Kinderen? neer Kanker patiënten helpen elkaar onsor j LOTERIJ Sponsor Ziekenverzorgers zetten hier eerst zelf het hospitaal T Ons onderhoud vraagt van u even wat aandacht! Ben je mender of wil je moeder wnrden? Stop dan met roken. Het is slecht voor jezelf en voor je (ongeboren! kind. («h JA, IK BINGO MEE MET RON ANDRÉ deltA IIIL-1 Bedankt voor uw stem! WAT KUNNEN DE ADVISEURS VAN GILDE DE BEVELANDEN U GRATIS BIEDEN? Kent u uw eigen stad! F Meer informatie? Bel 0909-9390 ff D,22/€ 0,10 p/m| Aan alle bewoners van KRABBENDIJKE Opdat u niet struikelt over ons werk. KANKERBESTRIJDING Bel: 0113-212171 OTERIJ Goes: sterk en herkenbaar nu lijst 5 DE BEVELANDER 9 ^3l33|31|20|28|18j3j I 27 07 142 I 40 I 12 39 g J44 15 26 I 03 I 10 08 Meer weten? Banenwinkel Breda: Veemarktstraat 15,4811 ZB Breda, 076-5223111. Winnen, winnen, winnen! 50.000 0510.09.009 WINNAARS FEBRUARI 5.000 0101.33.002 0303.49.020 1104.19.686 2712.98.017 2905.75.036 I I I I I I SPONSORBINGO 11 MAART Getal 1 t/m 14 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 131.02.03 I I I I I I I I I NEDERLANDSE 32 1/2 MILJOEN 22 300.000,- 35 200.000,- 43 100.000,- Getal 15 t/m. 22 Koninklijke Landmacht Meer dan werk alleen Muijs Scaldis Reizen organiseert Busreizen (incl. entree) naar: 29,50 p.p. BREDA - Van ziekenverzorger tot labora- toriumassistent, bij de geneeskundige dienst van de Landmacht hebben ze een baan voor je. Met naast je werk sport, militaire training om je ‘fit for action’ te houden en alle kansen om verdere opleiding in je vak te volgen, waardoor je na de diensttijd gereed bent voor een goede baan in de burgermaat schappij. [rT|DE FACTO I I I te® ■J Ss -I Woensdag 13 maart 2002 8 ÜILDE van daarna een praktijkgerichte opleiding. i J 3 loten a 5,- 2 loten a 5 a€ 5 1 lot Eerst de algemene militaire opleiding... de heer mevrouw Postcode: f78,50 p.p. ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN KONINGIN WILHELMINA FONDS Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam Prima werkgever De Landmacht kent hon derden verschillende func ties, bijna elke baan die je in de burgermaatschappij tegenkomt kun je ook bij de Landmacht doen. De Land macht is niet alleen een heel veelzijdige werkgever, maar ook een werkgever die veel tijd investeert in opleiding en begeleiding van haar mensen. Als je de juiste instelling hebt, want je leert voor een deel in je eigen tijd, kun je elke opleiding volgen waarmee je je werk op een hoger niveau kunt doen en waarmee je verder komt. Niet alleen in de periode dat je als militair werkzaam bent maar ook straks in de burgermaatschappij De Koninklijke Landmacht is in deze tijd veel meer dan een leger dat het land verdedigt in geval van oorlog. Als lid van de NAVO heeft de Koninklijke Landmacht allerlei taken in internationaal verband. Tot deze taken behoren onder meer het bewaken en zonodig afdwingen van vrede en veiligheid, waar ook ter wereld, door conflicten te voorkomen en eventueel militair in te grijpen, alsmede het verlenen van humanitaire hulp in internationaal verband, maar ook in geval van crisissituaties in Nederland. Ons land telt 24 landelijke verenigingen voor kanker patiënten. In die verenigingen kunnen kankerpatiën ten steun vinden bij elkaar. Zij kunnen ervaringen delen, advies krijgen en geven, zij ontmoeten mensen die aan een half woord genoeg hebben. Er zijn vereni gingen voor veelvoorkomende soorten kanker zoals borstkanker, prostaatkanker en longkanker en voor soorten die minder voorkomen, zoals zaadbal kanker en lymfeklier kanker. De 24 organisaties werken samen binnen de Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenverenigingen. Deze Federatie en de aange sloten lidorganisaties krijgen financiële en praktische steun van de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Meer informatie over de NFK staat op www.kankerpatient.nl en in de gratis NFK- brochure Mensen en kanker. 64,00 p.p. 29,00 p.p. 25,00 p.p. 58,00 p.p. DELTA N.V. gaat werkzaamheden verrichten in KRABBENDIJKE aan het waterleidingnet van dinsdag 12 maart tot en met vrijdag 15 maart en dinsdag 19 maart tot en met vrijdag 22 maart 2002. Tijdens de werkzaamheden kan bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoon water bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. De bewoners ontvangen een brief over de exacte datum van de werkzaamheden. Tevens kan tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan nomaal. Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. DELTA N.V. aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. En uw stadsgids staat voor u klaar voor zowel enkelingen als groepen. j Iedereen begint gelijk Voor welke functie je ook kiest binnen de Landmacht, iedereen begint met een alge mene militaire opleiding van vier maanden. Daarin leer je de basis die elke militair moet beheersen, werk je aan je doorzettingsvermogen, krijg je groepsopdrachten die je als team moet uitvoeren. Deze vier maanden moet je zien als een proeftijd; zelf bekijk je de Landmacht en omgekeerd wordt er naar jou gekeken. Klikt het, dan ga je door en volgt de functie- opleiding. Tijdens die oplei ding wordt dieper ingegaan op alle zaken die met je werk te maken hebben. FOTOGRAFIE GENEALOGIE Speciaal Bevelanden/Goeree GESCHIEDENIS De Bevelanden Openbaar vervoer HANDWERKEN Borduren, haken, kantklossen, Frivolité, Kunstbloemen maken, Naaldkant, patchwork, weven, Origami Quilten Wenskaarten van afvalpapier HOUTSNIJWERK KLEDERDRACHTEN KLOKKEN (antiek) METAALBEWERKING NOTARIËLE ZAKEN Huwelijksrecht/testamenten RADIO en TV SCHAKEN (VER-)TALEN TAXATIES THEORETISCHE FYSICA TUINIEREN VERZAMELINGEN Ansichtkaarten Munten Postzegels Kijk op www.sponsorloterij.nl of de RTL teletextpagina 883 of NOS Teletext pagina 551 ADMINISTRATIE Computer-boekhouden ARCHIEFONDERZOEK Historische geschriften Studie molens Spoorwegen, busdiensten AUTOTECHNIEK BAKKEN BIJENWAS-FIGUREN BOETSEREN BOUWKUNDE Architectuur Verbouw en opknappen huis Spreekuur di.mi. 13.30-16.00 uur In de Wijkinfowinkel, Goese Polder, Kuijperlaan 17, Goes Tel. 0113-233084 Bereikbaar met bus 24 BINNENKORT INSTRUCTIE COMPUTER CULINAIRE ZAKEN DOE-HET-ZELF Behangen, schilderen, glas- en tegelzetten Elektriciteit NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING Wij verzorgen: stadswandelingen/stadhuis- bezoeken VOOR GOEDE DOELEN 21 €400.000,- 2575.000,- 4550.000,- 24 Smart i i i i I S’ Jaik wil kans maken op alle prijzen in de Bingo I I van de SponsorBingo LoterijDus ik bestel: I I I Met getal 23 t/m 34 (van links naar rechts) een volle Bingokaart? U wint prijzen van 10.000 tot €5,- Meer weten? Ben je gezond van lijf en leden, ben je tussen de 17 en 32 jaar en bezit je de Nederlandse nationaliteit, of heb je deze aangevraagd, dan kom je in aanmerking voor een baan bij de Landmacht. Surf naar www. landmacht, nl en ontdek wat je mogelijkhe den zijn of laat je informeren bij een van de Banenwinkels van de Landmacht. Als u met het 15e getal uw kaart vol maakt, wint u 1/2 MILJOEN! De parate periode De periode waarin je bezig bent om de militaire vaardigheden onder de knie te krijgen; je volgt militaire lessen, sport, marcheert en gaat op oefening. Die oefe ningen worden ook in het buitenland gehouden en dan ben je een week of langer van huis. Je bent paraat en dat bete kent dat je kunt worden inge zet om hulp te verlenen bij belangrijke evenementen in eigen land, maar ook bij eventuele rampen. En het betekent dat je kunt worden uitgezonden naar het buiten land in het kader van crisis- beheersing. DANKZIJ GIFTEN Het KWF kan die steun geven dankzij iedereen die het KWF steunt, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse collecte voor de kankerbestrijding in 2001 van 3 - 8 september. De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhel mina Fonds is te herkennen aan de Rode Krab en het CBF-Keurmerk voor Goede Doelen. Wie de collectant mist kan een gift overma ken op giro 26000 t.n.v. Koningin Wilhel mina Fonds, Amsterdam. De Efteling Zaterdag 30 maart 2002 Disneyland Parijs Zaterdag 30 maart 2002 v.a. KreaDoe Dag Zaterdag 6 april 2002 Musical Saturday Night Fever Zaterdag 6 april 2002 Brussel en de tuinen van Laken 23 april en 4 mei 2002 Voorjaarsdagtocht Zaterdag 27 april 2002 (geheel verzorgd) Informeer ook naar onze overige dagreizen Opstapplaatsen in Zeeland Informatie Boekingen: 0165 - 38 28 51 St. Willebrord Gerichte vakopleiding Voor de veelzijdige func tie van geneeskundig mede werker krijg je een opleiding, waarvan een uitgebreide ‘militaire’ EHBO-opleiding deel uitmaakt; reanimeren, injecteren, aanleggen van infusen en het transport van gewonden. Vaak heeft de geneeskun dig medewerker een dubbel functie. Afhankelijk van je functie behoort een militaire rijopleiding en een stage periode bij een GG&GD en/of ziekenhuis tot de moge lijkheden. Leuk verdienen, gratis leren Geld is zeker niet de belangrijkste reden om te kiezen voor de Landmacht, maar er wordt veel van je gevraagd en dus staat daar een behoorlijke salariëring tegenover. Daar komt bij dat zowel de militaire als de burgeropleidingen die je krijgt geheel gratis zijn. Het mooie hierbij is dat de meeste opleidingen die de Land macht geeft ‘gecertificeerd’ zijn en daardoor als officiële diploma’s worden erkend. En als je aan het eind van je dienstverband kiest voor een baan in de burger maatschappij, dan kan de Arbeidsmarktconsulent van de Landmacht je daarbij helpen. Als het nodig is ten minste, want met de ervaring en opleiding opgedaan bij de Landmacht word je door de maatschappij met open armen ontvangen. onze correspondent Peter Helmonds •Zou het niet mooi zijn als je werk en opleiding zou kun nen combineren? Direct geld verdienen en ook opgeleid worden voor de toekomst? Nou, dat kan bij de Land macht. Denk nu niet direct: “Ik, militair voor de rest van m’n leven?”, want zo werkt het niet. Allereerst ga je een con tract aan voor een bepaalde periode (minimaal voor 2,5 jaar) en ten tweede is nog geen 10% van de 24.000 mensen die bij de Landmacht werken, werkzaam als soldaat in beveiligings- en bewa- kingsfuncties. Denk hierbij aan humani taire acties zoals voedsel- transporten of ‘peace keeping’ waarbij je de rol van scheidsrechter vervult en de ‘peace-enforcement’ taken, waarbij je zonodig door ge weld te gebruiken vrede afdwingt. Dit laatste is zeker niet zonder risico’s! Als militair moet je er rekening mee hou den dat je kunt worden uitge zonden. Uitzending hoort bij je parate taken en weigeren is er niet bij. Denk hier dus goed over na en bespreek dit onderwerp met je familie en vrienden. vook een rookvrije toekomst I Ik machtig de SponsorBingo Loterij hierbij tot wederopzegging om per lotnummer 1 de inleg van 5,-voor elke trekking (13 keer per jaar) van onderstaande rekening af te schrijven,Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel. 0900-300 1400 0,20 pm) of op www.sponsorbingoloterij.nl. Prijzen worden automatisch op uw rekening gestort.De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 730/0002/829.2 d.d. 19/12/1997. I I I I Naam: I Adres: I I Plaats: I I I (Post)banknummer: I Datum: Handtekening: I Meer informatie www.sponsorbingoloterij.nl I 0900-300 1400 (€0,20 pm) Bon opsturen (zonder postzegel) naar: SponsorBingo Loterij, Antwoordnummer 875, 1100VG Amsterdam. Voor meer informatie kunt u terecht op het districtskantoor van DELTA N.V. te Goes, telefoon (0113) 232333 A of op Internet http://www.delta-zld.nl/ e-mail: info@delta-zld.nl ff A 4 ■"■’wf i Ml** Ky

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 8