(3 n I I o ■ij i SEs,. OPENBARE KENNISGEVINGEN m Vergadering commissie ruimtelijke ordening en financiën Afdeling Burgerzaken gesloten Lunchcafé omgetoverd tot verkiezingscafé Nieuwbouwlocatie ’s-Heer Arendskerke BinnenstadsDebat druk bezocht Uit de gemeenteraad van februari Werkzaamheden Oostsingel/Gasthuisstraat Speelvoorziening Goese Meer AANSLAGEN GEMEENTE BELASTINGEN Og e m e e nte r a adsIL™^^ ERKIEZINGEN jij komt toch ook? Stooktabel week 7 I I feb. - 17 febr. 15 DE BEVELANDER Woensdag 27 februari 2002 m Z F Z Z i (OU 3) INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES Vergunning Drank- en Horecawet Overzicht Burgerlijke Stand van 13-02-2002 t/m 20-02-2002. Geboren: Gehuwd: 20-02-2002 Schoonen, Michael en Stam, Malou. Overleden: Ingekomen bouw- en sloopaanvragen NIEUWBOUWTERVALCKE GOES Kappen van bomen Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan‘Locatie De Groene’. Burgemeester en wethouders van Goes Milieuvergunning perceel ‘s-Gravenpolderseweg 57,4462 RA Goes. Periode 28 februari t/m 6 maart 2002 I maart 4 t/m 6 maart Basisschool De Tweemaster. Goes-Noord Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Zeeland Jaarverbruik Verbruik vorige week Op woensdagavond 6 maart is van af 21.00 uur het lunchcafé stadhuis omgetoverd tot verkiezingscafé. Al le uitslagen van de verschillende stembureaus komen hier binnen en worden op volgorde van binnen komst bekend gemaakt. De stem bureaus sluiten om 21.00 uur. Om dat in Goes via de computer ge stemd wordt verwachten we de eerste uitslagen om 2I.I5 uur. 800 I000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 gen, is de afdeling Burgerzaken gesloten voor publiek. Deze machtigingskaart moet dan wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 20 maart, aan de gemeente worden teruggestuurd. 395 494 591 691 792 890 988 1087 1186 I286 I384 I482 I630 I778 I926 2076 14-02-2002 Kraak, Pascalle; 14-02-2002 Verbrugge, Rachel Jesteny Shayenne; I4-02-2002 Luchtenburg, Lars; 14- 02-2002 Rutten.Annemieke Rosalie; 15- 02-2002 Ruis, Robert Christiaan; 15-02-2002 Goedegebure.Jay; 17- 02-2002 Caan, Rineke Dorien; 18- 02-2002 Bolle, Marissa Jasperina. Burgemeester en wethouders willen meewerken aan het plan van Ter Valcke voor sloop en algehele nieuwbouw van het verpleeghuis tussen de Valckeslot- laan en de L. de Colignylaan te Goes. Het bouwplan voldoet niet helemaal aan de uitgangspunten van het voor die plek geldende bestemmingsplan ‘Oost I’, maar wel aan het in procedure zijnde bestemmingsplan “Ter Valcke”. Ook kunt u binnen die periode de plannen inzien in Ter Valcke. Eventuele zienswijzen over het bouwplan kunnen gedurende de termijn van te- rinzagelegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het college van burge meester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Burgemeester en wethouders van Goes maken, ter uitvoering van het bepaal de in de inspraakverordening, het volgende bekend. Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze ver gunning verleend. De vergunning van het ontwerp, zoals wij dat eerder ter in zage hebben gelegd. Aangevraagde vergunning: Voor het veranderen van de inrichting en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting (art. 8.4 lid I Wm). Betreft: een aannemers- en verhuurbedrijf in de weg- en waterbouw op het adres ‘s- Gravenpolderse-weg 57.4462 RA Goes. I maart 21.00 uur 2 maart 20.30 uur 5 maart 20.30 uur 6 maart 15.00 uur Zeelandhallen Zeeuwse Horeca Beurslnlichtingen: 221020 Hollandsche Hoeve Ambachtscentrum Voorstelling poppentheater Sim Bolus met “Opa’s Geheim”.Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren: tel.21203 I Podium 't Beest Filmvoorstelling: Devils on the doorstep Podium ‘t Beest KonsertJammahTammah Konthaar Hanekam Grote Kerk, Goes Concert Cristelijke Oratorium Vereniging "Johannes Passion van J.S. Bach” o.l.v. Bernhard Touwen Podium ‘t Beest Filmvoorstelling: Devils on the doorstep Podium ‘t Beest Filmvoorstelling: Saló o Ie 120 giornate di Sodoma van start. Het is de bedoeling dat in het vroege voorjaar het trapveldje is gerealiseerd. Als u nadere infor matie wenst, kunt u contact opne men met mw. D. Osté, afd. Welzijn, tel. 0I I3 - 249 746 of mw. J. van der Kaaij, IGG, tel. 0113 - 249 761 Beroep Tot I0 april 2002 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door: - wie bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge weest bedenkingen in te brengen; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht. Inzage De vergunning, voorschriften en andere daarop betrekking hebbende gegevens liggen vanaf vandaag ter inzage. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling be stuursrechtspraak. Postbus 20019,2500 EA s-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling’- bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het tref fen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Informatie Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoonnummer 0I 13-249718. Op basis van art. 8.22 lid 2 van de Wet milieubeheer hebben wij aan deze ver gunning alsnog voorschriften hiervoor toegevoegd. Terinzage: Alle van belangzijnde stukken liggen tot I0 april 2002 tijdens kantooruren te rinzage. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Informatie Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoonnummer 0113-249718. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de ver gunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wet houders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden inge diend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afde ling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0I 13-249709) Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 18-02 t/m 22-02-2002. 20-02 Monnikendijk 37 het herbouwen van een woonhuis 20-02 RC.Quantstraat 32 het slopen van asbesthoudende dakplaten 20-02 Golfzichtlaan 3 het bouwen van een serre 21 -02 Dwarsweg 8 het slopen van de werkplaats 25 3I 38 44 50 56 63 69 75 8I 88 94 103 113 I22 I32 28 februari 20.30 uur OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - I2.30 uur en dinsdag van I3.3O - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - I2.30 uur, dinsdag en woensdag van I3.3O - I6.00 uur en donderdag van I7.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlichting is geopend op werkdagen van 09.00 - I2.3O uur en van I3.3O - I6.00 uur. Op vrijdag middag zijn alle gemeentelijke dien sten gesloten. GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2I18,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen buiten kantooru ren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Verbruik vanaf 29/10 WET MILIEUBEHEER Ambtshalve gewijzigde milieuvergunning Bureau Voorlichting Tel: (0113) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 26 febru ari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarenter- mijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, tele foon 249770 TER INZAGE Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij Bureau Voorlichting, ten zij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met Milieu liggen op de afdeling Milieu,Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling voorlichting. Als u al eerder gekozen hebt voor automatische incasso hoeft u niet opnieuw een machtiging in te die nen. De gemeente is dan al ge machtigd voor de inning van de ge meentelijke belastingen. U ontvangt dan alleen een aanslagbiljet met daarop vermeld de 8 betaaltermij nen. Er zijn dan geen acceptgiro kaarten bijgevoegd. Tip: Gebruik deze vorm van beta len vooral als u eerder deze maand ook een belastingaanslag met be trekking tot het belastingjaar 2000 en/of 2001 hebt ontvangen. De aangekondigde vergadering van de commissie ruimtelijke ordening, v zijn tot de aansluiting met de Gast huisstraat, wordt het verkeer van uit de Gasthuisstraat tijdelijk via het parkeerterrein Oostwal geleid. De werkzaamheden nemen naar verwachting drie weken in beslag. Op woensdag 6 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezin- Op de jaarlijkse praatavond in ‘s- Heer Arendskerke is gezegd dat begin februari 2002 nadere infor matie kon worden gegeven over de nieuwbouwlocatie voor woning bouw in ‘s-Heer Arendskerke. Zo als u begrijpt is dat niet gelukt. Het onderzoek naar de beste loca tie zit in de afrondingsfase, maar op dit moment kan nog geen uitsluit- Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling be stuursrechtspraak, Postbus 20019,2500 EA s-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling’- bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het tref fen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Met ingang van 28 februari 2002 ligt het voorontwerp van het bestemmings plan ‘Locatie De Groene' aan de Anjelierstraat gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het stadskantoor bij bureau Voorlichting, Oostsingel 2 te Goes. Dit bestemmingsplan omvat het gebied van garage De Groene aan de Anjelier straat te Goes en is een vertaling van planopzet variant 4, zoals die op I okto ber 2001 aan de woonomgeving is gestuurd. Het geldende bestemmingsplan Oost I biedt onvoldoende mogelijkheden om aan de voorgestane herinvulling van het plangebied medewerking te verlenen. Vandaar dus het nieuwe bestemmingsplan. zodra deze verwerkt zijn, gepubli ceerd in de inforubriek. Heeft u uw reactie nog niet gegeven? Kijk dan op de internetsite www.goes.nl /masterplan. Op deze site is een reactieformu lier terug te vinden. Via de e-mail kunt u aangeven of u het eens bent met de gepresenteerde ideeën voor de binnenstad. 5 maart 15.30-17.00 uur Pleintjesactiviteiten Om de bereikbaarheid zoveel mo gelijk te waarborgen wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. De ge meente begint met de werkzaam heden aan de zijde van de Anjelier straat. Op maandag 4 en dinsdag 5 maart is de oprit naar de Oostwal voor alle verkeer gesloten. Wan neer de werkzaamheden gevorderd 13- 02-2002 Visser, Maria Elena; 14- 02-2002 Looij, Bernardus; 14-02-2002 Riemens, PieternellaAagtje; 14- 02-2002 Huijskens, Petrus Adrianus; 15- 02-2002 Cillekens.Josephina Godefrida Theodora; 17-02-2002 Korstanje.Jan; 17-02-2002 Tramper, Bartel Pieter; 17-02-2002 Nijsse, Maatje Tannetje; 19- 02-2002 Dijkman,Theresia Maria; 20- 02-2002 Markusse, Cornelis Aloysius. Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf vandaag ter inza ge is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuvergunning van: - Aannemers- en verhuurbedrijf J.C. Dekker B.V.,‘s-Gravenpolderseweg 57 te Goes. 6 maart Openbare Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Het BinnenstadsDebat gehouden op dinsdag 19 februari in de Grote Kerk te Goes is druk bezocht. Ruim driehonderd mensen bezoch ten de avond om hun mening te ge ven over de binnenstadsplannen. Een groot deel van de avond was ingeruimd voor het stemmen op stellingen met stemkastjes. De re acties van de bezoekers worden, sel worden gegeven. Zoals het er nu naar uitziet duurt het nog onge veer anderhalve maand, voordat een concreet standpunt ingenomen kan worden. Wij gaan er nu van uit dat wij in april een bijeenkomst kunnen beleggen waar de mensen in het dorp de gelegenheid krijgen zich over de mogelijke locaties uit te spreken. 12-02 Dirk Dronkersweg 15 het verbouwen van het bedrijfspand 18-02 Hoogewei 20 het uitbreiden van de woning 18-02 Oostsingel 152 het uitbreiden van de woning 18- 02 RC.Quantstraat 32 het slopen van asbesthoudende dakplaten 19- 02 Dwarsweg 8 het slopen van de werkplaats 19-02 Sluisplaat 13 het verbouwen van garage tot berging 19- 02 Stationspark 32 het bouwen van een kantoor 20- 02 Deltastraat 2 het bouwen van een blokhut 21- 02 De Stelle 10 het bouwen van een hobbyruimte 21-02 Jacob Klaaijsenstraat I t/m 33 het slopen van asbest borstweringspaneel 21-02 J.D.van Hellestraat I t/m 32 het slopen van asbest borstweringspaneel 21-02 Marijkestraat I t/m 36 het slopen van asbest borstweringspaneel 21- 02 RC.Quantstraat I t/m 37 het slopen van asbest borstweringspaneel 22- 02 Arendstraat 2 het bouwen van een schuur 22-02 Beukenstraat 67 het uitbreiden van de woning 22-02 Papeweg 62 het herbouwen van bijkeuken en schuur 22-02 Slotstraat 59 de verbouw van een woning Beroep: Tot 10 april 2002 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. f M Burgemeester en wethouders van Goes zijn van plan aan de Wijkvereniging Goes-west in Goes een vergunning te verlenen ingevolge de Drank- en Hore cawet voor de uitoefening van het horecabedrijf in het pancf aan de Eversten- straat 15 in Goes. Aan de vergunning zal het voorschrift worden verbonden, dat in de inrichting geen alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse verstrekt mag worden tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen. De op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen gedurende vier weken na de datum van deze publicatie ter inzage op de afdeling bestuurszaken aan de Westsingel 58 in Goes. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze binnen de ze vier weken naar voren te brengen. Reacties kunnen worden ingediend bij de gemeente Goes, afdeling bestuursza ken, Postbus 2118,4460 MC GOES, of telefonisch op nummer 0113 249612. Vorig jaar is er in overleg met de bewonersvereniging het plan voor een trapveldje aan de Goese Meer Laan voorbereid. Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan de voorbereidende werkzaamheden (aanbrengen van zand) deze week Vooruitlopend op de uiteindelijke goedkeuring van het bestemmingsplan is het de bedoeling de bouwvergunning(en) te verlenen na toepassing van een proce dure ex artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarvoor moet het concrete bouwplan ter inzage worden gelegd. Dat zullen wij doen nadat de planologische commissie van de provincie akkoord is met het voor ontwerp-bestemmingsplan. Het gaat nu dus alleen om het voorontwerp-bestemmingsplan en nog niet om het concrete bouwplan. Tijdens genoemde termijn U bent van harte welkom in het “Verkiezingscafé” in Lunchcafé Stadhuis aan de Grote Markt in Goes. Vaststelling van het rampen plan gemeente Goes. De raad heeft ingestemd met het rampenplan gemeente Goes. De belangrijkste verandering t.o.v. het oude rampenplan zijn: - Het aantal scenario’s is terugge bracht tot een ramp of zwaar ongeval in één gemeente (scena rio Ien een ramp of zwaar on geval met effecten in meerdere gemeenten (scenario 2). - De bij de ramp of zwaar ongeval betrokken burgemeesters bepa len onderling wie van hen de coördinatie op zich neemt en hoe de afstemming tussen hen plaatsvindt. - Het beleidsteam van de coördi nerend burgemeester neemt bij een ramp in meerdere gemeen ten zitting in het gemeentelijke coördinatiecentrum dat is ge huisvest in het betreffende stads kantoor of gemeentehuis. Deze burgemeester hoeft dan de ge meente niet te verlaten. - De gemeentelijke ondersteuning tijdens een rampsituatie zal niet meer plaatsvinden d.m.v. een Be leidsondersteunend Crisisteam. Dit zal in de toekomst plaatsvin den door een beroep te doen op functionarissen van andere ge meenten die als deskundigepool in een procesdeelplan zijn opge nomen. Ongetwijfeld zullen veel kandidaten van de in Goes deelnemende par tijen acte de présence geven.Via te levisies zijn de landelijke uitslagen en de uitslagen in overig Zeeland te volgen. REFERENDUM Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mo gelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling Voorlichting in het stadskantoor. Elke maand vindt u op deze pagina een toelichting op de besluitvor ming in de vergadering van de ge meenteraad die doorgaans plaats vindt op de derde donderdag van de maand. Donderdag 21 februari besloot de raad onder meer het volgende: Intrekking Drank- en horeca- verordening Goes en wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Goes. De raad heeft ingestemd met de Nota horecabeleid gemeente Goes. Voor de nota was intrekking van de Drank- en horecaverorde- ning Goes en wijziging van de Alge mene plaatselijke verordening Goes noodzakelijk. In de Nota ho recabeleid gemeente Goes worden de volgende zaken geregeld: - de exploitatievergunning; - de horecaportier; - de sluitingstijden; - de milieuvoorschriften t.a.v. ge luid en afval; - het drugsbeleid m.b.t. handha ving. De onderwerpen exploitatiever gunning en horecaportiers zijn nieuw. De andere drie onderwer pen hebben betrekking op het be staande beleid. Een exploitatiever gunning van de burgemeester is vereist voor het mogen exploite ren van een horecabedrijf. Deze verplichting komt in de plaats van de twee vergunningstelsels in de Drank- en horecaverordening. De gemeenteraad heeft ook besloten om portiers bij bepaalde Goese cafés en discotheken verplicht te stellen. De horecaportier kan een belangrijke meerwaarde bieden bij de handhaving van de orde bij het horecabedrijf. De verplichting van een horecaportier wordt door de burgemeester categorisch opgelegd aan de exploitanten van nachtbe- drijven (overdag gesloten en ‘s avonds geopend tot 04.00 uur). Eetzaken vallen hier niet onder. De aanwezigheid van een portier is al leen verplicht tijdens de opening stijden tussen donderdagavond 22.00 uur en zondagochtend 04.00 uur. Op I mei aanstaande moet het nieuwe beleid ingaan. AUTOMATISCHE INNING Ook dit jaar is het mogelijk om de gemeentelijke belastingen in acht termijnen te betalen. Dit kan alleen als u de gemeente machtigt om het te betalen belastingbedrag in acht termijnen af te boeken van uw bank- of girorekening. Deze vorm van betalen is voor u en voor de gemeente gemakkelijk. U hoeft dan niet te denken aan nog te betalen rekeningen en u spreidt het totaal bedrag over acht maanden. Voor wie de gemeente alsnog wil mach tigen is, als hij/zij daarvoor in aan merking komt, dit is als het totaal bedrag van de aanslagen ligt tussen 100,00 en 2.000,00 een mach tigingskaart bij het deze week door u ontvangen aanslagbiljet gevoegd. De aansluiting Gasthuisstraat/Oostsingel wordt uitgevoerd als uitrit. Het verkeer dat uit de Gasthuisstraat moet hierdoor voorrang verlenen aan het verkeer Op de Oostsingel.Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de opzichter, de heer N.L. Moerman, tel. 249833. —J van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk reageren op de beleidsvoornemens die in het plan zijn neergelegd. Op 4 juli 1997 is een milieuvergunning verleend voor het oprichten en in wer king hebben van een handels- en constructiebedrijf -Koninklijke Hollestelle B.V.-, gelegen Amundsenweg 10 te Goes. Abusievelijk is in deze vergunning verzuimd voorschriften op te nemen voor het in werking hebben van een LPG-heftruck. financiën en onderwijs op maandag 4 maart a.s. gaat niet door Vooruitlopend op de vaststelling en goedkeuring van laatstgenoemd bestem mingsplan kunnen de planologische belemmeringen worden opgeheven met toepassing van artikel 19/19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en arti kel 50, lid 5 van de Woningwet. Na afronding van die procedure wordt een definitief besluit genomen over het verlenen van een bouwvergunning met vrijstelling van het bestemmingsplan. Met het oog daarop liggen het bouwplan en het inrichtingsplan voor de buiten ruimte met ingang van donderdag 28 februari 2002 gedurende vier weken ter inzage. Daarnaast besloot de raad het volgende: - de richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2003 van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen te onderschrijven; - een verzoek om planschade ex. Artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening af te wijzen; - een voorbereidingsbesluit voor het perceel Lewestraat 55/57 in Kloetinge vast te stellen; - het voorlopig jaarverslag en jaar cijfers bouwgrondexploitaties 2001 vast te stellen; - de leden van de Zeeuwse Pro grammaraad te benoemen; - diverse begrotingswijzigingen vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapver gunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Van Hertumweg 21 te Goes: 2 Populieren Arendstraat 2 te ‘s- Heer Arendskerke: 2 Essen Deze week start Bourgraaf met de aanleg van een verkeersplateau op de kruising Oostsingel/Gasthuis straat. Hierdoor is het doorgaande verkeer op de Oostsingel ge stremd.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 15