1.215 1.125 1.189 nng 0.798 ITffl] XPOSITIES EURO Het wordt steeds leuker bij Jan Podium lla met afstand i Etos op zoek naar superbabies hAStreeknieuws Open avond in Open Hof 17' DIESEL 10 TOPPERS! i o SUPER SUPER PLUS Energiebesparen voor huishoudens Psychologie van slanke lijn H Bevelander puzzel R E ^S-S^tbubibussel -■IT'IHHUIh'k'd goes west pagina 9 Sn BIJ JAN LANDELIJK 26* 15” 69” 349’ 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS 2F 15” 23* 15” 21“ 15” 21“ 15" woensdag 20 maart 2002 ZEELAND - Op 20 maart 2002 is het precies 400 jaar geleden dat de Staten Generaal in de Ridderzaal in Den Haag een octrooi verleenden aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie: de oprichting in 1602 van de grootste handels- en scheepvaartorganisatie van die tijd was een feit. Nederland kwam vervolgens tot grote economische bloei in wat later de Gouden Eeuw zou worden genoemd. Om deze belangrijke historische ontwikkelingen te herdenken is 2002 uit geroepen tot VOC-jaar. In verschillende provincies in Nederland wordt het VOC-jaar luisterrijk gevierd. Zo ook in Zeeland. •eccfl loodvrij LANDELIJK 1.135 met loodvervanger ongelood R I A G E N D A Leren computeren in de bieb - - in felbegeerde fijne specerijen. Middel- tijdens de 16 22 25 42 48 51 Tanken bij Jan is RINGBAAN QQSf (advertentie) centrum www.FreeRecordShop.nl ssas»ssssHisss»ss8»ss»iws^^ Toneel- Hendrik, Gehoorzaal, Paasconcert Toneel- Hendrik, Alle deelnemers worden bij het inleveren van de foto, met daar bij een korte beschrijving die duidelijk maakt waarom juist hun baby een Superbaby is, ver blijd met een Kodakwaardebon ter waarde van nl,99 voor het gratis ontwikkelen van foto’s. Ie dere Etos-vestiging verkiest zijn eigen Superbaby, die daarmee een Zwitsal starterspakket wint ter waarde van 29,47. Ook de nummers twee en drie vallen in de prijzen. De baby of peuter die door iedere Etos-vestiging afzon derlijk wordt vergekozen tot Su perbaby maakt kans op deelna me aan de landelijke finale van de Etos Superbaby Verkiezing 2002. Uit alle eerste prijswin naars van de ruim 400 Etoswin- kels in den lande worden vijftien kinderen geselecteerd, die met elkaar de strijd aangaan in de landelijke Etos Superbaby Ver kiezing. Op 26 mei a.s. worden, tijdens een fantastische finale in Het Land van Ooit, de landelijke nummer 1,2 en 3 gekozen. Etos pakt flink uit voor de prijs- winnaartjes. De eerste prijs is een reis naar Disneyland Resort Paris voor vier personen, inclu sief twee overnachtingen in een luxe Disney Hotel en een drie daags entreeticket voor het nieu we themapark Walt Disney Stu dios en het Disneyland Park. De winnaar van de tweede prijs ont vangt een jaar lang gratis Hug- gies-luiers ter waarde van E500,- De derde prijs is een fotoreporta ge van de winnaar ter waarde van E250,- U kunt de foto van uw Superba by inleveren tot 7 april aanstaan de. Begin mei maken de Zeeuw se Etos-vestigingen bekend wel ke baby’s en peuters in de prijzen zijn gevallen. De cursusdagen zijn 2 en 16 april van 19.30 - 21.30 uur. Meer informatie: 0113 - 238 437. uur wordt het sprookje De Keizer En De Nachtegaal opgevoerd door de jongere kinderen. De ou dere kinderen vervullen bijrollen. lende lezingen en exposities, waaronder die in het Zijdemu- seum te Meliskerke en een ten toonstelling van bijzondere zil veren voorwerpen, schilderijen en meubilair in het Zeeuws ar chief en in verschillende VOC- panden te Middelburg; optre dens van de Marine Steelband; lezingen en optredens van dich ters en musici; grachtenconcert; opname van het tv-programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’ in Middelburg; muziek uit de VOC-tijd; Small Sail Vlissingen; volksopera Lucia; reizende dia voorstelling over het duiken naar VOC-wrakken; 50+ VOC- cursus; studiedagen in Antwer pen en Vlissingen; het VOC-spel voor kinderen en het Prenten boek van de Zeeuwse VOC; digi talisering van de archiefgege- vens van VOC-opvarenden. De landelijke herdenking van de oprichting van de VOC vindt op 20 maart aanstaande in aanwe zigheid van Koningin Beatrix plaats in de Ridderzaal in Den Haag. Hiervan doet de NOS op Nederland 2 tussen 15.20 en 16.40 live verslag. ENRIQUE IGLESIAS escape co BEATLES one co Tijdens de openingsuren van de bibliotheek is de infor matiebrochure ‘cursusover zicht en data’ af te halen. Horizontaal: 1 Brievenpost over zee. 5 groep van acht gelijksoortige zaken. 10 vreemde munt. 11 tod. 12 reisdeken. 14 betelplant. 16 ri vier in Spanje. 18 handelsterm. 20 veerboot. 22 projectieplaat- je. 23 dierengeluid. 24 dieren tuin. 25 klap. 27 bijeengaren. 29 koeienmaag. 30 courant. 32 boordsel. 34 loterijbriefje. 35 opening. 37 zangstem. 39 een voud. 42 grassoort. 44 loshan gende draad. 46 Londense wijk. 48 getal. 49 moment. 50 vlakg om. 51 punt van een lijst. 53 au toriteit. 55 onnozel. 56 deel van een jas. 58 vleesrooster. 60 elek trisch geladen deeltje. 61 lof dicht. 62 in bezit nemen. 63 zelfzuchtige vrouw. Cine City in Vlissingen. De prijs winnaar wordt in de Bevelander van woensdag 3 april bekend ge maakt. De oplossing van de puz zel uit de Bevelander van woens dag 6 maart: ‘Verkiezing’. J. Pol derman uit Krabbendijke won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. Deze aanbiedingen zlln geldig t/m 27 maarl en niet geldig in cumbinatie mei andere acties. OP=OP ALANIS MORISSETTE MTV UNPLUGGED uan 2139 nu 11" GOES Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3, Bernard Heesen, ‘Glazen gewrochten'. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur. Oosterscheldeziekenhuis, ‘s-Gravenpolderseweg 114, Diverse fotografen, foto-expositie ‘Foto Nationaal’. Dagelijks geo pend. Bloedbank. ‘s-Gravenpolderseweg 4a, Marja Driessen-Diessel en Petra van der Bijl, foto-expositie ‘Stad en land'. Ma., di. en do. Van 14-20 uur. Vr. van 12-15.30 uur (t/m 26 maart). Stadskantoor, Oostsingel 2, Raili Kokkola-Beck, fotografische reisimpressies. Tijdens kantooruren. Galerie-Atelier De Kaai, Turfkade 7, Peter de Jonge, schilderij en en objecten. Ma. t/m vr. van 9-16 uur. Bibliotheek, Oostwal 34, Stichting Jeugdzorg Zeeland, ‘Samen wonen in een pleeggezin, samen bouwen aan de toekomst’. Ma. van 13-20 uur. Di., wo. en vr. van 11-20 uur. Za. van 10-13 uur. Serviceflat De Schakel, ‘s-Gravenpolderseweg 9, Bram Lefe- ber, olieverfschilderijen in abstracte en expressionistische stijl. Tijdens kantooruren. HEINKENSZAND ‘t Kunstuus, Dorpsstraat 43, cursisten beeldhouwgroep ROC, ‘Hart voor steen’. Wo. en do. van 13-18 uur. Vr. van 13-21 uur. Za. van 10-16 uur. Gemeentehuis, Stenevate 10, P.J. Rouw, ‘Zee-Land’. Tijdens kantooruren. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Biezelingseweg 10, ‘99 jaar Zeeland’s proeftuin, het Proefstation voor de fruitteelt te Wilhelmina- dorp, 1901-2000’, fotoverzameling en onderzoeksinstrumen ten. Wo. t/m za. Van 13-17 uur. ABN-AMRO Bank, Biezelingsestraat 7, Co Coppoolse, ballet- en bodypaintfotos’. Ma. t/m vr. van 9-16 uur. Gemeentehuis, Kerkplein 1, Adri Koopman, foto-expositie ‘Zeeland in beeld’. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur. De volgende getallen vormen de uitkomst van deze week: 9-16- 62-19-48-52-5-43-21-13. Stuur uw oplossing voor donder dag 28 maart naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in met volop PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM In de nulcursus wordt uitge legd wat een computer nu eigenlijk is, wat je ermee kunt doen, hoe het toetsen bord, de muis en het beeld scherm te bedienen zijn. Verder worden eenvoudige programma’s behandeld en geoefend. In de vervolgcur sus wordt de basiskennis verdiept, waarbij tevens in ternetgebruik en het verzen den van E-mails aan de orde zal komen. centrum van de Zeeuwse Schaapskooi in Heinkenszand. Verticaal: 1 Inwoonster van zeker Euro pees land. 2 balspel. 3 bid. 4 sig naal. 6 muze v.h. helden dicht. 7 raamscherm. 8 reisje. 9 melksuiker. 12 Europese hoofd stad. 13 openbare gedachtewis seling 14 nauw straatje. 15 water uit een schuit gooien. 17 zitvlak. 19 hoogste punt. 21 kloosterlin ge. 26 vaartuig. 27 redenaar. 28 deel van de vinger. 29 kalium- carbonaat. 31 hemellichaam. 33 jong dier. 36 zeurend om iets vragen. 37 dis. 38 klepper. 39 eet- en drinkpartij. 40 projectiel. 41 blijspel. 43 zangstem. 45 hoofddeksel. 47 primitieve wo ning. 52 graansoort. 53 schaam te. 54 drank. 55 zoetwatervis. 57 keukengerei. 59 kunsttaal. vlootshow Small-Sail 2001 FOTO FRANK HUSSLAGE SMALL SAIL hoorzaal te Middelburg, in sa menwerking met o.a. de Ko ninklijke Marinierskapel volgd door Middelburg. De schepen uit Azië trokken ook in deze Zeeuwse stad veel belang stelling, want de handel van de VOC bracht rijkdom en bijzon dere culturen naar Middelburg. Ter ere van het VOC-jaar in Zeeland wordt de komende maanden in Middelburg, maar ook in o.a. Vlissingen, Melisker ke, Veere en Antwerpen, een groot aantal festiviteiten geor ganiseerd. De opening van het VOC-jaar in Zeeland vindt op 4 april plaats in de Concert Ge- IA RULE PAIN IS LOVE I SPEC. EO. co SYSTEM OF A DOWN toxicity CD HICKELBACX silver side up co PINK MISSUNDAZTOOD 21“ 16” ROLLING STONES i vE ct the max 99» IW TERMINATOR 2 spec eo onw inn 2-DVD CRAZY TAXI PLAYSTATION 2 HEINKENSZAND - De Zeeuwse Volksuniversiteit en de Stuur groep Duurzame Ontwikkeling Borsele houden samen een cur sus Energiebesparing Voor Huishoudens in het informatie- door Paula Koster De oprichting op 20 maart 1602 van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een bundeling van verschillende, elkaar beconcur rerende Oost-Indische Com pagnieën, heeft voor Nederland en de Nederlanders (maar ook voor andere landen en hun be woners) grote gevolgen gehad. De ontwikkeling van de zee vaartkunde, de opkomst van de scheepsbouw en met name de economische bloei van Neder land in de 17e eeuw en de latere internationale oriëntatie van Nederland vinden hun oor sprong in de oprichting van de VOC. Grote kapitaalkracht, ac tieve steun van de overheid en een slimme, keiharde handels politiek gingen hand in hand met een sterke veroveringsdrift in Azië. Zo groeide de VOC uit tot ‘s werelds grootste multina tional inde 17e eeuw. Dit kwam vooral doordat de Compagnie het wereldmonopolie veroverde Voor de internetsurfers: zie ook www. vo cmiddelburg.nl/pro- gramma.html, www.zeeuwsar- chief.nl en de onderwijssites van NRC Handelsblad http://scholieren.nrc.nl en ht- tp://docenten.nrc.nl Van de twee laatstgenoemde sites kunt u gratis een speciale A4-krant downloaden over de VOC. COLIJNSPLAAT - Basisschool Open Hof in Colijnsplaat houdt donderdag (21 maart) weer de jaarlijkse Grote Avond. Vanaf 19 Een kleine greep uit het verdere feestprogramma, dat voorziet in activiteiten voor jong en oud: VOC-stadswandelingen door Middelburg en Veere; de aanwe zigheid van de replica van het VOC-schip De Duyfken en an dere historische schepen in Middelburg; wagenspelen (theater); kaas- en kruiden- markten; sloepenraces; verschil- Allereerst komt er de nulcur sus ‘wegwijs op de compu ter’ voor wie nog nooit met de computer heeft gewerkt. Daarnaast zal de vervolgcur sus ‘basisinstructie compu tergebruik’ worden gegeven aan personen die al enige computerervaring hebben en eenvoudige toepassingen gebruiken. Elke cursus wordt aangeboden in een blok van 2 keer 2 uur met een tussenpauze van een week. WNKELC^UTRKUENHOF1BUSSEL" RIJKSWEG A 58 J RICHTING tl ZIERIKZEE 1 I ROTTERDAM MIDDELBURGSFs^^ GOES - In de maanden april en mei worden er weer computercursussen gestart in de bibliotheek Goes. Speciaal daarvoor heeft de bieb een docent automatisering aange trokken. Er komt een cur susprogramma op twee lesniveaus. Verschillende plaatsen speel den een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de VOC. Zo begonnen de meeste reizen van VOC-schepen op de rede van het Waddeneiland Texel: onder de wal van het plaatsje Oude- schild vonden de grote schepen van de Compagnie een be schutte plaats waar weken- en soms maandenlang op een gunstige oosten- of noordoos ten wind werd gewacht, waar ladingen werden gelost en gela den en waar zogeheten wezen- putten de schepen voorzagen van goed en lang houdbaar drinkwater. Andere belangrijke steden waren bijvoorbeeld Enk- huizen, Hoorn, Delft, Rotter dam en Antwerpen. Amster dam werd de belangrijkste ha ven- en handelsstad van de toenmalige Republiek der Ver enigde Nederlanden, direct ge- GOES - Op vrijdag 5 april 2002 geeft psychologe Maja Jeffkins in ho tel Terminus in Goes de eendaagse cursus Psychologie Van De Slan ke Lijn. Uit onderzoek blijkt dat 53% van alle vrouwen zich bezig houdt met het lijnen. In de praktijk ontstaat dan vaak een soort jo- jo-effect waarbij afvallen en aankomen elkaar in rap tempo afwis selen. Tijdens de cursus geeft drs. Maja Jeffkins de deelnemers aller lei tips en adviezen uit de psychologie om het afvallen te vergemak kelijken. Het wordt een boeiende, maar ook gezellige bijeenkomst voor vrouwen die het lijnen eens vanuit een ander gezichts punt willen bekijken. De een daagse cursus ‘Psychologie van de slanke lijn' wordt op vrijdag 5 april 2002 gegeven in hotel Ter minus Stationsplein 1 in Goes. De cursus start om 10 uur en is om 15.15 uur afgelopen. De kosten bedragen 65 euro, inclu sief boekje en lunch. Inlichtin gen en aanmelding bij: Maja Jef fkins telefoon: (010) 2344554 of 06 54 781 284. X±aaM’ni“» véél geld besparen! DONDERDAG 21 MAART Stadsschouwburg, Middel burg; Birju Maharaj, ‘Kathaki, 20 uur. Café ‘t Schuttershof, Middel burg; Root Digger Jazzband, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; The Flying Pickets, 20.15 uur. VRIJDAG 22 MAART Christelijk Gereformeerde Kerk, Kapelle; Paasconcert door het jongerenkoor en combo Nova Melodica en het koor Nova Musica, 19.30 uur. Het Drenthehuis, Geersdijk; Toneelvereniging De Vaete, blijspel, 19.30 uur. Heer Hendrikhuis, ‘s-Heer Hendrikskinderen; vereniging Heer 'Amanda', 20 uur. Stadsschouwburg, burg; Conny Janssen danst met haar moderne danspro- ductie Number 1,20 uur. De Meiboom, Krabbendijke; Ernesto en Marcellina, ‘Rem men’, 20 uur. ZATERDAG 23 MAART De Stenge, Heinkenszand; De Ruwe Hondjes, ‘Dries draai orgel’, 14 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Cees Brandt, kinder voorstelling ‘De vuurtoren’, 15 uur. Maria Magdalenakerk, Goes; Kamper mannenkoor Door Eendracht Verbonden, 19.30 uur. Concert- en Middelburg; door het jongerenkoor en combo Nova Melodica en het koor Nova Musica, 19.30 uur. Wilhelminahuis, Wilhelmina- dorp, Uitvoering muziekver eniging De Echo, ‘Show- world’, 20 uur. Heer Hendrikhuis, ‘s-Heer Hendrikskinderen; vereniging Heer 'Amanda’, 20 uur. Nederlands Hervormde Kerk, Waarde; Cavatina, klassiek concert, 20 uur. Dorpshuis Vijverzicht, Bors- sele; Toneelvereniging Baar land, ‘Boerenkool met worst’, 20 uur. Minitheater, Middelburg; Het Middelburgs Theater, ‘Anne Frank', 20.30 uur. De Piek, Vlissingen; The Of- Hara’s, 22 uur. ZONDAG 24 MAART St. Jacobskerk, Vlissingen; Passieconcert door ensemble Vocaviata, werken van Bach, Handel en Schubert, 15 uur. Podium ‘t Beest, Goes; Hard core Matinee met onder an dere Uppercut, Personal Vendetta, Counter Part en ve le anderen, 15 uur. Concert- en Gehoorzaal, Middelburg; Het Amster dams Gitaartrio, 15 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; GabriélYacoub, 15 uur. Strandpaviljoen Panta Rhei, Vlissingen; Zeeuws/Brabant- se formatie No Talkin’, 17 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Staatsopera Tatarstan, 'Mozarts Nozze di Figaro’, 20 uur. DINSDAG 26 MAART Stadsschouwburg, Middel burg; Leids Cabaretfestival, 20 uur. De Mug, Middelburg: Jazze- bel, 21.30 uur. WOENSDAG 27 MAART Ambachtscentrum, Goes; Poppentheater Sim Bolus, 'Opa’s geheim’, 15 uur. Podium ‘t Beest, Goes; Laag land, kleutervoorstelling ‘Vlinderen’, 15 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Willem Nijholt, Pleuni Touw en Anne-Wil Blankers, ‘Lied in de schemering’, 20 uur. DONDERDAG 28 MAART Stadsschouwburg, Middel burg; A Chorus Line, dans- musical van Michael Ben nett, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Onno Innemee, ‘Live’, 20.15 uur. Podium ‘t Beest, Goes; Het Groote Hoofd, ‘Schlemiel’, 20.30 uur. GOES - Baby’s en peuters. Klein of groot, tenger of mollig, blond of donker, met blauwe of bruine ogen, op kleine of grote voet le vend, goedlachs of knorrig, met kleine handjes of ko lenschopjes, een tikkeltje eigenwijs of juist verlegen, snelle lopertjes of billen- schuivers, aan de fles of aan de chips, met rammelaar of gameboy in de hand... Etos is op zoek naar de Superba by 2002. Zeeland viert 400 jaar VOC De Koh-l-Noor 3 2 21 i24 43 50 59 ANTHONY F IKK -RSTRAAL RICHTING NS STATION r^ÊSPIEGELSTBAAT

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 9