Gemeenteraad geïnstalleerd OPENBARE KENNISGEVINGEN Bouwstoffenbesluit Afscheid raadsleden I Wijkbelangen Goes-Oost in oprichting Herinrichting Zuidvlietstraat Vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, financiën en onderwijs Stooktabel week 10 4 maart - 10 maart 24 DE BEVELANDER Woensdag 20 maart 2002 Baa» m ■Mg t t 4 Zeeland Jaarverbruik 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 463 579 692 808 926 1041 1155 1271 1388 1505 1619 1734 1907 2080 2255 2429 ii (0113) KAPPEN VAN BOMEN INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN 14-03 Villa-Novastraat 11 TER INZAGE Burgemeester en wethouders van Goes GASTOUDERBUREAU IN MONTGOMERYSTRAAT Overzicht Burgerlijke Stand van 27-02-2002 t/m 12-03-2002. Geboren: Huwelijken: dereen is welkom. Overleden: Burgemeester en wethouders van Goes zijn van plan de woning Zaagmolenstraat I Periode 21 maart t/m 27 maart 2002 Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. I Verbruik vorige week Het plan wordt uitgevoerd zoals het destijds op de informatiebijeen komst gepresenteerd is. Het omvat in grote lijnen het vol gende: - Alle 20 bomen aan de oneven zijde worden gerooid en vervan gen door 17 nieuwe bomen. - Het trottoir aan die kant wordt verbreed van 1.65 m naar 2.40 m 06-03-2002 Traas, Lars; 07-03-2002 de Zeeuw, Maria Apolonia; 08-03-2002 Herrebout.JoeyAdriaan; 08-03-2002 Batus, Megan; 09-03-2002 van der Klooster, Wessel; 10- 03-2002 Drost,Tijmen Jannes; 11- 03-2002 Azzagari.Achraf; I I -03-2002 Prent, Nathan Simon Gerardus; 12- 03-2002 de Rooij, Daniel. grondslag bij de nieuwe opzet en het functioneren van de Wijkinfo- winkel Goes-Oost. Vanuit de Gemeente Goes is zeer positief gereageerd op dit initiatief. Wanneer is het bouwstoffen besluit van toepassing? Als bedrijven of particulieren van plan zijn grond en/of bouwstoffen toe te passen, moeten zij kunnen aantonen dat de toegepaste grond en/of bouwstoffen voldoen aan de eisen van het bouwstoffenbesluit. Dit geldt voor alle werken die in contact komen met hemelwater. HERINRICHTING/NIEUWBOUW WINKELGEBIED DE SPINNE GOES Inzage Van 21 maart 2002 tot en met I mei 2002 ligt het goedgekeurde uitwerkingsplan De Schanse II ter inzage. Beroep Van 21 maart 2002 tot en met I mei 2002 kunnen belanghebbenden een be roepschrift tegen het goedgekeurde uitwerkingsplan De Schanse II indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA.’s- Gravenhage. Het besluit van gedeputeerde staten treedt in werking daags na afloop van de be roepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopi ge voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA.'s-Gravenhage is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. GOEDGEKEURD UITWERKINGSPLAN DE SCHANSE IIWILHELMINADORP De bedoeling is om deze driehoek te ontwikkelen als woongebied waar uiteinde lijk circa 25 woningen en bijbehorende voorzieningen worden gerealiseerd. Het door burgemeester en wethouders op 17 januari 2002 vastgestelde uitwerkings plan is op 26 februari 2002 door gedeputeerde staten van Zeeland goedgekeurd. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR GEBRUIK DEEL VAN HET PAND MEESTOOFWEG 8TE WILHELMINADORP ALS KANTOOR VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR VERBOUWING SCHUUR SPOORSTRAAT 12 TE ‘S-HEER ARENDSKERKE Er is een bouwaanvraag ingediend voor de legalisatie van een verbouwing aan de schuur op het perceel Spoorstraat 12 te ‘s-Heer Arendskerke, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie H nr. 2766. De verbouwing (oppervlakte) past niet binnen de erfbebouwingsvoorschriften uit het geldende bestemmingsplan “Eindewege-I’'. maar is wel in overeenstemming met het huidige perceelsbebouwingsbeleid. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan de bouwvergun ning te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 21 maart 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor. Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan ieder een schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes. Oostsingel 2 te Goes. VRIJSTELLINGSPROCEDUREVOOR GEBRUIK PAND ZAAGMOLENSTRAAT 3 TE GOES ALS KANTOOR 23 maart Podium ‘t Beest 14.00 uur Filmvoorstelling: Minoes (voor kinderen vanaf 8 jaar) 23 maart Podium ‘t Beest 20.30 uurTheatervoorstelling:As I walk back in my jungle 27 maart Sportpunt Zeeland Vanuit kantine 09.30 uur Senioren wandelmorgen. Inlichtingen: 220695 24 maart Muziekschool Goes 12.00-13.15 uur Koffieconcert door Saxofoonkwartet Castafiore 24 maart Podium ‘t Beest 15.00 uur Konsert: Hardcore Matinee 26 maart Basisschool Pr. Beatrix, Goes-Zuid 15.30-17.00 uur Pleintjesactiviteiten 27 maart Openbare Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uurVoorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar 27 maart Hollandsche Hoeve Ambachtscentrum 15.00 uur Voorstelling poppentheater Sim Bolus met “Opa’s Geheim’’. Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren: tel.212031 27 maart Podium't Beest 14.00 uur Filmvoorstelling: Minoes (voor kinderen vanaf 8 jaar) 27 maart Podium 't Beest 15.00 uur Jeugdtheater: Laagland met Vlinderen Plaats De commissievergadering is in het stadhuis aan de Grote Markt, le- 3 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie D, nr. 5083, tijdelijk (3 jaar) te verhuren als kantoor. Het voornemen is in strijd met de woonbestemming uit geldend plan “Noord 1960”, maar gelet op de locatie wel planologisch acceptabel. Alvorens een besluit wordt genomen ligt het plan vanaf 21 maart 2002 geduren de twee weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergun- ningen heeft verleend voor de volgende particuliere bomen: - PC. Quantstraat 29, Goes: I Spar - Marijkestraat 5, Goes: I Den - Binnenhof 20, Kloetinge: I Kastanjeboom - Oude Rijksweg 107, ‘s-Heer Arendskerke: I Esdoorn En voor de volgende gemeentelijke bomen: - KoosVorrinkstraat, Goes: I Populier - Waldeck Pyrmontlaan/ Nassaulaan, Goes: 3 bomen Lijsterbes en Haagbeuk) - Van Hertumweg, Goes: I lep t_b.v. aanleg fietspad - Van Hertumweg Beukenstraat, Goes: 8 Essen en 2 Populieren t.b.v. aanleg ro tonde en Ontsluiting van Ouverture 25-02 Aartjeskreek 21 11 -03 Duke Ellingtonlaan 16 12-03 Aartjeskreek 22 12-03 Ringbaan West I Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raads besluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling Voorlichting in het stadskantoor. 14-03 Oostsingel 152 14-03 Zwanenburg 25 14- 03 Duke Ellingtonlaan 18 15- 03 Oranjeplaatweg 4A 15-03 Torenring 30 15-03 Bachlaan 5 15-03 Bachlaan 7 11 -03 Deltastraat 17 11 -03 Deltaweg 0 11-03 Nieuwe Rijksweg 0 11-03 Oude Rijksweg 12 11 -03 WE Hermanslaan 34 11-03 John Lennonlaan 28 t/m 38 11 -03 Duke Ellingtonlaan 25 t/m 53 13-03 Elvis Presleylaan 10 14-03 Prins Bernhardstraat 15 14-03 Ringbaan West I het uitbreiden van de aanlegsteiger het bouwen van een woning het uitbreiden van de woning het verwijderen van asbesthoudende dakplaten het slopen van de achtergevel het plaatsen van een kap op de garage het bouwen van een woning het uitbreiden van de produktie ruimte het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de garage het plaatsen van diverse abri’s het plaatsen van diverse abri’s het bouwen van een berging het plaatsen van een dakkapel het bouwen van 6 woningen het bouwen van 24 woningen het bouwen van een woning met bijgebouwen het plaatsen van 2 dakkapellen het verwijderen van asbesthoudende dakplaten de bouw van een tuinkasje 19 24 28 33 38 43 47 52 57 62 66 71 78 85 93 100 Agenda: - Verkeersmaatregelen Goes-Oost - Voorstel inzake uitbreiding de Wingerd - Diverse begrotingswijzigingen. Er is een verzoek ingediend voor gebruik van een deel van het pand Meestoof- weg 8 te Wilhelminadorp, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie AC, nr. Ials kantoor. Het verzoek past niet binnen de geldende agrarische bestemming uit geldend plan “Buitengebied”, maar is gelet op de locatie binnen de bebouwde kom wel ac ceptabel. Daarom zijn burgemeester en wethouders van plan medewerking te verlenen via de vrijstellingsmogelijkheid van artikel 19, lid 3 WRO. Alvorens een besluit wordt genomen ligt het voornemen vanaf 21 maart 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsin gel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Bureau Voorlichting Tel.: (0113) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl Verbruik vanaf 29/10 Spreekrecht U kunt tijdens de commissieverga dering het woord voeren over on derwerpen die op de agenda staan. Daarvoor is gelegenheid tijdens het eerste half uur van de vergadering. Ook tijdens de behandeling van de agendapunten kan de voorzitter u het woord geven. In de meeste ge vallen zal het dan alleen nog over nieuwe gezichtspunten gaan. Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 19 maart kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Enkele wijkbewoners hebben hun medewerking aan deze nieuwe op zet reeds toegezegd. Nu zijn we op zoek naar wijkbewo ners, die bereid zijn een paar uren per week of een dagdeel per maand zichzelf ter beschikking te stellen als werkgroeplid en/of me- dewerk(st)er van de wijkinfowin- kel. Melden en bij wie? Wanneer het bouwstoffenbesluit voor u van toepassing is, dient u zich voor het gebruik van bouw en grondstoffen in een bouwwerk op of in de bodem te wenden tot de gemeente. Melding hoeft niet te gebeuren als het schone grond en categorie I bouwstoffen betreft (dit is alleen aantoonbaar na on derzoek). Voor meer informatie zie de folder Het Bouwstoffenbesluit. Voor toepassing op, in of aan het water, moet u zich melden bij het waterschap, de provincie of Rijks waterstaat. U kunt zich melden door een meldingsformulier aan te vragen en in te vullen. Alle steen achtige materialen die u in opper vlaktewater gebruikt moeten in het kader van het bouwstoffenbesluit worden gemeld. zoals grondverplaatsing, ophoging tuin, verbouwen/(aan)bouwen huis, dempen en vergraven van waterlo pen en de aanleg van dammen. Ei sen van het bouwstoffenbesluit zijn, onder andere erkende kwaliteits verklaring, een partijkeuring, bode monderzoek. Het bouwstoffenbe sluit is niet van toepassing bij het tijdelijk verplaatsen of wegnemen van grond en/of bouwstoffen en deze vervolgens op of nabij dezelf de plaats terugbrengen en of bij het toepassen van bouwstoffen binnen een gebouw. Donderdag 14 maart heeft burge meester drs. D.J. van der Zaag de nieuwe gemeenteraad van Goes geïnstalleerd. Vanwege de toename van het aantal inwoners zijn er twee extra raadsleden bijgekomen. De gemeenteraad bestaat nu uit 25 le den. Tijdens de vergadering werd de heer J.Adriaanse benoemd tot grif fier van de gemeenteraad en werd de heer M. van Belzen benoemd tot waarnemend griffier. De nieuwe raadsleden zijn: mevrouw S.M. van ‘t Westeinde (WD), de heer P.G. Pel legrino (WD), mevrouw E.M. van Waveren - van der Veen (CDA), de heer C.M. van den Boomgaard (CDA), mevrouw J.H.J. van Dok- kum-Hooymeyer (PVDA), mevrouw S.Verheij (Groen Links), de heer R. de Koster (D66), mevrouw A.M. Huissoon-Schrijver (D66), de heer R. Weststrate (SGP/ChristenUnie), de heer A.B. van der Reest (SGP/ChristenUnie) en de heer PB. Colijn (SGP/ChristenUnie). 27- 02-2002 Christiaanse, Cornelis Roelof; 28- 02-2002 de Fouw, Catharina Hendrika; 28-02-2002 Elsenbroekjaantje Johanna; 20-06-1926 Hoogesteger, Cornelis Jan; 01-03-2002 van deWeele, Elizabeth; 01-03-2002 van der Holst,Willem; 02-03-2002 Veldhoen, Gerrit; 05-03-2002 Brusket, Johanna Catharina; 05-03-2002 de Muijnck,Johanna; 05-03-2002 van Oosten, Pieternella Adriana; 06-03-2002 Paauwe, Pieternella Neeltje; 07-03-2002 Oosterom, Cornelis; 10-03-2002 de Bakker, Cornelis Wilhelmus; 10-03-2002 Buijs, Bartel Adriaan; 10-03-2002 Brusket, Hendrika Johanna; I 1-03-2002 Hoekstra, His. ger van de WD, raadslid van 1982 - 1988 en van 1994 - 2002, De heer R. Strating van de WD, raadslid van 1998 - 2002, de heer J.A. Capel, van de SGP/ChristenUnie, raadslid van 1998 - 2002, de heer R.G.P. van den Boor, van Groen Links, raadslid van 1999 -2002 en van de heer A.N. van Overbeeke van de PvdA, raadslid van 1995 - 2002. In het nieuwe be stuurssysteem mogen wethouders geen deel meer uitmaken van de raad. Dat betekent dat de raad wordt aangevuld als het nieuwe col lege van burgemeester en wethou ders bekend is. De heer A.N. van Overbeeke zou dan op die manier zijn raadlidmaatschap voort kunnen zetten. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bou wen en Wonen, bureau Bouwen. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bu reau Bouwen (0113-249709) Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij Bureau Voorlichting, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met Milieu liggen op de afdeling Milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling voorlichting. Wat zijn bouwstoffen? Het bouwstoffenbesluit is een Alge mene Maatregel van Bestuur. Het bouwstoffenbesluit stelt voorschrif ten voor het toepassen van primai re en secundaire bouwstoffen. Pri maire bouwstoffen komen voort uit de natuur, zoals grond, grind, kalksteen en daaraan verwante producten. Secundaire bouwstoffen worden niet uit de natuur gewon nen. Deze materialen zijn (rest)producten die ontstaan bij productieprocessen of bij het slo pen van oude werken. Voorbeelden zijn fosforslakken, bouw- en sloop- afval, zeef- en brekerzand en AVI- bodemassen. Folders over het bouwstoffenbe sluit, de checklist en het meldings formulier zijn verkrijgbaar bij de gemeente en het waterschap. Er zijn twee verschillende meldings formulieren, namelijk het meldings formulier Bouwstoffen en het mel dingsformulier Bouwstoffenbesluit oppervlaktewateren. Beide mel dingsformulieren zijn ook te down loaden via het internet, www. min- vrom.nl/bouwstoffenbesluit. Sinds kort is het zogenaamde bouwstoffenbesluit van kracht. Het is bedoeld om de bodem en het water te beschermen tegen ver ontreiniging uit steenachtige mate rialen. Mede door dit besluit wordt het hergebruik van steenachtige materialen geregeld, met als uitein delijke doel de bescherming van het milieu. Als u grond en/of bouw stoffen wilt gebruiken in een bouw werk op of in de bodem, moet u kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen van het bouwstoffen besluit. Er is een checklist verkrijg baar waarmee u snel kunt zien of het besluit voor u van toepassing is. Is dit het geval, dan dient u zich te wenden tot de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder (water schap of Rijkswaterstaat). De bestrating wordt in gedeelten aangelegd. Eerst de trottoirs en parkeerstrook, ook weer vanaf de kant van de Scheldestraat. Pas als de graafwerkzaamheden he lemaal klaar zijn, begint de herbes- trating van de rijbaan, dit in ver band met de bereikbaarheid van uitvaartverzorging Goes. De Stichting Kinderopvang De Bevelanden heeft het college van burgemeester en wethouders van Goes verzocht een vergunning te verlenen voor het exploiteren van een gastouderbureau in het pand Montgomerystraat 10 te Goes. Burgemeester en wethouders zijn van plan om de vergunning te verlenen. Overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de aanvraag voor deze vergunning en de concept-vergunning gedurende een periode van vier weken (tot 17 april 2002) ter inzage. Gedurende deze periode kan iedere be langhebbende zijn zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen ge richt te worden aan burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC GOES. Tijdens de werkzaamheden is de Zuidvlietstraat voor doorgaand verkeer afgesloten. De uitvaartver zorging Goes blijft bereikbaar. De werkzaamheden duren tot half mei. Ongetwijfeld zullen de werk zaamheden enige overlast bezor gen. Als u zich door dit initiatief aange sproken voelt en een inhoudelijk zinvolle bijdrage wilt leveren aan het welzijn en de leefbaarheid van de wijk Goes-Oost wordt u vrien delijk gevraagd contact op te ne men met; De wijkinfowinkel Goes-Oost, Vo- gelzangsweg 76a, tel.22 22 26 (woensdag 10.00-12.00 uur) Of met Jos Bekker van de SMWO- welzijn (voorheen Stichting Stimu lans) tel. 237 090 Op basis van uw interesse en mo gelijkheden zal vervolgens in over leg met u worden besproken op welke wijze u mee vorm en inhoud kunt geven aan het opzetten van de belangenbehartiging voor bewo ners in de wijk Goes-Oost. De vergaderingen van de commis sies algemene zaken, economische zaken, milieu, welzijn, personeel en organisatie en binnenstad, cultuur en sociale zaken en wijkaanpak gaan niet door. Inleiding en inhoud plan Op 19 juni 1997 heeft de gemeenteraad bestemmingsplan “De Schanse” vastge steld. Dit bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van Wilhelminadorp aan de westzijde van het kanaal en de Westhavendijk richting Goes.Voor het gebied ten zuiden van de St. Arnoldistraat en de I.G.J. van den Boschstraat (driehoeksvorm) is in dit bestemmingsplan een uit te werken woonbestemming ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening opgehomen en daarover gaat deze bekend making. Burgemeester en wethouders willen planologisch meewerken aan het plan van de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking te Goes en Appeldoorn Vast goed B.V. te Amsterdam voor herinrichting c.q. nieuwbouw van het winkelgebied De Spinne in De Goese Polder te Goes. Het bouwplan voldoet niet helemaal aan de uitgangspunten van het voor die plek geldende bestemmingsplan ‘Goese Polder’, maar wel aan het in procedure zijnde bestemmingsplan “Wijkcentrum Goese Polder". Vooruitlopend op de vaststelling en goedkeuring van laatstgenoemd bestem mingsplan kunnen de planologische belemmeringen worden opgeheven met toe passing van artikel 19/19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50. lid 5 van de Woningwet. Na afronding van die procedure wordt een definitief besluit genomen over het verlenen van een bouwvergunning met vrijstelling van het bestemmingsplan. Met het oog daarop ligt het bouwplan met ingang van donderdag 21 maart 2002 gedurende vier weken ter inzage. Het plan ligt ook ter inzage in de wijkinfowinkel Goese Polder, Kuyperlaan 17 te Goes. Eventuele zienswijzen over het bouwplan kunnen gedurende de termijn van te- rinzagelegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het college van burge meester en wethouders van Goes. Oostsingel 2 te Goes. Na een lange voorbereidingstijd is maandag 18 maart begonnen met de herinrichting van de Zuidvliet straat. Eerst wordt aan de oneven zijde vanaf de Scheldestraat van het trot toir opgebroken. Vanaf woensdag 19 t/m vrijdag 22 maart worden de bomen gerooid en de wortels ge freesd. Direct na het rooien wor den de plantgaten voor de nieuwe boomgaten gegraven en gevuld met speciaal bomenzand. Hierna wor den de oude huisaansluitingen van de riolering vernieuwd. 08-03-2002 Weststrate, Benjamin en Corbijn, Maria Geertruida; 11- 03-2002 Bierens, Jan Willem en Vermeulen, Jaquelina Johanna Maria; 12- 03-2002 ten Thij, Robertus Johannes Maria en Tcherkassova, Sofia Jevgenjevna. 22 en 23 maart Zeelandhallen Vr. 17.00-21.00 uur, za. en zo. I 1.00-18.00 uur Antiekbeurs Tijdens een druk bezochte extra raadsvergadering op dinsdag 12 maart heeft de gemeenteraadaf- scheid genomen van negen raadsle den. Deze raadsleden keren niet meer terug in de gemeenteraad. De heer J.D. Lukasse (SGP/ChristenU nie) ontving een koninklijke onder scheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Lukasse was raadslid van 1985 -2002. Verder werd afscheid genomen van de heer C.F. Möhl- mann van de SGP/ChristenUnie, vanaf 1974 raadslid, de heer D.W van de Merwe van D66, vanaf 1982 raadslid en enige jaren wethouder, de heer J. Jansen van D66, vanaf 1994 raadslid, de heer G. Hogeste- GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Caiamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen buiten kantooru ren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: sudskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Er wordt gestreefd naar vaste openstellingstijden van de wijkinfo winkel. De eerder opgedane ervaringen met de Wijkinfowinkel Goes-Oost alsmede de aanbevelingen in een opgesteld evaluatierapport van de Goese Wijkaanpak dienen als OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 20.00 uur. Bureau Voorlich ting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 21 en 22 maart Podium ’t Beest 20.30 uur Filmvoorstelling: Gimme Shelter en voorzien van gewone trot toirbanden. - Het trottoir aan de andere kant wordt gewijzigd in een loop- strook van 1.50 m en een ver hoogde parkeerstrook van 1.80 m breed. Voor deze parkeer strook komt een speciale afge schuinde trottoirband te liggen (net als in de Voorstad). De par keerplaatsen tussen de bomen worden aangegeven met zwarte gitruittegels. - Bij de ingang van de begraafplaats komt een verkeersplateau. - De kruising met de Scheldestraat wordt uitgevoerd als verkeers plateau. - De rijbaan wordt ca. 4.25 m breed en herbestraat in keper- verband (visgraat). - Als onderdeel van het toekom stige verkeerscirculatieplan wordt in dit deel van de - Zuidvlietstraat éénrichtingver- keer ingesteld vanaf de Evertsen- straat richting Scheldestraat. Enkele bewoners uit Goes-Oost willen de werkgroep wijkbelangen weer oprichten. Ook willen deze bewoners proberen de Wijkinfo winkel Goes-Oost weer een vol waardige plaats in Goes-Oost te geven als aanspreekpunt van en voor de bewoners van Goes-Oost. Het werk van wijkbelangen Goes- Oost en de wijkinfowinkel berust op een drietal punten: A Goed bereikbaar voor hulpvra gen van bewoners op het terrein van welzijn en leefbaarheid. Ofte wel hulpvragen over veiligheid, verkeer; voorzieningen en viezig heid B Het ondersteunen van bewo- ners(groepen), waarbij u kunt denken aan kopieerwerk, postze gels, vergaderplaats, enz. maar ook door het geven van informa tie en advies C Het tijdig signaleren van welzijns- en leefbaarheidsproblemen en daarop reageren richting ge meente Goes, woningbouwver eniging RWS en anderen. Volgende week donderdag 28 maart om 19.30 uur vergadert de raadscommissie ruimtelijke orde ning, financiën en onderwijs over onderwerpen die in de raadsverga dering van 18 april aan de orde ko men en andere onderwerpen. De raadscommissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders over deze voorstellen aan de ge meenteraad. Het is mogelijk dat de agenda nog worden veranderd. De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag (behalve vrijdag middag) inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij bureau Voorlichting in het stadskantoor aan de Oostsingel. U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien. 22 en 23 maart Heer Hendrikhuis, ‘s Heer Hendrikskinderen 20.00 uur Toneelvereniging Heer Hendrik speelt Amanda. Reserveren verplicht, tel. 233495 of 231700. VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN EN AFGEVEN POSITIEVE REACTIES TOT BOUWVOORNEMEN IN DE PERIODE VAN 11-03 T/M I5-Ó3-2002.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 24