ld EVENEMENTEN Bezoek onze website www.goes.nl Rioolinspectie Vergaderingen raadsfracties Benoeming wethouders OPENBARE KENNISGEVINGEN Nationale Herdenking op 4 mei Gemeentelijke diensten gesloten Verkiezing voor Beste Buur van de gemeente Goes Verkeersmaatregelen ‘s-Heer Arendskerke/ Eindewege (2) Koninklijke Onderscheidingen Koninginnedag 2002 Kappen van bomen 002 21 DE BEVELANDER Woensdag 1 mei 2002 2)R lite igen GEMEENTE GOES PU (0113) 24-04 Bramestraat 37 t/m 47 ASFALTERING DIVERSE WEGEN IN GOES Overzicht Burgerlijke Stand van 17-04-2002 t/m 25-04-2002 TER INZAGE Burgemeester en wethouders van Goes 1 4 A 4 Periode 2 t/m 8 mei 2002 2 en 3 mei 2 mei 3 mei Stoffenbeurs 3 mei Zeelandhallen T/m 5 mei 4 mei 7 mei 7 mei Grote Kerk Grote Markt 8 mei 8 mei Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Wij verzoeken u, tijdens de uitvoe- Van 19.55 uur luiden in de gehele gemeente de kerkklokken, terwijl van 20.00 uur tot 20.02 uur stilte zal worden gehouden. In Kloetinge wordt iedereen uitge nodigd deel te nemen aan de “Stille Tocht” naar de begraafplaats. Vanaf 19.30 uur is iedereen uitgenodigd in dorpshuis “Amicitia”. Namens de dorpsvereniging spreekt de heer J.A. Hoste een welkomstwoord., daarna houdt wethouder C.R.M.M. Linssen een toespraak namens het gemeentebestuur en vertrekt de Geboren: 18-04-2002 de Vos, Elisa Rafaëlla; 18- 04-2002 ten Cate, Eline; 19- 04-2002 Vogel, Fabio: 20- 04-2002 Piare, Ezra; 21- 04-2002 Dijkstra, Jefry Ferdinand; 22- 04-2002 Weststrate.Vera; 24-04-2002 Teeuwisse,Willem Pieter; 24-04-2002 Valkis, Richard. Huwelijken: 25-04-2002 van den Boogaart, Abraham Cornelis en Feeleus, Monique. Op dinsdag 7 mei vergaderen de fracties van de SGP/ChristenUnie en het CDA in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de SGP/Christen Unie vergadert in de secretariskamer. Van 19.30 uur tot 20.30 uur kunt u de fractievergade ring bijwonen.Vanaf 20.30 uur is de Tijdens de raadsvergadering is het nieuwe collegeprogramma uitvoerig besproken. Hier leest u meer in het volgende nummer van Samenspel. Op donderdag I I april jl. heeft in ‘s- Heer Arendskerke de informatie avond plaatsgevonden voor het ver keersplan ‘s-Heer Arendskerke/Eindewege. De infor matieavond was bedoeld om bewo ners de gelegenheid te bieden om over het verkeersplan te discussië ren en vragen te stellen. Plein tussen A.Tasmanstraat, J.P. Coenstraat. J. van Brakeistraat en j. Roggeveenstraat Parkeerterrein Wesselopark. Kloetinge Podium ‘t Beest 20.30 uur Diverse locaties in Goes, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Terneuzen Podium ‘t Beest 20.30 uur Basisscholen Bisschop Ernstschool, Goes-Oost en De Schengehof, ‘s Heer Arendskerke 09.30 uur Sportpunt Zeeland, vanuit kantine Het huisvuil (de groene mini) in de Goese Polder wordt op VRIJ DAG 10 MEI opgehaald. De route van vrijdag (Goes-Zuid) wordt normaal gereden. Milieustraat De milieustraat is op vrijdag 10 mei geopend van 10.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur en zaterdag I I mei van 9.00 tot 13.00 uur. 9.00-16.00 uur Wijkstraatvoetbaltoernooi Filmvoorstelling: La ciénaga Danceparty The Sheila divine Blaauwe Steen 13.30-14.30 uur Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga Senioren wandelmorgen Inlichtingen: 220695 15.30-17.00 uur Pleintjesactiviteiten 17-04 Oosthavendijk 83 23- 04 Martinus Nijhofflaan 97 24- 04 Bramestraat I t/m 27 25-04 Kievitlaan 64 25-04 Kievitlaan 64 25-04 Scottweg 33 25-04 Golfzichtlaan 2 25-04 Bereklauwerf 2 25-04 Bizetlaan 14 25-04 Miles Davishof 2 25-04 Tiendenplein 0 In de maand mei worden enkele wegen in Goes voorzien van nieuwe asfaltdek- lagen. Oostwal Op 13 mei wordt de oprit naar de Oostwal voorzien van een nieuwe deklaag. Parkeren op het gedeelte achter de Lange Vorststraat is gedurende de ochtend niet mogelijk. Het gedeelte bovenop de Oostwal wordt later dit jaar voorzien van een nieuwe slijtlaag. Voor eventuele inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling stadsbeheer bij de dhr. Moerman of dhr. de Pauw. tel. 249770. VRIJSTELLINGSPROCEDUREVOOR BIJGEBOUW ARENDSTRAAT 2 TE ‘S-HEER ARENDSKERKE Voor het hieronder genoemde bedrijf zijn de voorschriften uit het bovenge noemde Besluit van kracht. Burgemeester en wethouders van Goes hebben aan het genoemde bedrijf een nadere eis gesteld, omdat dit bedrijf gelegen is op een (geluids)gezoneerd industrieterrein. Dit betekent dat de geluidsnorm (voor alle bedrijven samen op het industrieterrein 50 dB(A)) op de zone rond het indus trieterrein niet mag worden overschreden. Ter inzage De beschikking met de daarbij behorende stukken liggen tot 12 juni 2002 gedu rende de kantooruren ter inzage. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling bestuurs rechtspraak. Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Wie beroep tegen de ver gunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voor ziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit ver zoek is beslist. Informatie Nadere inlichtingen kunt u vragen bij de afdeling milieu, tel. 249718. het bouwen van een schuur het plaatsen van een dakkapel het verwijderen van asbest borstweringspanelen het verwijderen van asbest borstweringspanelen het wijzigen van de gevels het verwijderen van de gevelbekleding het verbouwen van de entree het uitbreiden van de dakkapel het bouwen van een woning het bouwen van twee woningen onder een kap het bouwen van twee woningen onder een kap het plaatsen van een antenne installatie het herbouwen van de bijkeuken en schuur het verbouwen van de woning het bouwen van een schuurtje het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het bouwen van een kap op de garage het verbouwen van de keuken het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning de bouw van een carport het bouwen van een serre Van 18.00 uur tot 20.02 uur wordt van alle openbare gebouwen de vlag halfstok gehangen. Particulieren worden verzocht de vlag eveneens halfstok te hangen. Voor verdere informatie over de planning en uitvoering kunt u con tact opnemen met de gemeente Goes, afdeling stadsbeheer: - vragen over de planning: de heer P.L. Schipper, tel. 249840 - vragen over de uitvoering de heer J. op ‘t Hof, tel. 06-20132397 9.00-16.00 uur Wijkstraatvoetbaltoernooi FestivalCultureel Gekleurd Info en organisatie Cos Zeeland, tel. 250051. Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 53298141 Internet www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Bureau Voorlichting Tel: (0113) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl 9.00-16.00 uur Wijkstraatvoetbaltoernooi WET MILIEUBEHEER Beschikking nadere eis o.g.v. het Besluit opslag- en transportbedrijven INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN In ‘s-Heer Arendskerke wordt iedereen om 19.30 uur uitgenodigd in zorgcentrum “Poelwijck”. Na een welkomstwoord door de heer W. Boddaert, locatieleider van openba re basisschool “Schengehof” en een toespraak door de heer A.A. van Oosten, namens het gemeentebe stuur, vertrek om 19.50 uur naar het monument bij de Nederlands Hervormde Kerk. Dit monument is geadopteerd door leerlingen van het “Schengehof”. vergadering besloten. De fractie van het CDA vergadert om 19.30 uur in de burgemeesterskamer. De verga dering is openbaar. Het is de bedoeling dat inwoners van de gemeente Goes kandidaten voordragen voor de verkiezing. Het gaat om mensen die zich als vrijwil liger verdienstelijk maken voor de samenleving. Buren die elkaar hulp bieden bij problemen of ziekte, mensen die zich in de buurt inzetten voor het goede aanzien van hun woonomge ving en anderen inspireren zich ook daarvoor in te zetten, vrijwilligers Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hier voor - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informa tie over een referendum krijgt u bij de afdeling Voorlichting in het stadskantoor. Thorbeckeiaan Op 7 mei wordt de asfaltdeklaag van de Thorbeckeiaan vernieuwd, behoudens het middengedeelte tussen de Van Hallstraat en de Schaepmanstraat. Al in een eerder stadium worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Op deze dag is de straat voor alle verkeer afgesloten. Bewoners van de K. Vorrinkstraat en de Van Hallstraat kunnen hun woningen bereiken via een omlei ding. ring van de werkzaamheden in uw straat, het toiletdeksel zoveel mogelijk gesloten te houden. De riolering wordt namelijk met hoge druk gereinigd. Bij obstructie in het riool kan dit opspattend water in het toilet tot gevolg hebben. Over het precieze tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden wordt u nader door de uitvoerende bedrijven geïnformeerd Op woensdag 8 mei vergaderen de fracties van de PvdA, WD en D66 in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA vergadert vanaf 19.30 uur in de burgemees terskamer. De vergadering is open baar. De fractie van de VVD verga dert in de secretariskamer. De ver gadering is niet openbaar. De leden houden spreekuur van 19.30 - 20.00 uur. De fractie van D66 ver gadert vanaf 19.30 uur in de publie ke tribune. De vergadering is open baar. Voor de agenda zie de inter netsite www.d66goes OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dins dag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur. dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlichting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Er is een bouwaanvraag ingediend voor een bijgebouw op het perceel Arendstraat 2 te‘s-Heer Arendskerke, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie H nr. 429. Het bouwplan is niet in overeenstemming met de erfbebouwings- voorschriften uit het geldende bestemmingsplan ‘“s-Heer Arendskerke”. maar is wel in overeenstemming met het tegenwoordig gangbare perceelsbebouwings- beleid. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook voornemens de bouwvergunning te verlenen middels toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19. lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 2 mei 2002 gedurende vier weken ter visie op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Vrijdag 26 april hebben zeven inwo ners van de gemeente Goes ter gelegenheid van Koninginnedag 2002 een Koninklijke Onderschei ding ontvangen. Het zijn de heer J.D. van Gastel uit Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergun- ning(en) op I mei kunnen belang- Andere punten uit het verkeersplan zijn: Dit verkeersplan ligt tot I juni a.s. ter inzage bij de afdeling communi catie op het stadskantoor. Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij Bureau Voorlichting, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met Milieu liggen op de afdeling Milieu,Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling voor lichting. Ophalen huisvuil In verband met Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, wordt het huisvuil (de groene mini en de draagem- mers) in de binnenstad, gelegen tussen de Zaagmolenstraat, A. Krukweg 2e fase gedeelte Kokkelbank/Kreekslagweg-Kattendijksedijk Op 13 mei wordt dit weggedeelte voorzien van een nieuwe deklaag. De weg wordt een halve dag afgesloten.Verkeer van en naar Kattendijke wordt omgeleid via Kloetinge. Overleden: 17-04-2002 Brand,Tonny; 19-04-2002 Hellema, Essiene Frouwine; 19- 04-2002 de Jonge. Neeltje Maria; 20- 04-2002 de Koning, Adriana Johanna; 21- 04-2002 de Boer, Jacob Roelof; 22- 04-2002 Alleijn, Eugenie Mathilde; 22- 04-2002 Rijckaert, Lima Julia Theodora; 23- 04-2002 Stroosnijder, Sara. In ‘s-Heer Hendrikskinderen wordt iedereen om 19.30 uur uitgenodigd in christelijke basisschool “De Poeljeugd”. Na een welkomstwoord door de heer R. Rap, waarnemend directeur van de school, en een toe spraak van wethouder M.L. ‘t Hart, namens het gemeentebestuur, om 19.55 uur vertrek naar het monu ment bij de Nederlands Hervormde Kerk. Dit monument is geadopteerd door leerlingen van “De Poeljeugd”. verkeersplan op aangepast, zoals: De diagonale afsluiting en de twee drempels op de Arendstraat ten noorden van de Noordweegseweg worden uit het plan geschrapt. Ze worden vervangen door één of twee accenten. Hoe dit het beste vormgegeven kan worden, hori- Het bedrijfsafval van de win- kels/bedrijven in de binnenstad, die een contract hebben met de gemeente Goes, wordt eveneens op WOENSDAG 8 MEI opge haald. Beroep Tot 12 juni 2002 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. hebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indie nen bij burgemeester en wethou ders, Postbus 21 18,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwa- rentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere infor matie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, tel. 249770. Spoed of noodgevallen Voor alle gemeentelijke diensten geldt dat u bij spoed of noodgeval len kunt bellen met 06 53298141. Voor storingen in drukrioleringen kunt u ook contact opnemen met dit spoednummer.Voor verstoppin gen in uw riolering kunt u contact opnemen met particuliere installa teurs. die ouderen helpen in hun eigen woonomgeving of het leven veraan genamen van degenen in verzor- gings- of verplegingstehuizen, enzo voort. Op 8 juni 2002 vindt de verkiezing voor Beste Buur van de gemeente Goes weer plaats. De Burendag wordt mede mogelijk gemaakt door Humanitas, afdeling de Bevelanden/Schouwen-Duiveland, het gemeentebestuur van Goes en Woonzorg Nederland. Het betreft op het Havenindustrieterrein: Smit Betonwaren B.V., Albert Joachimikade 39 te Goes. Goes, de heer G. Hogesteger uit Kloetinge, de heer en mevrouw A. van Weele-Snoep, de heer L.J. Kleinepier, de heer J. Kraak en de heer H.W.J. Sinke, allen uit Wolphaartsdijk In verband met Hemelvaartsdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei. Krukweg I e fase gedeelte Oosthavendijk-Kattendijkseweg Op 7 en 8 mei wordt deze weg opgeknapt en voorzien van een nieuwe deklaag. In een eerder stadium wordt wat freeswerk uitgevoerd. De weg wordt geduren de deze twee dagen voor alle verkeer afgesloten. Een omleidingsroute wordt ter plaatse aangegeven. Bewoners en bezoekers van en naar het noordelijk gedeelte van het Goese Meer worden omgeleid via het fietspad vanaf de Oosthavendijk. Dit betreft de Blokjesplaat, de Sluisplaat en de Noordoordplaat. Op 13 mei wordt dit weggedeelte voorzien van belijning. Daarna worden de bermen afge werkt U bent van harte welkom vóór of tijdens de fractievergaderingen.Wilt u leden van de gemeenteraad spre ken, dan kunt u voorafgaand aan of tijdens de fractievergadering terecht. Dat kan gaan over agenda punten voor de raadsvergadering, maar ook over andere onderwer pen die u wilt aankaarten bij de fracties. De fracties vergaderen vol gende week. Tijdens deze avond bleek dat voor invoering van het plan, waarbij de verblijfsgebieden 30-km zones wor den, voldoende draagvlak was. Over de maatregelen in Eindewege bestond echter nog enige menings verschil. Afgesproken werd dat na deze avond een nader overleg volgt met de leden van de verkeerswerk- groep (de groep die samen met de gemeente het verkeersplan gemaakt heeft) over de oplossingen voor Eindewege. Inmiddels heeft dit overleg plaatsgevonden en is het een aantal punten In Goes wordt iedereen uitgeno digd zich om 19.15 uur in de Wandelkerk van de Grote of Maria Magdalenakerk aan de Singelstraat te verzamelen voor een korte bij eenkomst. De heer K. van Eersel bespeelt het orgel. Na een korte toespraak door burgemeester drs. D.J. van der Zaag, wordt om 19.48 uur naar het monument voor het Stadhuis aan de Grote Markt gewandeld. Hier vindt de herden kingsplechtigheid plaats. Rond 20.00 uur worden kransen en bloemen gelegd door het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van het verzet, Vereniging Oud Militairen Indiëgangers en door leerlingen van basisschool ‘“t Noorderlicht”. Ook voor het publiek bestaat er gele genheid bloemen te leggen. Aan de herdenking op de Grote Markt wordt medewerking verleend door muziekvereniging “Euphonia”, de “Nationale Reserve” en de scou ting. Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes laten iedereen weten dat de Nationale Herdenking wordt gehouden op zaterdag 4 mei. Tijdens deze herdenking zullen allen, zowel burgers als militairen, die sinds mei 1940 wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, worden herdacht. Ook wordt stilgestaan bij degenen die het slachtoffer zijn geworden van oorlogshandelingen, terreur en racisme. Om deze vrijwilligers blijk te geven van uw waardering, kunt u kandida ten voordragen. De inwoners van de gemeente Goes hebben de afge lopen weken een aanmeldingsfor mulier voor de Beste Buur in hun brievenbus gekregen. Dit formulier kunt u invullen en uiterlijk I I mei aan De Beste Burencommissie van Goes opsturen, adres: Antwoordnummer 706, 4460 WB Goes. Heeft u geen formulier ont vangen, dan kunt u een formulier opvragen bij dhr. Welleman, tel. 252072. Op het kruispunt Slotstraat - Walstraat wordt op verzoek van aanwonende in plaats van een plateau een accent aangelegd. Daarnaast wordt in de Slotstaat het parkeren zo geregeld dat hierdoor een snelheidsverminde- rend effect ontstaat. Bij de basisschool “de Schengehof” komen twee pla teaus die er voor moeten zorgen dat er op deze locatie minder hard gereden wordt. Op één van de twee plateaus komt bovendien een zebra. De Torenring wordt vanaf de Vermetstraat tot aan Landweg éénrichtingsweg, daarnaast krijgt dit deel ook een vrachtwagenver bod. Deze maatregelen worden genomen aangezien de aanwo- nenden last hebben van onder andere trillingen door het vele en zware verkeer. De aanleg van het trottoir langs de Wissekerkseweg tot aan Lokerse krijgt binnen de gemeen te een hogere prioriteit. Volgende week begint de inspectie van diverse gedeelten van de Goese riolering. De inspectie heeft tot doel de riolering te controleren op gebreken. De opname gebeurt door middel van een door het riool rij dende robotcamera. De werkzaam heden duren in totaal ongeveer drie weken. Hiervan zal na de meivakan tie ongeveer drie dagen in de bin nenstad gewerkt worden. Verder vinden in alle wijken en dorpen werkzaamheden plaats. Behalve in de Noordhoek, Overzuid, Eindewege en Kattendijke. De reinigingswerkzaamheden wor den uitgevoerd door de Fa. deValk+ de Groot. De inspectiewerkzaam heden door de Fa. M.J. Oomen. 19-04 Hoogewei 89 19-04 Zuidvlietstraat 73 19-04 Bereklauwerf 6 22-04 Dorpsstraat 28 22-04 Dorpsstraat 30 22-04 Nijverheidsstraat 18 22-04 Papeweg 62 22-04 Torenring 40 22-04 Leeuwerikenstraat 16 22-04 Lindenberghstraat 13 24-04 Hoogewei 20 24-04 Liesbethstraat 41 24-04 Spoorstraat 2 24- 04 Duke Ellingtonlaan 42 25- 04 Blokjesplaat 42 25-04 Evertsenstraat 3a 25-04 Heernisseweg 102 25-04 Antonides vd Goeskd S3 het plaatsen van twee dakkapellen en het verbouw van de woning het bouwen van een kantoor en loods het plaatsen een tuinhuisje het bouwen van een woning het plaatsen van een tuinhuis het uitbreiden van de slaapkamer het plaatsen van een kunstwerk Het nieuwe college van Goes, van links naar rechts: wethouder D. van Ewijk (GroenLinks), wethouder C.R.M.M. Linssen (CDA), burgemeester D.J van der Zaag, raadsgriffier J.Adriaanse, wethouder M.L ‘t Hart (PvdA) en wethouder S./V1. van ‘t Westeinde (VVD). Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.Tijdens de openingstijden kunt u de aan vragen in komen zien op de afdeling bouwen en wonen, bureau bouwen. Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouw voornemen in de periode van 22-04 t/m 26-04-2002 Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de ver gunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling bouwen en wonen, bureau bouwen, tel. 249709. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Bechstede 22-11 te Goes: I Ceder Van Hogendorplaan 29 te Goes: I Wilg Attleestede 53-05 te Goes: I Den Joachimikade en de vesten, op WOENSDAG 8 MEI opgehaald. In een extra raadsvergadering op 25 april zijn de wethouders van het nieuwe college benoemd. De porte feuilleverdeling van het nieuwe col lege is als volgt: - wethouder C.R.M.M. Linssen: binnenstad (inclusief Stadspoort en Marconigebied), Cultuur, Communicatie, P&O/automatise- ring en het project Stadskantoor. - wethouder M.L. ‘t Hart: Ruimtelijke Ordening/Volkshuis- vësting, Stadsbeheer, Verkeer en Vervoer, Onderwijs, Sociale Zaken - wethouder S.M. van ‘t Westeinde: Financiën, Economische Zaken/bedrijventerreinen, Milieu, Toerisme Recreatie - wethouder D. van Ewijk: Sport, Welzijn, Gehandicaptenbeleid/ Uitgangspunt voor dit verkeersplan is het landelijke duurzaam veilig beleid dat vertaald is naar het gemeentelijke beleid. De beleidsuit gangspunten zijn: Het bestrijden van verkeersonge vallen Het voorkomen van verkeerson gevallen (o.a. door duurzaam vei lig inrichting: 30-km zones) Het zoveel mogelijk bundelen van autoverkeer op hoofdroutes (verkeersaders) Het bevorderen van fietsgebruik “Stille Tocht”. De kranslegging vindt om 19.55 uur plaats, terwijl direct daarna bloemen kunnen worden gelegd op het graf van J.R Dicaire. Dit monument is geadopteerd door leerlingen van de KloetingsseschooL De brassband “Excelsior” Kloetinge zal voor een passende muzikale omlijsting zor gen. Na afloop van de plechtigheid is iedereen uitgenodigd in “Amicitia”. WVG, Jeugd en Inburgering- bur gemeester D.J. van der Zaag: Openbare Orde en Veiligheid, Politie en Brandweer, Integrale Veiligheid, Archief Omdat de wethouder geen deel meer uitmaken van de gemeente raad werden donderdagavond ook vier nieuwe raadsleden geïnstal leerd Het zijn de heren J.P. Polfliet (CDA), A. N. van Overbeeke (PvdA), A.P.M. Wevers (WD) en R.G.P. van den Boorn (Groen Links. De heren Van Overbeeke en Van den Boorn zaten de afgelopen periode ook al in de gemeenteraad. zontale remmers (as-versprin- ging) of visuele remmers, wordt nog nader bekeken. Het plateau in het deel van de Arendstraat tussen Noordweegseweg en N254 wordt ten noorden van de woningen aangelegd. Voor de woningen zelf bestaat het idee om met bomen (leilindes) een visuele versmalling te realiseren. Bewoners werken hiervoor een initiatief uit, wellicht met hulp van ‘premie-op-actie’. o n

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 21