Gemeente politiek Programma SGP/Christenunie ook voor andersdenkenden PvdA in Kapelle pleit voor meer visie Lokale Partij Borsele als stem van de dorpen Christenunie Kapelle hoopt leemte te vullen Schoolrapport voor Goese college van Groenlinks Volgende week zijn er gemeenteraadsverkiezingen, Ook Noord- en Zuid-beveiand trekken naar de stembus. Ai eerder Heten we Marijke van der Meijden (WD Keimerswaai) en Arie Oudshoorn (Noord-beveiands belang) aan het woord. Dit keer interviews met kundidaats-gemeenteraadsieden uit andere hoeken van de regio. woensdag 27 februari 2002 pagina 19 Het was de tijd van de Maag denhuisbezetting, van de Viet- namoorlog en vooral van meer inspraak. Er gebeurde veel din gen en het was een boeiende tijd.” Maar ondanks het feit dat hij in deze politiek turbulente tijd aan het denken gezet werd, duurde het nog twintig jaar voordat hij in de Kapelse poli tiek actief werd. Inmiddels is hij voor de tweede keer lijsttrekker. „Het was een interessante tijd, de jaren zestig. Een hoogleraar die eerst in driedelig pak colle ge gaf, veranderde in een flower power figuur. De sfeer was er een van gemoedelijkheid waar in alle wereldproblemen bedis cussieerd werden", zo schetst Rob Lambeck zijn studenten tijd. „Politiek heeft me altijd al geïnteresseerd, machtsverhou dingen en grote politieke vraag stukken volgde ik met belang stelling. Hoewel biologiestu denten niet bekend stonden als wereldveroveraars, maar eerder als denkers.” Door zijn werk be landde Lambeck uiteindelijk in Zeeland en hij vestigde zich in Kapelle. Eind jaren tachtig kwam hij via een omweg in aanraking met de lokale poli tiek. „De directe aanleiding hiertoe was het voornemen van Rob Lambeck en zijn twee frac tiegenoten missen in de Kapel se politiek vooral een gebrek 'Kapelse politiek mist gebrek aan visie' GOES - Hij is nieuw en jong, maar volgt de Goe se politiek al een tijdlang zeer nauwgezet en gaat in de komende verkie zingsstrijd de kar trek ken. De acht en dertigja rige René Weststrate is er klaar voor. Centraal in het program van de SGP/Christenunie staat de verbetering van de leef omgeving. Een consequente handhaving van orde en re gels en een einde maken aan het gedoogbeleid en de tolerantie naar zaken die ab soluut niet meer kunnen. „Wij denken dat dit veel mensen zal aanspreken. De sociale verloedering is bijna iedereen een doorn in het oog en als overheid hebben we tal van regels opgesteld, maar zullen we zelf het handhaven er van ook seri eus moeten nemen”, zo vin den de heren. „Een jeugdbe- kenen voor de vorming van ons standpunt.” Weststrate ziet uit naar zijn raadslid maatschap. ‘wij zoeken bewust geen contact met Leefbaar Nederland' „Ik ben geboeid door men sen en wat hen bezighoudt. Dat is mijn antwoord op de ze vraag”, antwoordt Van Oostende. „Hoewel ik niet meer hoef te werken, ben ik nog steeds vrijwillig actief in het kerkenwerk. Ik probeer anderen bij te staan bij be langrijke en ook vaak moei lijke momenten vanuit mijn eigen christelijke visie en het is waardevol werk om te mogen doen. De Christenu nie heeft als symbool de twee handen die in elkaar grijpen. Dit heeft vele bete kenissen. Het staat voor hel pen, voor handen uit de mouwen steken, het zijn handen waar je mee kunt bidden en ze staan voor Gods’ handen door wie de wereld geschapen is en die ons beschermt. Ik zie veel herkenning in dat symbool en vind dat ook terug in de uitgangspunten van de par tij. En ik hoop dat velen om mij heen zich hier ook in herkennen.” In tegenstelling tot veel andere gemeenten heeft de Christenunie in Kapelle er voor gekozen om niet samen met de SGP op een lijst uit te komen. „Er zijn wel gesprekken met de lokale SGP afdeling geweest en we zijn een lijstverbin- ding aangegaan, waardoor reststemmen eerst ten voor dele van ons of de SGP ko men”, geeft Van Oostende aan. Sinds hij weet dat hij politiek actief gaat worden, is hij regelmatig in de Kapel se raadszaal en bij commis sievergaderingen te vinden. Uit ervaring weet hij dat je inderdaad van goeden huize De Lokale Partij Borsele heeft als ondertitel ‘Het juiste alter natief’. Patrick Boonman en de zijnen zijn er klaar voor, het oordeel is aan de Borselse kie zer. Zelf is Van Oostende en thousiast over het milieu standpunt van de partij. „Wat dat betreft kunnen we ons zelfs meten met linkse partijen als GroenLinks en de Socialistische Partij. Toen ik onlangs las dat een mi lieuactivist van de Vereni ging Das en Boom op ons gaat stemmen bij de lande lijke verkiezingen, vond ik dat toch wel een compli ment. We blijken in staat te zijn om ook andersgezinden te inspireren vanwege onze standpunten.” Naar de Ka pelse situatie vertaald, bete kent dit voor de Christenu nie dat er een helder besluit moet komen over de aan- en afvoerproblematiek die ontstaat als de Westerschel- de Container Terminal er eenmaal is. Het liefst ziet de partij een goederenspoor langs de A58 verschijnen. Ook de bedrijventerreinen Smokkelhoek en in Wemel- dinge kunnen via het water ontsloten worden. Verder mag er best wat harder ge trokken worden aan een se rieus seniorenbeleid. „Deze groepering vraagt er zelf om. De oprichting van een seniorenraad is een nood zaak,” schetst Van Oosten de. „Anderzijds blijven jon geren een moeilijk te bena deren groep. Je zult ze er bij moeten betrekken, want we mogen de grip op deze leef tijdscategorie niet verliezen maar daar zal veel energie en geduld voor nodig zijn”, geeft Van Oostende toe. hij toe. Het verkiezingsprogramma bevat honderd groene en sociale punten. Natuurlijk met de aloude verlangens van Groen Links, maar wel degelijk gericht op de reali teit, zo benadrukt Van Oos ten. „We roepen al lang niet meer dat alle boeren on middellijk biologisch moe ten gaan telen. We kiezen nog steeds voor de natuur, maar dan in samenhang met de omgeving. Jeannet Grootste kritiek op het huidig gemeentebeleid is het gebrek aan daadkracht richting de dorpen. „De dorpsraad die ie dere kern heeft, is een goed ini tiatief maar het werkt in de Ook vindt de fractie dat het maar matig gesteld is met het autoluw maken van de Grote Markt, de manier waarop de wijkaanpak func- praktijk niet. De dorpsraadle- den voelen zich daardoor niet serieus genomen. Jaarlijks heb ben ze wel overleg met de ge meente en de ambtenaren, maar in de praktijk blijkt de drempel te hoog en de afstand te groot om echt een goed con tact te onderhouden. Daar naast wordt het college als af standelijk en soms te acade misch ervaren en voelt men zich geremd om met een wet houder in discussie te gaan.”, licht Boonman toe. „Wij willen dit doorbreken en een partij van het volk zijn. En mogelijk worden we met de te verwach ten verkiezingswinst nog lid van het college ook.” de gemeente om onze straat te verbreden. Hiertoe moesten de bewoners een stuk tuin afstaan. Dat bracht natuurlijk heel wat beroering teweeg en ik werd woordvoerder van de straat. Met alle partijen had ik een in tensief contact. Toen deze kwestie na veel touwtrekken uiteindelijk geregeld was, heb ik gekozen voor een actief PvdA lidmaatschap en al snel werd ik tot voorzitter gebombardeerd. In de periode 1994-1998 ont stond de mogelijkheid om een raadslid te laten vervangen tij dens commissievergaderingen door een niet-raadslid. Zo kwam ik in de commissie On derwijs en Welzijn. In 1998 werd ik lijsttrekker voor de partij.” kelingen rondom de ontsluiting van de Westerscheldetunnel en de Westerschelde Container Terminal aandachtspunten. De Lokale Partij Borsele is ei genlijk het middenste van het midden, zo vinden ze zelf. Puur, omdat ze daadwerkelijk datgene wat er leeft in de vijf tien kleine kernen die de ge meente Borsele telt, menen te kunnen vertalen. Daarbij kan er afhankelijk van het draag- Een andere zorgelijke ontwik keling die algemeen in de ge meente gedeeld wordt, is de leefbaarheid van de kleine ker nen. „Hele leeftijdscategorieën vertrekken uit de dorpen. Voor al jongeren en jonge gezinnen trekken weg. Middels een beter woningbeleid zoals overleg met de woningbouwstichting en door het bouwcontingent goed te bekijken, kan het tij gekeerd worden,” hoopt Boonman. Ver der zijn goed onderwijs, stimu lering van alternatieve activi teiten op het platteland, het wust zoeken wij dan ook geen kritisch volgen van de ontwik- contact met Leefbaar Neder land." Ook is de partij geen voortzetting van D’66, dat niet meer mee zal doen op 6 maart. Misschien is hij wel de ne stor van de raad, want Adri van Oosten gaat inmiddels zijn vijfde termijn in, ten minste als je zijn PPR-jaren doneert, de langzame voort- erbij telt. En weer trekt hij de kar. Op de lijst prijken de namen van de drie zittende raadsleden op de eerste plaatsen. „We hebben best veel kritische en meeleven de leden in de gemeente, maar velen hebben nu an dere prioriteiten en daar naast zijn we als partij tevre den over de kwaliteiten van de huidige fractie”, zo licht Wel trots is de fractie op het transferium. „Hier moet ik ook de ondernemers voor bedanken”, zegt Van Oosten. „Het college zag er aanvan kelijk geen heil in, maar het heeft gewerkt. Ook voor de structurele eindejaarsuitke ring voor de minima heeft onze fractie samen met het CDA hard gestreden. Wat zulke zaken betreft, voelen wij ons aangesproken op ons rechtvaardigheidsge voel.” Ook krijgt het college complimenten voor het re- aan visie. Het debat terugkrij gen in de raad waarbij het colle ge verantwoording dient af te leggen, een proces dat de poli tieke zuiverheid ten goede komt, dat is de wens van de partij. „Het is gemakkelijker van klus naar klus te gaan, maar dat is niet in het voordeel van de burgers. Zoiets komt vooral tot uiting in de bestemmingsplan nen en de regiovisie, waarin wordt gesproken over het grote stedelijk gebied dat Kapelle, Goes en Borsele zouden kun nen vormen. Eigenlijk is de raad daarin nooit gekend, want toen het uiteindelijk in de ge meenteraad werd besproken was alles al beklonken. Jammer, maar er zijn ook goede ontwik kelingen. De manier waarop in onze gemeente is nagedacht over de toekomst van de biblio theek in een werkgroep, waarin zowel ambtenaren, raadsleden het bibliotheekbestuur en het personeel zat, was een goede Een oproep vorig jaar in de Borselse Bode waarin mensen uit de gemeente gelijkgezinden zochten om na te denken over hun eigen leefomgeving, was de aanleiding tot de oprichting van de partij. „Daarnaast vind ik ook dat je naast je betaalde werk een bepaalde vorm van vrijwilligerswerk moet doen voor je omgeving. In welke vorm, dat mag voor iedereen anders zijn, maar mij ligt de politiek het beste”, oordeelt Boonman. „Kritiek neem ik serieus, ik zie het als een gratis advies en het scherpt zoals ik al zei, mijn visie. En daar kun je als mens altijd heel veel van leren.” leid dat het mogelijk maakt dat jongeren zich bewust worden van regels. Hen de randvoorwaarden meegeven voor een andere levensin stelling en ze ook daar zelf over mee laten denken, in bijvoorbeeld een jeugdraad. Door ze inspraak te geven, bereik je ze en kun je hun gedrag beïnvloeden.” Ook de veiligheid in open bare gelegenheden, geldige vergunningen voor horeca gelegenheden en de brand veiligheid van alle openbare gebouwen, is een speerpunt van de partij. „Daar hamer den wij al op voordat de ramp in Volendam zich vol trok”, vult de heer De Putter aan. „Ook een goed ram penplan en samenwerking met buurgemeenten op dit gebied kan niet ver genoeg gaan in onze ogen.” Verder staan nog onder meer een verbetering van de verkeers situatie op diverse punten in de stad waar dagelijks op stoppingen zijn, een effec tieve (en dus niet persé meer milieuvriendelijke) onkruidbestrijding en scherp toezicht op de ge- meentefinanciën in het pro gram. Rijk, een betrokken vrouw uit Goes, verwoordt het in mooie woorden bij dit hoofdstuk. Zij wijst op het belang van de landbouw zo als het nu is, want zou dit verpauperen dan verdwijnt ook het huidige landschap. Wel zeggen we duidelijk nee tegen de komst van de Wes terschelde Container Termi nal (WCT). Nog steeds wordt niet goed nagedacht over de vervoersproblema- tiek en dat is minstens zo belangrijk.” aliseren van de regenton- nenactie, waarbij burgers een regenton van de ge meente kunnen krijgen. De aanpak van de breedte sport, de manier waarop is omgegaan met Stichting Colours die hun eigen cof- fieshop hebben gekregen en het Masterplan Goese Pol der krijgen eveneens een dikke voldoende op de cij ferlijst. Toch realiseren Van Oosten en zijn fractieleden zich dat oppositie voeren een relatief gemakkelijke taak is. „Zit je eenmaal in het pluche van het college, dan dien je je zelf te conformeren aan de coalitie en dat betekent concessies doen die wel eens tegen je groenlinkse principes in gaan. Maar wij zijn daar toe bereid en ge zien onze ervaring zouden we een zeer betrouwbare partner in het college zijn. De tijd dat GroenLinks en kel stond voor ontevreden en gezien werd als een sa menraapsel van allerlei groeperingen is voorbij. We staan daadwerkelijk voor het belang van een grote groep Nederlanders en we zijn betrokken mensen. Zo is enkele jaren geleden een onderzoek onder burge meesters gehouden waarbij hun opinie werd gevraagd naar het functioneren van raadsleden. Onze partij kwam toen goed uit de bus, we bleken wethouders te le veren die hard werken en staan voor een goed beleid. Wat zou het leuk zijn als we dat in Goes ook mogen be wijzen." HEINKENSZAND - Jong en geestdriftig, zo zou je de Lo kale Partij Borsele kunnen omschrijven. Lijsttrekker Patrick Boonman past hele maal in dat beeld. De dertig jaar oude in ‘s-Heerenhoek geboren en getogen Boon man wil de stem van de dorpen, de échte lokale be langen laten doorklinken in het gemeentehuis aan de Stenevate in Heinkenszand. De kersverse partij doet voor het eerst mee aan de verkiezin gen en de verwachtingen zijn hooggespannen. „De andere partijen zullen ter dege reke ning met ons moeten houden, want als de voorspellingen uit komen dan mogen we mis schien wel op vier zetels reke nen”, vertelt Boonman. De jonge personeelsfunctiona ris heeft bewust na een studie HBO-management in ‘s-Herto- genbosch er voor gekozen om zich weer in zijn geboortedorp te vestigen. „De keuze om te studeren buiten de streek was evengoed een weloverwogen keuze. Het blikveld verruimen en je elders bewijzen, waren belangrijke overwegingen. In die tijd ontdekte ik dat het so ciale aspect van het dorpsleven toch het meeste bij mij hoorde, liever dat dan een grote carriè re in de Randstad.” Tijdens zijn studie volgde Boonman ook het vak politicologie en politiek ging wat meer leven. Dat ge combineerd met zijn voorliefde voor bestuurlijke activiteiten, die zich uitte in het opstarten van een nieuwe studentenso ciëteit en nu als lid van de Raad van Elf, leidde tot de belang stelling voor de lokale politiek. Want, zo bleek op een le denvergadering van de Be- velandse kiesvereniging, er wonen in het Kapelse heel wat aanhangers van deze partij. Het draagvlak is er en in de ervaren Van Oostende, die al voor de RPF in de gemeen teraad van Veenendaal had gezeten, werd de geschikte persoon gevonden om de afdeling tot ontwikkeling te laten komen. „Wat bezielt je”, vragen mensen om hem heen, toen ze hoorden dat hij zich be schikbaar stelde als lijsttrek ker voor de pasopgerichte afdeling. Maar zelf ziet hij uit naar een actieve deelna me in de gemeentepolitiek. De ervaring opgedaan in Veenendaal werd door het hoofdbureau gezien als een belangrijke reden om hem bovenaan de lijst te plaat sen. Van Oostende zorgt er ook voor dat hij goed besla gen ten ijs komt. De kader cursus gemeentepolitiek die het landelijk bureau van de Christenunie aanbiedt, had aan hem een gemotiveerde leerling. vlak onder de bevolking een uitschieter naar links of rechts worden gemaakt. In de volks mond wordt het wel de dorps radenpartij genoemd, maar dat bestrijdt Boonman. Er zijn in derdaad meerdere dorpsraad- leden betrokken bij de partij, maar dat is weer een logisch gevolg van het feit dat de partij daadwerkelijk de boodschap van de bewoners wil overbren gen in de raad. „In tegenstel ling tot de andere partijen die zich gebonden zien aan een landelijke uitgangspunten”, verduidelijkt Boonman. „Be- Als bestuurslid van de kies vereniging van de SGP en als ondersteunend lid van de schaduwfractie van de SGP/ChristenUnie, weet hij inmiddels wel wat er speelt binnen de Goese politiek. „Natuurlijk staat mijn le vensovertuiging hierbij cen traal, maar ik denk dat ons programma ook aankno pingspunten biedt voor an dersdenkenden”, zo legt hij uit. zet en er is een goed werkplan uitgerold.” Ook dure adviesbureaus zijn de PvdA een doorn in het oog. „Ie dere keer loop je dan tegen de situatie aan dat de raad niet ge kend wordt in het voortgangs- proces. Dat maken we nu ook weer mee met de reconstructie van het industrieterrein Smok kelhoek”, vertelt Lambeck. Als een van de wapenfeiten uit de afgelopen raadsperiode noemt Lambeck de structurele toekenning van de Zalmsnip voor de tehuisbewoners en de inzet van de partij voor het jeugdbeleid. Al jaren hamert de partij op een JOP in Schore en een jeugdvoorziening in Over- tieringe. Ook is door de partij hard getrokken aan een betere bestuurscultuur. „Zaken als de belastingaffaire en de Wemel- dingse jachthaven hebben de burgers onnodig veel geld ge kost”, meent Lambeck. „Uitein delijk is het college bij deze af faires toch door de raad op haar verantwoordelijkheden gewe zen.” Voor de toekomst wil de fractie haar aandacht vestigen op het aantrekkelijker maken van de woonomgeving. Meer groen, wat allure in de wijk, meer dertig kilometer zones, goede woningbouw door bij voorbeeld betere benutting van de beschikbare grond in We- meldinge voor starters. De afge lopen jaren was PvdA geen lid van het college, maar daar hoopt de partij uiteraard na 6 maart verandering in te bren gen. „Want het duwen en trekken als oppositie is lang niet altijd gemakkelijk geweest”, besluit Lambeck. De dertig jaar oudere Sam de Putter gaat, als alles mee zit, zijn vierde raadsperiode in. Hij is oorspronkelijk af komstig van de GPV. Ook hij is blij met deze gecombi neerde lijst. Op dit moment bezet de combinatie vier van de drie en twintig zetels in de Goese gemeenteraad. Daadwerkelijke wapenfeiten claimen namens de SGP/ChristenUnie willen de heren niet. „We zijn een minderheidspartij en het prettige van de Goese ge meenteraad is nu juist dat de onderlinge samenwer king en sfeer zo goed is. We hebben geen wethouder in het college op dit moment, maar we nemen het woord oppositie niet in de mond. We besturen mee aan het gemeentelijk beleid, en dat is veel interessanter dan je er tegen verzetten.” Een doorn in het oog van de partij zijn de koopzondagen. „Niet alleen vanwege onze levensovertuiging”, aldus de Putter. „Maar ook vanuit het oogpunt van sociale rust. Bovendien is dit voor een kleine middenstander moei lijk te betalen en krijgen grootwinkelketens nog meer macht. Zelfs premier Kok, die politiek gezien ver van ons vandaan staat, deelt deze mening.” GOES - Gebrek aan origi naliteit kun je Groen Links niet verwijten, want de partij heeft veel werk van haar verkie zingsprogramma ge maakt. Naast de gebrui kelijke aandachtspun ten, die weer verdeeld zijn in honderd actie punten, is bij ieder hoofdstuk het kritische commentaar van een aantal Goesenaren ge voegd. gang van de ontwikkelingen rondom het nieuw te bou wen stadskantoor en het ge brek aan aandacht voor langzaam verkeer. Graag zou Groen Links dit middels betere fietspaden en be waakte fietsstallingen in de stad gerealiseerd willen zien. KAPELLE - Vorig jaar ging Hendrik van Oos tende met pensioen na een arbeidzaam leven in het onderwijs en als predikant. Tijd voor welverdiende rust, zo zou men denken. Maar niets was minder waar, Van Oostende stond aan de wieg van de oprich ting van de Kapelse af deling van de Christen unie. De combinatie van de SGP met het voormalige GPV en RPF, bestaat drie raadsperio den, maar sinds enkele jaren als SGP met Christenunie. De basis waarop de drie par tijen elkaar gevonden heb ben, is hun christelijke le vensovertuiging. „Wij zien de overheid als Gods’ diena res en zij staat ten dienste van de burger”, zo legt West strate uit. „Ik wil graag een bijdrage leveren aan het be stuur van deze gemeente omdat het voor mij een op dracht vanuit mijn levens overtuiging is. Maar daar naast is het ook gewoon een hobby. Iedere keer opnieuw is het weer een uitdaging hoe wij met onze christelijke minderheidsvisie samen met de andere partijen toch tot een aanvaarbaar com promis kun nen komen waarin wij onszelf kun nen vinden. Ook al zijn de uitgangspun ten nog zo verschillend, want de dis cussie en de goede argu menten van de andere partijen scherpen mij juist en kun nen een extra impuls bete- ook vanuit het oogpunt van sociale rust niet wenselijk". moet komen om een voor stel nog te wijzigen of te tor pederen. „Het raadslid maatschap vereist kundig heid en inzicht”, geeft hij toe. Aan de nieuwe wet du- alisering zitten wel positieve kanten, volgens hem. Wet houders zijn niet meer tege lijkertijd raadslid, maar zo ver als zijn Noordbeveland- se collega Oudshoorn die wethouders wil selecteren op grond van hun capacitei ten in plaats van hun ver bondenheid met een poli tieke partij, wil Van Oosten de niet gaan. KAPELLE - Als student in de jaren zestig kon je jezelf eigenlijk nauwelijks ont trekken aan het groeiende politiek bewustzijn. Dat ervaarde Rob Lambeck ook tijdens zijn studie bio logie aan de Universiteit van Groningen. „Studen ten waren vaker dan nu geëngageerd, maatschap pelijk betrokken bij poli tiek. Niet noodzakelijkerwijs een partijlid, maar wel iemand die enige affiniteit heeft met het besproken kapittel. En het huidige college wordt beoordeeld middels een heus schoolrapport met echte rapportcijfers. Er is nog veel voor verbete ring vatbaar, zo redeneert de partij maar graag zou ze zelf de kans willen hebben om aan het college deel te nemen. „Het is aan de kie zers of zij ons deze kans ge ven”, meent fractievoorzitter Adri van Oosten. FOTO ANTON. DINGEMANSE René Weststrate en Sam de Putter: „Koopzonaagen zijn Adri van Oosten: „We zijn betrokken bij mensen”. FOTO ANTON DINGEMANSE Rob Lambeck hoopt met zijn PvdA nu eindelijk ook eens in het college van burgemeester en wethouders van Kapelle te komen. FOTO ANTON DINGEMANSE Hendrik van Oostende: „We blijken in staat te zijn ook anders gezinden te inspireren” door Marja Minnaert FOTO ANTON DINGEMANSE Patrick Boonman: „De dorpsraad is een goed initiatief dat in de praktijk niet werkt". foto tannie de jonge ^WMT°TITnTrrnTIWWrmW11TIWHinï>IWWWinnwniTinWWnl<OWnTfT1TTTinnTtTr^ V-"1 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 19