Terughoudendheid met hoge hypotheken Nieuw pand voor Goedegebure en Boone Cl Het wordt steeds leuker bij Jan De huidige woningmarkt biedt alle kansen te kopen onder de vraagprijs tUKU 1254 ,wnn,eïafetantf ae,aaHsteintieregiQ Delta Nutsbedrijven begint pilot project glasvezelkabel De Poel Landelijke Fietsdag in de Zak 1162 ft Varia pagina 11 'diesel MMM JIM BWS JAN BRUUNS SUPER met loodvervanger SUPER PLUS ongelood goes west (advertentie) Peter Goedegebure en Marnix Boone. BIJ JAN 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS GOES - Delta Nutsbedrijven begint in Industrieterrein De Poel in Goes een voorbeeld project met glasvezelkabel, drager van alle digitale dien- i I De beleggings hypotheek sten. Met dit project creëert Delta ook voor de buitengebie den de mogelijkheid via het gebruik van een breed scala aan moderne communicatie technieken een digitale toe komst tegemoet te gaan. Daar voor heeft het nutsbedrijf ste vig geïnvesteerd. Zekatel Mul- tiCommunicatie, dochter van Delta’s internetprovider Zee- landNet en leverancier van za kelijke diensten verzorgt de technische uitvoering van dit project. Heeft u een overwaarde of eigen middelen en de wens om nu het voordeligst te wonen. Of bent u op een wat gevorderde leeftijd, waardoor sparen voor later of het inlossen voor vermogen geen ideaal beeld is, dan kan de aflos- singsvrije hypotheek een goede optie voor u zijn. (Bromde hypotheek- aanbieder.nl) Peter toe. „Maar we doen het graag. Onze service zit hem in de versheid die we kunnen ga randeren. Zo is op donderdag de veiling in Colijnsplaat en op vrijdag in Vlissingen. We Zo ongeveer zou de kern van de 29e Landelijke Fietsdag kunnen worden omschreven, die zater dag 11 mei wordt gehouden en waar de zwarte bessenteelt cen traal op het affiche staat. De ANWB en de VW Landelijke Fietsdag tekenen voor de orga nisatie. Wijnmakerij Boonman NIEUWDORP - Fietsen voor de Nederlandse Hartstich ting en onderweg genieten van alles wat de Zak van Zuid-Beveland heeft te bie den. ren, want deze mensen gaan ook al om vijf uur ‘s ochtends met hun waar de baan op. De huidige, evenwichtiger hui zenmarkt is een landelijk gege ven. Er zijn toch nog regio’s waarin de markt nog wat ge spannen is en daar is het dan natuurlijk inoeilijker om een flink bedrag van de vraagprijs los te peuteren. ‘Het onderhandelen hebben laar’, vertelt Anne. Er zitten nogal wat addertjes onder het gras die nare gevolgen kunnen hebben. Ieder zijn vak, vind ik. Bank, anderzijds moeten de banken en de verzekerings maatschappijen zelf ook op hun centjes letten. De winst uit de hypotheken is het verschil tussen de rente die de banken en verzeke- Maar daar treuren de compag nons niet om, want een tevre den klant is goud waard. Ook allerlei andere bekende en minder in het oog springen be zienswaardigheden worden on der de aandacht van de fietsers gebracht. Deelnemers kunnen tussen 9 en 13 uur starten. die met de verkoper wordt af gesproken. Accepteert de ver koper het bod na de afgespro ken tijd, dan kan de verkopen de partij het bod intrekken. Vindt de acceptatie binnen het afgesproken termijn plaats, maar blijkt dat de verkoper in formatie heeft achtergehouden die voor de koper van groot be lang zijn, ook dan kan van de koop van het huis worden afge zien. Het bewijzen van het ach terhouden van de informatie is wel meestal een heel lastige zaak. Overigens heeft de koper een onderzoeksplicht. Wil hij bijvoorbeeld het huis alleen maar kopen als hij kan verbou wen, dan zal hij zelf moeten onderzoeken of daar een ver gunning voor kan worden afge leverd. Natuurlijk besprak de makelaar met ons de prijs die we wilden betalen. We hadden echter daarna geen zorgen over de rest van de procedure, want dat hield de makelaar in de ga ten. We hebben zo zonder kop zorgen en op prettige wijze ons huis kunnen kopen. We weten dat we niks te veel hebben be taald en dat we alle informatie over het huis en de omgeving hebben die belangrijk zijn.’ Aflossingsvrije hypotheek Deze hypotheek bestaat alléén uit het betalen van rente over u financiering. Uw spaart niets bij elkaar en lost ook niets af. Ook hoeft u zich niet te verzekeren bij overlijden, waardoor de aflos singsvrije hypotheek de financie ring is met de laagste maandlas ten. Levenhypotheek De levenhypotheek is enige vorm waarbij u rente en premie betaalt. U maakt zo volledig mo- Hybride hypotheek Een hybride hypotheek is een gecombineerde, spaar- en beleg gingshypotheek. U heeft bij deze variatie de mogelijkheid om ge durende de looptijd van de hy potheek te wijzigen van beleg ging naar spaar en vice versa. De procentuele verdeling tussen sparen en beleggen kunt u dus ook aanpassen. Hiermee bepaalt u zelf de garanties. De maandlas ten bestaan uit rente en premie. Als voorbeeld het volgende: Bij een hoge maandrente is het vaak verstandig de premies te sparen. Is het beursklimaat echter gun stig, dan is juist het beleggen van de premies interressant. Natuur lijk veranderen de marktrente en het beursklimaat constant. Een hybride hypotheek is dus niet verkeerd. VOORDELEN: -De keuze voor lasten verlaging en/of opbrengstverhoging. -U wordt nu niet gedwongen een beslissing te nemen voor langere termijn. -Flexibiliteit. NADELEN: -U moet op de hoogte zijn van de economische ontwikkelingen en vooruitzichten. -Een switch is vaak gebaseerd op een korte termijn aangelegeheid. -U betaalt voor de flexibiliteit. Bent u een lange termijn denker en realistisch genoeg om in te zien dat het minder kan gaan op de beurs? Vindt u dat de voorde len opwegen tegen de bovenge noemde nadelen? Zo ja, dan is de hybride hypotheek iets voor u. Om de uiteindelijke hypo- theekvariant te bepalen is een adviserend gesprek naar onze mening op zijn plaats. De koopprocedure' Op de markt wat afdingen op bloemen is iets anders dan on derhandelen over de prijs van een huis. Wettelijk zit men na melijk aan de koop van een huis vast als er mondeling een bod wordt uitgebracht en de verkopende partij het bod ac cepteert. Die acceptatie moet wel plaatsvinden binnen de tijd woensdag 17 april 2002 gelijk gebruik van uw rentevoor- deel door de hypotheek aan het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk in te lossen, middels de opbrengst uit de levensverze kering. De levensverzekering zorgt voor de opbouw van ver mogen of voor de inlossing bij eerder overlijden (minimaal 60% van de hypotheek). Bij deze le vensverzekering is het op te bou wen vermogen gegarandeerd. Deze garantie is gebaseerd op de spaarpremie en een rendement van 3% (ook wel rekenrente ge noemd). Ongeacht de garantie is de opbouw van de polis afhanke lijk van de resultaten die de ver zekeraar jaarlijks behaald. De opgebouwde waarde boven het garantiekapitaal zal altijd behou den blijven en nooit meer in waarde dalen. VOORDELEN: -Garantie in de opbouw van het vermogen. -Geldverstrekker en verzekeraar kunnen verschillen. -Opgebouwde waarde gaat nooit meer verloren. -Optimaal gebruik van de rente aftrek. -Onbelaste vermogens opbouw (binnen fiscale regels). NADELEN: -Afhankelijk in de opbouw van het vermogen van een maat schappij. -Minder flexibel. -Hogere premie dan andere le- vensverzekegen U bent een persoon die de risi co’s van het beleggen niet wil be proeven, maar tevens vindt u het rendement van een spaarreke ning te laag. Wellicht is de leven hypotheek de juiste optie voor u. YERSEKE - Dat het keihard werken zou zijn in deze be drijfstak wisten Peter Goe degebure en Marnix Boone wel toen ze drie jaar gele den begonnen met hun vis handel. Het streven vis zo vers mogelijk bij iedere klant -ook als die honder den kilometers verderop woont- te kunnen leveren, maken ze nog steeds waar. En diezelfde klanten weten dat te waarderen. Reden om naar een beter pand te ver huizen met meer mogelijk heden. en vervoert het naar Yerseke. Peter staat daar al klaar met zijn fileermessen en zorgt er voor dat de bestellingen voor de klanten worden klaarge maakt. Ook de contacten met de klanten, veelal horecabedrij ven, onderhoudt Peter. Zo we ten de mannen wat ze op de veiling moeten kopen. De schaal- en schelpdieren liggen opgeslagen in de vriescellen die in het nieuwe pand ruim voorradig zijn. „Het is keihard werken”, geeft Er zijn tal van verschillende hypotheekvormen op de markt verkrijgbaar. Voor u hieronder een overzicht. Voor meer op maat gesneden informatie kunt u contact op nemen met één van de bedrijven op deze pagina. ‘Toen een vriend van ons hoorde dat wij naar een an der huis aan het uitkijken waren zei hij dat je nooit de vraagprijs moet betalen. Hij vertelde ons dat als je de vraagprijs betaalt, je te veel betaalt. Want de ver koper calculeert in die prijs onderhandelingen in’, zegt Anne de Kieviet. ‘We vroegen het aan onze ma kelaar en die beaamde dat. Aflossingsvrij betekent niet dat u niet mag aflossen. Per geldvers trekker kan dit percentage ver schillen, maar als u de rente- schuld wilt verlagen om uitein delijk minder rente te betalen, mag u een bedrag jaarlijks boete- vrij aflossen. Uiteindelijk dient de hypotheek ingelost te wor den, wat vaak gebeurt vaak bij verkoop van de woning. VOORDELEN: -Laagste maandlasten. -Maximale fiscale rente aftrek (max30jr). NADELEN: -Geen vermogensopbouw. -Inbreng eigen geld vaak nood zakelijk. -Op lange termijn de duurste hy potheek. De aflossingsvrije hypotheek word vaak gecombineerd- met een andere willekeurige hypo- theekvorm, dit omdat de aflos singsvrije hypotheek beperkt is tot een maximum. Doorgaans tot 75% van de executiewaarde, maar sommige geldverstrekkers hanteren een hoger percentage (de executiewaarde is de waarde die de woning bij gedwongen verkoop oplevert. In het taxatie- rapport staat deze waarde ver meld). U dient derhalve een overwaarde op het huis te heb ben of eigen geld mee te nemen om een woning met alleen een aflossingsvrije hypotheek te kun nen financieren. in Nieuwdorp fungeert als startpunt van deze 35 km lange fietstocht. Daar is trouwens ook de routebeschrijving te koop op die zaterdag. Onderweg kan worden uitgerust bij de Schaapskooi in Nisse waar die zaterdag na Hemelvaart het Lentefeest wordt gehouden. Alleen in een gespannen markt weet je dat je door onder de vraagprijs te bieden minder kans hebt. De woningmarkt is nu in rustiger vaarwater en dus kan er weer worden onderhan deld over een lagere prijs. De makelaar tipte ons overigens ook om nooit de verkoper te la ten merken dat je dolgraag zijn wij overgelaten aan een make- huis wil kopen.’ Als de woningmarkt verandert, verandert de positie van koper c.q. verkoper ook. Nu de eco nomie niet meer zo florerend groeit, de huizenprijzen maan delijks flink stegen, de rente wel heel erg laag was en de ge middelde verkooptijd van koophuizen heel kort, had de verkopende partij de macht in handen. Nu staat de koper sterk in zijn schoenen en moet het wel heel gek lopen als hij niet minstens vijf procent van de vraagprijs kan afknibbelen. Half maart verhuisde de firma van de garage achter het huis van Peter naar een echt be drijfspand aan de Kreeft in Yerseke. Meer armslag en be tere service mogelijkheden voor de twee compagnons. Vishandel Goedegebure en Boone doet in verse vis, schaal- en schelpdieren. De meeste verse vis komt van de veiling in Vlissingen en in Co lijnsplaat, waar Marnix de vin ger aan de computer houdt. Peters’schoonvader of een van de twee personeelsleden haalt daarna de gekochte lading op beginnen zodra de vis bij ons is aangekomen, meteen te fi leren en vrijdagmiddag laden we de wagen al om tweehon derd kilometer verderop een restaurant van vis te voorzien. En dat is te zien aan onze pro ducten. Ze zien niet glazig of groenig, ze ruiken vers en de klant is bereid voor deze servi ce een goede prijs te betalen.” Uiteraard is het wel hard wei ken. Zo moet regelmatig een van de mannen ‘s nachts om drie uur vertrekken om op tijd bij de Belgische marktkooplui de handel af te kunnen leve- De spaarhypotheek Bij een spaarhypotheek betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en een premie voor uw spaarpolis. Aan het ein de van de looptijd lost u de hy potheek in één keer in met de opbouw van de spaarpolis. We spreken hier over een gegaran deerd bedrag dat bij elkaar ge spaard wordt. Hetzelfde bedrag is ook gegarandeerd bij overlij den, aangezien een deel van de premie besteed wordt aan een ri sico verzekering. De rente die u over de financiering betaalt is ge lijk aan de rente die u in uw spaarpolis ontvangt. Is de hypo theekrente laag, dan is ook de rente over het spaardeel laag. Het voordeel van deze construc tie is dat eventuele rentestijging gecompenseerd wordt met een lagere te betalen spaarpremie, want u krijgt immers dezelfde hogere rente op uw spaartegoed. Renteschommelingen komen hierdoor minder hard aan, daar entegen heeft u minder voordeel bij een rente verlaging. VOORDELEN: -Maximaal rentevoordeel. -Dempend effect op een rente- schommeling. -Garantie over het op te bouwen kapitaal. -Mogelijkheid tot onbelaste ver mogensopbouw. NADELEN: -Doorgaans een hogere rente van /- 0,3%. -Minder flexibele hypotheek- vorm. -Minder voordeel bij een rente verlaging. -- èvJ3 W, - wnkelcSh’^iBU BUSSEL BEUKENHOF 1 GOES I “SS" i loodvrij -3 y Hcentrum J| LANDELIJK 1174 LANDELIJK ringsmaatschappijen zelf moeten betalen voor het geld dat zij met rente weer door verkopen als hypotheekpro- duct aan de consument. De winstmarge tussen de rente is momenteel uiterst klein. De kapitaalsverzekering is aan meer regels gebonden en is daar door niet automatisch belasting vrij. De uitkering van een nieuwe kapitaalsverzekering gekoppeld aan uw eigen woning blijft onbe last, mits er aan bepaalde voor waarden wordt voldaan. In alle andere gevallen wordt de op bouw van het kapitaal als vermo gen gezien in box III en zal dus jaarlijks belast worden. zich ook in uw leven voor kun nen doen? Daarnaast maakt u zich niet druk voor eventueel wat mindere jaren op beurs, of tewel in uw beleggingsverzeke- ring. Dan is de beleggingshypo theek wellicht de juiste optie voor u. Om de uiteindelijke hy- potheekvariant te bepalen is een adviserend gesprek naar onze mening op zijn plaats. Banken en verzekerings maatschappijen zijn niet meer zo scheutig met het verlenen van hoge hypothe ken. Enerzijds zijn ze op de vingers getikt door de Over heid en De Nederlandsche Bij deze hypotheekvorm leent u een bedrag dat u aan het eind van de looptijd aflost, middels de waarde uit uw beleggingsverze- kering. Deze hypotheek bestaat dus uit twee delen. Gedurende de gehele looptijd betaald u ren te over de volledige lening en zo benut u uw maximale fiscale voordeel. Daarnaast betaalt u een premie die wordt aange wend voor de afdekking bij over lijden (risico verzekering) en de opbouw van het kapitaal. Dit ka pitaal lost de hypotheek aan het eind van de looptijd in. De beleggingshypotheek geeft u de maximale vrijheid om zelf te bepalen hoe u uw vermogen op bouwt. U bepaalt zelf of u actief of minder actief uw vermogens opbouw beïnvloedt. Ook be schikt u over de vrijheid om in de vezekering wijzigingen door te voeren buiten de opbouw om. Hoe het ook zij, er is geen zeker heid over het op te bouwen eind- kapitaal. Is er een gunstig beleg- gingsklimaat geweest dan be staat de mogelijkheid dat u, na aflossing van de hyotheek, geld overhoudt. Wel moet u zich er i bewust van zijn dat de opbrengst j lager dan de hypotheek kan uit- j vallen. VOORDELEN: -Positief beïnvloeden van de ver- i mogensopbouw. -Maximaal fiscaal voordel in de rente aftrek. -Flexibiliteit gedurende de gehe le looptijd. -Keuzemogelijheid box I of III. J -Geldverstrekker en verzekeraar J mogen verschillen. NADELEN: -Negatieve beïnvloeding van de vermogensopbouw. J -Beleggingsrisico. -Moeilijk in te schatten wanneer box lof III Geeft het u een prettig gevoel de hypotheek te kunnen beïnvloe den en de flexibiliteit te hebben aanpassingen te verwerken die I -Gebonden aan een geldvers trekker. Houdt u van zekerheid en spreekt de rentedempingcon- structie u aan? Heeft u boven dien geen moeite om voor uw zekerheid iets meer te betalen, dan kan de spaarhypotheek de hypotheek zijn die tot uw rust en woongenot bijdraagt. WINKELCENTRUM DE t Tanken FOTO TANNIE DE JONGE ^faCBAAH OQsr' -ANTHONY FOKKERSTHAAL FIN I 8 I i t I I 1 I I I I I I r I I I I I I I i l i I i i i i l I I l ,..v..,....v....xxx^ Verschillende hypotheekvormen bij Jan is veel geld besparen! ■■■■■■■■mvw.v» -r --GOES ZUID sedkersTS^ - RIJKSWEG A 58 1 - .1 niCHTlHO 11 ZIERIKZEE I ROTTERDAM s\ MIDDELBURGSE^^ ^èÈgiÊGÊLSTBAAT I RICHTING I I 5 - I MIDDELBURG I VLISSINGEN X.- CENTRUM ^5

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 11