Statenvergadering Zomertarief PSD HALVE PRIJS HALVE PRIJS UITVERKOOP REORGANISATIE GROTE Provincie Zeeland VINYL 17,00 ZUIDWEG 10% Commissies Overheid en toeristische sector 10% 10% KORTING KORTING KORTING KORTING TAPIJT COUPONS HALVE PRIJS YoRpinion ■■■Officiële Mededelingen In beroep Milieu MATRASSEN, POLYETHER, LATEX, POCKETVERING BANKSTELLEN, WANDMEUBELS Badhanddoeken [StfACERU] Vrijdag 26 ap Abdij 10,1 Wie wil, kan een pk I, 10.00 uur, vergaderen Provinciale Staten in de Statenzaal, iddelburg. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar, je zoeken op de publieke tribune om de bijeenkomst bij te wonen. DEKBEDDEN DEKBEDOVERTREKKEN LAKENS EN SLOPEN Besluiten oordelen veiligheidsrapporten Chemgas Terminal Vlissingen B.V en Total Raffinaderij Nederland N.V. Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 16/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118)63 10 39 infocentrum@zeeland.nl OVERGORDIJNEN EN VITRAGE UIT VOORRAAD 20% KORTING» Maandag gesloten Vrijdag koopavond Ontgronding water bassin Spaanweg Kapelle GASKACHELS EN GEBRUIKTE GEISERS 0113-216806 (216524) Y oRpjn^Pvoice A - f' II 5 DE BEVELANDER Woensdag 17 april 2002 Nieuws Abdij r 200 gram voor 2,70 250 gram 1,50 100 gram 0,85 keukensets, etc. 400 breed A Magere speklapjes 1000 gram 4,50 Van 1 mei tot 1 oktober geldt weer een tarief voor langzaam verkeer op het veer Vlissingen- Breskens. Het wordt geheven vanaf kwart voor negen ‘s mor gens tot acht uur ‘s avonds. Een enkele reis kost€leen abon nement voor de hele periode komt op €7,-. Inwoners van Zeeuwsch-Vlaande- ren die een Waardekaart Zeeuws- Vlamingen (WKZ) als legitimatie bewijs hebben, kunnen die kaart ook als abonnement voor lang zaam verkeer gebruiken. Daar voor moet de kaart van een num mer worden voorzien, waarna de overtocht gratis is. Voorts hebben de Arbeidsinspec tie, het college van Burgemees ter en Wethouders en de Burge meester van de gemeente Onder langzaam verkeer vallen voetgangers, fietsers, brom mers, fietskarredes, kinderwa gens, rolstoelen, invalidenwagens zonder kentekenbewijs en al of niet met hulpmotor. Kortweg kan worden gesteld dat het gaat om iedereen die via de voetgangers- terminal in Vlissingen of Bres- kens aan boord gaat. Gedeputeerde Staten van Zee land maken bekend dat zij de oordelen inzake de veiligheids- rapporten ingevolge het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van Chemgas Terminal Vlissingen B.V. en Total Raffinaderij Neder land N.V. hebben vastgesteld bij besluit van 27 maart 2002 (ver zonden 3 april 2002). Voorverkoop De abonnementen zijn op 24, 25, 26 en 29 april in voorver koop verkrijgbaar in de voetgan- De besluiten, de veiligheidsrap- porten en de overige van belang zijnde stukken liggen ter inzage van 18 april tot en met 15 mei 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 en des gevraagd buiten kantooruren; in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Hein- kenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur en in het gemeente huis van Vlissingen, op werk dagen van 8.30-12.30 uur en 13.30-15.00 uur en (na telefoni sche afspraak 0118-487204) op woensdagavond van 17.15- 20.15 uur. gersterminals in Vlissingen en Breskens. In dezelfde periode kunnen inwo ners van Zeeuwsch-Vlaanderen hun WKZ laten nummeren. Het gaat om de kaarten, waarop in het witte vlak onder de afbeel ding van de veerboot nog geen nummer staat. De terminal in Vlissingen is ge opend voor de verkoop van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur; die in Breskens van 7.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Wie een kapotte kaart heeft, kan die ook in de voorverkooptijd ter reparatie aanbieden. Aangeraden wordt zoveel moge lijk van de voorverkoop gebruik te maken. - voor wat betreft het oordeel van G.S. van Zeeland, voor zo- Belanghebbenden kunnen tot en met 15 mei 2002 schriftelijk be zwaar maken. Op 23 april 2002 zal de advies commissie bezwaarschriften van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belang hebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. Onder voorbehoud van wijzigin gen komen de volgende zaken aan de orde: - om 14.30 uur worden de be zwaarschriften van de heer PJ. de Graag te Kwadendamme en het college van B&W van de gemeente Borsele behandeld tegen een besluit van GS inzake de weigering van de afgifte van een verklaring van geen be zwaar voor het oprichten van een loods en een constructie voor de tijdelijke afdekking van gewassen aan de Nieuw Vree- landsedijk te Kwadendamme. - om 15.00 uur wordt het be zwaarschrift van de Stichting Zeeuwse Pluimvee Energie te Colijnsplaat behandeld tegen een besluit van GS inzake de afwijzing van het subsidiever zoek voor het project Zeeuwse Pluimvee Energie in het kader van Vitaal Platteland. - om 15.30 uur wordt het be zwaarschrift van GWK Banking en Tourist Services te Sluis, vertegenwoordigd door SCT Juridisch adviesbureau, behan deld tegen een besluit van GS inzake het plaatsen van een bord in strijd met de Provinciale Milieuverordening Zeeland. - om 16.00 uur wordt het be zwaarschrift van DLV Akker bouw Zuid te Westmaas behan deld tegen een besluit van GS inzake de provinciale subsidie 1999 ten behoeve van het 5B- project Optimalisatie bedrijfs structuur akkerbouw. Een bezwaarschrift moet zijn ge motiveerd, gedagtekend en voor zien van naam, adres, datum, tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom bezwaar wordt gemaakt en een handteke ning. Milieufederatie Het eerste voorstel gaat over de budgetfinanciering van de Zeeuwse Milieufederatie. Deze organisatie krijgt jaarlijks een vast bedrag. Omdat de ZMF door de provincie wordt gezien als een vertegenwoordiger van de natuur- en milieuorganisaties en burgers op het gebied van duur zaamheid im economie, natuur en ecologie,, wordt de ZMF vaak ge vraagd deel te nemen, aan diver se overlegstructuren. Vanwege de toename van deze vorm van activiteiten acht de meerderheid van GS het redelijk dat jaarlijks 30.00®,- wordt toegekend; De gedeputeerden Hennekeij en Van Zwietem hebben overwegende Verdelen Jaarlijks wordt volgens een vast gestelde leidraad door de provin cie het door het rijk beschikbaar gestelde bedrag voor Gerichte Doeluitkeringen (GDU) verdeeld over de wegbeheerders. De op gestelde lijst met verdeling van de GDU-gelden laat zien dat bij voorbeeld het waterschap Zeeuw se Eilanden rekening kan houden met een subsidie van ruim 165.00 euro voor de aanleg van een fietspad langs de Hoge- landseweg (Middelburg-Bigge- kerke). Van 18 april tot en met 30 mei 200.2 kunnen belanghebbenden tegen het verlenen van de ver gunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunninghouder voor zover betreft de aan de vergun ning verbonden voorschriften. Informatie De volledige agenda en bijbeho rende stukken liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400. Het informatiecen trum' is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30' uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan ook worden verkregen via de websi- Kapelle, gedurende de opening stijden van het gemeentehuis. De vergunning wordt op 31 mei 2002 van kracht, tenzij overeen komstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8:81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor ziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Dinsdag 23 april vindt op de Hogeschool Zeeland te Vlissingen, locatie Edison- weg, het politieke jonge ren evenement YoRpinion plaats. Dit is een activiteit in het kader van het pro ject Jongeren Informeren Jongeren. Een politieke markt, workshops en een discussie onder leiding van Erik Holm zijn de ingrediënten. Vanaf 11.00 uur kunnen belangstellenden de politieke informatiemarkt bezoeken. Informatie over YoRpinion is op te vragen via tel. 0118- 631591 ofjij@zeeland.nl. Ook 4 x 50 gram Eigen snijworst Salami Varkensfricandeau Eigen beacon Verse hammouse van boerenham Ovenspekblokjes naturel/ketjap De commissie 28 Luchtvaart wet vergadert op vrijdag 19 april 2002 om 9.45 uur in het provin ciehuis, Abdij 6, Middelburg. Op de agenda staat het gebruiksplan 1 juni 2001- 1 januari 2002 lucht vaartterrein Midden-Zeeland De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen over het gebruiksplan aan het ministe rie van Verkeer en Water staat. Verder staan op de agen da ingekomen schriftelijke klach ten, behandeling van ingekomen/ uitgaande brieven en mededelin gen van het vliegveldbestuur. De Provinciale Commissie Omgevingsbeleid vergadert op donderdag 25 april 2002 om 14.00 uur. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het kantoorgebouw van de direc tie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg. Op de agenda staat onder andere de evaluatie van het Streekplan Zeeland en het preadvies. De volledige agenda's en bijbeho-, rende stukken liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provincie. 2 GEGRILDE KIPPEN voor 4,54 Iedere donderdag en vrijdag Eigen gemaakte fricandelbroodjes Heerlijk gekruid 6 halen 4 betalen Verse worst of sausijsjes 500 gram 2,75 Auto’s Van 1 mei tot 1 oktober geldt het zomertarief voor het overzetten van auto’s op beide lijnen van de veerdiensten. Een enkele reis in de categorie auto’s tot en met 6 meter komt op 9,10; in de categorie tot en met 12 meter is het 17,50. Motoren zonder zij span of aanhangwagen betalen €4,40. Overschrijding van de termijn kan er toe' Iteiden dat met uw bezwa ren geen rekening meer wordt gehouden. Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u des gewenst een informatiefolder toe- gezonden. U kunt daarom vragen door het bellen van telefoonnum mer 0.118-631700. Op onze koopjeszolder vele coupons overgordijnen en vitrage vanaf 2 voor 2,25 Reddingsboot De reddingsbrigade Zierikzee- Duiveland heeft een subsidiever zoek ingediend voor de aanschaf van een nieuwe reddingsboot. In het verleden ontvingen de Zeeuw se reddingsbrigades een jaarlijk se bijdrage, maar deze kwam als gevolg van bezuinigingsoperaties te vervallen. GS zijn van mening dat de brigades een belangrijke taak hebben bij hulpverlening en rampenbestrijding. Daarom wordt voorgesteld 2000 euro subsidie toe te kennen, echter onder de voorwaarde dat de gemeente Schouwen-Duiveland eveneens bijdraagt in de aarrschaffingskos- ten. De totale kosten van de nieu we boot worden geschat op 30.000 euro. VLEESWAREN 200 gr. naar keuze: r Voor meer informatie over deze zaken kunt u tijdens kantooruren op werkdagen contact opnemen met de secretaris van de advies commissie bezwaarschriften, mevrouw C.W. Ramondt, tel. 0118-631377. ver dit oordeel betekent dat de risico's worden aanvaard, bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001,4330 LA Middelburg; - voor wat betreft het oordeel van de Regionale Brandweer Zeeland, bij Het Bestuur van de Regionale Brandweer Zeeland, Segeerssingel 10, 4337 LG Middelburg; - voor wat betreft het oordeel van de Arbeidsinspectie, bij de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ter attentie van de Arbeidsinspec tie, afdeling Juridische Zaken, Postbus 90801, 2509 LV 's-Gravenhage; - voor wat betreft het oordeel van de Burgemeester en van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeen te Borsele, bij het college van Burgemeester en Wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Wij; wijzen u. erop dat het indienen vari' een bezwaarschrift niet de - werking van de beschikking schorst. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuurs recht.. juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State, kan diegene die bezwaar maakt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Maandag 22 april, 14.00 uur, wordt in de filmzaal van het provincie huis, Abdij 10, Middelburg, een informatiebijeenkomst gehouden voor de toeristisch-recreatieve sector over de gevolgen van de vijfde nota ruimtelijke ordening en het structuurschema Groene ruimte II. De bijeenkomst, die als titel draagt ‘Vijfde nota ruimtelijke ordening en structuurschema Groene ruimte II: doodsteek voor de toeristische sec tor of nieuwe kans?' staat onder voorzitterschap van gedeputeerde J.G. van Zwieten van ruimtelijke ordening en recreatie. inleidingen worden verzorgd door beleidsmedewerker drs. A.J. Drijgers van de afdeling ruimtelijke ordening van de provincie en beleidsmede werkster ir. M. van den Ham van de directie Zuidwest van het ministe rie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Er is aandacht voor de opgaven waar de toeristische sector voor staat bij het opstellen van ontwikkelingsprogramma’s. De bijeenkomst wordt afgesloten met een discussie. Werkers in de toeristisch-recreatieve sector kunnen zich voor de bij eenkomst aanmelden bij beleidsmedewerkster drs. F.J.M. Verwegen van de afdeling economie van de provincie, tel. 0118-631560, fax 0118-626625. Recreatie en toerisme De gemeenten Huist en Honte- nisse hebben, vooruitlopend op de herindeling, een verzoek inge diend voor subsidie in het kader van gebiedenbeleid. De aanvraag heeft betrekking op het toeris tisch ontwikkelingsplan Hulst en de orojectuitwerkmg versterking ‘Hof te Zanderoute’. Als PS het voorstel overnemen kunnen de gemeenten rekenen op subsidiëring van 40% van de kosten, tot een maximum van €453.790,-. BIEZELINGSE- STRAAT 51 KAPELLE TEL. 0113-342101 Gedeputeerde Staten van Zee land hebben onder het stellen van voorwaarden vergunning ingevolge dfe Ontgrondingen wet verleend aan Maatschap Wisse te Kapelle voor het üitvoe- ren vari' ontgrondingswerkzaam- heden tem behoeve van de aan leg van een waterbassin op een. perceel;, gelegen' aan dfe Spaan- weg ten zuidwesten van Kapelle. Ondergoed en nachtkleding voor het hele gezin 10% Dte vergunning, dte aanvraag en overige stukken liggen van 18 april tot en met 30 mei 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water. Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren (voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van: ter inzage gelegde stukken kunt ui zich wenden tot G. Beckers, tel. 0118-631786); alsmede in het gemeentehuis van Kapelle, Kerkplein 1 te Verdronken dorpen In december 2000 hebben PS ingestemd met het voorstel om een monument op te richten voor de verdronken dorpen. Dit was een idee van de journalist Kees Sldger. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland1 heeft een projectopzet gemaakt. In deze opzet wordt niet alleen: uitgegaan van het plaatsen van een monument maar ook. de ontsluiting van de geschiedenis naar verschillende doelgroepen, zoals jeugd en toe risten. PS worden gevraagd in te stemmen met de door SCEZ ge- TAFELKLEDEN, SPREIEN Wij hebben nog enkele gebruikte onder volledige garantie. Vakkundige plaatsing. Gedeputeerde Staten hebben 21 voorstellen gemaakt waarover Provinciale Staten een besluit moeten nemen. Na de opening door de voorzitter, commissaris van de koningin W.T. van Gelder, wordt vervolgd, met berichten van verhindering en ingekomen stuk ken. Daarna volgen de voorstel len waarvan er hierna enkele wor den toegelicht. infomarKt 5,^ Borsele en het dagelijks bestuur ïv' 'W', van de Regionale Brandweer Zee land hun oordelen vastgesteld. r PRINS WILLEM-ALEXANDER MS

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5