Streeknieuws S.A.B.A.H.N. Bevelander puzzel J Pretlab op Sint Willibrordcollege Goes krijgt raadsgriffier Rommelmarkt bij Leger des Heils beveland Van dag tot dag Jr’ I I I I I I I I I EijsernmW Optiek voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 <JLPf 2 pagina 7 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 woensdag 13 maart 2002 een moderne en exclusieve collectie bij GOES - Van ‘Ben ik te min’ van Armand tot ‘Manuela’ van Jacques Herb. Zowat alle bekende Nederlandse liedjes zijn te horen op het eerste Smartlappenfesti val in Goes. Op zondag 17 maart is het inhaken en meezingen in de café’s De Snor, De Pompe en De Post. Volgens Margreet Moison, eigenares van café De Post, belooft het een vrolijke happening te worden. 6 7 8 9 WWW Goes even klein-Amsterdam Oefening baart kunst Roe- maart bekend gemaakt. Redactie: Privé x'SSSSt5Sj^$^S^S^'^x^<^x^w^^x$^^'x'W<'Xxxxsx^^??<5^x^^^^sxssxx^xxxxx''xxx‘x\ (advertentie) >or n. Aangezien ook bij zingen geldt dat oefening kunst baart, bren gen de jongens naarmate zij ouder worden steeds meer tijd door in de koorschool, aanslui tend op hun normale schooltij den. Er wordt, na het onthaal door het begeleidingsteam met thee, limonade en iets lekkers, eerst gespeeld op het speelter rein achter de school of binnen waar de leerlingen de beschik king hebben over een ruim aan bod aan (computer)spelletjes, ‘Galilei’, het onderzoekslokaal van het St. Willibrordcollege. Zelfs de koeken die in de pau ze worden gegeten zijn ‘Gali- lei’-koeken, speciaal voor de gelegenheid door een Goese bakker gemaakt. In dit derde jaar dat dit geor ganiseerd wordt is de belang stelling van de basisscholen weer bijzonder groot. Als de leerlingen naar huis gaan heb- Twee leerlingen geconcentreerd aan de slag met hun slaapkamer- alarm. GOES - In de meubelhal van het Leger des Heils aan de Le liestraat wordt zaterdag 23 en dinsdag 26 maart weer een gro te overdekte rommelmarkt ge houden. De opbrengst van de Al met al vormt de Zeeuwse Koorschool een boeiende orga nisatie, die al bij zeer velen een gevoelige snaar heeft weten te raken. Ook voor het komend schooljaar worden nieuwe leer lingen van harte uitgenodigd zich in te schrijven. Aanvang zaterdag van 10 tot 13, dinsdag van 9 tot 15 uur. markt is bestemd voor de maat schappelijke dienstverlening in Goes en omstreken. Op 7 maart 2002 treedt de wet dualisering gemeentebestuur in werking. Deze wet beoogt onder meer een andere ver- FOTO MARRIT gangsprijs voor het smartlap penfestival bedraagt 6,50 voor de hele dag. Kaarten zijn ver krijgbaar bij de café’s De Post, De Pompe en De Snor. de goede volgorde zetten. De oplossing heeft te maken met een deel van de week. houding tussen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouder. Het college van burgemeester en wethouders bestuurt en de raad stelt ka ders en controleert. Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5,4460 AA Goes. Oplage: 43.200 Bezorging: (0113) 274 000. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 17.00 uur. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. A. Begovic, Dorpsstraat 20a, Heinkenszand, tel. 06-53 25 7131. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. Goes, Kam- bij ons gaat optreden. Het gebro ken hartje is een parodieband met een ijzersterk repertoire, dat varieert van de Zangeres zonder Naam tot Andre Hazes en alles wat daartussen zit. De optredens van deze band zijn altijd door spekt met de nodige humor. Dus dat is lachen geblazen.” Als tweede act treedt om 5 uur de zanger Armand op in café De Pompe. Margreef. „Hij kreeg eind jaren zestig natuurlijk grote bekendheid als zanger van het lied: Ben ik te min, maar hij weet zijn publiek nog altijd te boeien met prachtige ballades en smart lappen. Voor café De Pompe is hij geen onbekende; hij heeft er in het verleden al vaker opgetre den.” Het laatste optreden van die dag APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Maud de Winter, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdu rig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, MA.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: B.J. Boer, tel. 0113-313050. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.PC. Karelse, H.J. van Dijk en P Stokman wordt waargenomen door: dr. R Stokman, ‘s-Gravenpol- derseweg39, Goes, tel. 0113-213419 Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets af wisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE Voorde regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. Ellen de Dreu-Erkens (0113) 274020 (0113)503903 06-54267132 e-mail:red.bevelander@whz. wegener.nl ur I l- )S- p- cq of •r >8 „We kwamen op het idee van een Smartlappenfestival omdat die muziek het altijd goed doet in de café’s”, vertelt Margreet. „Het leek ons daarom erg leuk, temeer omdat het zondagmid dag meestal vrij rustig is aan de bar. Daarnaast hebben we hele goede ervaringen met de Blues- route door Goes. En dit is daar natuurlijk een leuke variant op. Afhankelijk van het aantal men sen dat op dit festival afkomt, be slissen we of we er in de toe komst een vervolg aan zullen ge ven. Maar we kijken eerst of het aanslaat.” Het Smartlappenfestival wordt ‘s middags om 3 uur geopend door de band Het gebroken hartje in café De Post. Margreet Moison: „We zijn heel blij dat deze groep ziet hij er ook uit als een echte matroos. Uit zijn liedjes blijkt dat ook een zeeman soms met ‘zwaar weer’ te kampen heeft”, zegt Margreet Moison. De toe- De uitgebreide en veelzijdige organisatie van het koorinsti- tüut is in handen van een en thousiast team, waarvan een groot deel zich geheel belange loos inzet. Dat geldt voor bij voorbeeld de public relations, maar ook voor de verzorging van de in totaal 300 kostuums die voortdurend moeten wor den onderhouden, gewassen, gerepareerd en vervangen. De wet stelt de benoeming verplicht per 1 maart 2003. Op de agenda voor de raadsverga dering van 14 maart 2002, waarin de nieuwe raad wordt geïnstalleerd, staat dan ook het voorstel om de heer Adri- aanse te benoemen tot de eer ste griffier van de gemeente Goes. Horizontaal: 1 niet rechtstreekse route, au- tohotel. 2 gesloten, lofdicht, herkauwer, 3 vluchtheuvel, doorslag. 4 tobberij. 5 muziek noot, persoonlijk voornaam woord. 6 rivier in België, voer tuig. 7 dierengeluid, persoon lijk voornaamwoord. 8 op nieuw. 9 lichaamsdeel, klip geit. 10 vreemde munt, be deesd, watering. 11 stad in Australië, kaartspel. De leerlingen zien eerst een aantal spectaculaire proefjes. Daarna maken zij een zelf ge kozen apparaatje, dat kan een leugendetector zijn of een slaapkattieralarm, een space- vlag of een discobroche. Daar bij worden ze geholpen door leerlingen van de hogere klas sen van het St. Willibrordcolle ge. Alles staat in het kader van de natuurwetenschappen. De proeven en experimenten wor den uitgevoerd in het lokaal ben ze ervaren hoe spannend de natuurwetenschappelijke vakken zijn en ze gaan naar huis met een eigen gemaakt apparaatje. Favoriet bij de keuze is het slaapkameralarm. Daarbij ver raadt een pieptoon dat er een ongewenste indringer in de kamer is. Kennelijk hebben de Zeeuwse kinderen veel vast van opdringerige broertjes en zusjes. GOES - Voor het derde ach tereenvolgende jaar wordt op het St. Willibrordcollege te Goes het zogenaamde pretlab georganiseerd voor leerlingen van de basis school. Het pretlab is be kend van de landelijke We tenschapsweek, die altijd in het najaar wordt gehouden. In die week openen allerlei onderzoeksinstellingen hun deuren voor de nieuwsgie rige burger. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 27 februari: ‘Regenbui’. Marianne Gaasbeek uit ‘s-Heerenhoek won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaar ten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. In een sfeervol historisch pand aan de Goese Singelstraat huist sinds 1974 de Zeeuwse Koor school. Elk jaar heeft de school tussen de 60 a 70 jongens van verschillende leeftijden onder haar hoede, die de Zeeuwse tra ditie van koorzang op zowel na tionaal als internationaal ni veau hoog houden. Al in de 15e en 16e eeuw werden jongens koren uit Middelburg en Goes uitgenodigd om te komen zin gen in andere Nederlandse ste den en in Duitse kathedralen, bijvoorbeeld op kerkelijke hoogtijdagen en bij de inhuldi ging van vorsten. De ook tegen- Armand. wordt verzorgd door Oscar van de Bergen. „Deze zanger, die zichzelf op de gitaar begeleid, zingt vanaf 7 uur in café De Snor zijn zeemansliederen. Daarbij videobanden en boeken. Er is een aparte ruimte ingericht voor het maken van huiswerk. Vervolgens wordt er gezongen. Schoolvakanties worden vaak benut voor het maken van tour nees. Zo wordt deze herfst een reis naar Rome gemaakt: de koorschool zorgt voor de muzi kale omlijsting van een pel grimstocht vanuit Keulen naar deze stad door een gezelschap van 1000 personen onder lei ding van bisschop Muskens. De vakjes met een sterretje vor men de oplogsing van de puz zel. U moet ze alleen nog wel in De commissie, waarin alle ge- meenteraadsfracties zijn ver tegenwoordigd, kiest voor een groeimodel. Beginnen met een parttime functie, die naar be hoefte kan worden uitge bouwd. Ook ging de voorkeur uit naar iemand uit de eigen gelederen, die goed op de hoogte is van het reilen en zei len in de gemeente Goes. Eén van de nieuwe ontwikke lingen is de verplichte benoe ming van een griffier door de raad. De griffier wordt de raadgever en ondersteuner van de raad en neemt deze taak over van de gemeentese cretaris. De griffier valt recht streeks onder de gemeente raad. HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-230318. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 09.30 uur door Dr. van der Stoep, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-215306. Van zondag 09.30 uur tot maandag 07.30 uur door: dr. J.J.H.G. Schmeitz, Station spark 33, Goes, tel. 0113-216405. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, 's-Heer Hend- rikskinderen. Nisse, ‘s-Heer Abtskerke enWolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnen kamp wordt waargenomen door: dr. Harten-Heilig, Clara’s Pad 12, Heinkenszand, tel. 0113-561234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr JA Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Clara’s Pad 38, Hein kenszand, tel. 0113-561677. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. C. Mak, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Praktijk Krabbendijke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle. tel. 0113-341290. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezan- de en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. A. Korstanje, Langeweg 40. 's-Gravenpolder, tel. 0113-311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. JA. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.PJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, tel. 0113-372565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Stuur uw oplossing voor don derdag 21 maart naar de redac tie van de Bevelander, Postbus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissin gen. De prijswinnaar wordt in de Bevelander van woensdag 27 GOES - De heer J. Adriaan- se, stafmedewerker bij de gemeente Goes, wordt de eerste raadsgriffier van Goes. De commissie, die de invoering van de wet duali sering in Goes voorbereidt, heeft er voor gekozen zo snel mogelijk tot de benoe ming van een griffier over te gaan. Verticaal: 1 viseter, kort stekeltjeskapsel. 2 afgemat, een zekere, lof. 3 ar beid, luchtgesteldheid. 4 schoonmaken. 5 Japans bord spel, kledingstuk. 6 aanwijzend voornaamwoord, uitvinder van de telefoon. 7 persoonlijk voor naamwoord, voorzetsel. 8 eer ste etappe van een wielerron de. 9 kneedhak, zuivelproduct. 10 lidwoord, pad, honingdrank. 11 rivier in België, graveur. woordig nog altijd zeer populai re Wiener Sangerknaben vinden hun oorsprong in de sterren van de hemel zingende Zeeuw se jongens die door het Oosten rijkse hof naar Wenen werden gehaald, tegen betaling van een fors bedrag in goudstukken aan hun ouders. Deze rijke muzika le en culturele erfenis inspireer de Evert Heijblok, die in 1954 werd aangesteld tot dirigent en organist van de R.K Maria Mag- dalenakerk in Goes, tot de op richting van de koorschool. Bij deze in Zeeland unieke instel ling krijgen jongens in de leef tijd van 5 tot 14 jaar een op En gelse leest geschoeide gedegen theoretische en praktische zangopleiding. Kinderen kunnen dan proefjes doen. Zeeland kent die moge lijkheid voor kinderen in de wetenschapsweek meestal niet. Daarom hebben drie do centen van het St. Willibrord college het initiatief genomen om de leerlingen van groep 8 van verschillende basisscholen uit te nodigen om onder des kundige leiding te werken aan de Pretlab-experimenten. GOES - Dit jaar viert de door koorliefhebbers in binnen- en buitenland zeer gewaardeerde Zeeuwse Koorschool in Goes haar 48ste verjaardag. De in 1954 door muziekpedagoog Evert Heijblok opgerichte opleiding heeft tijdens haar bestaan al vele honderden Zeeuwse jongens leren zin gen. Op zaterdag 16 maart houdt de school Open Huis. Tevens is er gelegenheid tot het inschrijven van nieuwe pupillen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Bi bliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 41/ m 8 jaar, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliën tenraad Bijstand en Minima, 9.30-11.30 u. Sportpunt Zee land Goes, senioren wandel- morgen, 9.30 u. Sportpunt Zeeland Goes, cursus Moder ne Zeeuwse Architectuur, 19.30 u. Verenigingsgebouw Lewedorp, bijeenkomst KVO met juwelier Minderhoud, 19.30 u. DONDERDAG Gemeentehuis Reimerswaal, raadsvergadering, 19.30 u. Gemeentehuis Heinkenszand, raadsvergadering, 20 u. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, spreek uur Bureau Ouderen-hulpver- lening, 14-16 u. Buijs Ballot college Goes, lezing over de Bergrede door W.J. Ouweneel, 20 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, klaverjasavond, 20 u. De Muynck Optiek Goes, the mamiddag: Cataract (staar), 16 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastanje- straat Goes, trimgroep, een voudige conditieoefeningen en spelvormen, 8.20 u. Buurthuis De Pit Goes, kinder club met bijbelverhaal en knutselen, 10 u. Thorbecke- laan 6 Goes, Energy Trans Dans, 20 u. Kantine W Hans- weertse Boys Hansweert, dis co, 19.30 u. Industriestaat 14 Goes, feestelijke opening afde- lingsgebouw en districtskan toor Het Nederlandse Rode Kruis Zeeland, 14 u. ‘t Aerum Uus Krabbendijke, bingo, 19.30 u. Sporthal Kruiningen, instuif voor jongeren, vanaf 10 u. Leger des Heils Goes, kids praise Evangelische gemeente Rafaël, 15.30 u. Hoveniersbe drijf Allemekinders ‘s-Heer Arendskerke, open dag, 10 u. Zeelandhallen Goes, snuffel- markt, 10 u. Nederlands Her vormde Kerk Wemeldinge, in strumentale koorzangavond, 19.30 u. De Stenge Heinkens zand, postzegelmiddag filate listenvereniging De Zeeuwse Delta, 13.30 u. Maranatha- kerk Goes, paaszangavond, collecte voor straatkinderen in Boekarest (Stichting meniëHulp), 19.30 u. ZONDAG Ambachtscentrum Open Nederlandse pioenschappen Amateur Bierbrouwen, 13.30 u. Kerk Ellewoutsdijk, oecumenische bijeenkomst in het Zeeuws, 14.30 u. Zeelandhallen Goes, snuffelmarkt, 10 u. MAANDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, AA-bij- eenkomst, 20 u. Leger des Heils Goes, oecumenische gesprekskring van de Raad van Kerken, 20 u. DINSDAG De Vroone Kapelle, kinderkle ding- en speelgoedbeurs, 9 u. Oosterscheldeziekenhuis Goes, ledenbijeenkomst WND, 20 u. Het Trefpunt Yerseke, bingo voor 50-plus- sers, 14 u. De Zuidwesthoek Goes, pleintjesactiviteiten, 15.30 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Bi bliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliën tenraad Bijstand en Minima, 9.30-11.30 u. Ons Dorpshuis Kruiningen, kaarten maken, 19 u. Wilhelminahuis Wïl- helminadorp, kinderkleding- en speelgoedbeurs, 13.30 u. De Stenge Heinkenszand, kindersport- en spelinstuif, 13.30 u. Buurthuis De Pit Goes, kinderkleding- en speelgoedbeurs, 13 u. Ate lier ‘t Schoofje Kwadendam- me, paasdecoratie maken, 19.30 u. Schouting aan 't Dijkje Heinkenszand, kinder- kledingbeurs, 10 u. I De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. I Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 I 4460 AA Goes, I tel.: (0113)274000 I fax: (0113)274010 I Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (aquisitie) (0113)274031 privé (0113)342535 Cora Slot (aquisitie) (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (aquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463 -:X^>>>?^XX.>>X<>X">:<S->-.'.’:.>;<K^XSvX>XX-X<XsXV>.'xX<v.xx-.XX\XvX:XSSS->>^X tel.:

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7