1114^14:14^14^1 OPENBARE KENNISGEVINGEN Praatavonden 2002 14 maart Grote boekverkoop in bibliotheek Goes Vergaderingen gemeenteraad op 12 en Informatieavond ontwikkelingen Wesselopark Lunchcafé omgetoverd tot verkiezingscafé Receptie voor vertrekkende raadsleden Certificatieplicht bovengrondse dieseltanks Weghalen basketbalpaal Goes Oost Stooktabel week 8 18 feb. - 24 feb. Vergaderingen raadsfracties Aanpassing kruising Oostsingel - Gasthuisstraat Afdeling Burgerzaken gesloten 11 DE BEVELANDER Woensdag 6 maart 2002 Openbare Bibliotheek Goes l Zeeland Jaarverbruik 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 25 31 37 43 49 55 61 67 74 80 86 92 101 110 120 129 420 525 628 734 841 945 1049 1154 1260 1366 1470 1574 1731 1888 2046 2205 I (0113) Co 28-02 Hoofdstraat 28 28-02 jan van Renessestraat 16 INFORMATIERUBRIEKVAN DE GEMEENTE GOES RAMPENPLAN GEMEENTE GOES VOORBEREIDINGSBESLUIT LEWESTRAAT 5S/57 KLOETINGE VASTSTELLING NOTA HORECABELEID INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS'S-GRAVENPOLDERSEWEG Het besluit ligt gedurende de genoemde termijn ter inzage. TER INZAGE Overzicht Burgerlijke Stand van 21-02-2002 t/m 27-02-2002. Geboren: Burgemeester en wethouders van Goes Huwelijken: Overleden: U kunt daar terecht op werkda- Geïnteresseerden kunnen de agen- 1 I Periode 7 maart t/m 13 maart 2002 Podium ‘t Beest Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. 21- 02-2002 Kopmels.Annemiek; 22- 02-2002 Schreuder, Ralph Gerhard Johannes; 23- 02-2002 Midavaine.Walter; 23- 02-2002Vleut,Jesse; 24- 02-2002 Knop, Michelle Laura; 25- 02-2002 Gideonse.Jordy Merlijn; 26- 02-2002 Hardebol, Damian Johan; 27- 02-2002 Kerkhove, Noor; 27-02-2002 Cavus, Begum Müberra; 27-02-2002 Koeman,Thirza; 27-02-2002 Nguyen, Dalyna. 21- 02-2002 Hespe, Mariella; 22- 02-2002 de Jonge, Jan Pieter; 22-02-2002 van Liere, Johanna Dina Cornelia; 24-02-2002 Polak,Anna Elizabeth; 24-02-2002 Mangroelal, Goelabia; 27-02-2002 Goeree,Jacob Marinus. Op dinsdag 12 maart vergaderen de fracties van de SGP/Christen Unie en het CDA in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de SGP/Christen Unie vergadert in de secretariskamer. Van 20.00 uur tot 21.00 uur kunt u de fractiever gadering bijwonen. Vanaf 21.00 uur is de vergadering besloten. De frac tie van het CDA vergadert om 19.30 uur in de burgemeesterska mer. De vergadering is openbaar. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart liggen er in de bibliotheek Goes weer vele afgeschreven boeken te koop. Tijdens de openingsuren van basketbalpaal in de loop van deze week verwijderd. Bij de herinrich ting van het park tussen de Louise de Colignylaan en de Oranjeweg wordt deze voorziening meegeno men. Op woensdag 13 maart vergaderen de fracties van de PvdA, WD en D66 in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA ver gadert vanaf 19.30 uur in de burge meesterskamer. De vergadering is openbaar. De fractie van de WD vergadert in de secretariskamer. De vergadering is niet openbaar. De leden houden spreekuur van 19.30 - 20.00 uur. De fractie van D66 vergadert vanaf 19.30 uur in de publieke tribune. De vergade ring is openbaar.Voor de agenda zie de internetsite www.d66goes.nl de bibliotheek kunnen honderden boeken voor jeugd en volwassenen tegen “een prikkie” meegenomen worden. Op dinsdag 12 maart 2002 verga dert de gemeenteraad van Goes in het stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering begint om 16.00 uur. Tijdens deze vergadering komen de volgende punten aan de orde: - Onderzoek geloofsbrieven - Afscheid vertrekkende raadsle den da's en eventuele vergaderstukken vanaf maandag I I maart inzien bij het bureau Voorlichting in het stadskantoor, Oostsingel 2. ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 6 maart 2002 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat op vrijdag 8 maart 2002 om 10.00 uur, een openbare zitting van het cen traal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekend gemaakt. De zitting vindt plaats in het stadskantoor aan de Oostisngel 2. Het besluit van de raad, dat aangehaald wordt als Besluit rampenplan gemeente Goes, is onder nummer 298 opgenomen in het Register van algemeen verbin dende voorschriften van de gemeente Goes. Dit register ligt ter inzage. Tegen betaling is een kopie van dit besluit verkrijgbaar. Het rampenplan is raadpleeg baar op de internetsite van de gemeente Goes. Het besluit van de raad treedt zes weken na de dag van deze bekendmaking in werking en is onder nummer 296 opgenomen in het Register voor algemeen verbindende voorschriften van de gemeente Goes. Dit register ligt voor een ie der ter inzage.Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113-249709) 7 en 8 maart 20.30 uur Filmvoorstelling: Promises 13 maart start vanuit kantine Sportpunt Zeeland 09.30 uur Senioren wandelmorgen inlichtingen: 220695 het verbouwen van de woning het bouwen van garage met showroom het uitbreiden van de woning het slopen van het dak het bouwen van een schuur het uitbreiden van de school het plaatsen van 2 dakkapellen het plaatsen van een dakkapel het bouwen van een wonig het uitbrelden van de garage/berging het plaatsen van een dakkapel gen tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur (behal ve op vrijdagmiddag). Op de avond van <(e vergadering liggen er agen da’s en stukken in de ruimte voor het publiek. 8 april 15 april 13 mei 23 mei 4 juni 17 juni Op woensdagavond 6 maart is van af 21.00 uur het lunchcafé stadhuis omgetoverd tot verkiezingscafé. Al le uitslagen van de verschillende stembureaus komen hier binnen en worden op volgorde van binnen komst bekend gemaakt. De stem bureaus sluiten om 21.00 uur. Om dat in Goes via de computer ge stemd wordt verwachten we de 28-02 Molendijk 13 28-02 Klaverpad 13 01-03 Heernisseweg 99 Burgemeester en wethouders maken bekend dat. in verband met het van toe passing worden van het genoemde Besluit, de volgende meldingen zijn ontvan gen: Besluit Opslag- en transportbedrijven: - Hoogendoorn algemene dienstverlening en sleepvaart, Houtkade 46 te Goes voor het oprichten en in werking brengen van een opslagloods voor gereed schappen ed; - Jeremiasse B.V.Verrijn Stuartweg 43 te Goes voor het veranderen van de in richting; - Smit Betonwaren B.V., Albert Joachimikade 39 te Goes voor het veranderen van de inrichting: vanaf 1-3-2002 zal er geen betonproductie meer plaatsvin den. Besluit Voorzieningen Installaties: - Essent Energie B.V.. Geertruidenberg t.b.v. een warmtestation voor de wijk Ouverture; - Comb. Zandkreekdam VO F, Bunschoten t.b.v. een propaantank aan de Kats- eveerweg ivm de openbare werken aan de Zandkreekdam; - N.V. Delta Nutsbedrijven, Poelendaelesingel 10 te Middelburg voor het op richten en in werking brengen van een gasdrukregel- en meetstation aan de Domeinplaatweg te 's-Heer Arendskerke; - Vereniging Zeeuwind, Edisonweg S3F te Vlissingen i.v.m. het van toepassing worden van het genoemde Besluit voor een windmolen op het adres Het Sas 4 te Goes. Voor inlichtingen hierover kunt u (tijdens kantooruren) bellen naar de afdeling Milieu. Ter voldoening aan artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 februari 2002 heeft verklaard c.q. bepaald dat 2. dit voorbereidingsbesluit in werking treedt een dag na de kennisgeving daar van, tw. op donderdag 7 maart 2002. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende te gen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een ter mijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. INTREKKEN STOP- EN PARKEERVERBODEN RINGBAAN-WEST, RINGBAAN-OOST EN ORANJEWEG Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Het be sluit ligt gedurende de genoemde termijn ter inzage. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende te gen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een ter mijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 19 februari 2002 besloten een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de ‘s-Gravenpolderseweg, di rect ten noorden van de kruising met de Beukenstraat. Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij Bureau Voorlichting, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met Milieu liggen op de afdeling Milieu,Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donder dag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling voorlichting. het plaatsen van een zwembad het bouwen van een serre het uitbreiden van de garage het plaatsen van een tuinhuisje het plaatsen van een tuinhuisje het bouwen van hobbyruimte het uitbreiden van de woning het plaatsen van kap op garage het uitbreiden v.h. gezondheidscentrum De Pijlers het uitbreiden van de keuken, berging, hobbykamer het uitbreiden van de woning met stallingsruimte het uitbreiden van de woning het wijzigen van garage in verblijfsruimte het verbouwen van bijkeuken/schuur Goes-Centrum Wolphaartsdijk Goese Polder Goes-Oost ‘s-Heer Arendskerke Goes-Overzuid OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur. dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlich ting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Bestaande tanks die niet van een tankcertificaat en installatiecertifi- caat zijn voorzien, krijgen als plaat- singsdatum februari 1994. (Dit is de datum dat het Besluit akkerbouw- bedrijven milieubeheer in werking trad.) Wel moet zo’n tank elke vijf tien jaar opnieuw gekeurd worden. Dit betekent dat uiterlijk februari 2009 alle tanks opnieuw gekeurd zijn en bij goedkeuring zijn voor zien van een tankcertificaat en een installatiecertificaat. Bureau Voorlichting Tel.: (0113) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl Verbruik vanaf 29/10 Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven: - Hoveniersbedrijf TuinTotaal, Houtkade 60,4463 AC Goes, voor het oprichten en in werking brengen van een loods voor opslag materiaal en materieel met een buitenterrein voor de opslag van groenafval, grond en puin. Om bodemverontreiniging tegen te gaan, kunnen mensen die in het be zit zijn van een bovengrondse tank voor eigen gebruik, zorgen dat de ze aan de gestelde eisen voldoet. Tijdens de periodieke controles van de gemeente wordt er gekeken of er aan de eisen voldaan is. Nadere informatie kunt u krijgen bij de heer J.J. van den Berg, werk zaam bij het adviesbureau RBOI te Middelburg (tel. 01 18-633344). Er is sprake van kleinschalige afle vering als voldaan wordt aan de volgende drie voor waarden: - aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer - de voertuigen moet bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik - De jaaromzet mag ten hoogste 25.000 liter zijn. Het Wesselopark wordt veiliger en gaat uitbreiden. De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op het verbeteren van de voorzienin gen voor voetbal, tennis en hand- boogschieten. Elke nieuw geplaatste bovengrond se dieseltank voor eigen gebruik moet voorzien zijn van een tank certificaat en een installatiecertifi caat. Deze certificaten worden af gegeven na keuring door een Kl- WA-erkend bedrijf. Er moet een kopie van het installatiecertificaat naar de gemeente gestuurd wor den. De tanks worden om de 15 jaar opnieuw gekeurd.Verder moe ten de tanks aan de volgende eisen Op donderdag 14 maart a.s. om 19.30 uur vergadert de gemeente- I. een herziening wordt voorbereid voor het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Kloetinge’ voor wat betreft het perceel Lewestraat 55/57 te Kloetinge; WIJZIGING APV EN INTREKKING DRANK- EN HORECAVERORÏJENING Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 21 februari 2002 besloten heeft de Drank- en horecaverordening in te trekken en de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verorde ning (APV) vast te stellen. De wijziging van de APV houdt in dat een nieuwe pa ragraaf over toezicht op horecabedrijven in hoofdstuk 2 wordt opgenomen. De regels over toezicht op horecabedrijven houden verband met het door de bur gemeester en burgemeester en wethouders te voeren horecabeleid. Bedoeld horecabeleid is opgenomen in de Nota horecabeleid gemeente Goes. eerste uitslagen om 21.15 uur. On getwijfeld zullen veel kandidaten van de in Goes deelnemende par tijen acte de présence geven.Via te levisies zijn de landelijke uitslagen en de uitslagen in overig Zeeland te volgen. U bent van harte wel kom in het “Verkiezingscafé” in Lunchcafé Stadhuis aan de Grote Markt in Goes. Dit is een besluit waarover ingevolge artikel 8 Tijdelijke referendumwet een re ferendum kan worden gehouden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart keert een aantal raads leden niet meer terug in de ge meenteraad. Op dinsdag 12 maart is er om 16.00 uur een extra raadsvergadering waarin afscheid genomen wordt van deze raadsle den. Na afloop van de vergadering is er van 17.00 uur tot 18.30 uur 25-02 Sluis De Piet 3 25- 02 Pearyweg 10 26- 02 J.Q.C.Lenshoeklaan 26 27- 02 Albert Joachimikade 39 27-02 Koninginneweg 4 27-02 Noordhoeklaan 88 27-02 Prins Bernhardstraat 15 27-02 Velluweweg 8 27- 02 Duke Ellingtonlaan 8 28- 02 Lewestraat 37 28-02 W.F. Hermanslaan 34 Noordhoek Goese Meer Kattendijke Kloetinge Goes-West Wilhelminadorp 16 september ‘s-Heer Hendrikskinderen VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN EN AFGEVEN POSITIEVE REACTIESTOT BOUWVOORNEMEN IN DE PERIODE VAN 25-02T/M 01-03-2002. 26-02 Monnikendijk 4 26-02 Siemenwei 25 26-02 Beethovenlaan 30 26-02 Brahmslaan 10 26-02 Brahmslaan 12 26- 02 W.F. Hermanslaan 11 27- 02 Oostsingel 152 27-02 Scheld estraat 108 27-02 van Dusseldorpstraat 78 het uitbreiden van de school met bergruimte 27-02 van Dusseldorpstraat I praten over actuele zaken die er spelen in de wijk of het dorp. Voor 2002 heeft de gemeente de volgen de praatavonden vastgesteld: 26 september Goes-Zuid 2 oktober 14 oktober I I november 18 november 9 december 16 december park en het beschikbaar stellen van een werkbudget voor de ontwikke ling van een plan voor het Wesselo park en omgeving. De eerste ruwe schetsen zijn intussen op papier ge zet. Wij willen u graag in de gele genheid stellen kennis te nemen van de plannen en om te reageren op deze schetsen. De planvorming is nog in een schetsfase. Op de in formatiebijeenkomst gaan wij naast de plannen in op de diverse proce dures die gevolgd moeten gaan worden. voldoen: - Enkelwandige tanks moeten in een lekbak worden geplaatst die beschermd is tegen inregenen - Er dient absorptiemateriaal aan wezig te zijn voor het geval er gemorst wordt - De vloer op de plaats waar ge tankt wordt, moet aan bepaalde eisen voldoen Deze eisen worden gesteld om bo demverontreiniging te voorkomen. De burgemeester en burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, ieder voor wat betreft de eigen bevoegdheid, de Nota horeceabeleid gemeente Goes hebben vastgesteld. In de Nota horecabeleid is aangegeven welk beleid wordt gehanteerd ten aanzien van de exploitatievergunning, horecaportiers, sluiting stijden, milieuvoorschriften voor geluid en afval en drugs. Daarnaast is in de be leidsnotitie bepaald hoe opgetreden wordt tegen het niet naleven van de re gels. De Nota horecabeleid is onder nummer 297 opgenomen in het Register voor algemeen verbindende voorschriften van de gemeente Goes. Dit register ligt voor een ieder ter inzage. Tegen betaling is een kopie van de notitie ver krijgbaar. Op dinsdag 12 maar a.s. is er een informatiebijeenkomst over het Wesselopark in het dorpshuis Ami- citia, Schimmelpenninckstraat 14, Kloetinge. De zaal is open vanaf 19.45 uur. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 13 mrt Openbare Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uurVoorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Bij een evaluatie van de speelvoor- zieningen is gebleken dat de bas ketbalpaal bij de Dillenburglaan on juist geplaatst is. Er is daar geen mogelijkheid tot herplaatsing. Daarom wordt de 22- 02-2002 de Bruijne,Anita Reinhilde Hubertus en van de Vijver, Marian Leonarda; 23- 02-2002 Saaman, Pieter Hendrik en Becconsall,Teresa. Verbruik vorige week Het voorbereidingsbesluit Ijgt met de daarbij behorende tekening met ingang van donderdag 7 maart 2002 ter inzage. Tegen het voorbereidingsbesluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van deze openbare kennisgeving bezwaar worden aangetekend bij de gemeen teraad van Goes, Oostsingel 2 te Goes. 13 mrt Hollandsche Hoeve Ambachtscentrum 15.00 uur Voorstelling poppentheater Sim Bolus met “Opa’s Geheim". Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren: tel.212031 Het rampenplan is een organisatieoverzicht en een waarschuwings- en afspra kenschema over het optreden in rampsituaties. Voor de burgemeester, die tij dens een ramp het opperbevel heeft, de gemeentelijke afdelingen en de hulp verleningsdiensten vormt het rampenplan een belangrijk hulpmiddel bij het be strijden van een rampsituatie. In het besluit tot het vaststellen van het rampenplan is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid overgedragen tot het nader uitwerken van het rampenplan. Daarnaast zijn zij bevoegd het rampenplan op ondergeschikte on derdelen te wijzigen en te actualiseren. In het besluit is verder aan burgemees ter en wethouders opgedragen om tenminste éénmaal per jaar te oefenen met de rampbestrijdingsorganisatie. leder jaar houdt de gemeente een praatavond in de wijken en dorpen van Goes. Tijdens deze avond wil de gemeente met de bewoners Over ongeveer twee weken moet alles klaar zijn. Tot die tijd wordt (doorgaand autoverkeer) omgeleid via de Heernisseweg. Fietser en voetgangers kunnen terplaatse toch hun weg zoeken (met enige beperkingen). Het parkeerterrein- tje blijft bereikbaar. 9 mrt Podium ‘t Beest 21.00 uur Konsert: Incense Supernatural Bij veel boeren, tuinders of fruit kwekers èn bewoners van het bui tengebied staan bovengrondse tanks voor de opslag van dieselolie. Deze tanks worden gebruikt om de tractor te tanken of om de ka chel mee te stoken. Als diesel in de boden terechtkomt is dit slecht voor het milieu. Om te voorkomen dat de bodem vervuild wordt, zijn er eisen gesteld aan bovengrondse tanks, zowel enkelwandig als dub belwandig. Het gaat om tanks die gebruikt worden voor kleinschalige aflevering van dieselolie of voor opslag van huisbrandolie voor ei gen gebruik. In de vergadering van 17 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het aankopen van de aangren zende boomgaard van hetWesselo- 12 mrt Basisschool Pr. Beatrix, Goes-Zuid 15.30-17.00 uur Pleintjesactiviteiten U bent van harte welkom vóór of tijdens de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u voorafgaand aan of tijdens de fractievergadering terecht. Dat kan gaan over agenda punten voor de raadsvergadering, maar ook over andere onderwer pen die u wilt aankaarten bij de fracties. De fracties vergaderen de ze week. Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 25 februari 2002 besloten de volgende verkeersbesluiten in te trekken: - het besluit van 15 september 1966, nummer 5270, tot het instellen van een stopverbod op het gedeelte van de Ringbaan-west(westelijke ontsluitings- weg), gelegen tussen de Albert Joachimikade en de Westerstraat; - het besluit van 29 juli 1980, nummer 6845-80, tot het instellen van parkeer verboden aan beide zijden van de Ringbaan-oost en de Oranjeweg; - het besluit van 20 september 1983, onder punt VII, nummer 3253-83, tot het instellen van stopverboden aan beide zijden van het gedeelte van de Oranje weg, tussen de ‘s-Heer Elsdorpweg en de Patijnweg. De bijbehorende borden zullen worden verwijderd.Verwijdering van de borden vindt plaats, omdat de genoemde wegen geen mogelijkheden bieden tot stop pen of parkeren. De feitelijke verkeerssituatie blijft onveranderd. door zal het oversteken voor voet gangers van en naar het parkeer- terrreintje bij bakker Joosse) een stuk veiliger worden. Tevens zal de situatie voor afslaande fietsers overzichtelijker en daardoor veili ger worden. GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2. Postbus 2118.4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen buiten kantooru ren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Voor meer informatie kan er tele fonisch contact worden opgeno men met mevrouw ing. S.J.A.M. Ve raart, telefoonnummer 0113- 249720. In het kader van het project ‘Duur zaam Veilig is Stadsbeheer Goes begonnen met de aanpassing van de wegaansluiting Oostsingel - Gas- thuisstraat/Oostwal. Op de Oostsingel wordt een ver hoogd plateau in rode betonsteen - met drempels - aangelegd. De aan sluitingen met de Oostwal en de Gasthuisstraat worden uitgevoerd als inritconstructies, waardoor de voorrangssituatie automatisch is geregeld. Naar verwachting zal de snelheid van het autoverkeer op dit gedeel te Oostsingel flink afnemen. Hier- Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 21 februari 2002 een nieuw rampenplan voor de gemeente Goes heeft vastgesteld. Het nieuwe rampenplan vervangt het oude rampenplan uit 1998. een receptie in de trouwzaal van het stadhuis aan de Grote Markt in Goes voor de vertrekkende raads leden. Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor deze receptie. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u afscheid nemen van de raadsleden die de gemeenteraad verlaten. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mo gelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum kri|gt u bij de afdeling Voorlichting in het stadskantoor. raad over de volgende onderwer pen: - Installatie nieuwe raadsleden - Benoeming griffier - Vaststelling Reglement van Orde voor de vergaderingen en overi ge werkzaamheden van de ge meenteraad - Vaststelling verordening op de raadscommissies - Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad De fractie van Groen Links verga dert op woensdag 13 maart om 19.30 uur in het huis van het Groen Links-raadslid Dorith van Ewijk, Trumanstede 95-12, Goes, tel. 233842. De vergadering is openbaar. Laat even weten dat u komt, dan staat de koffie klaar. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. WET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDING (ART.8.40). Op woensdag 6 maart, de dag van de afdeling Burgerzaken gesloten de gemeenteraadsverkiezingen, is voor publiek.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 11