19 27 17 Een bijzondere kijk op... WATERBEDDEN had 21 a Sléêptrend SUCCESSTORY ORANJEVERENIGING KAPELLE KONINGINNEDAG OPEN DU17/LER uw feest?? iO tot €20," per artikel PvdA Goes opent WCT-debat (joed Zeêuws, Qoed Koud De Bel, altijd prijs! bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues’ iela tt< Girévf Volop kortingen! KUS, «JIM®! aarends goes Skeeleren in Krabbendijke 2000 voor Simavi <u ■U o E Golf voor Thuredrith I europaTuin woensdag 24 april 2002 jaargang 53 nummer 17 RATIS! Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 19 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Koninginnedag voorzitter KWALITEIT EN BETAALBAAR Wij zijn Koninginnedag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Autowereld Duthler Duiten Dagen 419367 0118 Zoekertjes wederom een successtory te maken. reden de foto van J. Moeleker uit Goes zo op. Hij haalde zijn inspiratie niet uit een van bovengenoemde zaken maar stuurde een kanjer van een foto in van zijn bloeien de cactussen, die ook wel bekend staan onder de weten schappelijke naam Echinocereurs. Dat geeft pas een lekker zomers tintje! Elke week plaatsen we op deze Aarzel dan niet maar stuur hem op naar de redactie van De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgende week op deze plaats. Burgemeester Van Suylekom van Kapelle werd bij zijn aantreden nog begroet door de voorzitters van onder zijn gemeente ressorterende oranjeverenigingen. gemaakt door een lezer. Heeft u onlangs ook zo’n mooie of ori ginele foto genomen? nierskapel. Bij feestelijke gele genheden werden de poorten in de Dijkwelsestraat uitbundig versierd en waren er rijtoeren met koetsen”. Ook werd Kapelle meermalen door leden van het koninklijk huis vereerd met een bezoek. Door de jaren heen verwaterde die sfeer meer en meer, maar als het aan Eric Ganseman en zijn medebestuursleden ligt komt hier flink verandering in. Was in februari de lampionnenoptocht al een groot succes dat in komende jaren zeker herhaald De partij voegt er aan toe dat Zeeland aan de vooravond van een belangrijke beslissing staat. „Daarom organiseerden wij dat WCT-debat, dat nog door nie- wordt, nu staan dan de festivi teiten rond Koninginnedag voor de deur. Surf voor meer informatie over Oranjevereniging Kapelle naar www.oranjekapelle.nl Wielerfestijn met 400 deelnemers Kiek, dit zou ik nóg ‘arder zienge volgende weke diesendag. Oallemille een goeie Koninginnedag gewenst. Oranje boven! (En Zeêland daè neffen) Het land van Zeêuwen, noe beroemd, dat hroós ok oal de naemen noemt van Joost de Moor en Bestevaer, de glorie worre me gewaer. Waèvan een 'oop geschreven is, in Nederlands’ geschiedenis: Michiel de Ruijter, Naerebout mensen die a ‘t in ere ‘oudt. Me binne ier ‘t beste tuus, en aers wille me naè ruus. Waè a een diek oans uus beschermd, de zunne oanze grond verwaermt. ‘Waè t iedereen goed kan vergae, voe wie a werkt en kan verstae: “Ik vecht en kan ‘t waeter an” De Zeêuwse Leeuw die weet d’r van! R&B bouwt in Driewegen landschappen stimuleren de mens tot het maken van prach tige foto’s, zo is de ervaring op de redactie in Goes. Bezoek onze showroom en kijk op onze website www.bergmachines.nl Brax bij Van Westen Wemeldinge, een bijzonder dorp Gouden Appels voor windhonden GOES - De Zeeuwse windhon den renvereniging houdt zater dag de Gouden Appelren. De wedstrijden starten om 11 uur, om 15 uur is de finale in recre atiegebied De Oude Zeedijk (naast de atletiekbaan). E KRABBEND1JKE - Zaterdag 10 mei bezetten beoefenaars van het skeeleren Krabbendijke. Er wordt daar dan een skeelertocht gehouden over twee afstanden, tien en dertig kilometer. Zo'n zestig vrijwilligers van de IJs/Skeelervereniging Krabbendijke zorgen er voor dat de tocht gereglementeerd en veilig verloopt. Gestart wordt vanaf 13 uur. Eerst gaan de deelnemers aan de kortste afstand van start en om halftwee de doordouwers op de dertig kilometer. Voor deze langste afstand geldt een tijdslimiet. CL O O o KAPELLE - Onder het motto 'Geef gezondheid, geef leven’ haal de Simavi tijdens een collecte in maart dik tweeduizend euro op. Simavi collecteerde in maart voor de meeste elementaire kennis en gezondheidsvoorzieningen in ontwikkelingslanden. In Kapelle was de opbrengst 1901 euro, in Biezelinge 434,63, in Schore 210 en in Eversdijk 26 euro 93. JSE Bi I vanaf 11 Topzaken in de regio Volgens de PvdA in Goes ver wacht ingrijpende veranderin gen als gevolg van deze investe ring van ruim een half miljard euro. Het levert weliswaar 1500 nieuwe banen op, maar daar tegenover staat dat - aldus de PvdA - heel veel hinder zal wor den veroorzaakt die de provin cie onvoldoende onderkent. Het natuurgebied De Kaloot is er niet meer en de verwachting is dat zo rond 2015 elke acht minuten een goederentrein ‘voorbij dendert’. Ook het vrachtverkeer zal enorm toene men. „Is er dan nog wel rust en ruimte in het groene hart van onze mooie provincie”, vraagt de PvdA zich af. GOES - De afdeling Goes van de Partij van de Arbeid meent dat de komst van de Westerschelde Container Terminal, kortweg WCT, in het Sloegebied niet vanzelfsprekende mag zijn. Het debat er over ontbreekt, klagen de Bevelandse sociaal democraten. En daarom wordt woensdag 24 april een bijeenkomst gehouden in boekhan del De Koperen Tuin in Goes waar vier deskundigen onder leiding van Ab van de Ven het debat over deze heikele zaak openen. De bij eenkomst begint om 20.30 uur. GOES - Het initiatief van de beide service clubs Lions Kapelle De Bevelanden en Rotary Goes De Bevelanden om een jaarlijks terugkerend golftoernooi te organiseren is een feit. Vrijdag 10 mei krijgen de voorgaande toernoois een vervolg met de Service Cup op de Goese Golf. De opbrengst is onder meer bestemd voor de Stichting Thuredrith, vakantiehuisjes voor terminale kankerpatiëntjes Het festijn begint om 11 uur en is tegen 22 uur afgelopen. De vlagge en de oranjebitter ligge klaer, de fiets blienkt en kan versierd worre: Laèt 30 april mè komme. Natuurlijk gaè me uut volle borst ‘t Wilhelmus en ‘t Zeêuws volkslied meezienge. Mè toch: mie dat leste ik wat moeite. Want wie schrieft ‘r noe een volkslied in een aere taele dan die van z’n eigen? Dirrom ‘k een Zeêuwse versie bedocht: Zeêland jie bin oans eigen land, me verdraeg’ gin vremde ‘and, die ier zeit wa’ me motte doe, een echte Zeêuws is daè nie voe. Dirrom me ók mè 1 keus Oranje en Zeêland da’s de leus Zo bluuve me mie ‘art en mond, mie éél oans lief, goed Zeêuws, goed rond! mand is gehouden”. Voor het debat zijn de volgende sprekers uitgenodigd: professor dr. Rob Engeldorp Gastelaars, eco noom en docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, dr. Marten Hemminga, directeur van de Stichting Het Zeeuwse Landschap, Johan de Bruin, deskundige op het gebied van vervoer en logistiek (onder meer van de Betuwelijn en de HSL) en Thijs ‘t Hart, wethou der ruimtelijke ordening van de gemeente Goes. 'aww. autoschadeteam.nl De erfenis aan informatie en materialen van voorgaande besturen was aan de zuinige kant: slechts een touw, dat ooit gebruikt werd voor de traditio nele touwtrekwedstrijden wachtte op betere tijden, in een stoffig schuurtje. Het bestuur besloot dat zij terug wilde naar activiteiten zoals die vroeger plaatsvonden en dan vooral die ter van de verjaardag van de Koningin. Bestuursleden gingen van huis tot huis om nieuwe leden te werven en het enthou siasme onder de inwoners van de gemeente Kapelle bleek groot: ruim 400 nieuwe leden meldden zich aan. Het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima heeft hier zeker toe bij gedragen, zegt Ganseman. Vervolgens werden nieuwe plannen gemaakt, gebaseerd op hoe het er vroeger aan toeging op hoogtijdagen in Kapelle, waarbij de oranjevereniging een Nieuwe directeur voor Technocentrum VLISSINGEN - Tom Ekering trad onlangs in dienst als direc teur Techocentrum Zeeland. Ekering, afkomstig uit de toele- veringsindustrie voor auto’s, is bekend met de kennisbehoefte van ondernemingen. Het Technocentrum in Vlissingen is een onafhankelijke interme diaire organisatie die op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt actief is. w IÉT Koninginnedag brengen basis schoolleerlingen een fraaie aubade waar zij al een aantal weken op studeren. Aansluitend gaat op het parkeerterrein voor de Golff een versierde-fietsen- optocht van start. Kinderen mogen daarvoor thuis hun fiets versieren, maar kunnen dit de middag ervoor, vanaf 14 uur, ook samen met anderen komen doen in de jeugdsoos. De Oranjevereniging zorgt voor het benodigde materiaal. ‘s Middags is er naar oud gebruik een 6-kamp voor basisschool leerlingen (liefhebbers kunnen zich aanmelden bij hun leer kracht) en voor volwassenen en rond 17 uur touwtrekwedstrij den voor kinderen vanaf 11 jaar en voor volwassenen. Tevens kan men meedoen aan de straatversierwedstrijd, die geju reerd wordt door leden van het oranjecomité van de Goese wijk Noordhoek. Genoeg te beleven dus, dit jaar in Kapelle, tot grote tevredenheid van Ganseman. Na de Koninginnedagactiviteiten zal een uitgebreide evaluatie plaatsvinden door bestuur en vrijwilligers die de festiviteiten tot een succes helpen maken. En dan wordt alle informatie veilig opgeborgen in de compu ter. Voor de volgende keer. sleutelrol speelde. Ganseman: „De vereniging had toen beslist een niet gering aan zien. Zo werd bijvoorbeeld wij len burgemeester Van Suylekom, die tijdens zijn ambtsperiode veel voor de gemeente heeft betekend, bij zijn aantreden door de voorzit ters van de toen nog vier afzon derlijke oranjeverenigingen van Kapelle, Wemeldinge, Schore en Biezelinge in optocht Kapelle binnengehaald. Men zorgde voor regelmatige optredens van muziekkorpsen, zoals de mari- eschenken enz. Redactie: (0113) 274 020 Op 26 april vindt in een enorme feesttent op het parkeerterrein van WK het Oranjebal plaats, met muziek van dansorkest Survive en zanger André Sharon. Voor de jeugd van 6-12 is er in Hotel De Zwaan een feestavond met goochelaar Jaap den Ouden en jongeren van 12- 16 jaar zijn van harte welkom in jeugdsoos Trinity, voor een fan tastische discoavond. Op KAPELLE - Het nieuw aangetreden bestuur van Oranjevereniging Kapelle heeft de handen flink uit de mouwen gestoken. De vorig jaar nog zieltogende ver eniging is getransformeerd in een bruisend gebeuren. De resultaten zijn er naar: het ledental schoot de lucht in en als het aan het bestuur en de vele vrijwilligers ligt worden de festiviteiten rond 30-04-2002 een megasucces. Huidig voorzitter Eric Ganseman van Oranjevereniging Kapelle kan er smakelijk over vertellen: hoe hij in het café wat vrienden en ken nissen voorhield dat het toch niet zover mocht komen dat de vereniging ter ziele zou gaan. Hij zag vorig voorjaar bij Omroep Zeeland een televisie programma, gewijd aan de in Kapelle eens zo prominente organisatie die nu op zijn laatste benen liep. Opgegroeid in een familie waar de oranjevereni ging een belangrijke rol speelde, bekroop Ganseman een gevoel van vertwijfeling dat alras plaats maakte voor dadendrang. Zijn enthousiaste pleidooi in het café voor actie werkte aansteke lijk: de een na de ander ging akkoord om zitting te nemen in het nog te verkiezen bestuur en per 7 mei 2001 traden de zeven kersverse leden aan. Sindsdien vonden er negen vergaderingen plaats en werden nieuwe plan nen gesmeed om van Oranjevereniging Kapelle GOES - Huisdieren, kinderen en een Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 door Paula Koster (advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) VERRASSEN GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395 4 a lUTOSCHADETEAM www.rederij-dijkhuizen.nl www.duthler.com Persoonlijke bediening Optimale pasvorm Zie Gouden Gids RTL 4 tekst paq. 366 www.sleeptrend.nl ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR i Kadökaart met veoröeei en exVaJs Verrassende (mode)momenten BLIJFT JE Duthler Goes - Lange Vorststraat 6-8 0113-217269 - donderdag koopavond E <9 L. AS O» c VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER A. Plesmanweg 5, De Poel 1, Goes, tel. 0113-212820 CD CD X ies« iel ALMERE (DOEMERE) NEW YORKWEG 111, ALMERE (DOEMERE) BOSTONWEG 135A AMERSFOORT KAMP 45 APELDOORN MEUBELPLEIN, RIETVELD 6, BERGEN OP ZOOM MEUBELPLEIN, VAN KONIJNENBURGWEG 5A. DEN HELDER MLUBPL RAVELIJNCENTER 35B DEN HAAG MEGASTORES, WALDORPSTR 220 DEVENTER RUNSHOP CENTRA, ESSENSTR. 2C, DRACHTEN MEUBELPLEIN, M l KINGSINGEL 56 EINDHOVEN AALSTERWEG 131 EMMELOORD (MEU PlENERGIEWG 14 EMMEN MEUBELPEIN, NUBRACHT 84A. (NAAST HANS VERKERK) L&. GOES ZAAGMOLENSTR 1 (T/O PRAXIS) Jr*? GOUDA IANGE GROENENDAAl 74 CLf; HAARLEM KRUISWEG 51 HARDERWIJK OEVENTERWEG 8 HEERLEN NOBElSTRAAT 14 HENGELO HÖLTERSWEG 51. (INDTERR WESTERMAAT NAAST LEEN BAKKER) LEIDEN KOREVAARSTRAAT 2E LISSE HEEREWEG 177 NIJMEGEN MEUBELPL WYCHENSEWEG 172 PURMEREND WESTERSTRAAT 38 ROTTERDAM MARINIERSWEG 33 SITTARD DR NOLENSLAAN 149C UTRECHT AMSTERDAMSESTRAATWEG 409 VENLO JODENSTRAAT 36 - MET RUIM 30 WINKELS DE GROOTSTE WATERBEDDEN- EN MATRASSENSPECIALIST VAN NEDERLAND! Kindervriend Leveringsprogramma:trimmers bosmaaiers kettingzagers heggenscharen hakselaars verticuteermachines accu maaiers elektra maaiers motor maaiers zitmaaiers tractoren frezen alle seizoenen groen BEL- EN BESTELLIJN: |0909- 753,3,753 Kapelle bruist als nooit tevoren MULTIMAAIER multhcn en maaien met dalrtrisdia- bendnemotor I f I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1