Duurzaam veilig Informatiecentrum Provincie Zeeland 1 Subsidie verordening Algemeen Bestuur ER OPEN 4 o ■M Sluiting kantoren In beroep overdekte vlindertuin ’Berkenhof’ is hét adres voor; ■■■Officiële Mededelingen Mr i H Jonge Weydeland, romig zacht 500 gram nu 30 Diversen Ruimtelijke Ordening Milieu t 9 tuin met passie lag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur, groepen op afspraak. Tevens personeel gevraagd voor de horeca, ervaring gewenst. 34,28 0,81 Concept-Circulaire Duurzame Steden bouw - azalea-rodondendi - diverse jjrateipartij Vermindering van het aantal verkeersdoden met 30% en een daling van het aantal ziekenhuisgewonden met 25% is de doelstelling van het Nationaal Verkeer- en VervoersPlan (NWP). Om die doelstelling te bereiken zijn tal van maatregelen genomen. In de regionale rapportage Duurzaam Veilig 2e fase wordt daar verslag van gedaan. De kantoren van de provincie zijn geslo ten op: vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) en maandag 1 april (2e Paasdag). Vergunningen Pechiney Nederland N.V. Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 13/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl 10.000 m2 wandeltuinen, o.a. - fuchsiatuin - bamboe-varentuin - grote verzameling tropische orangerie/kuippfartten - gezellige koffieschenkerij familiedag - personeelsdag - verzorgingstehuizen - excursies t/m 3 jaar gratis 4 t/m 12 jaar 3,00 volwassenen 4,00 Ontwerp-statenbesluit “ontgrondingen verordening Zeeland 2002” 37,81 45,21 53,20 70,36 89,00 119,47 149,94 180,42 210,89 241,37 271,84 302,31 36,88 44,10 51,89 68,63 86,81 116,54 146,26 175,99 205,72 235,44 265,17 294,90 1,11 1,31 1,73 2,18 2,93 4,43 5,18 Gewoon een gezellige dag, dan naar ’Berkenhof' vlindertuin/wandeltuin Langeweegje 10a ziens bij 'BerkenhofA58 afslag 35 4434 NE Kwadendamme tel. (0113) 649643 - (0113) 649729 fax (0113) 649394 www.vlindertuindeberkenhof.nl Verhoging provinciale opcenten op de Motor rijtuigenbelasting 2002 Vanaf 1 april loopt u tussen 400 vlinders in d< door een tropisch paradijs. Weydeland ichtigste kleuren, omgeven f 1 PW 5 DE BEVELANDER Nieuws Abdij besluiten: Gewichtsklasse in kg. 'ui 29,73 0,75 30,47 35,14 Toelichting: - Bij betaling per jaar wordt een korting toegepast van €12,-. - Het tarief van motoren is onafhankelijk van het gewicht. - Betaling per maand is alleen mogelijk via automatische incasso - De belastingdienst rond het tarief af op hele euros. - Bij de Overige categorieën voertuigen zoals bestelauto’s, bussen en vracht auto’s worden geen opcenten geheven. Gedeputeerde Staten van Zee land maken gelet op artikel 136 van de Provinciewet bekend dat de Staten van deze provincie in hun vergadering van 11 novem ber 2001 het aantal opcenten op de hoofdsom van de Motor rijtuigenbelasting met ingang van 1 april 2002 hebben vastgesteld op 65,2 opcenten. De Staten der Provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedepu teerde Staten van 26 juni 2001, gelet op de artikelen 221, 222 en 228 van de Provinciewet: In de rubriek Abdijnieuws wordt voor informatie vrijwel altijd ver wezen naar het Informatie centrum van de provincie. Van deze verwijzing wordt volop gebruikt gemaakt door burgers, bedrijven en instellingen. Om te weten of de dienstverlening door het Informatiecentrum voldoet aan de wensen van de informatie vragers, is er in opdracht van de provincie door een extern bureau een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er onder de informatievra gers grote tevredenheid is over de geboden service, de informa tievoorziening en de snelheid van het toezenden van gevraagde informatie. Ernstige klachten zijn niet naar voren gekomen uit het onderzoek. Verhoging motorrijtuigenbelasting voor de verschillende gewichtsklassen van auto's per 1 april 2002 (in euros per jaar tenzij anders vermeld) Door de onderzoekers wordt aanbevolen de algemene bekend heid met het Informatiecentrum te vergroten. Dat kan dan samen gaan met het breder bekend maken van de mogelijkheden die geboden worden. Daarbij wordt Gegeven te Middelburg, 26 maart 2002. Gedeputeerde Staten voor- noemd, drs. W.T. van Gelder, voorzitter mr. L.J.M. Verdult, griffier Toelichting: De provincie Zeeland heeft het tarief van de provinciale opcen ten op de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 april 2002 vastgesteld op 65,2. Het nieuwe tarief is aangepast aan de ge raamde inflatie met 2,5%. In de tabel zijn voor de verschillende gewichtsklassen van auto’s en voor motoren de nieuwe provin ciale tarieven opgenomen. Een voorlichtingsbrochure van de belastingdienst met betrekking tot de tarieven is verkrijgbaar bij postkantoren en bibliotheken etc. Op www.belastingdienst.nl is eveneens de nodige informatie, inclusief de tarieven aanwezig. Dit besluit treedt per 1 april 2002 in werking. gedacht aan het publiceren van een lijst met beschikbare docu menten en publicaties. Een ande re aanbeveling is meer informatie op te nemen over het informatie centrum op de website van de provincie. De plaats en bereikbaarheid van het informatiecentrum zou ook verbeterd moeten worden. Het zit volgens de ondervraagden teveel weggestopt in de Abdij gebouwen en de openingstijden zouden moeten worden verruimd. De klanten die hebben meege werkt aan het onderzoek worden bedankt voor hun medewerking. De resultaten van het onderzoek liggen ter inzage bij het informa tiecentrum. De conclusies en aanbevelingen kunnen hier ook worden opgevraagd: Informatie centrum provincie Zeeland, Abdij 9, Middelburg, tel 0118- 631400. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrij dag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De provincie Zeeland is van plan om het bestaande beleid met betrekking tot duurzame steden bouw zoals aangegeven in ver schillende beleidsdocumenten een prominentere plaats te laten innemen bij het opstellen van bestemmingsplannen. De door Gedeputeerde Staten vastgestel de concept-circulaire is een uit vloeisel van dit voornemen. De circulaire is bedoeld om dui delijkheid te scheppen naar ge meenten, burgers en overige be trokkenen over hoe de provincie het, merendeels bestaande, be leid met betrekking tot duur zaamheid in structuur- en be stemmingsplannen wenst in te vullen. Voordat de circulaire wordt vast gesteld achten Gedeputeerde Staten het van belang adviezen en reacties te ontvangen die van belang kunnen zijn bij het tot stand komen van de definitieve circulaire. Daarom wordt aan eenieder de mogelijkheid tot in spraak geboden. In dezelfde periode kunnen mon delinge en schriftelijke reac ties met betrekking tot de con cept-circulaire worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zee land, t.a.v. de heer B. Maring, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Donderdag 28 maart verga dert de commissie Algemeen Bestuur. De vergadering begint om 13.45 uur en wordt gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Aan het begin van de vergadering kan door het publiek gebruik wor den gemaakt van het spreek recht. Op de agenda staan onder andere de 5e, 6e en 8e begrotingswijziging, de 2e wij ziging investeringsplan 2002, Algemene subsidieverordening Zeeland 2002, voortgang pro ject Delta 2003, integraal vei ligheidsprogramma, dualise- ring provinciaal bestuur, bud getfinanciering Zeeuwse Milieu Federatie 2002-2005, het 10- puntenplan voor de Zeeuwse cultuurhistorie, concept conve nant steunpunt monumenten zorg, projectplan Verdronken Dorpen, regeling Provinciale Subsidie Tender Investerings programma’s Zeeland 2001 (TIPP), Zeeuwse invulling Interimbesluit Duurzaam Veilig, het instellen van een reserve Regionaal Mobiliteitsfonds en de Provinciale verordeningen openbaar vervoer Zeeland. De volledige agenda en bij behorende stukken liggen ter inzage bij het Informatie centrum van de provincie Zeeland. De informatie kan uiteraard ook worden verkregen via de website van de provincie Zeeland, www.zeeland.nl. Het ontwerp-statenbesluit van provinciale staten tot vaststelling van een nieuwe ontgrondingen verordening ligt van 28 maart tot en met 24 april 2002 op werkda gen tijdens kantooruren en des gevraagd buiten kantooruren voor een ieder ter inzage bij Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg. Het ontwerp-besluit kan op ver zoek (telefoon 0118-631161) worden ingezien. Voorts ligt het ontwerp ter inza ge in de Zeeuwse gemeente huizen. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aanvragen ontvan gen van Pechiney Nederland N.V. om vergunningen Wet milieu beheer en de Wet verontreini ging oppervlaktewateren voor het veranderen en in werking hebben na die verandering (revi sie) van de inrichting aan de Frankrijkweg 2 te Ritthem. De verandering van de inrichting bestaat uit modernisering van de aluminiumsmelter en uitbreiding van de productiecapaciteit van de electrolyse, de anode-produc- tie en de gieterij. Daarnaast wor den er aanpassingen uitgevoerd binnen de overige afdelingen die verband houden met de produc- tie-uitbreiding. Bedenkingen tegen dit ontwerp besluit van provinciale staten van Zeeland kunnen uiterlijk 25 april 2002 worden ingediend bij gedeputeerde staten van Zee land, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Steeds meer verkeer op de wegen en streven naar een daling van het aantal verkeers slachtoffers zijn geen zaken die elkaar aanvullen. Door de steeds toenemende verkeersdrukte stijgt immers de kans op ongevallen. Door een groot pakket maatrege len proberen de wegbeheerders - gemeenten, waterschappen, provincie en rijkswaterstaat - toch de doelstelling die genoemd is in het NWP te halen. Het aan tal verkeersdoden is sinds 1985 sterk gedaald. De daling komt overeen met de doelstelling, dit in tegenstelling tot het aantal mensen dat gewond raakt bij een ongeval en naar het ziekenhuis moet. Dit aantal ziekenhuisge- De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer ge coördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en Rijks waterstaat hebben de. vergunnin gen verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu. Infrastructuur Door voortzetting van het beleid van gemeenten om kruispunten van gebiedsontsluitingswegen te voorzien van plateaus en het uit breiden van het aantal rotondes, moet de verkeersveiligheid toene men. Ook de uitbreiding van het fietspadennet wordt gezien als een passende maatregel. Door uniformering van de wegmarke ring van erftoegangswegen en het uitbreiden van het fietspaden net verwachten de waterschap pen een passende bijdrage te kunnen leveren aan de verkeers veiligheid. De gebiedsontsluitings wegen buiten de bebouwde kom worden voornamelijk beheerd door provincie en rijkswaterstaat. Deze wegbeheerders denken door het aanleggen van moeilijk overrijdbare rijbaanscheidingen, gecombineerd met semi-verharde bermen en obstakelvrije zones een positieve bijdrage te kunnen leveren. Volgens berekeningen moeten al deze maatregelen in 2010 leiden tot vermindering van het aantal verkeersdoden (14) en -gewonden (156) ten opzichte van 1998. Verkeersgedrag De wegbeheerders kunnen aller lei aanpassingen doen aan wegen en ze zo veilig mogelijk maken, het verkeersgedrag van de weg gebruikers is toch de belangrijk ste factor bij het terugdringen van het aantal slachtoffers. Omdat globaal een aantal groe pen kan worden onderscheiden is er gekozen voor zes doelgroe pen, van 0-4, 4-12, 12-16, 16- 25, 25-60 jarigen en 60-plussers. Voor de jongste doelgroepen zijn niet alleen de ouders de aange wezen personen om hun kinderen vertrouwd te maken met het ver keer en ze te wijzen op de risi co’s. Door verkeersprojecten uit te voeren op scholen kunnen onderwijzers en verkeersouders ook een positieve bijdrage leve ren. Een andere mogelijkheid die wordt genoemd is het opnemen van verkeerseducatie in de oplei ding Pabo (onderwijs) en SPW (jeugd- en jongerenwerk). Rapportage Belangstellenden kunnen de regionale rapportage duurzaam veilig fase 2 in Zeeland opvragen bij het Informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400. Het informa tiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Kapelle-Biezelinge, Wemeldinge, Wolphaartsdijk In het concept van de ASV wordt door Gedeputeerde Staten (GS) gekozen voor een heldere verde ling van de beslissingsbevoegd heid. Provinciale Staten (PS) zul len besluiten nemen over de beleidsuitgangspunten, de regel geving en het beschikbaar stel len van middelen. Gedeputeerde Staten verlenen de subsidies. Deze verdeling sluit aan bij de komende dualisering van het pro vinciaal bestuur. Voor wat de daadwerkelijke subsidiëring betreft zijn er de nodige regels opgesteld. In de regeling is op genomen dat het subsidiëren van moeilijk controleerbare kosten zoals overhead- en personeels kosten, zoveel mogelijk moet worden vermeden. Als er toch personeelskosten worden mee genomen als subsidiabele kos ten, wordt er gewerkt volgens een vaste formule. Door deze methode hopen GS te voorko men dat door allerlei creatieve vondsten er eigenlijk teveel sub sidie wordt toegekend. De grens voor het overleggen van een accountantsverklaring wordt opgetrokken naar 10.000 euro. De accountantsverklaring moet worden opgesteld volgens een protocol dat als bijlage bij de verordening is opgenomen. De nieuwe subsidieverordening kan na vaststelling door PS, ingaan op 1 juli 2002. De Algemene Subsidieverordening Zeeland 2002 wordt behandeld in de commissie Algemeen Bestuur op 28 maart 2002. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Maring tel. 0118-631953. Exem plaren van de concept-circulaire kunnen worden opgevraagd bij de afdeling voorlichting, tel. 0118-631400. De vergunningen liggen van 28 maart 2002 tot en met 8 mei 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kan tooruren; in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur; in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30- 15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118-487204) op woensdagavond van 17.15- 20.15 uur?, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 912 en van 1416 uur, in het en bij Rijkswaterstaat directie Zeeland (kamer 312), Koe straat 30 te Middelburg, op werkdagen van 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ont- werp-vergunning(en), de advi seurs die advies uitgebracht heb ben over de ontwerp-vergun- ning(en) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ont- werp-vergunning(en) kunnen tot en met 9 mei 2002 tegen de vergunning(en) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De vergunning(en) worden op 10 mei 2002 van kracht, tenzij over eenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8.81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor ziening is gedaan bij de Voorzit ter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State en/of de benodigde bouw vergunning nog niet is verleend. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Op 9 april 2002 zal de advies commissie bezwaarschriften van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belang hebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. Onder voorbehoud van wijzigin gen zal om 15.15 uur het be zwaarschrift van Viba Zuid-West te Goes worden behandeld. Viba maakt bezwaar tegen een besluit van GS inzake de provinciale sub sidie over het jaar 1999 ten be hoeve van het project ‘Convenant duurzame stedenbouw Zeeland’. Voor meer informatie over deze zaak kan tijdens kantooruren op werkdagen contact worden opge nomen met de secretaris van de adviescommissie bezwaarschrif ten, mevrouw C.W. Ramondt, telefoonnummer 0118-631377. De concept-circulaire ligt van maandag 1 april tot woensdag 1 mei 2002 ter inzage in het pro vinciaal informatiecentrum, Abdij 9, Middelburg op werkda gen 9.30-12.30 en 13.30-16.30 uur en bij de Directie Ruimte Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur. GOES Gerard Kooijman Kreukelmarkt 5 Tel. 0113 -220500 Tarief provincie vanaf 1 april 2002 Tarief provincie tot 1 april 2002 Verhoging per 1 april 2002 0,93 3,68 5,92 6,67 7,42 Weydeland staat garant voor smaakvolle kwalitcitskaas. Deze kaas is gemaakt uit de beste natuurlijke grondstoffen. 0 tot 550 kg. 551 tot 651 kg. 651 tot 751 kg. 751 tot 851 kg. 851 tot 951 kg. 951 tot 1051 kg. 1051 tot 1151 kg. 1151 tot 1251 kg. 1251 tot 1351 kg. 1351 tot 1451 kg. 1451 tot 1551 kg. 1551 tot 1651 kg. 1651 kg en meer per 100 kg. Idem motoren: het aantal ten behoeve van de provincie Zeeland te heffen op centen op de motorrijtuigenbelas- ting per 1 april 2002 vast te stel len op 65,2. De Weydeland kaasspecialist bij u in de buurt. MARKTSTAANPLAATSEN Cor de Kaasboer: Rilland, Yerseke, Borssele, Woensdag 27 maart 2002 wonden vertoont geen daling en dat baart zorgen. Aanscherping van het Zeeuwse verkeersveilig- heidsbeleid wordt dan ook nood zakelijk geacht. Bevordering van een veilig verkeersgedrag, het gebruik van veilige vervoermidde len en een veilig ruimtelijke orde ning en infrastructuur moeten hiertoe leiden. Kiik voor meer info en alle verkoopadressen op: deland.nl I 3 w, KAASSPECIALITEITEN i fa 7 I DREMPELS ZONE STAP IK HA DRIE PILSJES OP M’N FIETS BEGINTTE TE STEIGEREN - 1 - W

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5