ‘Reserve Natuur, Milieu en Ener gie’. In deze brochure staan ook de voorwaarden die gelden bij de toekenning van de Zeeuwse Milieuprijs. De brochure is gratis verkrijgbaar bij het Informatiecen trum van de provincie Zeeland, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maan dag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het verkeer over de Zandkreek tussen Noord- en Zuid-Beveland moet in de nachten van maandag 6 op dinsdag 7 mei en van dinsdag 7 op woensdag 8 mei rekening houden met enig oponthoud. Maandagavond om zeven uur wordt begonnen met asfalteringswerk op de hoofdrijbaan van de Zandkreekdam. De volgende ochtend om zes uur wordt gestopt, ‘s Avonds zeven uur wordt weer doorgegaan en, zo dat nodig mocht zijn, wordt ook in de nacht van woensdag 8 op don derdag 9 mei nog gewerkt. Soeppan ONZE PRIJS Op 7 mei 2002 zal de advies commissie bezwaarschriften van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belang hebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. De kantoren van de provincie zijn op donderdag 9 mei (Hemel vaartsdag) en vrijdag 10 mei gesloten. Twee maal per jaar houdt Klantenpanel Openbaar Vervoer Zeeland een bijeenkomst om te discussiëren over verbeteringen binnen het open baar vervoer. Resultaat hiervan is dat de reiziger wordt betrokken bij nieuwe plannen binnen het openbaar vervoer. De reiziger denkt mee en krijgt de kans ideeën voor verbeteringen aan te dragen. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor het openbaar vervoer. Het Klantenpanel Openbaar Vervoer Zeeland is daarom op zoek naar jongeren tussen 16 en 24 jaar die bereid zijn twee keer per jaar een avond mee te praten over het openbaar vervoer in Zeeland. Reiskosten worden vergoed en er staat een aardige attentie tegenover. Jongeren kunnen zich ook opgeven voor een digitaal panel, discussie gaat bij dit panel per e-mail. Opgeven voor het panel kan bij Ferry Chervet, tel. 0118-631644, e-mail: klantenpanel@zeeland.nl Op 4 mei gaat de vlag vanaf 18.00 uur halfstok. De vlag wordt die avond niet meer in top gehesen en blijft tot zonsondergang halfstok. Bij zonsondergang wordt de vlag gestreken. Op 5 mei gaat de vlag van zonsopgang tot zonsondergang in top, echter zonder oranje wim pel. Al meer dan 40 jaar organiseert het Nationaal Reumafonds vakanties voor reumapatiénten. De reizen staan vermeld in onze vakantiegids. U kunt deze gids bestellen via onze afdeling reizen. Telefoon 020-589 64 85 - op werkdagen van 900 tot 1700 uur VOOR GOEDE DOELEN Nationaal Reumafonds STICHTING Kroketjes rundvlees 5 halen 4 betalen Overheerlijke Likkepot 150 gram 1,35 MODEL "Alice” kwamen, moesten we vluch ten. Ze hebben ons hele dorp platgebrand. Dus is er niets meer om naar terug te gaan. Als we terug naar Bir ma kunnen, moeten we eerst een nieuw huis bouwen.” Stichting Vluchteling Stadhouderslaan 28, 2517 HZ Den Haag Giro 999 tel: 070 - 346 89 46 e-mail: info@vluchteling.org www.vluchteling.org Een kleine greep uit onze merken: Villeroy Boch, W.M.F., Seltmann, Eschenbach, Royal-Albert, Arzberg, B.S.F., Royal Doulton, Wilkens, Gero, Winterling, Thomas Keltum, Fissler, BK, Spring, Schott-Zwiesel, Spiegelau Sinds begin 2001 reist de jonge rentrailer van de provincie door Zeeland. Dit gebeurt in het kader van het project "Jongeren Infor meren Jongeren”. Het doel van het project is om Zeeuwse jongeren (tussen 16 en 24 jaar) te informeren over en te interesseren voor politiek en bestuur. Communicatiestudenten van de Hogeschool Zeeland voe ren dit project in samenwerking met de provincie uit. WMF Graag tot ziens bij: De ontwerp-beschikking ligt van 2 tot 31 mei 2002 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Mid- Overheerlijke Schouderkarbonade 500 gram 4,00 J, ACTIE - ACTIE - ACTIE 5 voor 5,00 3 min. in koekepan of grill ACTIE - ACTIE - ACTIE Een begrip als het om uw gedekte tafel gaat. Bezoek eens onze serviezentuin, modern, romantisch of klassiek bij ons vindt u Nederlands grootste collectie voor de mooiste passen binnen het provinciale beleid, met name binnen de thema’s van het milieubeleidsplan ‘Groen licht’ en het waterhuishou- dingsplan ‘Samen slim met water’. op besparing of opwekking van duurzame energie. Details daar over zijn opgenomen in het actie programma Energiebesparing en Duurzame Energie (verkrijgbaar bij het Infomatiecentrum van de provincie). Een voorbeeld van duurzame energie zijn de straat lantaarns op zonne-energie. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project ver nieuwend zijn en anderen motive ren om het goede voorbeeld te volgen. De kennis die met het project wordt opgedaan moet be schikbaar worden gesteld aan anderen. 5 dig., Kookset Kookpan 16-18-20 cm. na 0 ©o 30 dig. SPECIALE PRIJS 4 V i - F -.V x W33 V WW

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5