Referendum Bouwmetalen Provincie Zeeland "Kreahoek" Ovezande Nederlandse Jeugd Rode Kruis Mb Muijs Scaldis Reizen Organiseert busreizen (incl. entree) naar: Huishoudbeurs In beroep Zaterdag 2 maart VRIJDAG 1 MAART ’t Hommeltje ■■■Officiële Mededelingen ■mhmmi E-mail GS-leden Disneyland Parijs Milieu ‘t 45,50 ANTIEK CADEAUS StfAGÈRyj f.: Ontgronding waterbas sin Spaanweg Kapelle Financiële verdeling activiteiten Stimuleringsregeling Verkeersveiligheid Zeeland 2002 Ontwerp-vergunning Compostering Zeeland Over besluiten met een algemeen verbindend voorschrift kan een volksraadpleging of referendum worden gehouden. Dat staat in de Tijdelijke Referendumwet, die met ingang van dit jaar in werking is getreden. MMI Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 9/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Diversen 5.670 €4.540; Demonstratie van het boekje Kaders en Randen Vers Vers Vers Hoofdstraat 18 Ovezande ‘t Hommeltje weer open U belt voortaan voor een kapotte syfon of een lekkende kraan naar: ZUIDWEG We komen eraan 0113-216806(216524) MASSAGEPRAKTIJK ’JANNY’ ARENDSTRAAT 21 4458 AP 'S-HEER ARENDSKERKE r Tel.: 06-55390616 of privé 06-21405764 Infrarood sauna is veilig! 0165 - 38 28 51 St. Willebord 5 DE BEVELANDER Woensdag 27 februari 2002 Abd Nieuws PER WEEK Overheerlijk bladerdeeg gevuld met mals half om half gehakt en fijne kruiden “Nieuw” Dagverse Kipamerican salade 100 gram 1,10 Saucijzenbroodjes groot of mini 5 halen 4 betalen Op deze middag wordt ingegaan op: - Het effect van uitloging van bouwmetalen op watersyste-, men; - De alternatieven voor deze bouwmetalen; - De toepassing van deze alter natieven. In de bouw wordt veelvuldig ge bruik gemaakt van metalen zoals, koper, zink en lood. Ze zijn uiterst functioneel voor tal van toepassin gen en worden ook gebruikt voor decoratieve doeleinden. Er zit echter ook een grote schaduwzij de aan het gebruik van deze bouwmetalen. Uit diverse onder zoeken blijkt dat de bouwmetalen voor vervuiling van het oppervlak tewater zorgen. Recente metin gen tonen aan dat deze proble men nog veel ernstiger zijn dan tot op heden werd aangenomen. Symposium Naar aanleiding van deze pro blematiek wordt op donderdag 21 maart 2002 een symposium gehouden: ‘Bouwen zonder koper, zink en lood’ Gedeputeerde Staten van Zee land hebben besloten om voor het jaar 2002 een bedrag van 72.600 beschikbaar te stellen voor regionale en lokale verkeers- veiligheidsactiviteiten in het kader van de Stimuleringsregeling Verkeersveiligheid Zeeland (SVZ). Na twee maanden gesloten te zijn geweest zijn we er weer vanaf Sprekers De leiding is in handen van voor zitter J. van der Doef van de Zeeuwse Milieu Federatie. Architect Taco Tuinhof geeft door middel van praktijkvoorbeel den aan hoe bij het ontwerpen van een gebouw rekening wordt gehouden met het gebruik van alternatieven voor bouwmetalen. Een daarvan is het ontwerp voor het nieuwe kantoor van Water schap Zeeuwse Eilanden in Middelburg. De heer T. Lycklama van de Stichting Reinwater gaat in op de gevolgen van het gebruik van bouwmetalen. De middag wordt afgesloten met een forumdiscussie. Het forum bestaat uit de sprekers, een Zeeuwse aannemer en een verte genwoordiger van de gemeente Zoetermeer. Informatie en aanmelding Het symposium is gratis en wordt gehouden in de filmzaal van de provincie Zeeland, Abdij 9, Middelburg. Voor verdere inlichtingen kan contact opgenomen worden met mevrouw W.A. Hollemans, tel. Voor informatie omtrent de SVZ kunt u zich wenden tot mevrouw Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een vergunning Wet milieubeheer van O.L.A.Z. Com postering B.V. en Verstraeten Verbrugge Compost B.V. (samen werkend in v.o.f. Compostering Zeeland) voor uitbreiding van de capaciteit van de composterings- inrichting voor organische afval stoffen in het Sloegebied van 54.000 ton tot 65.000 ton per Op 12 maart 2002 zal de ad viescommissie bezwaarschriften van de provincie Zeeland in het provinciehuis, Abdij 6 te Middel burg, een zitting houden tot het horen van belanghebbenden. Onder voorbehoud van wijzigin gen komen de volgende zaken aan de orde: om 15.00 uur wordt het be zwaarschrift van GWK Banking en Tourist Services te Sluis be handeld tegen een besluit van GS van 21 augustus 2001 inza ke het in strijd met de Provin ciale Milieuverordening Zeeland plaatsen van een bord met het opschrift: GWK bank change Nederland om 15.30 uur wordt het be zwaarschrift van de Hogeschool Zeeland te Vlissingen behandeld tegen een besluit van GS van 2 januari 2002 inzake de vast stelling van de provinciale subsi die 1998 voor het LAZ-project. 10.00 uur tot 17.30 uur 19.00 uur tot 20.30 uur 10.00 uur tot 16.00 uur Oktober t/m december ook geopend op 10.00 uur tot 17.30 uur 12.00 uur en 13.00 uur donderdag Gesloten tussen Melding Elk overheidsorgaan moet aange ven of een besluit tot volksraad pleging kan leiden. Daarom wordt voortaan bij alle provinciale ver ordeningen gemeld of zij aan een referendum kunnen worden onderworpen. Het principe van de wet is name lijk dat het initiatief tot de volks raadpleging vanuit de bevolking moet komen. Besluiten, waarbij wordt bepaald dat een referen- Door de inwerkingtreding van de referendumwet wordt de kans geboden een besluit van de over heid terug te draaien. In de wet wordt gesproken van een raadge vend, correctief referendum. De referenda kunnen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau worden gehouden. Zowel wetten als provinciale of ge meentelijke verordeningen kun nen daarom onderwerp zijn. In een Zeeuwse verordening, die vorig jaar is vastgesteld, is be paald welke besluiten niet onder de wet vallen. Dat zijn bijvoor beeld de belastingverordeningen. De ontwerp-vergunning ligt van 28 februari tot en met 27 maart 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 en des gevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Hein- kenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op Hallo Jongeren van Goes en omstreken. Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan kun je bij ons Gratis je EHBO-Diploma halen. De cursus start eind maart. Verzoek Een inleidend verzoek tot refe rendum over een Zeeuwse zaak moet door een derde procent van de kiesgerechtigden worden gedaan. In Zeeland zijn dat ten minste 923 mensen. Zij hebben daarvoor drie weken de tijd, gerekend vanaf de bekendma king. leder voor zich dient het verzoek in bij de gemeente, waar hij of zij als kiesgerechtigde ingeschreven staat. Dat is in de regel de woon- gemeente, die daarvoor formulie ren.beschikbaar heeft. De indie ner moet zich kunnen legitime ren. Voorwaarden Als het vereiste aantal verzoeken wordt gehaald, volgt de procedu- Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaat sen en tijden. Een ieder kan tot en met 28 maart 2002 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp- vergunning indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 21 maart 2002 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning (0118- 631769). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen heb- donderdagavond van 17-20 uur. LICHTTHERAPIELAMP TE HUUR Heroverwegen Als de helft plus één van alle stemgerechtigden ter stembus is gegaan én als van hen dertig pro cent voor de inhoud ervan heeft gestemd, moeten Provinciale Staten'hun besluit heroverwegen. In concrete komt dat erop neer, dat zij beslissen of zij de verorde ning handhaven of intrekken. Bij minder stemmen is het referen dum verworpen en treedt de ver ordening in werking. ben ingediend tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen de ontwerp-vergun ning kunnen later beroep instel len. re voor het definitieve verzoek. In de Zeeuwse situatie zijn daar voor aanvragen van 13.830 kies gerechtigden nodig, die zes weken de tijd hebben zich bij hun gemeente te vervoegen. Als ook dit aantal wordt gehaald, moet de volksraadpleging wor den gehouden. De commissaris van de koningin moet in die ge vallen een samenvatting van het besluit bekend maken. Zodoende kan iedereen weten waarover het gaat. Alle stemgerechtigden krij gen, net als bij de verkiezingen, een oproepingskaart thuis ge stuurd. Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Maatschap Wisse te Kapelle aangevraagde ver gunning ingevolge de Ontgron- jg. v.zwieten@zeeland. nl ruimtelijke ordening volkshuisvesting, recreatie en toerisme strategische visie NV Haven van Vlissingen l.coppoolse@zeeland.nl jeugdzorg sociale vraagstukken educatie sport grensoverschrijdende samenwer king ontwikkelingssamenwerking coördinatie Deltawateren dingenwet voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamhe- den ten behoeve van de aanleg van een waterbassin op een per ceel, gelegen aan de Spaanweg ten zuidwesten van Kapelle, ver lenen met voorschriften ter be scherming van de bij de ontgron ding betrokken belangen. De aanvraag, de ontwerp beschikking en de overige stuk ken liggen van 28 februari tot en met 28 maart 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, alsmede in het gemeentehuis van Ka pelle, Kerkplein 1 te Kapelle, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Na 28 maart 2002 tot einde beroepstermijn liggen de stukken op genoemde plaatsen ter inza ge op werkdagen tijdens kan tooruren. VLEESWAREN 200 gr. naar keuze ook 4 x 50 gr. Runderrollade "eigen" Olé cervelaat Rauwe ham ’’eigen” Ardennerboter- hamworst 200 gram voor €2,70 J.G. van Zwieten, WD ing. J.l. Henne- keij, WD, djp.bruinooge@zeeland. nl economische zaken, incl. haven schap landbouw en visserij financieel beleid personeel juridische zaken interne zaken informatievoorziening ajg. poppelaars@zeeland. nl milieubeleid waterhuishouding waterschappen waterkeringen toezicht lagere overheden energie bestuurlijke organisatie voorlichting en inspraak glcm.de.kok@zeeland.nl natuur en landschap landinrichting cultuur incl. mediabeleid monumenten volksgezondheid ouderenbeleid Gepaneerde varkensschnitzels 5 voor 5,- Actie Actie Actie Actie Mals half om half gehakt 1000 gram 5,- drs. G.L.C.M. de Kok, PvdA D.J.P. Bruin- ooge, PvdA Zeeuwse gemeenten, water schappen, bedrijven en instellin gen kunnen een aanvraag indie nen bij het ROVZ, Postbus 726, 4330 AS Middelburg. 0118-631127 of de heer S.A. van der Wulp, tel. 0118-631110. Belangstellenden kunnen zich tot 5 maart aanmelden bij de heer S.A. van der Wulp. Voor schriftelijke aanmelding is het adres: Provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, afd. LGW, postbus 165, 4330 AD Middelburg. J.A.B. Minheere, tel. 0118- 631217. OPENINGSTIJDEN: woensdag, vrijdag vrijdagavond zaterdag jaar (de maximale hoeveelheid die maandelijks kan worden geaccep teerd en verwerkt wordt niet ver hoogd, maar de jaarcapaciteit wordt vergroot door gedurende de perioden dat in Zeeland te wei nig GFT (groente-, fruit- en tuinaf val) vrijkomt, meer GFT van elders aan te voeren). De inrich ting is gelegen aan de Polenweg 1 te Nieuwdorp, kad. bekend gemeente Borsele, sectie A, nr. 858 (ged). Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van het milieu. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot J. Provoost, (tel. 0118- 631769). VOORJAARSACTIE FEBRUARI. MAART, APRIL 1 MAAL 6,85 incl. '/2 uur massage 20,50 L. Coppooolse, CDA Tot en met 28 maart 2002 kan een ieder gemotiveerde beden kingen tegen de ontwerp beschikking indienen bij gedepu teerde staten van Zeeland, post bus 165, 4330 AD Middelburg. Indieners van bedenkingen kun nen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie in dezelfde periode over de ontwerp-beschikking van ge dachten wil wisselen of mon deling bedenkingen wil inbren gen, kan een telefonische af spraak maken (0118-631786). De aanvrager wordt in de gele genheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken, kunt u zich v.w.b. de Directie ruimte, milieu en water wenden tot G. Beckers (tel. 0118-631786). mr.drs. A.J.G. Poppelaars, CDA 3VO verkeersproef basis onderwijs; €39.690 verkeersproject Verkeers- educatie Voortgezet Onderwijs (VEVO); €22.700 Activiteiten passend binnen een verkeersveiligheids- plan, gebiedsgerichte aan pakken waarvoor conve- nanten of intentieverklarin gen zijn gesloten en regio- overstijgende activiteiten van gemeenten, water schappen en bedrijven. Autorijvaardigheidstraining BROEM en vergelijkbare opfriscursussen. door Piet Minnaard Voor meer informatie over deze zaken kan tijdens kantooruren op werkdagen contact worden opgenomen met de secretaris van de adviescommissie bezwaarschriften, mevrouw C.W. Ramondt, telefoonnummer 0118-631377. Je kunt je hiervoor opgeven via de volgende tel.nrs. 0113- 250449 of 0113-233317. Informatie Een folder over het referendum is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400. Informatie is ook verkrijgbaar via Internet: www.referendumwet.nl en www.minbkz.nl/referendum. Er kan gratis worden gebeld met de Postbus-51-informatielijn: 0800-8051. 10.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur Echter wel met aangepaste openingstijden, namelijk enkel op DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG Voor al het ongemak, dat u als klant de afgelopen tijd gehad heeft starten we met een aantal aanbiedingen. 10% korting op alle cadeaus en woonaccessoires met uitzondering van antiek en meubelen; 25% korting op veel paasartikelen; 50 Euro korting op alle schapenleren stoelen Deze aanbiedingen gelden voor de hele maand Groene Kruisstraat 2-4,4414 AL Waarde Tel. 0113-506063/506026, fax 0113-274010 2 gegrilde kippen voor €4,54 vers gegrild Uw slager André Shoarma speklapjes Heerlijk onder de grill of in koekepan 500 gram 5,- Actie Actie Actie Actie Donderdag vrijdag De financiële budgetverdeling SVZ 2002 van de verkeersveilig- heidsactiviteiten is als volgt onderverdeeld: dum mogelijk is, worden bekend gemaakt in het Provinciaal Blad en in een provinciale advertentie, zoals die onder de rubriek AbdijNieuws staan. Tegen dat besluit kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij de Raad van State. slapeloosheid rheuma oorpijn problemen bloedsomloop stress vermoeidheid huidproblemen eczeem psoriasis stijfheid aan de schouders acne ji. hennekeij@zeeland. nl natte en droge infrastructuur openbaar vervoer Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland NV Westerscheldetunnel NV Delta Nutsbedrijven Interprovinciaal overleg iiomiELTjr XXIJ Q Tijdens de demo leuke aanbiedingen, verder zijn er veel nieuwe artikelen o.a. voorjaarsstoffen en knipvellen Zeeuwse trekpaarden. Infrarood sauna produceert warmte die niet wordt ver warmd met ultraviolet of atoomstraling. Deze infrarood energie is gelijk aan de zon en aan de energie die ons lichaam produceert wanneer brandstof omgezet wordt naar warmte in ons lichaam. Behandeling bij: verstuiking verdraaiing busitis gewrichtsontsteking arthritis spierpijn zweepslag ischias overgangsklachten c+iifKöizH non rla or'k afslanken De rechtstreekse contacten met de bevolking worden door GS-leden bijzonder gewaardeerd. Omdat de GS-leden geen algemeen spreekuur hebben, is de mogelijkheid geopend om toch op een wat directere manier met de bevolking in contact te komen. Wie zijn of haar mening over zaken die het provinciebestuur aangaan kenbaar wil maken aan de gedeputeerden, kan gebruik maken van E-mail. Voor een papieren brief is het adres: Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. De taakverde ling binnen het college en mailadressen van de gedeputeerden: 2122 en 23 maart 2002 28,00 p.p. De Efteling 29,50 p.p. Zaterdag 30 maart 2002 Zaterdag 30 maart 2002 v.a. 64,00 p.p. Voorjaarsdagtocht v.a. 58,00 p.p. Zaterdag 27 april 2002 (geheel verzorgd) Informeer ook naar onze overige dagreizen Opstapplaatsen in Zeeland Informatie Boekingen: p

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5