Centrum Vakopleiding ander! Stemmen over het water Opendag Sluipverkeer in De Poel: sta eens stil voor een ~"n L -j' ROLLUIKEN/ZONWERING SUPER GOEDKOOP i Watersch 58 kiezingen op 6 maart RITElf NOKIA I Mil Visie op beheer waterlopen en wegbermen zv w SCHERMEN 5 kilo NOKIA SHOWROOM: Hollandse komkommer 2 voor Verse krop sla Prei hólland Bloemkool hagelwit Jona Gold Aardbeien per krop kilo I.::- KNIKARM- Woensdag 27 februari 2002 factuurkorting: moest doen. EHBO komt altijd van pas! De stand van zaken in waterschap Zeeuwse Eilanden \Ne maken er SAMEN werk van Bloemen en groentezaden vanaf 0,60 per zakje. Pootaardappels diverse soorten, tuinaarde, potgrond, tuinturf, slaplanten, koolplanten, violen, primula’s, kunstmest, koemestkorrels. Tevens een groot sortering Royal Canin honden- en kattenvoer en verdere dier- benodigdheden, en verder voer voor kip, konijn, vogels en cavia. Abdijstraat 2 Kapelle-Biezelinge - Tel. 0113-341746 1.49 0.79 0.99 1.25 2.75 doos 0.79 Wouwsestraat 18 (naast DIDi) Markt 65 Pearyweo 1 (mfluslrteterrem Poel 0) Voorstraat 266 Walstraat 99 (naast Bruna) Arendshol 5 Havenstraat 28 (tegenover Hemal Boselaar 49 Heuvel 22 (naast fiktle Snortl Karrestraat 7 (tegenover V&D1 I De maatregelen Planning Meer weten? Beheer waterlopen Beheer wegbermen Het Oranje Kruis Inzage F, r k 10, Vakgebieden In de rij voor de kassa viel Angelique plotseling flauw, gelukkig wist de caissière wat zij WIJNGAARDSTRAAT 14 4461 DC GOES TEL. 0113-220173 normaalprijs: Ritelkorting: -- uw prijs: 140,- 60,- 80,- GRATIS Kom naar de 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes op 5 maart 2002 van 10 tof 15 uur (Er rijdt een pendelbus vanaf Station Goes) Nokia 8310 spreektijd tot 4 uur standbytijd tot 350 uur gewicht 84 gram Vele dessins Scherpe prijzen Geschikt voor elk terras of plaatsen waar een doorloop vereist is DE BEVELANDER w FINANCIEEL COMMERCIEEL SECRETARIEEL DETAILHANDEL KANTOORAUTOMATISERING DIAGNOSE ADVIES JANSSEN BOUW B.V. Uw systeembouwer in de regio Vraag onze gratis documentatie aan Casco leverbaar Persoonlijk ontwerp Korte bouwtijd Hoge isolatiewaarde Duurzaam bouwen NVOB aterstand Waterschap Zeeuwse Eilanden VtnMM/rmrrvrr fietsers en hulpdiensten. Daarna gaat de aannemer aan de slag op de Verbartelweg. Die weg zal vanaf 18 maart tot 12 april afgesloten zijn voor het verkeer. Fietsers en hulpdiensten kun nen tijdens deze periode wel gebruik maken van de Verbartelweg. Het water schap geeft met borden aan hoe de omlei dingen lopen. Voor exacte informatie over de data van de afsluitingen kunt u de web site van het waterschap raadplegen: www.wze.nl. De verwachting is dat de aannemer het werk medio april oplevert. Dan zal ook de doseerinstallatie zijn werk doen. Voor meer informatie surf naar www.centrumvakopleidingzwn.info Informatienummer: (0113) 24 24 00 De nota Duurzaam Beheer waterlopen en het beleidsplan Ecologisch Wegbermbeheer liggen ter inzage. In de periode van 4 maart tot en met 28 maart 2002 kunnen zienswij zen schriftelijk worden ingediend bij het waterschap. Beide stukken liggen dan op het hoofdkantoor en de districtskantoren ter inzage en het beleidsplan over bermbeheer wordt opgestuurd naar diverse instanties. De stukken geven een visie op de gewenste kwaliteit en omvang van het beheer en onderhoud, waarbij rekening wordt gehou den met ecologische functies in de omge ving. Op woensdag 6 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraad, maar ook voor een nieuw waterschapsbestuur. Voor waterschap en gemeente kunt u als regel in hetzelfde gebouw van 7.30 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen. Vorige week heeft de PTT de tweede Verkiezingskrant van het waterschap huis- aan-huis bezorgd. Heeft u ‘m toch gemist of Schouwen - Duiveland Weg door het Dijkwater (Sirjansland) Rijksstraatweg (Zijpe) Schenkeldijk en Schouwsedijk (Brouwershaven) KJjkuitsedijk en Rietdijk (Zonnemaire) Noord-Beveland Schotsmanweg, Campensweg en Ruiterplaatweg (Kamperland) Molendijk, Oudedijk, Veerhavenweg, Oostbermweg en Katseveerweg (Kats, Kortgene) Walcheren Wegen ten westen van Sint Laurens Oude Veerseweg (tussen Middelburg en Veere) wilt u een tweede exemplaar, bel dan even met (0113)241400. De krant is belangrijk, want de officiële kandidatenlijst is er in te vinden, maar ook een beknopte presentatie van alle kandidaten. Die kandidaten laten nog meer van zichzelf zien op de website van het waterschap: www.wze.nl/verkie- zingen. Daar vertellen ze wat ze vinden van allerlei actuele waterschapsonderwerpen. 0164-233403 0118- 651691 0113- 240757 070-6351441 0118- 430290 0162-420033 0115- 616121 0165-521052 0412-450861 076-5141945 Gebied nabij Sint jan Ten Heere Sprink (tus sen Aagtekerke en Westkapelle) Zuid-Beveland De Pietweg, Callandweg en Muidenweg (tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk) Waterstand is de informatierubriek van waterschap Zeeuwse Eilanden. Elke maand kunt u deze rubriek in dit blad vinden. Voor vragen over de beschreven onderwerpen kunt u terecht bij afdeling Communicatie: René van Broekhoven (0113-241209) of Sandra Minneboo (0113-241422). E-mail: communicatie@wze.nl In november 2001 heeft Zeeuwse Eilanden al een deel van de maatregelen uitge voerd. Toen is begonnen met de aanleg van een fietspad langs de Verbartelweg. Het pad was medio december klaar voor gebruik. In maart en april vindt vervolgens de aanleg plaats van een zogenaamde doseerinstallatie op de Verbartelweg. In die periode worden er ook kruispuntplateaus gelegd op de kruising Sinoutskerkseweg- Ongereedweg en de kruising Sinoutskerkseweg-Verbartelweg. Daarnaast komt er een bochtaanpassing op de Sinoutskerkseweg-Oostweg. Dit werk moet medio april 2002 gereed zijn. Er mag in De Poel dan niet meer harder gere den worden dan zestig kilometer per uur. In de week van 4 maart gaat de aannemer (KWS uit Goes) van start met de werk zaamheden in De Poel. Hij begint met werkzaamheden op de Sinoutskerkseweg en de Noordhoekweg. Vanaf 4 maart tot en met 15 maart zijn die wegen afge sloten voor doorgaand verkeer, óók voor De website van het waterschap biedt uit gebreide informatie over de actuele stand van zaken, geeft antwoord op de meest gestelde vragen over bijvoorbeeld de wer king van een doseerinstallatie en houdt u op de hoogte van belangrijke ontwikke lingen: www.wze.nl. Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opne men met |ohnny Nijsse. Hij houdt namens het waterschap toezicht. Wilt u meer weten over de doseerinstallatie of de kruis- puntaanpassingen, neem dan contact op met een van de medewerkers van de afde ling Planvorming Wegen van het water schap. Zij zijn bereikbaar via telefoonnum mer 0113-241000. U kunt ook een e-mail sturen naar zone60@wze.nl Het waterschap gaat over op het maaien van de sloten met zogeheten klepelmaaiers met een transportband voor het maaisel. Voorheen werd gebruik gemaakt van ver schillende onderhoudstechnieken. Het waterschap wil gaan maaien op maat. Dit betekent dat de grotere waterlopen naar de gemalen niet meer worden gemaaid. Het doorstroom profiel van deze waterlopen wordt vrijgemaakt van begroeiing als het nodig is. De baggerwerkzaamheden moeten op termijn ook op maat worden uitgevoerd. Het waterschap wil 33 kilometer wegberm en 9 kilometer dijktalud ecologisch gaan beheren. Om dit te realiseren wil het water schap beheerovereenkomsten aangaan met derden. Per eiland zijn gebieden geselec teerd die in aanmerking komen voor ecolo gisch bermbeheer. Het gaat om de bermen langs onderstaande wegen. Hoofdkantoor Postbus 114, 4460 AC Goes Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes Telefoon (0113)241000 Telefax (0113)227528 Internetadres www.wze.nl FT- «Ml www.ehbo.nl De plannen liggen vanaf 4 maart tot en met 28 maart 2002 ter inzage op: het hoofd kantoor, Piet Heinstraat 77 te Goes, het districtskantoor Schouwen-Duiveland, Wevershoek 2, 4301 BN Zierikzee; het districtskantoor Zuid-Beveland, Ambachtsweg 8 4458 DA Eindewege; het districtskantoor Walcheren/Noord- Beveland, Baayenhovenseweg 4a, 4364 RH Grijpskerke; het steunpunt Tholen, Onder de Linden 5, 4695 BV Sint Maartensdijk. U kunt de plannen ook via de website van het waterschap bekijken. F* Voor elke f 25® bezoeker een waardebon i t.w.v. Waterschap Zeeuwse Eilanden gaat in de week van 4 maart verkeersmaatregelen nemen in De Poel om sluipverkeer tegen te gaan. Honderden scholieren fietsen dagelijks via De Poel naar de middelbare school in Goes. Ook automobilisten rijden er graag doorheen Achting Goes. Vooral tijdens de spits is het dringen geblazen in het gebied. En dat.levert dan ook nogal eens gevaarlijke situaties op. Alleen al in de periode 1995 - 2000 zijn in De Poel 50 Voor snelle aansluiting bankafschrift legitimatie meenemen. Actie geldig t/m zondag 3 maart. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. l.c.m. Dutchtone Allin 40, 2 jaar. ongevallen geregistreerd waarbij 14 slacht offers vielen. Hoewel de wegen in het gebied zijn bedoeld voor bestemmingsver keer, landbouwverkeer en fietsverkeer. legt vooral het sluipverkeer een zware claim op het gebruik. Het waterschap heeft daarom samen met instanties, zoals dorpsraden, gemeenten, ZLTO en ZMF een plan gemaakt voor het terugdringen van auto verkeer in De Poel. Ook bewoners van de verschillende dorpen hebben hun mening gegeven. Op basis daarvan heeft Zeeuwse Eilanden een aantal verkeersmaatregelen uitgewerkt. Zo komt er onder andere een doseerinstallatie. ELECTRONICS BERGEN OP ZOOM MIDDELBURG GOES DORDRECHT VLISSINGEN OOSTERHOUT TERNEÜZEN ROOSENDAAL OSS BREDA Volg zelf een EHBO-cursus...bel 070 338 32 32 De Fruitschuur Wij leveren volgens de PLV kwaliteitsnormen adviescentrum zonwering, rolluiken Schoenmakerij 12, 4762 AS Zevenbergen, tel. (0168) 328305, fax (0168) 336697 e-mail: info@janssen-bouw.nl, website: www.janssen-bouw.nl Potentiële werkgevers, opleidingsfondsen e.d. aanwezig Tijdens deze dag staat een maximale kans op werk centraal. Naast de mogelijkheid om deel te nemen aan demonstraties, zijn er o.a. opdracht gevers en opleidingsfondsen met een stand vertegenwoordigd. Alles met maar 1 doel: actief deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 21