Provincie Zeeland Vergadering Statencommissies Verkeer en vervoer ///A deltA ihCI s™f Week 6 4-, -q jrfc! £0» -lil f t H I Postcode Loterij bestaat 12,5 jaar €272.256 ■I BON VOOR POSTCODE-MILJOENEN Provinciale Onderwijsraad West-Zeeuwsch- Vlaanderen Fiets- voetveer ■■■Officiële Mededelingen 2Ï t winnende €2,96 €6,98 €2,98 €4,99 LEKKER GEPRIJSD POSTCODESTRAATPRIJS Winnen doe je bij... de Postcode Loterij! 2 gegrilde kippen voor €4,54 Voorafgaand aan een vergadering van Provinciale Staten (PS) bespreken diverse Statencommissies onder andere de door Gedeputeerde Staten(GS) ingediende voorstellen. De commissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. In alle Statencommissies is er aan het begin van de vergadering spreekrecht voor het publiek. 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 4500 5000 6000 Opvragen 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 82 90 97 105 112 124 149 370 463 553 647 742 834 925 1018 1111 1205 1296 1388 1527 1665 1804 1944 2083 2313 2774 Het is feest bij de Postcode Loterij! Want de loterij bestaat 12,5 jaar. En we vieren ons jubileum met tientallen extra Straat- prijzen! in het zonnetje zetten! Daarom deelt de Postcode Loterij zeven weken lang elke werkdag een Straat- prijs uit van 12.500 euro per lot! En in april valt ook nog eens de Jubileum- Jackpot van 7 7 miljoen euro. levert u dat 12.500 euro op per lot! Vul de bon in en doe mee. Speelt u al mee, neem dan een extra lot. Voor extra kans op al die extra Jubileumprijzen! I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Maximale winkans Nog nooit kon u zó veel prijzen winnen in de Postcode Loterij. Zorg daarom dat u meespeelt. Want als wij feest komen vieren bij u in de straat, Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 7/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Elke dagprijs 12,5 jaar Postcode Loterij. In al die jaren zijn honder den miljoenen naar goede doelen gegaan. En er zijn honderden miljoenen aan prijzen uitgereikt! Dat is allemaal mogelijk geweest dankzij onze deelnemers. Die willen we dan ook extra en voor 7131 TA 038 extra: een BMW! POSTOOE Bea Post, Nationale Postcode Loterij Vier mee met het Jubileumfeest van de Postcode Loterij. Zeven weken lang elke dag een PostcodeStraatprijs van 12.500 per lot! ✓Ja ik wil kans maken op de PostcodeMiljoenen en de honderdduizenden andere prijzen van de Postcode Loterij. Hiermee steun ik 35 goede doelen. Ik wil graag (aankruisen a.u.b.): Milieu Ontwerp-besluit gedeeltelijke intrek king vergunning A.K.F. Goes WL- - loten Woensdag 13 februari 2002 DE BEVELANDER 5 Nieuws Gasthuisstraat 16 - Goes - Tel. 0113-227414 kilo mevrouw Naam: Adres: Postcode: Plaats: 131.02.01 Gewogen graaddagen Vlissingen: 71,0 Blanke Hollandse KIPFILET poelierskwaliteit Shoarmavlees 1000 gram €5,00 PRIJSKN ALLER Datum: Handtekening: Ovenspek blokjes naturel/ketjap 100 gram 0,85 Iedere Donderdag - Vrijdag: Mini Chinese KIP-L OEM PI A 'S heerlijk voorgerechte 4 Stuks !/oor meer heerlijke aanbiedingen zie winkel. Geldig tot en met 24 februari2002. a €6,80 a €6,80 a €6,80 a €6,80 Gedeputeerde Staten van Zee- land willen de vergunning Wet milieubeheer van 27 september 1994 van Van Garderen Dek ker Projectontwikkeling B.V., welke destijds is verleend aan Apparaten en Ketelfabriek A.K.F. B.V. aan de Houtkade 60 te Goes gedeeltelijk intrekken. De reden voor deze wijziging is dat Van Garderen Dekker Pro jectontwikkeling B.V. een verzoek heeft ingediend tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning. Het verzoek heeft betrekking op: het gedeelte van de inrichting waar de voormalige plaatwerke rij gesitueerd was. het gedeelte van de inrichting waar de voormalige cleanroom en bijbehorend magzijn gesi tueerd waren. Het boekje Cijfers Verkeer en Vervoer Zeeland 2000 geeft een beeld van de belangrijkste kenge tallen voor het personenvervoer, recreatieverkeer, goederenver voer en de verkeersveiligheid. Door middel van kaarten, grafie ken en tabellen worden de kenge tallen en ontwikkelingen getoond. Uit de gegevens blijkt dat het ver voer per auto de meest gekozen vervoersvorm is. Of het nu gaat om woon-werkverkeer of voor sociaal-recreatief verkeer. Openbaar vervoer Het openbaar vervoer wordt hier even veel gebruikt als de fiets. Het gebruik van het openbaar vervoer is per regio verschillend. Volgens gegevens van ConneXXion is er een opvallende stijging te zien in Zeeuwsch- Vlaanderen. Daar tegenover staat een daling van het aantal instap pers op Zuid-Beveland. Ook het gebruik van de trein is in de loop der jaren licht toegenomen, zo valt af te lezen uit de tabel van in- en uitstappers per dag op de Zeeuwse stations. Recreatie De ontwikkeling van het recreatie- Magere runderlapjes 90 min. bereiden 100 gram 1,10 verkeer is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden in de zomer. De recreatie wordt hier uitgedrukt in filemeldingen. 1999 scoorde met 57 meldingen bij zonder hoog in vergelijking met andere jaren. Door het aantal sluis-/brugpassages te tellen wordt inzicht verkregen in de drukte op het water. De Kram mer- en Grevelingensluis waren in 2000 topscorers met 51.000 en 48.000 sluispassages. De slui zen van het Veerse meer kregen 26.150 (Veere) en 25.250 (Zand- kreek) recreatieschepen te ver werken. Goederenvervoer Het goederenvervoer gaat vooral over water. De zeevaart en de binnenvaart vervoerden in 2000 bijna 50.000.000 ton goederen. Het wegvervoer transporteerde ruim vier miljoen ton en per spoor ging er nog bijna 1,4 mil joen ton goederen. De herkomst en bestemming van die massa’s goederen staan vermeld in over zichtelijke tabellen en grafieken. Verkeersveiligheid De aantallen verkeersslachtoffers laten een beeld zien van toene- Jaarverbruik in m3 De brochure ‘Cijfers Verkeer en Vervoer Zeeland 2000’ is een uit gave van de Provincie Zeeland in samenwerking met Rijkswater staat Directie Zeeland. Belangstellenden kunnen de bro chure opvragen bij het Informatie- centrum van de provincie. Verbruik per week Verkeer en Vervoer De commissie Verkeer en Vervoer vergadert op maandag 18 februari om 13.30 uur. Op de agenda staan het vervoersover- zicht PSD december 2001 en januari 2002, een mondelinge toelichting door de heer Buis over veiligheidsaspecten van de Westerscheldetunnelpresenta tie van de koersnota Provinciaal Verkeers- en Vervoers Plan Zeeland, toekenning bijdrage ver keersmaatregel zone-60 De Poel en de reconstructie Sloeweg. Economie De commissie Economie verga dert op woensdag 20 februari om 15.30 uur. De commissie bespreekt onder andere de 4e wijziging van de provinciale begroting 2002 en het voorstel van GS over de campagne ter verbetering van het imago van Zeeland. Ruimte, Milieu en Water De commissie Ruimte, Milieu en Water vergadert op vrijdag 22 februari, aanvang 9.00 uur. Evenals in alle andere commis sies wordt hier de 4e wijziging begroting 2002 en de koersnota PWP behandeld. Op de agenda staan verder een nota met notitie 'Lessen uit vuurwerkramp’ en een nota inzake de evaluatie van de Landschapsverordening Zeeland. In de nota wordt aandacht be steed aan de uitwerking van het beleid om reclameborden in het buitengebied te beperken. Het feit dat bepaalde reclame-aandui- dingen jarenlang op een bepaalde plaats hebben gestaan betekent niet dat er een verkregen recht is ontstaan. Door eigenaren van een reclamebord werd voor de Raad van State aangevoerd dat het bord er al twintig jaar stond. Volgens de eigenaren was het recht om hiertegen op te treden vervallen. Die conclusie kon de Raad niet delen. De Raad van State was van mening dat het niet optreden tegen overtredin gen in het verleden geen recht geeft óm het bord nu te laten staan. Informatie De volledige agenda's en bijbeho rende stukken van alle commis sies liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provin cie Zeeland, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. (Post)banknummer: Bel mij bij een prijs boven 4.000,- Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan uiteraard ook wor den verkregen via de website van de provincie Zeeland, www.zeeland.nl Verse hammousse van boerenham 250 gram 1,50 Mals rundergehakt 1000 gram 4,49 N.V. DELTA Nutsbedrijven Postbus 5048 4330 KA Middelburg Tel. (0800) 5150 e-mail: info@delta-zld.nl www.deltanutsbedrijven.nl Welzijn De commissie Welzijn vergadert op maandag 18 februari om 9.30 uur. Een van de agendapunten is de nota Zorgvragersbeleid. Uit een onderzoek naar de effecten van het ‘derde partij’ beleid en de rol van Het Klaverblad daarin is gebleken dat deze organisatie bij belangrijke beleidsbeslissingen wordt betrokken. Om professio neler en inhoudelijk sterker te kunnen opereren zullen extra mid delen moeten worden ingezet om Het Klaverblad kwalitatief te ver sterken. De incidentele en struc turele verhoging van het budget voor de belangenorganisatie vindt plaats na de vaststelling van een andere beleidsnota, ‘Van inbreng naar invloed’. Van het Klaverblad wordt ook nog een aanvullend werkplan verwacht. Als dat bin nen is en Provinciale Staten instemmen met het voorstel van GS, mag de organisatie rekenen op een extra budget van 113.445,-. Verbruik vanaf 29/10/01 Andere agendapunten zijn de voortgang Zeeuws Museum, herstructurering jeugdzorg, voortgangsrapportage ‘De kracht van cultuur', het concept werk plan 2002 - 2003 van SCOOP en de 4e wijziging begroting 2002. Deze tabel is bedoeld voor iedereen die meedoet aan de actie ‘Zuinig Stoken, Zuinig aan’. Met behulp van deze gegevens en de Energiediskette kunt u uw verbruik van gas, water en elektriciteit onder controle houden. De diskette is op te vragen bij de afdeling Klantencontact (0800-5150). De afdeling Basis- en Speciaal onderwijs (BOSO) van de Provinciale Onderwijsraad vergadert op woensdag 20 februari om 14.00 uur in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De vergadering is openbaar. Op de agenda staan de ontwikkelingen op het terrein van de jeugd zorg, de samenstelling van de POR-BOSO, het project Jeugd en Veiligheid, schoolzwemmen en het eindverslag van de stuurgroep ‘Investeren in effectiviteit’. De volledige agenda en bijbehorende stuk ken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de provincie. De vierde nieuwsbrief over de gebiedsgerichte aanpak West- Zeeuwsch-Vlaanderen is huis aan huis bezorgd in deze streek. In deze nieuwsbrief presenteert de Gebiedscommissie de toptien van de prioriteitenlijst van plannen en projecten. In de toptien staan onder andere de grondruilbank, de kustfietsroute Breskens - Adinkerke, het project Sluis aan zee en het Eiland van Cadzand. De nieuwsbrief is verkrijgbaar bij de gemeentehuizen in Oostburg en Sluis-Aardenburg, het water schap Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen en bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail: info- centrum@zeeland.nl. Een gratis abonnement kan wor den aangevraagd bij het informa tiecentrum van de provincie. NATIONALE L O T E 11 I J www.postcodeloterij.nl kant en klare MACARONI met kipgehakt 500gram Maandag 25 februari is er een extra vergadering van Provinciale Staten. In deze vergadering wordt één onder werp behandeld, de aanbeste ding van het fiets- voetveer Vlissingen-Breskens. Het is nog niet bekend hoe laat de vergadering begint. Daarover wordt nog overleg gevoerd tussen de fractievoorzitters. Zoals gebruikelijk is de verga dering openbaar. Wie direct wil weten hoe het gaat met de aanbesteding, kan plaats nemen op de publieke tribune. Het ontwerp-besluit en overige stukken kunnen op verzoek (tele foon 0118-631749) worden ingezien bij de Directie ruimte, milieu en water. Een ieder kan tot en met 27 fe bruari 2002 schriftelijk beden kingen tegen het ontwerp-besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen het ontwerp besluit, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ont werp-besluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later b°roeo instellen. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Witkam (tel. 0118- 631749). 4 loten 3 loten 2 loten 1 lot Inclusief JackpotVerdubbelaar Ik wil loten zonder JackpotVerdubbelaar. Ik betaal dan 5,67 per lot. o) VLEESWAREN 200 gr. naar keuze ook 4 x 50 gr. Runderrollade ’’eigen” Snijworst ’’eigen” Grillham Salami 200 gram voor 2,70 van puur filet KIP CORDON BLEU 500gram Abdij mende verkeersveiligheid. Het aantal dodelijke verkeersslacht offers is sinds 1995 teruggelo pen van 46 tot 35 in 2000. Vorig jaar vielen er eveneens 35 ver keersdoden in Zeeland. Gemeten naar het landelijk beeld is dat aantal aan de hoge kant. Het aan tal gewonden dat als gevolg van een verkeersongeval in het zie kenhuis wordt opgenomen is een gegeven dat wordt gebruikt om het algemene beeld van verkeers veiligheid vast te stellen. Aan de hand van die gegevens over een reeks van jaren worden de gevaarlijke punten aantoonbaar gemaakt. Op die manier kunnen gerichte maatregelen worden genomen om de verkeersveilig heid te-verhogen. Een bekende maatregel is de aanleg van rond wegen. Deelname houdt In aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500 (€0,20 pml. De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie ondernummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997. Bon uitknippen eri jueen envelop (zonder postzegel) opsturen naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 1100 VM Amsterdam. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om voor elke trekking (13 per jaar) de inleg van onderstaande rekening af te schrijven. de heer Elke dag een Straatpriis! 7131 TA in p Lichtenvoorde n ii i i ii l'i SF' rj

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5