da s voor jong en oud! HARTHOORN ZoeZaa, VERBURG hele gezin Giro 860 HERSENEN VOOR JONG EN OUD f Laat uzelf eens van de geknipte kant zien SALON POUR L'HOMME ET L’ENFANT De dichtstbijzijnde ZoeZaa café s: Nu iedere dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 20.00 uur Café t Fust Vlasmarkt 4 Middelburg Café Pake Sake Wijngaardstraat 66 Goes ia ZoeZaa kun je niet uitleggen, dat moet je gewoon doen! Maak daarom gebruik van de gratis spelronden! INFORMATIERUBRIEK 4,49 modeschoenen voor het OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Voor nadere inlichtingen: (070) 360 48 16 GEEF VOOR DIABETES GIRO 5766 minimum leeftijd vanaf 18 jaar 1 Geef eens een belletje of kom langs. Tel. 0113-212622 Oostsingel 78 - Goes De grootste veroorzaker van slechtziendheid en blindheid is diabetes KWALITEITSSLACERIJ Help Andrea en haar vriendjes opstaan! Hersenstichting Nederland Grote Markt 9 Goes Gemeente Noord-Beveland 4 Woensdag 20 maart 2002 DE BEVELANDER 2 VERSE WORST 1 kg Aanvang 19.30 uur VOORLOPIGE AGENDA 4,55 GEHAKT H.O.H. 1 kg vers van de vakman, toch't lekkerst OFFICIËLE MEDEDELINGEN Bestelbon regenton ’Een Ton voor water’ Ondergetekende: Naam: Adres: Woonplaats: Postcode: Bestelt: Handtekening: Datum: Plaats: (Het inleveren van deze bestelbon verplicht tot afname) Mensen in Nood CHAMPIGNONPATÉ 100 gram.... GEKOOKTE WORST 100 gram ROOKWORSTSALADE 100 gram 0,79 0,69 0,89 FIJNE RIBLAPPEN 500 gram4,55 aanbiedingen geldig t/m zaterdag 23 maart Ik haal de ton(nen) zelf op tegen contante betaling op 25 mei 2002 tussen 9.00 en 12.00 uur bij de werkplaats te Kortgene, Torendijk 45. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Kinderen in Bolivia staan op uit hun uitzichtloze bestaan, dankzij de door Kinderstem gesponsorde kinderbrigades. Help mee, steun Kinderstem! Wissenkerke, 20 maart 2002 De voorzitter C.J. van Liere In het kader van deze actie zijn verschillende educatieve activiteiten ontwikkeld. Meer infor matie hierover is aan te vragen bij het INV Consulentschap Zeeland en de NME-centra. Tevens is er een leskrant voor de basisscholen. Aantal Aantal Aantal Optie O Ik wil de ton(nen) laten thuis bezorgen tegen 1 voorrijdkosten De gemeente neemt zelf contact met mij op. Mijn telefoonnummer is: De actie Een Ton voor Water wordt ook in andere provincies gevoerd. Er is een landelijke actiewebsite: www.eentonvoorwater.nl. Op de Zeeland-Bangladesh site, www.zeeba.nl/tonwater.htlm vindt u ook informatie over het doel van het Zeeuwse project. Waarom meedoen Deelnemen aan de fietscampagne is aantrekkelijk. Er zijn niet alleen leuke prijzen te winnen. Meedoen vormt een stimulans om goede voornemens in daden om te zetten. Want wie neemt Regenton 240 liter type 1 (’Forrest’) a 25 Regenton 190 liter type 2 (’Garden Lake’) a 32 Regenton vulautomaat a 9 Folders over het bouwstoffenbesluit, de checklist en het meldingsformulier zijn verkrijgbaar bij de gemeente en het waterschap. Er zijn twee verschillende meldingsformulieren, n.l. het mel dingsformulier Bouwstoffen en het meldingsformulier Bouwstoffenbesluit oppervlaktewate ren. Beide meldingsformulieren zijn ook te downloaden via het internet, www.minvrom.nl/bouw- stoffenbesluit. Inzage De stukken met betrekking tot de ontwerp-beschikking liggen vanaf 21 maart tot en met 3 april 2002 voor eenieder ter inzage tijdens werkuren, alsmede ’s avonds na telefonische afspraak, ter gemeentesecretarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke (tel. 0113-377377). Inzage De stukken met betrekking tot de ontwerp-vergunning liggen vanaf 21 maart tot en met 17 april 2002 voor een ieder ter inzage tijdens werkuren, alsmede ’s avonds na telefonische afspraak, ter gemeentesecretarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke (tel. 0113-377377). 13- 03 14- 03 14-03 14- 03 15- 03 Oost-Havenstraat 2b, Colijnsplaat Noordeindstraat 5, Wissenkerke Noordlangeweg 42, Colijnsplaat Campvlietweg 6, Geersdijk Essenlaan 6, Kamperland het slopen van een schuur het verbouwen van de woning en bakkerij het verplaatsen van een zuigval het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning Giro 667 Den Haag www.kinderstem.nl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Wissenkerke 20 maart 2002 OPENBARE KENNISGEVINGEN: Ingekomen melding om bouwvoornemen, bouw- en sloopaanvragen EEN TON VOOR WATER De gemeente Noord-Beveland doet mee aan de actie ’Een Ton voor water’. De actie heeft tot doel het bewuster en zuiniger omgaan met (leiding)water te stimuleren. Een Ton voor water is een initiatief van de Zeeuwse Milieufederatie, het IVN Consulentschap Zeeland en het Centrum voor internationale samenwerking COS-Zeeland. BOUWSTOFFENBESLUIT Sinds kort is het zogenaamde bouwstoffenbesluit van kracht. Het is bedoeld om de bodem en het water te beschermen tegen verontreiniging uit steenachtige materialen. Mede door dit besluit wordt het hergebruik van steenachtige materialen geregeld, met als uiteindelijke doel de bescherming van het milieu. Als u grond en of bouwstoffen wilt gebruiken in een bouwwerk op of in de bodem, moet u kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen van het bouwstoffen besluit. Er is een checklist verkrijgbaar waarmee u snel kunt zien of het besluit voor u van toe passing is. Is dit het geval, dan dient u zich te wenden tot de gemeente of de waterkwaliteits beheerder (waterschap of Rijkswaterstaat). BENOEMING LID VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend, dat zijn besluit van vrijdag 8 maart 2002 waarbij Meulenberg-op ’t Hof, J.M. (Koos) te Wissenkerke van der Weele, C.M. (Kees) te Colijnsplaat Geelhoed, G.P. (Gerard) te Kamperland Kouwer, J.C. (Johan) te Kamperland Oudshoom, A.C.G (Arie) te Geersdijk Wisse, L. (Leen) te Kortgene van der Kraan, C. (Chris) te Kats Buiter, R.D. (Rien) te Wissenkerke de Putter, P.L. (Piet) te Kortgene Schippers, C.A.P. (Kees) te Kats Hamelink, P.A. (Piet) (m) te Wissenkerke van Leeuwaarden, E. (Esther) (v) te Geersdijk van der Maas, A.G. te Wissenkerke betes IEDERE MAANDAG EN DINSDAG RUNDERGEHAKT 1 kg 5,25 IEDERE WOENSDAG Bent u huurder van Woonzorg Nederland en wenst u een regenton op een hemelwaterafvoer aan te sluiten, vraag dan vooraf toestemming bij de beheerder van de Stichting Woonzorg in Colijnsplaat. De beheerder, dhr J. Stoel is telefonisch te bereiken onder nummer 0113- 695020 Dit is een van de mogelijke gevolgen van diabetes (suikerziekte). Hart- en vaatziekten en minder goed werkende nieren zijn andere complicaties. Onderzoek moet een oplossing brengen voor diabetes en bijkomende complicaties. Geef dit onderzoek dat extra zetje in de rug. Diabetes Fonds Nederland Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055. 's-Gravenstraat 63a, 's-Gravenpolder, tel. 311606 Opening. Vaststelling agenda. Beëdiging raadslid Ingekomen stukken. Mededelingen. Benoeming wethouders. Vervanging griffier. Instructie griffier. Het nemen van een delegatiebesluit. Wijziging verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften. Beschikbaarstelling krediet voor aanschaf van digitale en analoge luchtfoto’s. Principe-uitspraak huisvesting Prins Willem-Alexanderschool te Kamperland. Aangaan overeenkomst terzake het uitbesteden van taken op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Achtste wijziging gemeentebegroting 2002. Rondvraag. Sluiting. Keuze uit twee typen U kunt twee typen regentonnen bestellen. De standaard ton (type 1 :Forrest) heeft een inhoud van 240 liter. De ton is donkergroen van kleur, 1 meter hoog en is gemaakt van recyclebaar kunststof (PE). De ton wordt geleverd met een aftapkraan en een kindveilige deksel. Deze ton kost 25,-. Het type 2, de ’Garden Lake’, is van 75% gerecycled groen kunststof en heeft een houtnerf. Het deksel en de banden zijn in zwart uitgevoerd. De ton heeft een inhoud van 190 liter en is 91 cm hoog. Inclusief aftapkraan kost deze ton 32,-. Om een emmer onder de aftapkraan te zetten moet de regenton wel op een verhoging geplaatst worden. BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken, gelet op de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, bekend dat zij voornemens zijn de milieuvergunning van P.J. van der Maas voor het varkensfok- en mestbedrijf aan de Groeneweg 2 te Wissenkerke op grond van de Wet Milieubeheer in te trekken. Huurwoning Door de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking is de voorwaarde gesteld dat bij beëindiging van de huurovereenkomst de regenwaterafvoer in oorspronkelijke staat dient te worden teruggebracht. Door een overnameregeling is het wel mogelijk dat u als vertrekkende huurder de regenwaterafvoer inclusief regenton overdraagt aan de nieuwe huurder. Water is een bron waarop we zuinig moeten zijn. Nu al gebruiken we per persoon 130 liter lei dingwater per dag. Het waterverbruik neemt wereldwijd enorm toe. Water zal in de toekomst steeds schaarser worden. Wie via deze actie een waterton aanschaft, krijgt daarbij de boeiende brochure ’Een ton voor water, een schakel in de kringloop” gratis, waarin verschillende aspec ten van het gebruik van water worden belicht. Inwoners van onze gemeente kunnen voor een aantrekkelijke prijs een kunststof regenton aan schaffen. Aan de actie is een goed doel gekoppeld. Van elke ton gaat, via de ontwikkelingsor ganisatie Novib, 4,50 naar een drinkwaterproject in Bangladesh. Dus: door het besparen van kostbaar drinkwater hier in Noord-Beveland, helpen we samen mensen in Bangladesh aan schoon en veilig drinkwater DOE MEE MET DE CAMPAGNE ’’FIETS NAAR JE WERK” Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Daarom wordt deze zomer opnieuw de succesvolle campagne ’Fiets naar je werk’ gehouden. Ook de gemeente Noord-Beveland doet dit jaar weer mee. Fiets tussen 1 april en 1 oktober zo veel mogelijk naar je werk en maak kans op een nieu we fiets of andere aantrekkelijke prijzen. Een handig extra hulpmiddel is de vulautomaat. De vulautomaat verbindt de ton met een regen pijp en vult de ton tot die vol is. Als de ton vol is wordt het overtollig water automatisch via de regenpijp afgevoerd. De vulautomaat kost 9,- extra. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen. Wat zijn bouwstoffen? Het bouwstoffenbesluit is een Algemene. Maatregel van Bestuur. Het bouwstoffenbesluit stelt voorschriften voor het toepassen van primaire en secundaire bouwstoffen. Primaire bouwstof fen komen voort uit de natuur, zoals grond, grind, kalksteen en daaraan verwante producten. Secundaire bouwstoffen worden niet uit de natuur gewonnen. Deze materialen zijn (rest)pro- ducten die ontstaan bij productieprocessen of bij het slopen van oude werken. Voorbeelden zijn fosforslakken, bouw- en sloopafval, zeef- en brekerzand en AVI-bodemassen. Korte Houtstraat 10 - 2511 CD 's-Gravenhage Hoe meedoen Bel voor een Nieuwsbrief met deelnemerskaart naar Yolet Liplijn, afdeling Grondgebied, sec tie milieu, telefoonnummer 0113-377363. De fietscampagne heeft een eigen website www.fietsactie.nl. Aanmelden via de website is ook mogelijk. Wie in 2001 al heeft deelgeno men krijgt zelf een kaart thuisgestuurd. BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken, gelet op de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, bekend dat zij voornemens zijn de milieuvergunning van Watersport T.H.M. voor de inrichting aan de Oost Zeedijk 2 te Colijnsplaat, ten behoeve van stalling en onderhoud van jachten, op grond van de Wet Milieubeheer te wijzigen. De ver gunning zal worden verleend onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. Heeft u liever een houten regenton, dan kunt u deze rechtstreeks bestellen bij COS Zeeland (tel: 0113 -250051). Deze houten regenton is van eikenhout met een natuurlijke uitstraling, heeft een inhoud van 225 liter, is 94 cm hoog, en kost 100,-. De houten ton moet op afspraak afgehaald worden in Goes of Ovezande. Meer informatie In de hal van het gemeentehuis te Wissenkerke en in alle dorpshuizen m.u.v. Wissenkerke) staan de beide tonnen en de vulautomaat opgesteld. Tijdens openingstijden kunt u ze bekijken. Voor meer informatie kunt u terecht bij J.M. Liplijn van de afdeling Grondgebied, telefoon 0113-377363. zich niet voor om wat meer te bewegen Bovendien wordt duidelijk dat de fietsinspanningen van alle deelnemers tezamen de moeite waard zijn. Met 15.000 deelnemers in heel Nederland is 15 miljoen kilometer haalbaar. Dat levert een hele mooie winst op voor het milieu. Daarbij levert elke fietskilometer bij sponsoring ook nog eens geld op voor kleinschalige energie- en bosbouwprojecten in de Derde Wereld. Dit jaar zal de gemeente Noord-Beveland sponsoren voor 3 eurocent per fietskilometer. De inwoners van de gemeente die niet door een ander bedrijf/instelling worden gesponsord kunnen aan de fietsactie deelnemen. Ook zij worden voor hetzelfde bedrag gesponsord. Dat is duurzame ontwikkeling: samen gezond fietsen voor een beter milieu èn voor projecten in de Derde wereld. Sinds de start van de fietscampagne is het aantal deelnemers elk jaar gegroeid. Vorig jaar fiet sten bijna 11.000 deelnemers maar liefst 10 miljoen kilometer bij elkaar. In 2001 is door amb tenaren van de gemeente Noord-Beveland 8.187 kilometer woon-werkverkeer al fietsend afge legd. Door inwoners van Noord-Beveland die niet door een ander bedrijf/instelling werden gesponsord is ruim 6.113 kilometer gefietst. Zo is er in totaal een bedrag van 715,- 324,45) bij elkaar gefietst. Wie in 2001 al heeft deelgenomen krijgt zelf een kaart thuisgestuurd. Melden en bij wie? Wanneer het bouwstoffenbesluit voor u. van toepassing is, dient u zich voor het gebruik van bouw- en grondstoffen in een bouwwerk op of in de bodem te wenden tot de gemeente. Melding hoeft niet te gebeuren als het schone grond en categorie 1 bouwstoffen betreft (dit is alleen aantoonbaar na onderzoek). Voor meer informatie zie de folder: Het Bouwstoffenbesluit. Voor toepassing op, in of aan het water, moet u zich melden bij het waterschap, de provincie of rijkswaterstaat. U kunt zich melden door een meldingsformulier aan te vragen en in te vul len. Alle steenachtige materialen die u in oppervlaktewater gebruikt moeten in het kader van het Bouwstoffenbesluit worden gemeld. zijn benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente Noord-Beveland. De benoemingsbesluiten zijn voor eenieder ter inzage gelegd bij de afdeling Verkiezingen. Plaats: Wissenkerke De voorzitter voomoemd, Datum: 20 maart 2002 C.J. van Liere Bedenkingen Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking kunnen tot en met 3 april 2002 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 3 april 2002 over het ontwerp van de beschikking van gedachten worden gewis seld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. Bedenkingen Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning kunnen tot en met 17 april 2002 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 17 april 2002 over het ontwerp van de vergunning van gedachten worden gewis seld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. Pillen of pedalen? Soms gaan goede dingen samen. Het groeiende autogebruik is één van de lastigste milieupro blemen. De fiets is in veel gevallen een prima alternatief voor het woon-werkverkeer. Meer fietsen en minder autorijden is niet alleen goed voor het milieu. Fietsen is vooral ook gezond. Er zijn maar weinig bewegingsvormen die zo veel bijdragen aan een goede basisconditie als regelmatig fietsen. Twintig tot dertig minuten per dag matige inspanning op de fiets geeft al een forse verbetering van het prestatievermogen. Wie fitter is voelt zich beter en is minder vat baar voor ziekten en stress. Wie er een gewoonte van maakt om regelmatig op de fiets naar het werk te gaan, werkt zonder veel extra inspanning aan een gezond bewegingspatroon. Sinds de start van de fietscampagne is het aantal deelnemers elk jaar gegroeid. Wanneer is het van toepassing? Als bedrijven of particulieren van plan zijn grond en of bouwstoffen toe te passen, moeten zij kunnen aantonen dat de toegepaste grond en of bouwstoffen voldoen aan de eisen van het bouwstoffenbesluit. Dit geldt voor alle werken die in contact komen met hemelwater, zoals: grondverplaatsing, ophoging tuin, verbouwen (aan)bouwen huis, dempen en vergraven van waterlopen en de aanleg van dammen. Eisen van het bouwstoffenbesluit zijn o.a: erkende kwa liteitsverklaring, een partijkeuring, bodemonderzoek. Het bouwstoffenbesluit is niet van toe passing bij het tijdelijk verplaatsen of wegnemen van grond en of bouwstoffen en deze ver volgens op of nabij dezelfde plaats terugbrengen en of bij het toepassen van bouwstoffen bin nen een gebouw. Wij hopen allemaal gezond op te groeien en gezond oud te worden. Maar... wat als hersenletsel door een ongeval, autisme, depressie of op latere leeftijd de ziekte van Alzheimer in je leven komt? Dit jaar is het thema van de Hersenstichting Nederland ‘Hersenen voor jong en oud’. Er moet nog veel onderzoek worden verricht. Ook goede voorlichting is belangrijk. Steun ons werk! De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 21 maart 2002. Deze vergadering kent geen spreekrecht voor burgers. Hoe bestelt u een regenton 1. Vul de onderstaande bon volledig in en stuur hem voor 20 april 2002 in een gefrankeerde enveloppe naar Gemeente Noord-Beveland, t.a.v. mw. J.M. Liplijn, afdeling Grondgebied, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke, afgeven kan natuurlijk ook. 2. Op watertonnendag, zaterdag 25 mei 2002 kunt u de ton(nen) tegen contante betaling tus sen 9.00 en 12.00 uur afhalen bij de gemeentewerkplaats, Torendijk 45 te Kortgene. Het is ook mogelijk de regenton(nen) thuis te laten bezorgen tegen een meerprijs van 7,- Als u kiest voor de mogelijkheid om de tonnen thuis te laten bezorgen zal de gemeente Noord-Beveland zelf contact met u opnemen over de datum en tijdstip van het bezorgen. KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN BESTEDING Oproep tot het bijwonen van een vergadering van de raad op DONDERDAG 28 MAART 2002 in het gemeentehuis aan de Voorstraat in Wissenkerke. hJE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2