Provincie Zeeland Statenvergadering Carrièrebeurs overheid De Nierstichting helpt 0 ■fc GROTE LENTESHOW Ute maakt wat u ziet lis Een menswaa. dig bestaan en een betere toekomst voor iedereen GROENLINKS Goes NIERSTICHTING DE KROMME SPAAK FIETSPLUS 4 ppr- HU Diversen Commissies Delta inZicht 60 ■■■■■■■■■■■■i Geef het door, rechts gaat voor ■■■Officiële Mededelingen 'Zonder nieren hangt je leven aan een draadje' In beroep Milieu Vergunning Vogelwet Git® KtfACERJl Het UNESCO Centrum Nederland (UCN) vraagt financiële steun voor ontwikke lingsprojecten die een menswaardig bestaan nü en in de toekomst mogelijk maken. Het betreft projecten die door de bewoners van het betrokken gebied zijn opgezet en al hebben bewezen levensvatbaar te zijn. Het UCN geeft u gaarne inlichtingen. Helpt u (weer) mee? vrijdag 15 maart van 10.00 tot 21.00 uur zaterdag 16 maart van 10.00 tot 17.00 uur Ontgronding water partij camping “De Paardekreek' Ontheffing zorgplicht riolering gemeente Borsele voor 675 panden in het buitengebied Vrijdag 22 maart, 10.00 uur, vergaderen Provinciale Staten in de Statenzaal, Abdij 10, Middelburg. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar. Wie wil, kan een plekje zoeken op de publieke tribune om de bijeenkomst bij te wonen. UNESCO Centrum Nederland Nierstichting Nederland www.nierstichting.nl gratis informatielijn nierziekten (0800) 388 00 00 giro 88.000 110.000. NIERSTICHTING Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 11/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Steun de Nierstichting. Giro 88.000 1 ••.pz 'y^lyastructuur Vervoer 84 5 DE BEVELANDER Woensdag 13 maart 2002 Nieuw Abdij Kiezers, bedankt!! ssasswssss^ I9IEHB VOO* «MMDOUIM breiding van het aantal nier transplantaties en geeft voor lichting over het belang van orgaandonatie. Uiteraard kost dit geld. Helpt u mee? Comfortabel geveerde fietsen van Giant en Gazelle. Mogelijkheid proefrit met elektrische step (type goedgekeurd) Opruiming overjarige modellen Diverse showacties met kleding; tassen en kinderzitjes Elektrische fietsen vanaf 785,- 1729,-) op op Bij aankoop van een fiets ontvangt u een leuke attentie! Voor meer informatie kijk u op onze website; www.dekrommespaak.nl heeft op 6 maart van bijna 2.200 mensen het vertrouwen en hun stem gekregen. Een groei van ruim 3%! Zeeland staat samen met de andere Nederlandse provincies op de Carrièrebeurs Overheid 2002 in Utrecht. De beurs is op 22 en 23 maart. In totaal presen teren zich ruim 120 overheidsin stanties in de Jaarbeurs. Zij richten zich vooral op school verlaters vanaf MBO-niveau en op mensen die van baan willen ver anderen. De werkgevers zijn op zoek naar ‘jonge instroom'. Behalve de provincies bieden ministeries, gemeenten, water schappen, brandweer, politie, rechtbanken en universiteiten een gevarieerd aanbod aan functies. Bezoekers kunnen deelnemen aan workshops, kennismaken met diverse toptalenten en dis cussies volgen over bijzondere banen, opleidingen en andere arbeidsvoorwaarden. Vrijdag 22 maart wordt de beursdag afge sloten met een optreden van U- dance. De twaalf provincies presenteren zich op een gezamenlijk ‘Pro- vincieplein’. Het gaat ze niet Door de Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland is in het kader van artikel 10 van de Vogelwet 1936 de volgende vergunning verleend. de gemeente Borsele die in ge bruik of eigendom zijn bij Total Nederland N.V. te Nieuwdorp. Bij meer dan 40.000 Nederlan ders werken de nieren slecht en bij duizenden patiënten helemaal niet meer. Zij moe ten, om in leven te blijven, dia- lyseren: een intensieve en be lastende behandeling. Elk jaar komen er ruim 1.400 dialyse- patienten bij die deze zware behandeling moeten onder gaan. De Nierstichting helpt. Met onderzoek naar verbete ring van dialyse- en transplan- Dinsdag 26 maart houdt de ad viescommissie bezwaarschriften van de provincie een openbare hoorzitting in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Onder voorbehoud van wijzigin gen komen aan de orde: DLV Akkerbouw in Westmaas heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing van gedepu teerde staten op een subsidie verzoek voor optimalisatie van de bedrijfsstructuur in de akker bouw. De subsidie valt onder de Europese 5B-regeling die van toepassing is voor een groot deel van Zeeuwsch-Vlaanderen. DLV en een vertegenwoordiger van de provincie worden om 15.30 uur gehoord. Om 16.00 uur wordt het be zwaarschrift behandeld van GWK Banking en Tourist Services te Sluis, vertegenwoordigd door SCT Juridisch Adviesbureau te Rotterdam. Bestreden wordt het besluit van GS over het plaatsen van een bord met het opschrift ‘GWK bank change Nederland’. De provincie acht het bord in strijd met de Provinciale Milieu verordening Zeeland. Voor meer informatie over deze zaken kan tijdens kantooruren op werkdagen contact worden ge zocht met de secretaris van de adviescommissie bezwaarschrif ten, mevrouw C.W. Ramondt, telefoonnummer 0118-631377. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben onder het stellen van voorwaarden vergunning ingevolge de Ontgrondingen wet verleend aan Zeeland- camping "De Paardekreek” te Kortgene voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de aanlég van een waterpartij op het terrein, gele gen ten noorden van de bestaan de camping. De vergunning, de aanvraag en overige stukken liggen van 14 tatiemogelijkheden. Zodat nier ziekten beter behandeld kun nen worden. Ze financiert spe ciale projecten voor een beter leven voor nierpatiënten. Ook werkt de Nierstichting aan uit- maart tot en met 25 april 2002 ter inzage bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren (voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot G. Beckers, tel. 0118-631786) alsmede in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voor straat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113-377362) in de avonduren. Van 14 maart tot en met 25 april 2002 kunnen belanghebbenden tegen het verlenen van de ver gunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunninghouder voor Gedeputeerde Staten hebben vier voorstellen gemaakt waarover Provinciale Staten een besluit moeten nemen. Na de opening door de voorzitter, commissaris van de koningin W.T. van Gelder, wordt vervolgd met berichten van verhindering en ingekomen stuk ken. Daarna volgen de voorstellen. Zorgvragersbeleid In de nota zorgvragersbeleid wor den de hoofdlijnen van het pro vinciale beleid voor de periode 2002-2006 uiteengezet. Het versterken van de positie van de zorgvragers - patiënten en cliënten - en het vergroten van de invloed op de zorg zijn be langrijk aandachtspunten. Het is de bedoeling dat de zorgvrager in een gelijkwaardige positie komt met de zorgaanbieders en andere, bij de zorgverlening betrokken instanties. Zorg vragers worden op veel plekken betrokken bij beleid, maar van echte invloed is nog onvoldoende sprake, zo stellen gedeputeerde staten. Om de positie van de afnemers van zorg te versterken, is een belangrijke rol weggelegd voor het Klaverblad in Goes. Het Klaverblad ontvangt subsidie om onder andere de rol van regionale belangenbehartiger en spreekbuis van de zorgvragers te vervullen. Verder heeft de koepelorganisatie een algemene taak op het gebied van voorlich ting en informatie over het zor gaanbod in Zeeland. Doordat het Klaverblad ook een functie heeft bij klachtopvang en het onder- zoek naar de zorgvraag, is het instituut een belangrijke informa tiebron als het gaat om het sig naleren van knelpunten. Mede aan de hand van die signalen en klachten worden voorstellen ter verbetering van het zorgaanbod geformuleerd voor overheidsin stanties, verzekeraars en instel lingen in de zorg. Het Klaverblad werkt daarbij nauw samen met tal van lokale werkgroepen, cliën tenraden in instellingen, ouderen organisaties en patiëntenvereni gingen. GS stellen voor de nota zorgvragersbeleid ‘Van inbreng zover betreft de aan de vergun ning verbonden voorschriften. De vergunning wordt op 26 april 2002 van kracht, tenzij overeen komstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben besloten aan de Rampenbestrijding Het toezicht van de provincie op de gemeentelijke voorbereiding bij de rampenbestrijding moet worden uitgebreid. Het ministe rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de extra werkzaamheden geld be schikbaar gesteld. De rijksbijdra- ge zal, als provinciale staten in stemmen met het voorstel, wor- gemeente Borsele ontheffing zorgplicht riolering ex artikel 10.16a wet milieubeheer te verlenen voor 675 panden in het buitengebied van de ge meente. Voor een toelichting en kopieën betreffende dit besluit kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot de Directie ruimte, milieu en water, dhr. A.P. Abra- hamse, tel. 0118-631169. den gebruikt voor het financieren van de extra personele inzet. Begrotingswijziging De vierde wijziging van de begro ting 2002 bestaat voor een groot deel uit overboekingen van kredieten van het ene boekjaar naar het andere. Eén van de gro tere overboekingen betreft het krediet voor de verbouwing van het Zeeuws Museum. De afdeling Voortgezet onder- wijs-Volwasseneneducatie-Hoger Onderwijs (VOVEHO) van de Pro vinciale Onderwijsraad vergadert donderdag 21 maart, 12.00 uur, in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. De vergadering is openbaar. In april worden in zuidwest Nederland regionale debatten ge houden over de problemen en kansen in het Deltagebied. In juni komen de deelbelangen samen in een plenair debat. De uitkom sten gaan dienen voor de inte grale visie op de Deltawateren. Dat blijkt uit Delta inZicht, nieuws brief 3, die onlangs is verschenen. De ideale situatie voor de Delta wordt geschetst en er wordt aan gegeven welke problemen over wonnen moeten worden om die situatie ook maar te kunnen be naderen. Aandacht is er verder voor de plannen voor een storm vloedkering met getijcentrale in de Brouwersdam. De volledige agenda en bijbeho rende stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 9.30-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. In de nieuwsbrief geeft de Noord- Brabantse gedeputeerde L. Ver- heijen zijn visie op de samenwer king tussen zijn provincie en Zuid-Holland en Zeeland om tot de integrale visie te komen. Roerbak vlees: Kipfiletreepjes Verse groenten over heerlijke kruiden 750 gram 5,00 De vergunning ligt van 14 maart 2002 tot en met 25 april 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 25 april 2002 bezwaar tegen de verleende vergunningen indienen bij de Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam e-mail: ucn@antenna.nl Belanghebbenden kunnen tot en met 25 april 2002 schriftelijk bezwaarschriften tegen dit besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Op de agenda staan de reacties op de ICT-nota ‘Bits en Bytes in de regio’ en het advies van de POR VOVEHO op het conceptad vies VMBO/SVO 2002. Delta inZicht is gratis en in abon nement verkrijgbaar bij het pro vinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail: infocentrum@zeeland.nl. ACTIE - ACTIE - ACTIE PROVINCAALSESTEAK 5 voor 5,00 ACTIE - ACTIE - ACTIE Magere varkenslapjes: ouderwetslekker heerlijk stoven 1000 gram 5,00 Grote afname graag even bellen alleen om het direct werven van personeel, ook het imago van de provincie als aantrekkelijke werk gever staat centraal. Zo toont Zeeland in de stand onder andere aspecten van goed wonen en leven en van de econo mische en culturele dynamiek en bedrijvigheid in de provincie. In het ‘Provincie Theater’ zijn workshops over uiteenlopende onderwerpen zoals ‘Het Zeeland- debat, een strategische visie’, ‘Politiek als carrière’, ’Daarom werk ik bij de provincie, persoon lijke verhalen’ en ‘Provincie in ver andering’. Ook is er een animatie- programma op het plein. De openingstijden van de carriè rebeurs zijn op vrijdag 22 maart: 10.00-18.00 uur en zaterdag 23 maart van 10.00-17.00 uur. Toegangskaarten voor de beurs, die nu voor de tweede keer wordt gehouden, zijn gratis te bestellen via www.carrière- beurs.nl of via telefoon 020- 6188355. naar invloed' vast te stellen en de subsidie aan het Klaverblad structureel te verhogen met ruim Imagocampagne Uit onderzoek is gebleken dat Zeeland veel te bieden heeft voor jonge gezinnen. De provin ciale imagocampagne zal zich dan ook nadrukkelijk richten op deze doelgroep. De campagne zal bestaan uit kleuren- en zwart- wit-advertenties over wonen en werken in Zeeland, radio- en tele visiecommercials, een internetsi te en een informatiepakket. Een comité van aanbeveling moet het geheel nog eens extra ondersteunen. De uitingen die de campagne moeten dragen, wor den in principe gemaakt door Zeeuwse bedrijven, ontwerpers en acteurs. In de begrotingen van de provincie van voorgaande jaren is al geld gereserveerd voor de campagne. Samen met het budget van 2002 is er bijna 850.000 beschikbaar. Het geld dat dit jaar niet wordt besteed, wordt doorgeschoven naar 2003 voor het vervolg van de campag ne. Gedeputeerde staten ramen dat bedrag op een kleine 160.000. Informatie De agenda en bijbehorende stuk ken liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan ook worden ver kregen via de website: www.zeeland.nl. Dijkwelsestraat 22 4421 AH KAPELLE 0113-343391 L’ ^13^216576] Nuttig en nodig In het belang van de volksge zondheid en de openbare veilig heid is aan Total Raffinaderij Nederland N.V. te Nieuwdorp ver gunning verleend voor het zoe ken, rapen of uithalen van eieren van zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen, dan wel het ver storen of wegnemen van hun nesten. De vergunning heeft be trekking op terreinen gelegen in Donderdag vrijdag 2 gegrilde kippen voor €4,54 VLEESWAREN 200 gr. naar keuze: Cornetbeef Rundermelange Kaas Tongeworst ook 4 x 50 gram 200 gram voor 2,10 Bij een besteding van €15,00 of €15,00 aan kassa bonnen doosje eieren a 6 stuks. Gratis actie t/m pasen Paastip: huzaar of vis buffet, hapjes, fondue, gourmet, steengrill, al vanaf 1 persoon uw slager André Rundvlees kroketjes 5 halen, 4 betalen Provinciale staten beslissen over geld voor het Klaverblad in Goes ter versterking van de positie van zorgvragers in onze winkel i EasS*** r - I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5