Daily's bakt ze meerdere keren per dag bruin Opmerkelijke kruisbestuiving in Slibuitgave EVENEMENTEN OPENBARE KENNISGEVINGEN Cursus klussen voor vrouwen Woningbouw in ‘s-Heer Arendskerke Gemeentelijke diensten gesloten Zaterdag 20 april Hollandsche Hoevedag Organisatorische verander ingen afdeling sociale zaken Vakantieaanbiedingen 2002 van de afdeling sociale zaken voor de minima in Goes 21 DE BEVELANDER Woensdag 17 april 2002 m zakenlunches op de zaak of voor de vrijdagmiddagen. Nouse: „Steeds meer bedrij ven organiseren op de vrij dagmiddag iets extra’s voor het personeel. Dat kan zijn in de vorm van een gezellig samenkomen in een cafeet je, maar ook de uitgebreide broodjeslunch is sterk in op komst. Ons broodjesassorti- ment is zeer uitgebreid en Zowel vlees- en visliefheb- bers als vegetariërs vinden bij ons iets van hun gading. Er is keuze uit op verschil lende manieren bereide kof fie, die altijd vergezeld gaat van een knapperig koekje.” koffie of thee naar keuze. Ook nieuw op de kaart is de Provenaette: een tosti a la Francaise, van brooddeeg dat is bereid met kruiden en olijfolie. Tussen de middag weten velen Daily’s te vin den voor een kleine of uitge- breidere, maar altijd smake lijke lunch. zie waarin de elite dichterlijk op een voetstuk wordt ge plaatst. Later krijgt de liefdes en wijnpoëzie een plaats. Daaruit koos Schippers voor zijn SlibbundeL De titel ‘Reeën en gazellen in tuinen en paleizen’ heeft ove rigens weinig te maken met de beesten die worden ge noemd. De zeer jeugdige schenkers van drank tijdens feesten droegen bijvoorbeeld de naam ‘gazellen”, vanwege hun onschuldige open ogen. De inleiding beslaat ongeveer een kwart van het boekje en geeft de lezer inzicht in de achtergronden van de tijd en de dichters van wie stukjes of fragmenten zijn geplaatst. GOES - Wat is nog lekkerder dan je vers gebakken en belegde broodjes halen bij Daily’s?. Inderdaad: ze la ten bezorgen. Op het werk bijvoorbeeld. Sinds kort kunnen liefhebbers van verse broodjes bij de lunch hun bestelling bij broodjeszaak Daily’s uit de Lange Kerkstraat voor laten rijden op de werkplek. GOES - Ooit geweten dat Arabische gedichten model stonden voor de Hebreeuwse poëzie? En dat Arabi sche cultuur invloed heeft gehad op de cultuur van andere volkeren? Kennelijk was dat anno middeleeu wen vanzelfsprekend. Vroege vogels met een ge zonde trek kunnen bij Dai ly’s terecht voor een rijk ge vuld Frans ontbijt, met een croissant, twee baguettes, een chocoladebroodje, echte boter, ham, kaas, confiture en hagelslag, jus d’orange en Voor de jongste gasten past Daily’s de omvang van de porties en daarmee de prij zen aan aan de over het al gemeen toch meestal kleine re trek. Ook introduceert Daily’s binnenkort de klan tenspaarkaart en de lunch- kadobon, de laatste ter waarde van 10, 15 of 20 Euro. omvat zowel hartige als zoe te broodjes, croissants als baguettes, bruin als wit brood. Uiteraard zijn al onze ingrediïnten altijd vers: ie dere dag wordt meerdere malen brood gebakken, de jus d’orange wordt vers ge perst, de soepen (waaronder onze in de wijde omtrek be roemde Franse, gegratineer de uiensoep) komen uit ei gen keuken. Eigenaar Rutger Nouse van Daily’s is recentelijk gestart met deze bestelservice, die vooralsnog alleen op don derdag en vrijdag bestaat, maar binnenkort wordt uit gebreid naar meerdere da gen, in verband met de gre tige aftrek die de service ge niet. Bedrijven kunnen met Daily’s afspraken op maat maken, bijvoorbeeld voor En het bewijs daarvoor wordt geleverd in de allerlaatste Sli buitgave. Onder de titel Reeën en Gazellen in Tuinen en Pa leizen heeft dr. Arie Schippers gedichten verzameld. In die tijd overheerste de islam Zuid-Spanje en de christenen en joden daar beschikten over godsdienstvrijheid. Het zijn vooral liefdesgedichten die Schippers heeft laten afdruk ken als bewijs van de kruisbe stuivingen in die tijd. „Ook al kan de middeleeuwse poëzie in zijn thematiek de moderne mens nog steeds aanspreken, men dient zich bewust te zijn van de traditie waarbinnen deze fungeert”, begint Arie Schippers de inlei ding tot de verzen. En hij legt verder uit dat deze poëzie voor het eerst is te vinden in de zesde eeuw. De gedichten hebben metrum, rijm en een vaste thematiek, in het begin de Bedoeinen-thematiek, waarin de leiders worden be zongen, en later de stadspoë- Iedere week presenteert Dai ly’s het „Broodje van de week”: een uiteraard kraak- vers broodje met exquise be leg, zoals het Waldkorn- broodje met roomkaas, no ten en alfalfa. Deze speciale broodjes zijn zo’n succes, dat de toppers’ uit dit assor timent binnenkort een per manent plaatsje op de menukaart krijgen. INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN (0113) het slopen van asbesthoudende golfplaten CO INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES Verleende bouw- en sloopvergunningen I KAPPEN VAN VAN BOMEN Het college van burgemeester Overzicht Burgerlijke Stand van 03-04-2002 t/m 11-04-2002 Wat kunt u allemaal verwachten: Geboren: Het van Huwelijken: Overleden: men Start: 25 april a.s om Naam: Adres: Telefoonnummer: J L de TER INZAGE die ook gelden voor deelname aan het declaratiefonds: 1.148,20 per maand 1.332,54 per maand Burgemeester en wethouders van Goes 1 Podium ‘t Beest Podium ‘t Beest Zeelandhallen ZLM Tour Pleintjesactiviteiten Grote Kerk Podium ‘t Beest Voorstelling T/m 5 mei en Terneuzen Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. 20 en 21 april 20 april telijke kredietbank en het schuld- meldpunt zijn ook bij dit bureau ondergebracht. Het bureau bijzon dere voorzieningen is gehuisvest in het Landbouwcentrum. Bureau financiële ondersteuning Dit bureau heeft de zorg voor een correcte verwerking van de uitke ringen en de financiële zaken van de afdeling sociale zaken. 04-04-2002 Selen, Kim; 04-04-2002 Nijsse, Matthijs jozias; 05-04-2002 Nijzink, Willem Bernardus Alvin; 05-04-2002 Suurmond, Rutger Nathaniel; 06-04-2002 Wiskerke, Richard Johannes; 06-04-2002 van Bremen, Iris; 07-04-2002 Karaca.Tarik; 09-04-2002 Bücker, Femke. 05-04-2002 de Kok, Machiel Johannes Jan en Hijman, Martina Antonia; 11-04-2002 van der Tier, Olaf en Proost, Bianca Fiola. 03-04-2002 Hoekwater,Theresia; 03-04-2002 van de Graaf, Adriaan Willem; 04-04-2002 Blok,Wilhelmina; 04-04-2002 Kallemein, Cathalina Lena; 06-04-2002 van derVeeke, Susanna Wilhelmina; 06-04-2002 Benard, Pieter. Milieustraat De milieustraat is op maandag 29 april geopend van 10.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur. Op dinsdag 30 april is de milieu straat gesloten. weerbarstiger dan wij eerst hebben ingeschat. Indien daartoe aanleiding bestaat zullen wij u ook weer via deze info- rubriek tussentijds ihformeren. kering voor levensonderhoud ont vangen, maar wel gebruik maken van bijzondere bijstand of minima regelingen, dienen zich hiervoor vanaf 15 april te melden in het Landbouwcentrum. Deze week ontvangen alle alleen staande ouders en gezinnen met kinderen die een bijstandsuitkering ontvangen of zich voor 2002 aan gemeld hebben voor het declara tiefonds van de gemeente een brief met informatie over vakantiemoge lijkheden, zowel voor ouder(s) met kinderen samen, als ook voor kin deren en jongeren zelfstandig. Goes 9.30 uur Hollandsche Hoeve Ambachtscentrum Basisscholen Pr. Ireneschool. Goes-Oost 1.343,51 per maand 1.200,88 per maand. Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning 16 april kun nen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere in formatie wilt over de kapvergunning kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR UITBOUW TROELSTRALAAN 44TE GOES VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR ANTENNEMAST VLIEDBERGSTRAAT 79TE WOLPHAARTSDIJK MILIEUVERGUNNING PERCEEL ’S-GRAVENPOLDERSEWEG 114 TE GOES Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergun ning verleend. De vergunning van het ontwerp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. Beroep Tot 29 mei 2002 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door be langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest be denkingen in te brengen. Inzage De vergunning, voorschriften en andere daarop betrekking hebbende gegevens liggen vanaf vandaag ter inzage. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een refe rendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling Voorlichting in het stadskantoor. het slopen van de woning het bouwen van garage met showroom het bouwen van een serre het aanbouwen van bergruimte het slopen van asbesthoudende golfplaten Bureau Voorlichting Tel: (0113) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl Informatie Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoonnummer 0113-249718. In verband met Koninginnedag zijn alle gemeentelijke diensten ge sloten op maandag 29 april en dinsdag 30 april. Er is een bouwaanvraag ingediend voor een antennemast op het perceel Vlied- bergstraat 79 te Wolphaartsdijk, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie AD, nr. 278. Geldend bestemmingsplan “Wolphaartsdijk" laat de mast toe via toepassing van een vrijstellingsartikel. Burgemeester en wethouders zijn van plan hiervan gebruik te maken. Daartoe ligt de bouwaanvraag vanaf 18 april 2002 gedurende twee weken ter visie op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over de aanvraag naar voren brengen bij burgemeester en wethou ders van Goes, Oostsingel 2,4461 KC Goes. Misschien wilt u er dit jaar ook wel eens samen met uw kinderen een weekje op uit trekken of eens een weekje van uw rust genieten, ter wijl u weet dat uw kinderen zelf standig, maar onder goede leiding, een fijne vakantie doorbrengen in 24 april 15.00 uur en afgeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 08-04 t/m 12-04-2002. Er is een melding ingediend voor een uitbouw aan de woning Troelstralaan 44 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie A nr. 2915. Het bouwplan past niet geheel binnen de perceelsbebouwingsvoorschriften uit het geldende be stemmingsplan “Goese Polder", maar is planologisch wel acceptabel. Burgemees ter en wethouders van Goes zijn dan ook van plan de melding positief af te doen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 18 april 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze over de melding schriftelijk kenbaar maken bij burge meester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling bestuurs rechtspraak, Postbus 20019,2500 EA s-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling’bestuursrechtspraak van de Raad van State een ver zoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuvergunning van: - Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, Postbus 106,4460 BB Goes. Betreft: - een streekziekenhuis op het adres ‘s-Gravenpolderseweg I 14 te Goes. Aangevraagde vergunning: - revisievergunning: voor de gehele inrichting in verband met het veranderen (ten opzichte van de eerder verleende vergunning) van de inrichting of de wer king daarvan te veranderen (art. 8.4. lid I Wm). schaffen. Op donderdagavond 25 april a.s om 19.30 uur gaat de cursus van start in het wijkgebouw “de West kant”, Evertsenstraat 15 te Goes- West. Op 16, 23, 30 mei en 6 en 13 juni vinden de overige bijeenkom sten plaats. Gereedschappen hoef je niet mee te nemen. jpoppen theater Sim Bolus met "Opa’s Geheim”. Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren: tel.212031 Het kan zijn dat u dus niet automa tisch deze informatie ontvangt, maar wel in aanmerking komt voor deze vakantieaanbiedingen. Dit is het geval als uw totale (gezins-)in- komen niet hoger is dan de bedra gen (inclusief vakantiegeld), zoals: Op zaterdag 20 april van 13.00- 17.00 uur wordt voor de vierde keer de Hollandsche Hoevedag ge organiseerd. Burgemeester Van der Zaag zal samen met mevrouw Pe tra Sloof van de KNNV (Koninklij ke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) om 13.00 uur de fees telijke dag openen. door het gebied wandelen. Bij deze beschrijving vindt u tevens informa tie over de bomen, struiken en die ren die in het gebied voorkomen. Heemtuinwerkgroep Enkele medewerkers van de heem tuinwerkgroep van de KNNV ge ven rondleidingen door de heem- tuin. Start om 14.00-16.00 uur van af de KNNV-kraam. 05-04 Prinses Irenestraat 2 en 2a 05-04 Willemsstraat 2a, 2b, 2c, 2d het slopen van asbesthoudende golfplaten 08-04 Aartjeskreek 18 08-04 Lindemansweg I 09-04 Buys Ballotstraat 2 09-04 Kreukelmarkt 10 09-04 Rozemarijnstraat I 09-04 Golfeichtlaan 2 10-04 Appelstraat 70 10-04 KokkelbankS 11 -04 Beukenstraat 2 11 -04 Lewestraat 57 11 -04 Tiendenplein 0 12-04 Nieuwe Diep 19 Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij Bureau Voorlichting, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met Milieu liggen op de afdeling Milieu,Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op don derdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling voorlichting. Per 15 april verandert er het een en ander bij de afdeling sociale za ken. Voorheen was de afdeling so ciale zaken onderverdeeld in vier bureaus Vanaf 15 april bestaat de afdeling uit drie bureau’s, namelijk: - Bureau werk, inkomen en zorg; - Bureau bijzondere voorzieningen; - Bureau financiële ondersteuning. LET OP! Personen die gebruik maken van het declaratiefonds, maar zich voor 2002 nog niet hebben aangemeld, moeten deze informatiebrief dus zelf aanvragen. Zij krijgen deze niet automatisch toegestuurd. het uitbreiden van de woning het slopen van de woning het uitbreiden van de bijkeuken de verbouw het pand het slopen van de werkplaats en magazijn het plaatsen een tuinhuisje het verbouwen van de woning het uitbreiden van de garage het slopen van 2 noodlokalen het uitbreiden van de bakkerij het plaatsen van een kunstwerk het aanbouwen van een trapportaal Openbare Bibliotheek Goes bijzondere bijstand e.d.).AIIe uitke ringsgerechtigden die (nog) niet be schikbaar zijn voor de arbeids markt (door bijvoorbeeld de zorg voor kinderen) krijgen voortaan met de unit zorg en inkomen te maken. Beide units werken voor taan met case managers. De case manager is voor de klanten het eerste aanspreekpunt en is de re gisseur van het traject, waarbij werk, reïntegratie en inkomensas- pecten (waaronder schuldhulpver lening) in onderlinge samenhang wordt bekeken. Bureau bijzondere voorzieningen Dit bureau is verantwoordelijk voor de woon- en vervoersvoor zieningen op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Ver der kunnen degenen die géén ge meentelijke uitkering voor levens onderhoud ontvangen voor bijzon dere bijstand en minimaregelingen terecht bij dit bureau. De gemeen- OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afde ling Burgerzaken is geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlichting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. In deze inforubriek hebben wij eer der gemeld dat wij naar verwach ting in april 2002 een bijeenkomst zouden kunnen beleggen waar u als dorpsbewoner de gelegenheid krijgt zich uit te spreken over de mogelijke locaties voor woning bouw in het dorp. Zoals het er nu naar uitziet gaat dat niet lukken. Kinderboerderij de Hollandsche Hoeve. Op het parkeerterrein kunt u oude trekkers met de dorsmachine in werking zien. De paardensportver- eniging “De Bevelandsche Aanspan ning” komt ringrijden in de wei te genover de kinderboerderij. Ook kunnen de bezoekers een gratis rit je met een sjees maken door het Hollandsche Hoevegebied. De hoefsmid voorziet de paarden van de kinderboerderij van nieuwe hoefijzers en een imker komt de monstraties geven. Stagiaires zullen de bezoekers voorlichting geven over het verzorgen van de dieren. Bureau werk, inkomen en zorg Dit bureau is onderverdeeld in de unit werk en inkomen én de unit zorg en inkomen. De unit werk en inkomen houdt zich bezig met het traject richting betaald werk en alle aspecten van de uitkering (inclusief bijzondere bijstand e.d.j.Alle uitke ringsgerechtigden die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (al dan niet na het volgen van een cursus, training, e.d.) krijgen voortaan met de unit werk en inkomen te maken. De unit zorg en inkomen houdt zich bezig met het traject sociale activering, zorgtrajecten en alle as pecten van de uitkering (inclusief insectenhotel de KNNV De leden van de KNNV beheers- werkgroep plaatsen deze middag naast de musterdvumme (in de boomgaard) een insectenhotel. Thijs Franse geeft in het sportpunt een lezing over bloemdijken en u kunt mee met een rondleiding door de boomgaard. De tijden staan vermeld op het mededelin genbord dat geplaatst wordt tegen over de kinderboerderij. Bij de kraam van de KNNV kan meedoen aan een prijsvraag. En verder.... Er zijn diverse kraampjes aanwezig van het IVN, de Vereniging Natuur monumenten, de St. Zeeuwse Schaapskudde, een imker en Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland. Bij deze laatste werkgroep kunt u advies krijgen over een vlin derrijke tuin en kunt u speciale planten kopen die veel vlinders naar uw tuin lokken. Bovendien or ganiseert de vlinderwerkgroép een fotowedstrijd voor de jeugd waar mee een prijs kan worden gewon nen. De klanten van de afdeling so ciale zaken kunnen voortaan op de volgende locaties voor de volgende zaken terecht: - Landbouwcentrum, Westsingel 58 in Goes: woon- en vervoersvoor zieningen (bureau bijzondere voor zieningen), gemeentelijke krediet bank (GKB), schuld meldpunt en aanvragen voor aanvullende uitke ringen voor klanten die géén bij standsuitkering voor levensonder houd ontvangen. - Stadskantoor, Oostsingel 2 in Goes: voor alle overige zaken die met de afdeling sociale zaken te maken hebben (bureau werk, inkomen en zorg en bureau financiële ondersteuning). Voor meer informatie kunt u con tact opnemen met de afdeling so ciale zaken, tel. 249600. Een aantal factoren speelt daarbij een belangrijke rol. In het bijzonder zijn de materie en de afwegingen die moeten worden gemaakt Het onderzoek naar de locaties die wij uiteindelijk aan u voorleggen zullen wij de komende maanden af ronden. Daarna overleggen wij met de Stichting Overlegorgaan ‘s-Heer Arendskerke over het tijdstip voor een bijeenkomst. en wethouders maakt bekend dat zij een kapvergunning heeft verleend voor de volgende particuliere boom: 18 en 19 april 20.30 uur 23 april 15.30-17.00 uur Konsert: Beats op je fiets (IX) The Revenge KC Zeeland Dogshow Start en finish bij Auto Adria Westhavendijk Pleintjesactiviteiten Spoed of noodgevallen Voor alle gemeentelijke diensten geldt dat u bij spoed of noodge vallen kunt bellen met 06 - 53298141.Voor storingen in drukriole- ringen kunt u ook contact opnemen met dit spoednummer.Voor verstoppingen in uw riolering kunt u contact opnemen met parti culiere installateurs. Ophalen huisvuil In verband met de Koninginnedag, dinsdag 30 april, worden de routes van dinsdag op de volgende dagen opgehaald: Maandag 29 april wordt REST-afval (de grijze mini) opgehaald in de Noordhoek, gelegen tussen Valckeslotlaan,‘s-Heer Elsdorpweg, Oranjeweg en Goese Meer. Woensdag I mei wordt REST-afval (de grijze mini) opgehaald in Kloetinge en Goes-oost. Op de genoemde dagen worden ook de vaste routes gereden om het huisvuil op te halen. 24 april Inlichtingen: 220695 24 april 20.30 uur Basisschool De Schengehof, ‘s Heer Arendskerke Filmvoorstelling: Mulholland Drive Carillonbespeling door Sjoerd Tamminga Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Start vanuit kantine Sport punt Zeeland. Senioren wandelmorgen Filmvoorsteiling:Ali Zaoua 20 apri 21.00 uur 22 april 15.30-17.00 uur 24 april 14.00-15.00 uur GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2. Postbus 2118,4460 MC Goes Tel: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen buiten kantooru ren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 23 april 13.30-14.30 uur Ambachtscentrum Bij het eethuis “De Vierlinden” geeft boogschutterij “Ravenstein” de hele middag demonstraties. U kunt meedoen aan de wedstrijd “Wie schilt de langste appelschil”, die gehouden wordt op het terras, waar ook pannenkoeken worden gebakken. Na een partijtje midget golf krijgt u op de Hollandsche Hoevedag een gratis ijsje! Bovenstaande betekent dat er voor de klanten van de afde ling sociale zaken het een en ander verandert: - De klanten van het bureau werk, inkomen en zorg krijgen vanaf 15 april een nieuwe contactpersoon toegewezen; - De klanten van de gemeentelijke kredietbank en de schuldhulpverlening moeten voor taan naar een andere locatie. Sinds eind februari is de gemeentelijke kredietbank en het schuldmeldpunt gevestigd in het Landbouwcentrum. - Alle klanten die géén bijstandsuit- Gehuwden/samenwonenden van 21 jaar en ouder 1.275,78 per maand Alleenstaande ouder van 21 jaar en ouder Gehuwden/samenwonenden beiden ouder dan 65 jaar Gehuwden/samenwonenden, waarvan I partner 65 jaar Alleenstaande ouder van 65 jaar en ouder Als u meer wilt weten over de va kantiemogelijkheden kunt u de in formatiebrief telefonisch aanvragen bij mevrouw F. Dekker. Zij is telefo nisch bereikbaar op maandag, dins dag en donderdag. Tel.: 249600 tst.517. één van de jeugdkampen. Voor ou- der(s) en kinderen samen zijn er mogelijkheden via de “Paasheuvef’groep en YMCA in Blaricum, Vierhouten en Ommen. Voor kinderen en jongeren zijn er via het Leger de Heils, Stichting Humanitas en YMCA kampen in Lunteren.Veere, Utrecht en de Bel gische Ardennen. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113-249709) 10-04 Lindemansweg I 10- 04 Pearyweg 10 I I -04 Martinus Nijhofflaan 50 11- 04 Mecktenburglaan 38 I I-04 Prinses Irenestraat 2 en 2a II -04 Willemsstraat 2a, 2b, 2c, 2d het slopen van asbesthoudende golfplaten 11 -04 s-H Hendrikskinderendk 117 het plaatsen van tijdelijke kantoorunits 11-04 van Goghstraat 13 het plaatsen van een berging 11 -04 Bachlaan 7 het uitbreiden van de woning Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.Tijdens de openingstijden kunt u de aan vragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Natuur voor de jeugd bij MEC De Bevelanden. Voor de allerkleinsten (kinderen van 3 t/m 5 jaar) speelt poppen theater “Het Groene Land” het verhaal “Kusjes van de maan”. Aan sluitend is er een korte wandeling waarbij de kinderen op zoek gaan naar de slaapplaatsen van de in het verhaal genoemde dieren. De voor stelling start om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. Natuurlijk zijn de ouders ook welkom. Kosten 1,20 per kind. Voor de wat oudere kinderen (6 t/m 12 jaar) ligt er bij het MEC een gratis natuurspeur- tocht klaar die men zelfstandig in het Hollandsche Hoevegebied kan lopen. Aan de speurtocht is ook een prijsvraag verbonden.Voor bei de activiteiten moet u zich wel van tevoren aanmelden bij het MEC, tel. 252628. Volwassenen kunnen deze dag met behulp van een rou tebeschrijving op eigen gelegenheid De kosten per persoon: 25 euro (inclusief materiaalkosten voor de eerste twee keer, exclusief materi aalkosten overige bijeenkomsten, exclusief koffie/thee) Wilt u nog wat meer weten, dan kunt u contact opnemen met SM- WO welzijn en vragen naar Hetty Scheiuit. Dit kan op maandag, dins dag en donderdag tot 14.00 uur, tel.: 01 13- 221270. U kunt zich zowel telefonisch als schriftelijk aanmelden; sluitingsda tum is 19 april a.s om 12.00 uur.Als u zich schriftelijk aan wilt melden, stuur dan uw opgave naar: SMWO welzijn, t.a.v. Hetty Scheiuit, Valcke slotlaan 200,4461 SE te Goes. I Ik geef mij op voor de cursus klussen voor vrouwen in wijkgebouw de I “Westkant”, Evertsenstraat 15 te Goes-West f 19.30 uur Diverse locaties Festival Cultureel in Goes, Middelburg, Gekleurd Vlissingen, Zierikzee Info en organisatie Cos en Terneuzen Zeeland, tel. 250051 Deze cursus is door de wijkvereni- ging Goes-West en SMWO welzijn opgezet voor vrouwen uit de wijk Goes-West. Het is de bedoeling dat niet alleen vrouwen deelnemen die nog nooit gewerkt hebben met gereedschappen en er achter willen komen dat ze het leuk en handig vinden maar ook vrouwen die al wat vaardigheden hebben opgedaan maar wat meer willen oefenen met gereedschappen onder deskundige begeleiding. De gehele cursus bestaat uit zes bijeenkomsten a twee uur en wordt gegeven door een Technika 10 - trainster die veel ervaring heeft met het geven van cursus- sen/trainingen aan vrouwen. Tijdens de eerste twee bijeenkom sten wordt een verplicht werkstuk met verschillende vaardigheden ge maakt. Voor de resterende vier bij eenkomsten mogen de deelneem sters zelf aangeven wat ze willen maken, uiteraard binnen bepaalde afmetingen en zullen ze zelf de be nodigde materialen moeten aan- Zonnebloemstraat 12 te Goes: I Berk

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 21