Q 25 15 11 12 r 1 ij intratuin JrD HET GROENE WARENHUIS s Optimale pasvorm I I Natuurcursus voor beginners Een bijzondere kijk op... FEESTCAFE KIEKIERIS Mannen weken II .41 Wl DUT//LER uw feest?? pors n ih m PAASBUNNY PASËÜ A 1 I u L 3^s C PAARDENBEZITTERS VOELEN ZICH GEDUPEERD RvS tegen Cruijckelcreke 0118 - 419367 Ik ben Fabia. re re Zelfde rijrichting in tunnelbuis Diverse kamerplanten in zeegras mand, 99 w woensdag 20 maart 2002 jaargang 53 nummer 12 De nieuwe klasse van Skoda. EURO CAR GOES B.V. Uitgebreid colofon: zie pagina 25 Redactie: (0113) 274 020 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 400 jaar VOC (advertentie) zaterdag 30 maart: zondag 31 maart: George van den Berg (advertentie) Albert Vermue: „Ik snap er zo onderhand niets meer van". (advertentie) (advertentie) Wonen in 2002 De voorjaarsschilder VERVROEGDE AFSLUITING I Quality Delivery 24 uur bereikbaar! HEINKENSZAND - Veel paardenbezitters op Noord en Zuid-Beveland voelen zich gedupeerd door het beleid van de gemeente Borsele. Ze vinden dat mane gehouder Albert Vermue in Heinkenszand een uitste kende voorziening heeft waar ze hun paarden kun nen trainen. Een in 1999 aangebouwde tweede loods mag daar, zeer tegen de zin van de eigenaar, van de gemeente Borsele echter niet voor gebruikt worden. Vermue: 'als ik dit nad geweten had ik die schuur nooit laten bouwen' onrecht is aangedaan. „De ge meenteraad heeft een vergun ning gegeven voor het bouwen van een opslagloods voor aard appelen en landbouwmachines en dergelijke”, legt Vollaard uit. KLOETINGE - Heks vliegt uit de bocht, zou het onderschrift van deze foto kunnen zijn. Hij is in gestuurd door Marian van de Vijver uit Kloetinge, die het tafe reel afgelopen zomer tegen kwam in een tuin bij haar op het dorp. „Het werkte erg op mijn lachspieren”, schrijft de inzend ster ons. Elke week plaatsen we in De Be velander een bijzondere foto die gemaakt is door een lezer. Heeft u onlangs ook zo’n mooie of ori ginele foto gemaakt? Aarzel dan niet maar stuur hem op naar de redactie van De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgende week op deze plaats. Goes Lange Kerkstraat 44 UNITED COLORS OF BENETTON. Hij vervolgt: „Dat hij dat de ge meente kwalijk neemt, vind ik jammer, want zijn bouwaan- vraag is door de gemeente heel ging van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is afge wezen, mocht Vermue de loods niet meer als rijpiste gebruiken”. vermue: 'beleid gemeente is zo lek als een mandje' is genomen, kunnen wij niet an ders dan de regels handhaven.” Maar juist het handhavingsbe leid van de gemeente Borsele is Albert Vermue een doorn in het oog. „Het beleid van de gemeen te is in dit opzicht zo lek als een mandje”, stelt Vermue. „Er zijn mij vele gevallen bekend binnen de gemeente, waarin al jaren lang wordt gedoogd. Het lijkt er dan ook op dat de gemeente de regels toepast naargelang het ze uitkomt. Dat is geen beleid meer, dat is willekeur”, vindt Ver mue. Ook wethouder Vollaard vindt dat er een goed handhavingsbe leid gevoerd moet worden. „De gemeente Borsele wil strenger toezicht houden op de uitvoe ring van de regels. Tot nu toe zijn er inderdaad een aantal zaken gedoogd, die eigenlijk niet in overeenstemming met de voor- Rem men' in Krabbendijke schriften zijn. We kunnen echter niet alles tegelijk aanpakken en daarom duurt het handhaven van de regels bij de een wat lan ger dan bij de ander. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt”, verzekert hij. De afgelopen maanden is er re gelmatig in de media bericht over de perikelen rond het ge bruik van de landbouwschuur van Vermue. Deze, voor Vermue vaak negatieve publiciteit, had ook voor zijn bedrijf nadelige ge volgen. Albert Vermue: „De me dia betichtten mij ervan dat ik een illegaal bedrijf had en dat ik illegaal bezig was. Maar daar is geen sprake van. De rijpiste in de loods is niet in gebruik, dus Wethouder: ‘uiteindelijk komt iedereen aan de beurt' ben ik niet in overtreding. En dan is het extra zuur om in de krant te moeten lezen dat mijn manege een illegaal ruitersport- centrum is. Al die negatieve pu bliciteit heeft me behoorlijk wat klanten gekost. Want wie die be richten leest, denkt al gauw dat er iets niet in orde is met het be drijf. Maar dat is pertinent niet waar. Ik houd me aan de regels en dergelijke beschuldigingen zijn dan ook ongegrond”, vindt Vermue. Ondanks alles geeft Albert Ver mue de strijd nog niet op. „Deze voorziening is uniek in de regio. Ik hoop dan ook dat me in de nabije toekomst door de nieuwe gemeenteraad wel de mogelijk heid wordt geboden om de nieu we rijbaan te exploiteren. De ge meente zou daarmee veel paar denliefhebbers een groot plezier doen.” Patrick Coverse blikt terug NOORD-BEVELAND - De Voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State heeft op 11 maart 2002 het verzoek om voorlopige voorziening inzake het vervangingsbe- sluit met betrekking tot het bestemmingsplan Bedrijventerrein Cruijckelcreke afgewezen. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland beraden in overleg met de nieuwe gemeente raad over de verder te volgen weg. Het doel van de gemeente is immers nog steeds om op het eiland een milieustraat en één centrale plek voor de dienst Openbare werken te realiseren. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: Redactie: woensdag 27 maart 17.00 uur Advertenties: donderdag 28 maart 17.00 uur Goede vrijdag 29 maart a.s. is ons kantoor om 16.00 uur gesloten. in De Ban Van De Ring HEEFT U SLOOPWERK? Bel ons! MOET ER GERENOVEERD WORDEN? Bel ons zeker! EEN FREELANCER NODIG? Wij staan klaar! EEN BETROUWBAAR KLUSBEDRIJF? Geen twijfel mogelijk! Bel Krabbendijke l| Personeelsadvertenties W W W re c re u. GOES - In de tunnelbuizen in de Westerscheldetunnel is de rij richting dezelfde. Dit verhoogt de veiligheid aanmerkelijk. In het artikel ‘Bedieningsgebouw tunnel in aanbouw’ meldden we abusievelijk dat elke tunnelbuis twee rijrichtingen heeft. Per buis zijn er twee rijbanen. CA C J* c <u ■D X (P re <D KEUKENS BADKAMERS Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER Per stuk van 6,99 nu W alsmaar groter werd, wilde ik er een tweede rijpiste bij laten bou wen. Maar volgens het bestem mingsplan was dit niet mogelijk. Een landbouwschuur was echter geen probleem. Na bestuurlijk overleg met de gemeente had ik het gevoel dat het gebruik van zo’n schuur als rijpiste gedoogd zou worden. In 1999 heb ik de vergunning gekregen om een landbouwschuur te bouwen en binnen enkele maanden was de klus geklaard. De loods was in gericht als rijpiste maar na een brief van de gemeente, waarin stond dat dit niet in overeen stemming was met de vergun ning, heb ik direct een verzoek ingediend om het bestemmings plan te wijzigen. Tijdens de bouw van de schuur had een ambtenaar van de afdeling Bou wen en Wonen van de gemeente Borsele mij namelijk verteld dat de kans dat het bestemmings- Wethouder Vollaard van de ge meente Borsele vindt niet dat Al bert Vermue door de gemeente zorgvuldig behandeld. Het enige verwijt dat hij zou kunnen ma ken is, dat de procedure rond deze aanvraag vrij lang heeft ge duurd. Ik kan me voorstellen dat hij zich daaraan heeft geërgerd. Maar als zo’n beslissing eenmaal Geniet meer van uw tuin met een Stiga frontmaaier Bezoek onze showroom en kijk op onze website www.bergmachines.nl „Toen bleek dat Vermue er een rijpiste van had gemaakt, heb ben we hem laten weten dat hij zich niet aan de regels hield. Omdat het daarop volgende ver- plan gewijzigd zou kunnen wor- zoek van Vermue voor een wijzi- den, in mijn geval redelijk groot was. Dit verzoek is echter in eer ste instantie door het college van B en W en later ook door de gemeenteraad afgewezen, zodat ik nu in zit opgescheept met een prima rijpiste waar niet in gere den mag worden. Als ik dat van tevoren had geweten, had ik die schuur nooit laten bouwen.” gint in het Milieu Educatie Cen trum (MEC) in Goes. In negen avonden en zes excursies wordt de deelnemers van alles uitge legd over de wereld om hen heen. Het MEC is te vinden bij de Hollandse Hoeve. Meer infor matie bij het IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie: 0113-313 337. in verband met Pasen dient de kopij voor de editie van woensdag 3 april vervroegd aangeleverd te worden. SoBB GOES - Voor wie nog niet zo heel erg kind aan huis is in de natuur is er de cursus Natuur voor Beginners, die 15 april be- /TIGPK Albert Vermue heeft al vele jaren een eigen landbouwbedrijf. Maar omdat het met de land bouw de laatste jaren minder gaat, heeft hij in 1997 een mane ge op een deel van zijn grond la ten bouwen. En dat bleek een goede keus. Zo goed zelfs, dat Vermue binnen twee jaar al ruimte tekort kwam door de gro te belangstelling van paardenbe zitters uit de omgeving. Die heb ben bij de manege van Vermue de mogelijkheid om er niet al leen hun paarden te kunnen trainen, maar ze, als dat nodig is, ook op stal te zetten. Albert Ver mue: „Omdat de belangstelling „Ik snap er zo onderhand niets meer van”, zegt een getergde Al bert Vermue. „Er staat hier een schitterende voorziening met twee rijpistes en daar mag ik er maar één van gebruiken. Het is soms zo druk dat er twintig, der tig mensen met hun paard in de ze ene rijbaan willen trainen. Dat is gewoon niet te doen; het is op deze manier zelfs gevaar lijk. Van de gemeente mag ik de andere rijpiste niet gebruiken omdat het gebruik ervan niet zou overeenstemmen met het bestemmingsplan. Ik ben dit ook met de gemeente eens, maar die had mijns inziens veel consequenter moeten zijn in het toepassen van de regels. Dan had deze, voor mij zeer nadelige situatie, voorkomen kunnen worden.” (advertentie) 5-.3U-. a teruj zaterdag 23 maart: YORIH DJ Wouter van der go» de eitjes smelten in je handen als je den paashaas ziet! traditiegetrouw zijn we open voor jou Marktstraat 16 's-Heerenhoek - 0113-351717 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Hl - 3^ - fe jr - V Manegehouder mag loods niet gebruiken Koudekerke, Galgeweg 5, 0118-551623, donderdag/vrijdag koopavond www.rederij-dijkhuizen.nl Gastvrijheid 4 GREVELINGENSTRAAT 10H ZIERIKZEE TEL. 0111 - 45 07 10 www.pooskeukens.nl Kom en bezoek de Feestweek van Intratuin Koudekerke met diverse aanbiedingen! van 13 t/m 23 maart voor een kwaliteitslevering Tel/Fax 0118-431476 Mob. 06-53350980 in A. Plesmanweg 5, De Poel 1, Goes, tel. 0113-212820 Kindervriend I I Al I A A N S DESIGN Kadokaart met voordeel en extra's Verrassende (mode)momenten www.duthler.com Persoonlijke bediening I LÉÉS». FOTO TANNIE DE JONGE De B»er Leveringsprogramma: trimmers bosmaaiers kettingmaaiers heggenscharen hakselaars verticuteermachines accu maaiers elektro maaiers motor maaiers zitmaaiers tractoren frezen Klom» Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl Kom mot de stapperstaxi BLIJFT JE VERRASSEN Duthler Goes - Lange Vorststraat 6-8 0113-217269 - donderdag koopavond f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1