Jeugdhulpverlening Waterbeheer Libresse Maandverband of Inlegkruisjes div. soorten elders 2,69 Provincie Zeeland 7.50 per kilo €0.89 «0.89 €0.85 \169‘ VERSRUNDVLEES rechtstreeks van onze boerderij in Baarland Bij u thuis bezorgd in pakketten van 20 kilo voor A Chocomel •3SBS33OSS® Twee Risicokaart Commissie omgevingsbeleid ■■■Officiële Mededelingen I2Ö%i SCHLECKER HOMESHOPPING www.SCHLECKER.com - M&k. Verkeer en Vervoer Diversen [SL^CCR'Jj MM Ifc ‘s-Gravenpolder, ‘s-Gravenstraat 47 - Middelburg, Gortstraat 60-62 - Oost-Souburg. Kanaalstraat 59 Bodemverontreiniging Oostweg 6 ‘s-Heer Arendskerke Het plan jeugdhulpverlening Zeeland 2002-2005 is het laatste Zeeuwse plan op basis van de wet op de jeugdhulpverlening. Naar verwachting zal met ingang van volgend jaar de Wet op de Jeugdzorg van kracht, worden. Ongeacht de wijzigingen blijft de opzet dat hulpverlening zo vroeg mogelijk, in een zo licht mogelijke vorm en zo dicht mogelijk bij huis plaats moet vinden Tijdelijke verkeers maatregelen op provinciale weg Goes- Zierikzee (N256) nabij Zandkreekdam Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 10/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2002-2007 IJ Olvarit 5 halen 4 betalen 3,89 99 Karcher Stoomreiniger 1102 VAPORAPID VLEESVEEBEDRIJF J. GOUD Telefoon0113 - 639644 Chocomel of Fristi Rode of Gele elders vrucht 1,19 Milieu 'KORTING KORTING] Chocomel of Fristi Rode of Gele elders vrucht 1 19 ?«'<^n"nl3’MCl,p.r«r: Best.Nr.: 189560 Bestel nu per telefoon: 0418-595599 Olvarit Fruit 4mnd 150 gram elders ■fe Zwitsai Bijdehandjes lotiondoekjes navulling g i'ii I 5 DE BEVELANDER Woensdag 6 maart 2002 Nieuws Abdij (4 [14.; NOMAL CL! Donderdag vrijdag J 4. '^1^2'16376] .I en in de Zeeuwse Bibliotheek gedurende de openingstijden. den per jeugdige. Het landelijk gemiddelde bedraagt €172,-ter wijl er voor Zeeland €151,- be schikbaar is. De dreiging van buiten de oevers tredende rivieren en bouwland dat onder water staat zijn in Neder land geen uitzondering. Als dat bijna elk jaar voorkomt is het de vraag of Nederland (en Zeeland) zijn waterhuishouding nog wel op orde heeft én of we wel voldoen de voorbereid zijn op klimaatsver anderingen en ruimtegebruik. Klimatologen voorspellen voor deze eeuw drogere zomers, nat tere winters en extremere buien. De kans op overstroming en wateroverlast neemt toe. Doordat meer ruimte nodig is voor (indus triële) bouwgrond blijft er voor het water minder over. Rapport In het rapport 'Anders omgaan met water’, uitgekomen eind 2000, heeft het kabinet aangege- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben op 19 februari 2002 het Concept Provinciaal Restau ratie Uitvoeringsprogramma 2002-2007 vastgesteld. Het programma dient jaarlijks te worden opgesteld ingevolge het Besluit Rijkssubsidieregeling Mo numenten 1997 (BRRM-1997). In het BRRM-1997 is een onder scheid gemaakt in budgethou- dende en niet-budgethoudende gemeenten. Voor de niet-budgethoudende ge meenten (met minder dan 100 rijksmonumenten) is nu het Concept Provinciaal - naar aanleiding van de water- overlastproblemen in september 1998 - geconstateerd dat struc turele veranderingen in het Zeeuwse waterbeleid noodzake lijk zijn. moet antwoord geven op de vraag hoe in Zeeland het best invulling kan worden gegeven aan nieuwe begrippen zoals ‘meer ruimte voor water’, ‘water als ordenend principe’ en ‘niet- afwentelen’. Restauratie Uitvoeringsprogram ma 2002-2007 voorlopig vastge steld. Hierin staat in volgorde van prioriteit aangegeven welke rijksmonumenten voor subsidie in aanmerking komen voor de ge meenten Axel, Borsele, Honte- nisse, Hulst, Kapelle, Noord- Beveland, Oostburg, Reimers- waal, Sas van Gent en Ter- neuzen. De overige budgethou- dende gemeenten (met meer dan 100 rijksmonumenten) stellen jaarlijks een eigen Gemeentelijk Restauratie Uitvoeringsprogram ma op. Dit zijn Schouwen-Duive- land, Middelburg, Vlissingen, Veere, Goes, Sluis/Aardenburg en Tholen. Samen Veel partijen zijn betrokken bij het waterbeheer 21e eeuw: niet alleen de overheden, maar ook agrariërs, recreatieondernemers, recreanten, natuurbeschermers en inwoners. De belangen kunnen groot zijn. Daarom wil de provin cie als verantwoordelijke voor de totstandkoming van de deel- stroomgebiedsvisie samen met alle betrokken partijen de moge lijkheden van ‘WB21’ in Zeeland verkennen en een visie voor Zeeland formuleren. Op 20 maart 2002 wordt daar om in de Stadsschouwburg te Middelburg een startconferentie gehouden. Programma De conferentie wordt om 10.00 uur geopend door de dagvoorzit ter, mr. drs. A.J.G. Poppelaars, gedeputeerde waterbeheer. De vice-voorzitter van de commissie waterbeheer 21e eeuw, de heer J. van Dijk vertaalt het nationale beleid naar regionaal beleid en Gerrit Hiemstra zal een beeld schetsen van het weer de komen de 50 jaar. De te verwachten knelpunten, de wateroverlast op dit moment, hoe houden we droge voeten en hoe lossen we het in Zeeland op zijn gespreks onderwerpen die worden ingeleid door beleidsambtenaren van de provincie en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze voor 4 april 2002 schriftelijk kenbaar maken aan het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Oostweg 6 te ‘s-Heer Arends kerke een geval van ernstige Het plan jeugdhulpverlening 2002-2005 valt uiteen in twee delen. Voor 2002 is er nog een provinciaal programma opge steld. Door de komst van de Wet op de Jeugdzorg wordt in 2003 door het rijk aangegeven hoe de jeugdhulpverlening moet zijn ge regeld. Als aan alle voorwaarden, die in de wet worden gesteld, moet worden voldaan ontstaan er financiële knelpunten. Te denken valt aan: voldoende budget voor het Bureau Jeugdzorg; geen wachtlijsten bij de toe gang tot Bureau Jeugdzorg; afronding indicatiestelling bin nen vastgestelde termijn (door looptijd); recht op jeugdzorg, dus geen wachtlijsten voor hulpverlening; ondersteuning cliënten. Over deze zaken wordt nog over leg gevoerd met het rijk. De uit komst daarvan zal worden vast gelegd in een convenant. Wachtlijsten Voor het wegwerken van wacht lijsten in de jeugdzorg werd vorig jaar door het kabinet 18 miljoen gulden extra beschikbaar ge steld. Voor Zeeland bedroeg dat aandeel bijna 400.000 gulden ofwel 187.000 euro. Dit bedrag wort in 2002 ingezet. De verde ling zal plaats vinden nadat het Provinciaal Samenwerkings verband Jeugdhulpverlening hier over geadviseerd heeft. De oor zaak van de wachtlijsten zit voor namelijk in het beschikbare bud get. Ten opzichtë van andere regio’s heeft Zeeland het minst te beste- De beschikking ligt van 7 maart tot en met 18 april 2002 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werk dagen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. bodemverontreiniging betreft (art. 29 Wet bodembescher ming). Ter plaatse van de veront reiniging is een verhardingslaag aanwezig. Aanvullende sanerings maatregelen zijn in de huidige situatie niet noodzakelijk. Gedeputeerde Staten hebben be sloten geen toepassing te geven aan een openbare voorberei dingsprocedure. Belanghebbenden kunnen tot en met 18 april 2002 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Nieuw organisatie In de nieuwe wet ligt er een be langrijke rol weggelegd voor de op te richten Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland. Volgens het plan voor 2002 moet er dit jaar een open en toegankelijke orga nisatie komen die voldoet aan de wettelijke eisen en ook nog eens afgestemd is op de specifieke Zeeuwse situatie. De nieuwe organisatie wordt geacht zelf standig op te treden en los van het Zorgaanbod te opereren. Een belangrijke taak wordt het vast stellen van een indicatie voor bepaalde vormen van zorgverle ning. Jeugdzorg bepaalt dan op welke soorten zorgverlening de cliënt recht heeft en brengt ook de andere leefgebieden van de cliënt in kaart. De nieuwe organi satie moet er tevens voor zorgen dat de zorgaanbieders een samenhangend plan voor de hulp verlening opstellen en niet ieder voor zich gaan behandelen. Door het oprichten van een nieu we organisatie zullen de wacht lijsten niet verdwijnen. In eerste instantie is een structurele uitbrei ding van het budget voor zor gaanbod noodzakelijk. Informatie Het Plan jeugdhulpverlening 2002-2005 kan worden opge vraagd bij het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9, postbus 6001,4330 LA Middel burg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. In verband met de uitvoering van werken zullen tijdelijke verkeers maatregelen van kracht zijn op de provinciale weg Goes-Zierik- zee (N256), ter hoogte van de Zandkreekdam. De werken houden verband met de aanleg van een doorlaatmid- del in de Zandkreekdam. De verkeersmaatregelen duren tot 1 juli 2004 of zoveel korter als mogelijk, dan wel zoveel lan ger als noodzakelijk zal zijn. Donderdag 14 maart, aanvang 14.00 uur, vergadert de Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO). Deze commissie is in de plaats gekomen van de Provinciale Planologische Commissie (PPC) en de Provinciale Commissie Milieubeheer en Waterhuishouding (PCMW). De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het kantoorgebouw van de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middel burg. Op de agenda staan onder andere het voorstel voor de samen stelling van de PCO, de koersnota Provinciaal Verkeers- en Vervoers plan en duurzame stedenbouw. De volledige agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de provincie. De Zeeuwse risicokaart en de risico-inventarisatie moeten inzicht geven in alle mogelijke risico’s op het terrein van de openbare orde en -veiligheid en de externe veiligheid. De gege vens die worden opgenomen in de risicokaart blijven niet beperkt tot de risicobronnen zelf, maar geven ook inzicht in de gevolgen van ongewenste situaties. De brochure Inventariseren en digi taal in kaart brengen van (grens overschrijdende) risico’s is ver krijgbaar bij het informatie centrum van de provincie Zeeland. Het betreffende verkeersbesluit ligt vanaf 7 maart tot en met 18 april 2002 ter inzage bij de Directie Infrastructuur en Vervoer te Middelburg, Abdij 6, kamer DUO en in de regiokan toren te Zierikzee (Havenpark 8) en te Goes (Kloetingseweg 46). Voor het inzien buiten kan tooruren, een mondelinge toe lichting of kopieën van ter inza ge gelegde stukken, kunt u zich wenden tot de heer W.L. Hou- mes, tel. 0118-631545. Belanghebbenden kunnen tot en met 18 april 2002 tegen dit ver keersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Ge deputeerde Staten van Zeeland, directie Infrastructuur en Ver voer, Postbus 524, 4330 AM Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens bij de president van de Arron dissementsrechtbank te Middel burg om een voorlopige voorzie ning vragen. Knabbelspek lekker pittig 100 gram 1,15 Actie Actie Actie Actie j Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking wordt 19 april 2002 van kracht, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ge daan. In dat geval wordt het besluit niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Het Concept Provinciaal Restau ratie Uitvoeringsprogramma ligt van 6 maart tot 3 april 2002 ter inzage bij het Provinciaal Informatiecentrum, Abdij 9, Middelburg, op werkdagen van 9.30-12.30 en 13.30-16.30 uur, bij alle Zeeuwse gemeenten op de voor hen gebruikelijke tijden Informatie en aanmelding Voor inhoudelijke informatie kan contact opgenomen worden met de heer H. Benschop, tel. 0118- 631771. Belangstellenden voor de confe rentie kunnen zich tot 10 maart aanmelden bij mevrouw M. Budde, tel. 0118-631104. Voor schriftelijke aanmelding is het adres: Provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, t.a.v. mevrouw M. Budde, Antwoordnummer 55, 4330 WB Middelburg. Voor informatie en/of bestellingen 4 X 2 gegrilde kippen voor €4,54 'tt!, Varkensfiletlapje naturel of gemarineerd lapjes of stukje 100 gram 0,75 Gehakt cordon bleu 5 voor 5,00 Actie Actie Actie Actie Oplossingen Als een van de eerste zaken wordt nu een zogenaamde deel- stroomgebiedsvisie voor de ge hele provincie opgesteld. In sep tember 2002 moet deze af zijn. De visie moet op hoofdlijnen een antwoord geven op de vraag hoe het Zeeuwse watersysteem het best op orde kan worden ge bracht. Zeeland is nu eenmaal niet de Veluwe of het Rivieren gebied, zeker niet als het om de waterproblematiek gaat. Oplos singen die in andere regio’s wer ken, hoeven dat niet in Zeeland ven dat er een omslag nodig is in te doen en andersom. De visie het waterbeleid en in het denken over water. Dat is noodzakelijk om Nederland deze eeuw, voor wat het water betreft, voldoende veilig, leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners en inves teerders. Eerder was in Zeeland a. Alleen voor internet bij SCHLECKER HOMESHOPPING www.SCHLECKER.com VLEESWAREN 200 gr. naar keuze ook 4 x 50 gr. Leverkaas Palingworst Gebraden gehakt ’’eigen” Schouderham 200 gram voor 2,05 Hammousse van boerenham 250 gram 1,50 Uit eigen keuken Boerenleverworst of fijne leverworst 100 gram 0,75 Rundvleeskroketjes i 1,2 liter tank en vermogen van 1500 W, ideaal voor het huishouden Burgemeester Vogelaarstaal 17 4435 AR Baarland Van het door ons gefokte "Blonde d' Aquitaine" vleesvee, laten wij regelmatig een vrouwelijk dier slachten door een ambachtelijke slager. Het gehele rund wordt gelijk verdeeld over alle pakketten, zodat u van elke vleessoort een deel krijgt in de verhouding zoals die aan het rund gezeten heeft. Het pakket bestaat uit Gehakt, Soepvlees, Schenkels, Tartaar. Sucade-lappen, Lende-lappen/Entre Cóte, Kogelbiefstuk, Bieflappen, Rosbief, Soepbeentjes, Haasbiefstuk. Magere lappen. Biefstuk, Lever, Riblap en Hamburgers. 1 liter per |tr0 89 Uit honderden inzendingen heeft een breed samengestelde jury una niem het gedicht ‘Twee’ van Elisabeth de Pagter gekozen om voor te laten dragen tijdens de herdenkingsplechtigheid op 4 mei op de Dam te Amsterdam. Neem twee uren dagen, maanden of jaren zomaar los uit de geschiedenis. /Geen betekenis, niemand weet ze, niemand kent ze. Eeuwen voorbijgegaan. Wachtend op de zon die de dag verlost tot de dag komt dat tijd twee minuten stilstaat. Duizenden kinde ren, vaders, moeders en grootouders in gedachten verlost. Zij leven verder in gedachten, meer dan twee minuten. 'Herinnering' van Nathalie van de Zande werd uitgekozen om op de 4- mei herdenking in Herinneringscentrum Kamp Westerbork te worden voorgelezen. Tessa Lansu mag haar gedicht voorlezen op de herden king in Nationaal Monument Kamp Vught. De inzendingen zijn het resul taat van het project ‘Dichter bij 4 mei’ dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei is gestart om jongeren actief bij de dodenherdenking te betrek ken. SCHLECKER Advertentie geldig vanaf 27.02.2002 Vm 12.03.2002 zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. div. smaken 0,99 per 100 g 0,57 r~., 72 stuks Ti Sfi ."~9 - - 3 mm

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5