Provincie Zeeland Recreatiewoningen Echt waar? DUBBELPRINT GRATIS? nu ri Vergaderingen Statencommissies tl i 0118-633601 Milieutijdingen SPECIAALZAAK KINDERBADKLEDING ■■■Officiële Mededelingen Swiss Jiflure Twee zussen raken samen 251 cm kwijt Milieu 5 A.B.S. FOTO STÜÖCBR'JJ Vergunning Van Mourik Goes BV Besluit gedeeltelijke intrekking vergunning A.K.F. Goes Voorafgaand aan een vergadering van Provinciale Staten (PS) bespreken diverse Statencommissies onder andere de door Gedeputeerde Staten (GS) ingediende voorstellen. De commissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. In alle Statencommissies is er aan het begin van de vergadering spreekrecht voor het publiek. HOBBYHAL DE GRAAF Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 12/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Bij is er heel veel in Tel. 0118-631400. O Paastip: Uw slager André BEL NU en maak een afspraak voor een gratis figuuranalyse! Figuurcorrectie- en Afslankinstituut Lammerensteeg 9,4331 MB Middelburg Meisjes bikini’s, badpakjes volop keus. Jongenszwembroeken en shorts alle maten. 1 v fc-.'-’! Ki _u-60| 5 Woensdag 20 maart 2002 DE BEVELANDER Abdij Nieuws De reden voor deze wijziging is 1 k VIDEO DIGITAAL r^=°EXPRESS KLOKSTRAAT 21 - GOES t www.lotosonltnc.nl HULST Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning Wet milieube heer van 27 september 1994 van Van Garderen Dekker Projectontwikkeling B.V., welke destijds is verleend aan Appa raten en Ketelfabriek A.K.F. B.V. aan de Houtkade 60 te Goes. Permanente bewoning van recre atiewoningen is al jaren een dis cussieonderwerp. Zeker na het verschijnen van de nota Mensen, Wensen, Wonen van het ministe rie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieu, decem ber 2000, staan de recreatiewo ningen volop in de belangstelling. De nota van het ministerie geeft aan dat er mogelijkheden zijn om bestaande recreatiewoningen vrij te geven voor permanente bewo ning. De gemeenten moeten van geval tot geval beoordelen en toetsen aan het contourenbeleid zoals dat in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is omschre ven. Als er vanuit sociale, recre atieve en veiligheidsoverwegin gen geen bezwaren zijn kunnen gemeenten de bestemming wijzi gen. Gemeenten Uit de gemeentelijke Basis administratie kwam naar voren dat permanente bewoning van recreatieverblijven grotendeels beperkt blijft tot recreatiewoning- parken. Permanente bewoning van chalets of stacaravans op De beschikking en overige stuk ken kunnen worden ingezien van 21 maart 2002 tot en met 1 mei 2002 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 9-12 en van 14- 16 uur. kampeerterreinen komt nauwe lijks voor. Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat er wel meer dan 6% van de recreatiewo ningen in de gemeente perma nent wordt bewoond, maar dat daar geen cijfermateriaal beschikbaar van is. Noord-Beveland De permanente bewoning van recreatiewoningen op complexen komt relatief het meest voor op Noord-Beveland. Vrijwel alle bestaande complexen kennen permanente bewoning. Dit kan worden verklaard door het feit dat de gemeente een groot aan tal van de recreatiecomplexen op Noord-Beveland in het bestem mingsplan de bestemming ‘woon- doeleinden’ heeft gegeven. Op basis van deze bestemming is permanente bewoning van de woningen toegestaan. Bewoners Het overgrote deel van de bewo ners bestaat uit 50-plussers.Veel van deze bewoners hebben aan gegeven dat zij de woning jaren geleden hadden gekocht om er Marga Moreau en Tonnie Broerse Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen het ont- werp-besluit, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerp-besluit en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen tot en met 2 mei 2002 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. Het besluit wordt op 3 mei 2002 van kracht, tenzij overeenkom stig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor ziening is gedaan bij de Voorzit ter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. na pensionering te gaan wonen. Het niet kunnen vinden van een geschikte woning is voor jonge ren (leeftijdsklasse 20-29) vaak een reden om te kiezen voor de recreatiewoningen. Een andere groep bewoners wordt gevormd door statushouders en personen die zich in een scheidingssituatie bevinden. De recreatiewoning vormt voor deze groep een noodoplossing. Opvragen Het rapport 'Permanente bewo ning recreatiewoningen’ geeft inzicht in de herkomst van bewo ners, de ligging van de wonin gen, de oorzaken en gevolgen en bevat een advies voor te vol gen beleidslijnen. Het rapport kan worden opgevraagd bij het Informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, Middelburg, tel. 0118-631400. Het informatie centrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan ook worden verkregen via de website: www.zeeland.nl. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Van Mourik Goes BV een vergunning Wet milieubeheer met voorschriften ter bescherming van het milieu verleend voor het in werking heb ben van een inrichting inhouden de een garage-, takelbedrijf, kraanverhuurbedrijf, herstelinrich- ting voor motorvoertuigen, auto- Weizijn De commissie Welzijn vergadert op maandag 25 maart om 9.30 uur. Op de agenda staan de her structurering jeugdzorg, een voorstel van GS over de verde ling van extra middelen voor het terugdringen van wachtlijsten in de jeugdzorg, een subsidiever zoek van de Hogeschool Zeeland voor het instellen van een secre tariaat Youth World Water Forum en het advies VMBO/SVO 2002. In het bijbehorende rapport, ‘Langs fietspaden naar leerwe gen' worden de beleidslijnen van de provincie uiteengezet en per onderwijsinstelling een advies gegeven. Toekomst voor het ver leden, 10-puntenplan voor de Zeeuwse cultuurhistorie en de uitwerking van het actiepunt ‘Waardevolle historische gebou wen’ komen ook in deze vergade ring aan de orde. Het behoud van waardevolle historische, maar onrendabele panden is een van de uitgangspunten. Door de instandhouding te ondersteunen en door herbestemming te stimu leren wil de provincie, samen met andere overheden en parti culier initiatief de problemen aan pakken. Voor de uitvoering van dit actiepunt is vorig jaar al 150.000 euro beschikbaar ge steld. Andere agendapunten zijn het werkplan van de Stichting Cultureel Erfgoed 2001-2002, A ONDERKLEDING - NACHTKLEDING BADKLEDING demontagebedrijf en handel in metalen en gebruikte personen wagens. De inrichting is gelegen aan de Livingstoneweg 2 te Goes. De vergunning ligt van 21 maart 2002 tot en met 1 mei 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ont- werp-vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning en belanghebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden verwe- Verkeer en Vervoer De commissie Verkeer en Ver voer vergadert op maandag 25 maart om 13.30 uur. Op de agenda staan de Voortgangs rapportage Strategisch Plan Eindfase PSD, mededelingen Fiets- voetveer, concept pro gramma’s van eisen aanbeste ding openbaar vervoer Midden- Zeeland en Duurzaam Veilig. Uit een rapportage blijkt dat door diverse maatregelen het aantal verkeersongevallen en verkeers slachtoffers fors verminderd is. ziekenhuissituatie Zeeland en het concept-convenant steunpunt monumentenzorg. De cijfers hebben betrekking op de periode 1995-1998. Over een vergelijkbare periode voor de reconstructie vonden er 91 onge vallen plaats, in dezelfde periode erna waren dat er 52. Hieruit blijkt dat de maatregelen zeker effect hebben gehad. Andere agendapunten zijn de Algemene subsidieverordening Zeeland 2002, begrotingswijzigingen, reacties uit de informatieronde over de Koersnota Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan en de Zeeuwse invulling Interimbesluit Duurzaam veilig. Economie De commissie Economie verga dert op woensdag 27 maart om 15.30 uur. De commissie be spreekt het voorstel van GS inza ke de cofinanciering van Zeeuw se TIPP-projecten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft subsidies aan provincies om dreigende knelpunten op te los sen en kwaliteit van bedrijventer reinen te verbeteren. Om in aan merking voor die subsidies te komen moeten provincies en gemeenten in nauw overleg een economische visie en een inves teringsplan opstellen. De toege zegde subsidie is bedoeld voor acht bedrijventerreinprojecten van zes gemeenten. Aan de sub sidie wordt door het Ministerie de voorwaarde verbonden dat de projecten binnen 6,5 jaar na de aanvraag moeten zijn afgerond. Een andere voorwaarde is dat de provincie ook een bijdrage geeft voor de projecten, ook wel cofi nanciering genoemd. De aanvul ling van de provincie moet mini maal vijftien procent zijn. In het voorstel aan Provinciale Staten stellen GS voor 1.361.340 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de gemeentelijke projecten. Totaal is er dan ruim acht miljoen euro beschikbaar voor uitbreiding Technopark Zeeland en Groede Podium (Oostburg), ontsluiting bedrijven terreinen Goes, opknappen van de bedrijventerreinen Basken- burg en Edisonweg (Vlissingen) en Zuidhoek (Zierikzee), gebieds gerichte aanpak bedrijventerrei nen Terneuzen en de ontwikke ling van Sloepoort. Andere agen dapunten zijn de Algemene Subsidieverordening Zeeland, begrotingswijzigingen en 10-pun tenplan voor de Zeeuwse cultuur historie. Ruimte, Milieu en Water De commissie Ruimte, Milieu en Water vergadert op donderdag 28 maart, aanvang 9.00 uur. Evenals in alle andere commis sies worden hier de Algemene subsidieverordening Zeeland 2002 en de begrotingswijzigin gen behandeld. De heer Van der Meer verzorgt voor de commis sie een presentatie 'Middelburg aan het Veerse Meer’. Na deze presentatie komen de volgende punten aan de orde: concept-cir- culaire duurzame stedenbouw, concept-evaluatienota Streekplan Zeeland, rapport ruimtebehoefte bedrijventerreinen Bevelanden, evaluatienota Interreg llc, brief GS met plannen voor het wegvak Roofack-Groede (N675), concept inspraakreactie SGR-3 en samen vatting, 10-puntenplan voor de Zeeuwse cultuurhistorie, over eenkomst budgetfinanciering Zeeuwse Milieufederatie, lessen uit de vuurwerkramp, integraal veiligheidsprogramma 2002 en het jaarverslag PCMW. Informatie De volledige agenda’s en bijbe horende stukken van alle com missies liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400. Het informatie centrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan ook worden verkregen via de website: www.zeeland.nl. Bernhardstraat 36 Kortgene 0113-306030 Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot P. Witkam (tel. 0118- 631749). ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver gunning kunnen tot en met 2 mei 2002 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. De vergunning wordt op 3 mei 2002 van kracht, tenzij overeen komstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor ziening is gedaan bij de Voorzit ter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Witkam (tel. 0118- 631749). Milieutijdingen nummer 73 is uit. Hierin staan de volgende artikelen: natuurgebiedsplan Zeeland, glastuinbouw Sirjansland, grenzeloos afval beheer, rust en ruimte vol gens de Strategische Visie en een aantal korte berich ten. Milieutijdingen is verkrijgbaar bij het provinciaal informatie centrum, waar ook een gra tis abonnement te bestellen is. E-mailadres: infocentrum@zeeland.nl. geldt bij KODAK EXPRESS PRINT I of 24-uur service Algemeen Bestuur De commissie Algemeen bestuur vergadert ook op donderdag 28 maart. Deze vergadering begint om 13.45 uur. Op de agenda staan de 5e, 6e en 8e begro tingswijziging, het 10-puntenplan voor de Zeeuwse cultuurhistorie, regeling Provinciale Subsidie Tender Investeringsprogramma’s Zeeland 2001 (TIPP) en de Al gemene Subsidieverordening Zeeland 2002. Naai-,brei- en borduurmachines ALLE GROTE MERKEN VERKOOP-INRUIL-FINANCIERING ONDERHOUD EN REPARATIES Gratis opgehaald (vooraf prijsopgave) ook op afspraak-klaar terwijl u wacht Naailessen en cursus voor - Lockmachines - Breimachines - Borduurontwerpen. Vraag ook ons gratis infoblad 2 8 Cordon bleu 4 voor 5,00 varkensfiletlapje gevuld met ham en kaas Actie Actie Actie Actie Gehakt half-om-half 1000 gram 5,00 Bami- of nasivlees 100 gram 0,75 Verse kipfilet caloriearm vers 100 gram 0,75 hapjes of buffet al vanaf 1 persoon OPENINGSTIJDEN: maandag, donderdag van 10.00 tot 20.00 uur dinsdag, woensdag, vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur FOTO VERSCHOORE drukt uw fotorolletje af op ‘s-werelds nieuwste KODAK ROYAL papier! I 50% meer kleur I in uw foto’s! MIDDELBURG ETTEN-LEUR dat Van Garderen Dekker Projectontwikkeling B.V. een ver zoek heeft ingediend tot gedeel telijke intrekking van de vergun ning. Het verzoek heeft betrek king op: - het gedeelte van de inrichting waar de voormalige plaatwer kerij gesitueerd was. - het gedeelte van de inrichting waar de voormalige cleanroom en bijbehorend magzijn gesitu eerd waren. DAN IS DEZE GRATIS VLEESWAREN 200 gr. naar keuze: ook 4 x 50 gram Eigen rauwe ham Chorizo Eigen varkensfricandeau Eigen bacon 200 gram voor 2,95 Kipsalade special 100 gram 0,90 Bourgondische paté Heerlijk grof, lekker pittig 100 gram 1,36 Zelfgemaakte droge varkensworst Raad het juiste gewicht WEBSITE: www.swissfigure.nl ir T *1i'"iii lil ïiiMf a n O Ondernemersweg 19 A.D.O. tel.:0166 607085 www.abstholen.nl Marga Moreau (Kamperland) van 87 kg naar 75 kg (-126 cm) Tonnie Broerse (Kapelle) van 72 kg naar 59 kg (-125 cm) Tonnie: Doordat ik na een ongeval in de rolstoel belandde kwam ik al gauw zo’n 17 kilo aan. Mijn zus had al langer een gewichtsprobleem. Marga: Ik was er al voor naar het ziekenhuis gegaan, maar ondanks adviezen van een diëtiste werd ik geen grammetje lichter. Ik had er echt last van. In de tuin werken was bijvoorbeeld voor mij geen pretje en ik liep de hele dag aan mijn kleren te sjorren om mijn te dikke buik te verbergen, wat natuurlijk niet lukte. Tonnie: Jaren geleden was ik al voor een gratis figuuranalyse bij Swiss Figure geweest en ik had toen al een positieve indruk gekregen van de sfeer die er heerste. Ook de methode die ze daar hanteerden sprak me aan omdat ik er een actief aandeel in zou kunnen hebben. Marga: Vorig jaar november besloten we samen te gaan beginnen. Sinds die tijd ben ik een ander mens geworden. Mijn maatje 50 is nu 42-44 geworden en mijn omgeving vindt het prachtig. Mijn man heeft nóg een reden om tevreden te zijn: we hebben ons huis casco laten neerzetten en ik kan zonder problemen allerlei klusjes aanpakken. Tonnie: Met mij gaat het naar omstandigheden ook steeds beter: door de ozonba- den heb ik namelijk aanmerkelijk minder pijn. Ik heb posttraumatische dys- trofie in mijn been en niet alleen de warmte heeft daar een gunstig effect op, maar ook de versnelde afvoer van opgehoopte afvalstoffen geeft veel pijn verlichting. Ik zal dit ook zeker aan mijn anesthesist doorgeven. Marga: Met de oefeningen heb ik van het begin af aan geen problemen gehad. Ik werd goed begeleid en als ik iets echt niet kon werd er een alternatief voor me gezocht. Men stimuleerde mij steeds om door te gaan, zonder dat ik echt onder druk gezet werd. Tonnie: Voor mij was het heel prettig dat alle oefeningen liggend gedaan konden worden in een warme cabine en er werd altijd een oplossing gevonden als door mijn handicap een bepaalde beweging niet mogelijk was. Marga: We kregen voedingsadviezen, die gemakkelijk op te volgen waren. Het viel mij trouwens op dat ze uitzonderlijk veel deskundigheid hadden op dat gebied. Tonnie: Absoluut. We konden vragen wat we wilden. Meestal hadden ze direct een antwoord en anders kwamen ze daar de volgende keer wel mee. Marga: Alles wat ze daar doen komt heel serieus over. Tonnie: En wat minstens zo belangrijk is: er heerst daar een aangename sfeer. Marga: Kortom: we hebben er geen moment spijt van gen<.^ dat we bij Swiss Figure terecht zijn gekomen. Tonnie: En voorlopig gaan we er nog lekker mee door. GOES VLISSINGEN TERNEUZEN ZIERIKZEE «x.? Zachte Berm n,i»i.i i procfvüK v__kantelweq 40 Km/K

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5