Bouwstoffen besl u it De Koebel Paaskriebels €292° 8210 SONY’ ik heb nieuws voor je... a ...deze week dubbel voordeel U.W Stalen agent stopt sluipverkeer in de Poel Parkeervergunning terreinen Veerse Meer NOKIA I1 11 11 I ik heb nieuws voor je debitel’ Hoedekenskerke JubileumJackpot van de Postcode Loterij valt in april De Dag BON VOOR POSTCODE-MILJOENEN i I De stand van zaken in waterschap Zeeuwse Eilanden Ruiterbosch Uw wijnspecialist Wijntopper JUBILEUM-STRAATPRIJS nu samen voor Winnen doe je bij... de Postcode Loterij! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Wanneer is het van toepassing? Als bedrijven of particulieren van plan zijn grond en/of bouwstoffen toe te passen, moeten zij kunnen aantonen dat de toege paste grond én/of bouwstoffen voldoen aan de eisen van het bouwstoffenbesluit. Waar melden? DORPSSTRAAT 82 HEINKENSZAND TEL.: 0113 563797 Dubbele prijzen De Postcode Loterij bestaat 12,5 jaar. Dat vie ren we met tientallen extra prijzen. Met als topper de jubileum jackpot van 7 miljoen! De ene helft is bestemd voor het winnende lot. De andere helft is voor alle deelnemers in de winnende wijk. Iedereen die de JackpotVerdub- belaar heeft, ontvangt van ons het dubbele bedrag. Dat kan dus oplopen tot 14 miljoen euro! Doe mee! In april móet onze JubileumJackpot eruit, en daar kunt van pro fiteren. Vul de bon in en maak kans op de Jackpot- miljoenen. Én op de PostcodeStraatprijzen van 12.500 euro per lot. Én op de Lingoprijzen tot 2 miljoen euro. Plus al die honderden andere prijzen die we weggeven. Speelt u al mee? Neem dan een extra lot. Want één extra lot kan u mil joenen rijker maken! Famous Grouse Jonge Bols Bacardi Floryn Jameson Kalmoes f I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 00* In april kunt u waanzin nig veel geld winnen in de Postcode Loterij. Onze JubileumJackpot gaat er absoluut uit: maximaal 14 miljoen euro voor de winnaars! 700.000 225.000 3 1.387.500 162.500 Cordoba 100 9 1 Siemens Gigaset 4010 Classic digitale draadloze huistelefoon CMD-J6 n nu samen voor €1392 POSTCOÖE ■F debitel ✓Ja Ja, ik wil kans maken op de Jubileumjackpot van 14 miljoen en de honderdduizenden andere prijzen van de Postcode Loterij. Ik wil graag (aankruisen a.u.b.): vt L nnze huiswijnen Altijd 8oed! 1 t debitel I Woensdag 27 maart 2002 DE BEVELANDER 10 aterstand 13,55 13,55 €10,99 €9,25 €7,75 10,95 70 cl 100 cl 70 cl lood 70 d 100 d mevrouw w Naam: Adres: Postcode: Plaats: 131.02.03 Di vi w: T Waterschap Zeeuwse Eilanden EuroSlijter Heerlijke rode of vriendelijke witte wijn. 50% korting op de abonnementskosten in de 1e en 13e mnd Op de meeste parkeerterreinen langs de Walcherse kust, de Veerse Dam en de Banjaardweg is vanaf I april het betaald parkeren weer van kracht. Parkeervergunning Waterschap Zeeuwse Eilanden beheert en onderhoudt de parkeerterreinen bij de Veerse Dam en de Banjaardweg. Op die Dit geldt voor alle werken die in contact komen met hemelwater, zoals: grondver plaatsing, ophoging van de tuin, verbou wen of (aan)bouwen van een huis, dem pen en vergraven van waterlopen en de aanleg van dammen. Eisen van het bouw stoffenbesluit zijn o.a: erkende kwaliteits verklaring. een partijkeuring of bodemon derzoek. Het bouwstoffenbesluit is niet van toepas sing bij het tijdelijk verplaatsen of wegne men van grond en/of bouwstoffen die vervolgens op of nabij dezelfde plaats worden teruggebacht of bij het toepassen van bouwstoffen binnen een gebouw. 50% korting op de abonnementskosten in de Ie en 13e mnd gebied. En dat levert dan ook nogal eens gevaarlijke situaties op. Alleen al in de periode 1995-2000 zijn in De Poel vijftig ongevallen geregistreerd waarbij veertien slachtoffers vielen. Hoewel de wegen in het gebied zijn bedoeld voor bestem mingsverkeer, landbouwverkeer en fiets- verkeer, legt vooral het sluipverkeer een Het waterschap is druk doende met de aanleg van verkeersmaatregelen in De Poel tussen Goes en Helnkenszand. Medio april moet het werk gereed zijn. Een van de meest in het oog springende maatregelen Is de doseerinstallatie op de Verbartelweg nabij Hotel Goes. Deze ‘stalen politieagent’ moet het verkeer dat De Poel gebruikt om richting Goes te sluipen een halt toeroepen. terreinen kunt u uitsluitend tegen bet aling parkeren van I april tot en met 31 oktober 2002. dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur. Het tarief is 0.50 per uur met een maximum van 3.- per dag. Ook is het mogelijk om een parkeerver gunning te kopen voor de terreinen bij de Veerse Dam. Deze kost 45 euro. De kaart is tegen contante betaling af te halen bij het waterschapskantoor in Tijdens onze jubileummaan- den maken we honderden men sen blij, en de grote klapper moet nog komen. Vul de bon in en doe mee voor de 14 miljoen euro van dejubileumjackpot! door. De wachttijd voor de automobilisten in de rij kan zo behoorlijk oplopen. Op die manier ontstaat een vertraging die het voor automobilisten niet langer aantrekke lijk maakt om vanuit de dorpen via De Poel naar Goes te rijden en andersom. Vooral fietsers, landbouwverkeer en de natuur hebben baat bij deze maatregel. En De stalen agent Zo n installatie kan het best vergeleken worden met een toeritdosering zoals we die ook wel eens tegenkomen op snelwe gen. De installatie iaat één auto per keer zware claim op het gebruik. Het water schap heeft daarom samen met instanties zoals dorpsraden, gemeenten, ZLTO en ZMF een plan gemaakt voor het terugdrin gen van autoverkeer in De Poel. Ook bewoners van de verschillende dorpen hebben hun mening gegeven. Op basis daarvan heeft Zeeuwse Eilanden een aan tal verkeersmaatregelen uitgewerkt. Zo komt er onder andere een doseerinstalla tie. Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel! opsturen naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 1100 VM Amsterdam. Datum: Handtekening: Informatie Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Johnny Nijsse. Hij houdt namens het waterschap toezicht. Als u meer wilt weten over de doseerinstallatie, neem dan contact op met Kees Slabbekoorn, Annelieke Landré of Geert van Es van de afdeling Planvorming Wegen van het waterschap. Zij zijn allen bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Zeeuwse Eilanden: 0113-241000. U kunt ook een e-mail stu ren naar zone60@wze.nl. Actuele informatie is te vinden op de website van het waterschap: www.wze.nl/doseren. voor de mensen die in De Poel wonen, wordt het er een stuk rustiger op. Ook voor de hulpverleningsdiensten heeft de installatie geen nadelige gevolgen. Zij kunnen er zelf voor zorgen dat de installa tie naar beneden gaat, zodat er geen oponthoud ontstaat. Bea Post, Nationale Postcode Loterij a €7,50* a 7,50 a €7,50 a 7,50 geen entreekosten t.w.v. 47.65 geen entreekosten t.w.v. €47.65 Als het bouwstoffenbesluit voor u van toe passing is. dient u zich voor het gebruik van bouw- en grondstoffen in een bouw werk op of in de bodem te wenden tot de gemeente. Melding hoeft niet te gebeuren als het om schone grond gaat. De folder over het Bouwstoffenbesluit geeft hier uit leg over. Voor de toepassing op, in of aan het water, moet u zich melden bij het waterschap, de provincie of rijkswaters taat. U kunt zich melden door een mel dingsformulier aan te vragen en in te vul len. De folder over het bouwstoffenbesluit, de checklist en het meldingsformulier kunt u aanvragen bij de gemeente en het waterschap. Waarom? Honderden scholieren fietsen dagelijks via De Poel naar de middelbare school in Goes. Ook automobilisten rijden er graag doorheen richting Goes. Vooral tijdens de spits is het dringen geblazen in het Goes. Ook kan de kaart aangevraagd worden via een formulier dat bij de VVVs (Vrouwenpolder. Veere en Noord- Beveland) en ANWB (Middelburg) is af te halen. Dit formulier kunt u ook telefo nisch aanvragen bij het waterschap. Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw I. Coppoolse van Zeeuwse Eilanden, (01 13)241000. Hoofdkantoor Postbus 114, 4460 AC Goes Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes Telefoon (0113)241000 Telefax (0113)227528 Internetadres www.wze.nl Scotch Whisky Jonge Graangenever Rum Black/Carta Blanca Citroenbrandewijn Irish Whiskey Beerenburg Waterstand is de informatierubriek van waterschap Zeeuwse Eilanden. Elke maand kunt u deze rubriek in dit blad vinden. Voor vragen over cie beschreven onderwerpen kunt u terecht bij afdeling Communicatie: René van Broekhoven (0113- 241209) of Sandra Minneboo (0113- 241422). E-mail: communicatie@wze.nl «Mi €4,75 yrrfln PinotageICinsault Chardonnay «UITERHOSGH 3 WÉ MWi' ili’ «W’l* ‘ix m. een 2 jarig debitel super abonnement op het netwerk ven Vodafone.tBij aanvraag van een abonnement dient u een geldige legitimatie te overhandigen plus een bank- of giroafschrift niet ouder dan 1 maand. Aanbiedingen geldig van 26 t/m 31 maart 2002 OP-OP. Prijswijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden SONY I (Post)banknummer: Bel mij bij een prijs boven 5.000,- BIJ groen één auto Sinds 1999 is het bouwstoffenbesluit van kracht. Het bouwstoffenbesluit regelt het hergebruik van steenachtige .materialen en grond zodat de bodem en het water beter beschermd worden tegen schadelijke stoffen. Bij hergebruik van bouwstoffen of grond moet dan ook aangetoond kunnen worden dat ze vol doen aan de eisen van het bouw stoffenbesluit. Ook het waterschap heeft dagelijks met het besluit te maken. Als een particulier bijvoorbeeld van plan is om een dam aan te leggen, doet hij er goed aan de regels bij het waterschap na te vragen. De regels zijn .terug te vinden In een handzame folder. Ook is er een checklist beschikbaar waarmee bekeken kan worden of men zich aan het bouwstoffenbesluit moet houden. Wat zijn bouwstoffen? Het bouwstoffenbesluit is een Algemene maatregel van bestuur. Het stelt voor schriften voor het toepassen van primaire en secundaire bouwstoffen. Primaire bouwstoffen komen voort uit de natuur, zoals grond, grind, kalksteen en daaraan verwante producten. Secundaire bouw stoffen worden niet uit de natuur gewon nen. Deze materialen zijn (rest)producten die ontstaan bij productieprocessen of bij het slopen van oude werken. Voorbeelden, zijn fosforslakken, bouw- en sloopafval, zeef- en brekerzand en AVl-bodemassen. 62.500 en voor 4811 RV 0*52 digitale draadloze huistelefoon A at WfllW^ Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500 20 cpm). De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997. NATIONALE B l O T i 3 B WWWPOSTCODELOTERIJNL Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om voor elke trekking (13 per jaar) de inleg van onderstaande rekening af te schrijven. de heer 23,75 I»t4o<x Mat,.. 4*. Mas»-- MfcP Vorige week stond Gaston weer elke dag klaar met een JubileumStraatprijs. In totaal deelde hij 2.537.500 5.591.914) uit. Meerssen: 6231 DA Maastricht: 6221 JG Tilburg: 5046 KJ Spijkenisse: 3208 DL Breda: 4811 RV K. ^ecOt Win 14 miljoen euro! ALKMAAR Langestraat 23 ALMELO Grotestraal 43a AMSTERDAM Rokin 174 AMSTELVEEN Binnenhof 53 ARNHEM Rijnstraat 69 ASSEN Kruisstraat 2 BREDA Bindstraat 29 DEN BOSCH Markt 6 DEVENTER Broederenstraat 3-5 EMMEN Dalipassage 46 EINDHOVEN WC Woensel 37b ENSCHEDE De Heurne 1 DEN HAAG Leyweg 633. Venestraat 7 DORDRECHT Kolstraat 21 GOES Lange Vorststraat 41-43 GRONINGEN Guldenstraat 13 HAARLEM Grote Houtstraat 132 HEERENVEEN Dracht 106 HEERLEN Promenade 2b HENGELO Molenstraat 11 LEEUWARDEN Wlrdumerdijk 31 LEIDEN Haarlemmerstraat 186 LEIDSCHENDAM Leidschenhage Liguster 8 MAASTRICHT Maastrichter Brugstraat 33 MIDDELBURG Nieuwe Burg 1 a NIJMEGEN Mariekenstraat 53 OLDENZAAL WC De Driehoek. Clarissenhof 38 OSS Walplein 5 ROTTERDAM Stadhuisplein 34, Zutdplein 572b StTTARD Limbrichterstraat 56 TILBURG Heuvelstraat 115 UDEN Gallery 8 UTRECHT Steenweg 22 ZAANDAM Gedempte Gracht 140-144 (tegenover C&A) ZEIST Slotlaan 219 ZOETERMEER WC Stadshart. Hel Rond 38 ZWOLLE Roggestraat 1 4 loten 3 loten 2 loten 1 lot Inclusief JackpotVerdubbelaar O Ik wil loten zonder JackpotVerdubbelaar. Ik betaal dan 6,25 per lot. >to Rudy Visser STJ (STOP] '598’ ei 8 s -È W-'' €12.500: 7, i pr yftMfiSO# NOKIA I Menu I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 10