21 11 7 Bedieningsgebouw in aanbouw Paasactie Winbela Modeshow bij usseldijk NIEUWT 1 31 I I Een bijzondere kijk op... intratuin DE BEL Sportprijzen^(7 I W il f F i - CORNER De Bel, altijd prijs! bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues’ relatiegeschenken enz. BOEK OVER VERGETEN STRIJD OM SLOEGEBIED S w APRIL ZATER inloopochtend whiplashpatiënten waarde van oude munten Opto-Speed betrapt hardrijders FEEST LENTE &S// ie Zonnebloem Borsele vaart uit E a ra t i W 1 VAN WESTEN Omgaan met vrachtauto’s PORS H H m LACOR - Rioolwerker met ervaring Diverse kamerplanten in zeegras mand, Per stuk van 6,99 nu 99 f Lui Bk J Ml IN' 1 WH I BEW. EX. woensdag 13 maart 2002 jaargang 53 nummer 11 (ook leerlingen kunnen solliciteren) Advertentieverkoop: (0113) 274 000 De tunnel wordt steeds zichtbaarder. Personeelsadvertenties AFSLUITING VERVROEGDE waren. Ik heb er acht jaar aan gewerkt en nog steeds komt er informatie binnen. Maar op een bepaald moment moet je een streep trekken. Anders zou het boek nooit verschijnen en ge zien de leeftijd van mijn doel groep; de mensen uit de regio die zich die periode nog goed kunnen herinneren, heb ik ook haast. Natuurlijk is het boek ook bedoeld voor geïnteresseer den in de locale oorlogsgeschie denis.” HEINKENSZAND - Winkeliers vereniging Winbela deelt vanaf 16 maart kleurplaten uit aan het winkelend publiek in Hein- kenszand. Er kan worden mee- YERSEKE - Bij Usseldijk Mode en Schoenen laten mannequins vrijdag (15 maart) de nieuwste ontwikkelingen op modegebied zien. Klanten kunnen, onder 'gezien de leeftijd van mijn doelgroep heb ik haast' Levensliederen in Goes gedaan in drie categoriën, De prijsuitreiking is zaterdag 30 maart, wanneer de paashaas met zijn paaskuiken naar het Van der Biltplein komt. genot van een drankje en een hapje, de zomercollectie zo al vast bewonderen. De show is doorlopend van 14 tot 17 uur. Het boek Slagveld Sloedam be staat uit vier delen waarin ach tereenvolgens aan bod komen: de aanzet en het begin van de oorlog; de bezettingstijd waarin Brandveilig café voor Heinkenszand CENTRUMZEGELACTIE HEINKENSZAND GRATIS NAAR DE BIOSCOOP We gaan met een bus met begeleiding. Er kunnen slechts 50 kinderen mee, dus vol is vol. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Alleen kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen mee. Geen volwassenen. Inlevering volle centrumzegel- kaarten vanaf 16 maart alleen bij: Tegen inlevering van 2 volle centrumzegelboekjes kan 1 kind gratis naar de bioscoop op woensdagmiddag 3 april. Modehuis Rijk. Dorpsstraat 76 - Heinkenszand ‘de hele waarheid krijg je nooit' gecontroleerd”, vertelt Hoebe ke. „Ik verwacht dat het boek in mei verschijnt. Het wordt in ei gen beheer uitgegeven, want subsidie hoef je niet te ver wachten in Zeeland. Gelukkig hebben al veel mensen ingete kend, want interesse mag er dan van de provincie niet zijn; voor een grote groep Zeeuwen heeft een deel van hun geschie denis uiteindelijk de aandacht gekregen die het verdient.” Meer informatie is te vinden op www.hoebeke.com en e-mailen kan ook: rehoebeke@hetnet.nl. Stralend het voorjaar in KRUININGEN - De Zeeuwse politie heeft een nieuw wapen in de strijd geworpen om snelheidsovertreders te betrappen. Sinds kort beschikt het verkeerscontrole-team van Politie Zeeland over de Opto-Speed. Het apparaat is onverbiddelijk. Wie te hard rijdt, wordt gepakt. Er is geen ontkomen aan. STAffl B Uiterste inlevertijd van materiaal voor: Redactie: woensdag 27 maart 17.00 uur Advertenties: donderdag 28 maart 17.00 uur Goede Vrijdag 29 maart a.s. is ons kantoor om 16.00 uur gesloten. f KAARTVERKOOP 30 MTJ pEKHANDEL BIKKER - VLISSINGt Zeeuwen mikken op goed doel ART N ELLEWOUTSDIJK - Op het tolplein bij Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland) krijgt het be- dieningsgebouw voor de Wes- terscheldetunnel steeds meer contouren. LangeVorststraat 98 -102. 4461 JR Goes. Tel.:(0113) 270160. E-mailinfo@vanwesten.nl <y ■o o E GOES - De Whiplash Stichting Nederland houdt donderdag 21 maart van 10 tot 12 uur een inloopochtend voor whiplashpa tiënten in het Oosterschelde Ziekenhuis. Zij kunnen hier infor matie over hun aandoening halen en in alle rust eens met lotge noten praten. ‘s-HEERENHOEK - De Borselse afdeling van de Zonnebloem vaart donderdag 18 april weer uit. Vertrek is ‘s morgens om 9 uur in Vlissingen, aankomst op dezelfde plaats om 17 uur. Er zijn voldoende medewerkers en verpleging aan boord. Ook een arts vergezelt het gezelschap. Informatie: 0113 - 351 802. 3 (D CL In verband met Pasen dient de kopij voor de editie van woensdag 3 april vervroegd aangeleverd te worden. GOES - In de bibliotheek in Goes wordt woensdag 20 maart een taxatiedag gehouden. Iedereen die thuis nog postzegels, mun ten, papiergeld, ansichtkaarten, penningen of andere zaken heeft liggen kan die meebrengen en vanaf 11 uur gratis laten taxeren. De stukken worden getaxeerd door de Munten- en PostzegelOrganisatie MPO. KLOETINGE/KAPELLE - Leerlingen van de Juliana van Stolberg- school in Kapelle en de OBS Kloetinge krijgen deze week les in het omgaan met vrachtauto’s. Een team van Transport en Logis tiek Nederland geeft uitleg over vrachtauto’s in het verkeer. Een speciale demonstratie truck verlevendigt de theorielessen en laat kinderen in de praktijk toetsen wat zij zojuist geleerd hebben. Afgezien van veel documentatie verzamelen, waarin Hoebeke werd bijgestaan door Hans Houterman, blijven de verhalen een belangrijke bron. Maar hoeveel van de herinneringen in die gesprekken zijn ‘gekleurd’ het geheugen ingegaan? „Som mige mensen beweren iets dat later door andere mensen pre cies andersom verteld wordt,” beaamt Hoebeke hét probleem van geschiedvorsers. „De hele waarheid krijg je nooit. Een voorbeeld. Ik besteed in het boek veel aandacht aan de ge beurtenissen eind oktober/be- gin november 1944 rond de Sloedam. Er was een patstel- pen in beeld wordt gebracht; de bevrijding met daarin speciaal de gebeurtenissen oktober/no- vember 1944 en als laatste de periode na de bevrijding. Dat alles met kaarten, foto’s en re gisters van oorlogsslachtoffers (zowel militairen als burgers), neergestorte vliegtuigen en een personenindex. Wie zich nu met een ‘mö’k ok gevoel naar de boekhandel rept, is iets te vroeg. „Het manuscript is klaar; de vormgever en de drukker zijn geregeld en nu wordt aan alle kanten nog gecorrigeerd en Personeel gevraagd wegens uitbreiding werkzaamheden: - Medewerker voor het schoonmaken van dakgoten - Stratenmaker voor kleine projecten en reparaties dat kamp de overtuiging komt met name de situatie in de dor- dat ze het zelf hebben gevon den. Dus tja, dan wordt het moeilijk. Sommige zaken zijn makkelijker te controleren; in kleine gemeenschappen is een verzetsman óf een NSB’er niet ineens iemand anders.” Opto-Speed is van Duitse makelij. Daar is het systeem inmiddels anderhalf jaar zeer succesvol in gebruik. In Nederland werd de Opto-Speed in augustus geïntroduceerd. Opto-Speed is een meet instrument waar radardetectors geen enkele vat op hebben. Ook de met GPS-technologie uitgeruste Geodesy van Morpheus ‘ziet’ hem niet, aldus deskundigen. Opto-Speed is onbeperkt inzetbaar. Met het apparaat kunnen ge lijktijdig in twee richtingen metingen worden uitgevoerd. Sen soren signaleren de passeren de voertuigen en zenden de meetgegevens direct door naar een monitor in het meetvoer- tuig. Een onopvallende came ra legt de beelden digitaal vast. De opgeslagen gegevens wor den regionaal verwerkt. Als na correctie van de meetgegevens de toegestane snelheidslimiet blijkt te zijn overschreden, wordt door het Centraal Justi tieel Incasso Bureau in Leeuw arden een boete opgelegd. Wie zo’n beschikking nog nooit in de bus heeft gehad is een ge luksvogel. Gemiddeld worden per dag 30.000 hardrijders ge flitst. Vanuit het gebouw houden tunne loperators 24 uur per dag toezicht op de veiligheid in de ruim 6 km lange tunnel. In het bedieningsge bouw komen ook wachtruimten voor buschauffeurs en -passagiers. De Westerscheldetunnel sluit aan op de Sloeweg. De veiligheid in de tunnel heeft de hoogste prioriteit. Per tunnelbuis zijn er twee rijrich tingen (de maximumsnelheid is 100 km per uur). Om de 250 meter is er een dwarsverbinding. Wie met pech kampt kan direct con tact krijgen met de tunneloperator (via een intercomverbinding). Er zijn hulpdiensten paraat indien een auto met panne moet worden weggesleept. In samenspraak met TNO is een geavanceerd signale ringssysteem ontworpen. Mo menteel worden de tunnelwan- den bespoten met een brandwe rende laag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van spuitrobots. KRUININGEN - „We zien wel”, moeten de poezen Floortje en Molly gedacht hebben toen ze samen een plaatsje op de ven sterbank zochten. De poezen van de familie Van der Weele uit Kruiningen vin den het net als alle andere kat ten heerlijk om zomaar een beetje weg te dromen voor het raam. Elke week plaatsen we in De Bevelander een bijzondere foto, gemaakt door een lezer. Heeft u onlangs ook zo’n mooie foto gemaakt? Aarzel dan niet maar stuur hem op naar de re dactie van De Bevelander, post bus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgen de week op deze plaats afge drukt. Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 7 Graveren doen wij GRATIS! 1 ling. Aan de Bevelandse kant waren de Schotten en Canade zen op 31 oktober de Sloedam genaderd. Die werd natuurlijk door de Duitsers flink verde digd. Via een sluiproute werd midden in de nacht toch een oversteek gemaakt vanuit Nieuwdorp via een kreek en het Sloe naar de overkant, zodat daarna de geallieerden in no vember via Nieuwland en Arne- muiden verder konden gaan. Eén van de mensen die ik ge sproken heb zegt dat hij die sluiproute doorgespeeld heeft aan de geallieerden, terwijl uit Belangrijk dus en belangrijk ge noeg om er een boek over te schrijven, vond Hoebeke. Dus deed hij het zelf. „Het boek gaat niet alleen over de militaire ge beurtenissen bij de Sloedam, maar ook over de burgers van de dorpen in het gebied,” legt Hoebeke uit. „Dus Arnemuiden en Nieuw en Sint Joosland aan de Walcherse kant en voor Zuid-Beveland Nieuwdorp, Le- wedorp, ‘s Heer Hendrikskinde- ren en ‘s Heer Arendskerke. Er is veel informatie; er zijn oorlogs dagboeken van militairen en burgers en natuurlijk de verha len van de mensen die er bij Bruidspagina woningkrant ARTIESTEN ZIJN O.A. Anita Meijer, De Après Skihut on Tour SLOEGEBIED - De oorlogsgeschiedenis 1940-1945 is zowel landelijk als provinciaal goed beschreven. Re gelmatig verschijnen er nieuwe publicaties en komt er aanvullend materiaal boven water. Toch blijven er soms ‘blinde vlekken’ over. Wat er zich afgespeeld heeft op de Sloedam en in de Sloeregio bijvoorbeeld, is nooit te boek gesteld. Maar dat gaat veranderen. door Mieke Roelse René Hoebeke uit Nieuw en Sint Joosland is al sinds zijn va kanties in Normandië geïnte resseerd in de Tweede Wereld oorlog. Ook over wat er in zijn eigen directe omgeving gebeur de hoorde hij veel verhalen. Maar afgezien van een aantal pagina’s in Zeeland 40-45 van L.W. de Bree, was de strijd die zich rond de Sloedam afspeelde in mei 1940 en het najaar 1944, blijkbaar nooit aanleiding om een publicatie over juist dit on derwerp te laten verschijnen. En dat terwijl de Sloedam des tijds de enige verbinding over land was tussen Zuid-Beveland en Walcheren. riolerings- Informatie. werkzaamheden! Zandweg 3 - 4416 NA - Kruiningen - Tel. 0113-381133 Wonen in 2002 1 - 'f. j.., B 5. i NDER René Hoebeke op het 'vergeten' stuk geschiedenis: de Sloedam. FOTO JAAP WOLTERBEEK (advertentie) i (advertentie) (advertentie) FOTO PETER VERDURMEN (advertentie) Koudekerke, Galgeweg 5, 0118-551623, donderdag/vrijdag koopavond CIVIEL- EN GROEN TECHNIEK TUIDB.V. Kom en bezoek de Feestweek van Intratuin Koudekerke met diverse aanbiedingen! De Beimer I I A I I A A II S DESIGN GREVELINGENSTRAAT 1DH ZIERIKZEE TEL 0111-45 07 10 WWW.PORSKEOKENS.lll HET GROENE WARENHUIS Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 i' I I' r<ii Vui HuAOrtrtiWMiiN i -jfi.it 11 nMBirro.'.r tWt ^'^^rTTWiffllWW Meer aandacht voor Strijd rond Sloedam VOOR AL UW Ci*.- .i - Bk' WW-’ V. 'V J maart

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1