vandenbrink body O !l Tunnelkassen ^eggooi®«! 45% SR oil Bra Kraamzorg 'p, KuboH wear KAM RITEL rl r*OP EEN Oplaak \k L 1 Meeuwse handelsonderneming bv INFORMATIERUBRIEK ^MANÏÏÏÏÜ ATLET* 'F I I I 1 o F' €20 TJJ ENTADMINISTRATIE NOKIA 3310 VIDEO OF EEN DVD-SPELER - U°Oc ^0/5 DE BEVELANDER 2 Gemeente Noord-Beveland Sta dan even stil bij uw kraamtijd. U kunt het maar beter goed verzorgd hebben. Samen maken we er een onvergetelijke tijd van Woonplaats: I Menu c rw o DE VLIEGER OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN HYSTEIl J I.DBUND HEFTRUCK-SERVICE Provinciale Kraamzorg Entadministratie Zeeland voor de kleine maat "een maatje meer" ALLIN €|20 ALLIN 30 ALLIN 40 Deze advertentie volledig ingevuld opsturen naar: Stichting Provinciale Kraamzorg Entadministratie Zeeland Antwoordnummer 176, 4460 VB Goes (een postzegel is niet nodig) A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD Goes Tel. 0113-212620 Fax 232214 www.meeuwse-goes.com E-mail: info@meeuwse-goes.com Heeft u onze website al eens bezocht Watertechniek Agritechniek Elektro Groothandel MAANDELIJKSE GELDBUNDEL Goes, Lange Kerkstraat 38 Telefoon 0113-228154 LEVER ’M IN UW OUDE VERSLETEN Dutchtone €30 40 Type Splendid Ixbxh 4.5x3.0x2.0 Schrijf U nil in! (U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 0113 224040) Meisjesachternaam: Naam partner: - Adres: Postcode:- F O tot /l/IAAM gra ïlEUlNE COLLECT!! ipem-enTUiiwade A?' 1 Woensdag 13 februari 2002 5»»n» in verwachting? W JTPRO VtNCiAU L lone M -i OFFICIËLE MEDEDELINGEN «ss: S *meerprijs DVD speler 50 Voor snelle aansluiting bankafschrift legitimatie meenemen. .i Veegmachines Minigravers Wissenkerke, 13 februari 2002 DA’S PAS SERVICE! B A S Ons tuincentrum is uw bezoek waard v.a. Grintweg 79, Yerseke Telefoon: 0113-572075 Nu tijdelijk bij Ritel gratis NOKIA 3310 gratis video of een DVD speler (meerprijs DVD speler 50) bij het aansluiten van een 40 abon nement. Ook verkrijgbaar i.c.m. 20 of 30 abonnement. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Ruwterreinhef- trucks Verreikers Intern transport materiaal Hyster-vorkhef- trucks, alle types, diesel, LPG, elektrisch 016-5141945 018-6351441 0162-428833 0412-458861 8165-521952 8113- 248157 6116-651691 6118- 438298 6115-616121 0164-233483 Karrestraat 7 (tegenover V&O) Voorstraat 266 flrenüshol5 Heuvel 22 (naast Aktie Snort) ROSBfaM 49 Pearyweg 1 (industrieterrein Poel H) Markies Walstraat 99 (naast Bruna) Havenstraat 28 (tegenover Hema) Wauwsestraat 18 (naast OiDi) Open dagelijks 8.00- 12.00 uur 13.00- 18.00 uur za. 8.00 - 17.00 uur zondag gesloten 29-01 29-01 01-01 02-02 03-02 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De burgemeester, C. J. van Liere De secretaris, drs. D. Sinke Colijnsplaat, Rustoord Geersdijk, Drenthehuis Kamperland, Jhr. Mr. De Casembroothuis Wissenkerke, Vredestein Kats, De Vriendschap Kortgene, Pompweie het bouwen van een bijkeuken het bouwen van vier woningen het plaatsen van een zeecontainer het verbouwen en uitbreiden van de woning het bouwen van een serre v.a. 09.30 u v.a. 13.30 u v.a. 14.00 u v.a. 10.00 u v.a. 13.30 u v.a. 14.00 u 4458 AV T elefoon Fax E-mail: Internet: VERKOOP REPARATIES OPENINGSTIJDEN Burgerzaken: U kunt elke maandagavond, van 18.30 - 19.30 uur, op afspraak gebruikmaken van de afdeling Burgerzaken. Telefoon: 377 388. VERKEERSBESLUITEN Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij van plan zijn een algemene invalidenparkeerplaats te reserveren in de Voorstraat ter hoogte van nr. 20 (voor Zaal Onder de Toren) te Wissenkerke. Tevens zijn zij van plan een algemene invalidenparkeerplaats te reserveren in de Burg. P. Wissestraat ter hoogte van nr. 5 (voor het Drenthehuis) te Geersdijk. De ontwerp-verkeersbesluiten liggen voor eenieder ter gemeente-secretarie (afdeling grondge bied, kamer 1.17), Voorstraat 31Wissenkerke gedurende vier weken ter inzage. Overeenkomstig de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht wijzen wij erop, dat tegen een ontwerp-verkeersbesluit zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht bij ons college binnen vier weken na deze bekendmaking. ELECTRONICS 7 VASTSTELLEN NOTA WELSTANDSBELEID DOOR DE RAAD VAN NOORD-BEVELAND In zijn vergadering van 31 januari 2002 heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland besloten tot het vaststellen van de nota wel- standsbeleid Noord-Beveland. Deze nota vormt een zogenaamd overgangsbeleid totdat een Welstandsnota is opgesteld met gebiedsgerichte beoordelingskaders op basis van de nieuwe Woningwet. In deze nota welstandsbeleid Noord-Beveland zijn loketcriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken samengesteld, anti ciperend op de nieuwe Woningwet. Zij biedt een mogelijkheid om de welstandstoets van deze bouwwerken sneller af te han delen. Het besluit tot het vaststellen van de nota welstandsbeleid Noord-Beveland ligt vanaf 14 februari 2002 voor eenieder ter gemeentesecretarie (afdeling grondgebied, kamer 1.16), Voorstraat 31, Wissenkerke ter inzage. voorlichtingsbijeenkomsten stemmachine kernen Dinsdag 19 februari Dinsdag 19 februari Woensdag 20 februari Donderdag 21 februari Donderdag 21 februari Woensdag 27 februari auto» BORORfCHT 06STERH0UT 86$ ROOSENDAfll GOES MfflOELBUKG VUSSatSfN TEBNEUZEH BERGEN OP ZOOM Postbus 290 4460 AR Goes Nijverheidsstraat 8 Industrieterrein ’Eindewege’ 's-Heer Arendskerke 0113-567500 0113-568550 info devliegerheftrucks.nl www.devliegerheftrucks.nl VERHUUR LEASING VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN EN AFGEGEVEN POSITIEVE REACTIES TOT BOUWVOORNEMEN IN DE PERIODE 28-01 T/M 08-02-2002 Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebben den een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afde ling Bouwen en Wonen, (0113-377377). Tulpstraat 12, Colijnsplaat Westhavenstraat nr. 16, 18, 20 en 20a, Colijnsplaat Havenweg la, Kamperland Stemlaan 13, Kamperland Sportlaan 12, Kamperland POSTUUM EERBETOON MEVR. GEELHOED-KEMPE Eind november 2001 heeft de gemeente Noord-Beveland een beeldje uitgereikt aan mevrouw Geelhoed-Kempe als dank voor haar grote inzet voor het vrijwilligerswerk op Noord-Beveland. Op het moment dat zij de prijs in ontvangst nam was zij al ern stig ziek. Kort daarna, op 10 december, is zij helaas overleden. In die droeve omstandigheden achtte de gemeente het niet gepast om uitgebreid stil te staan bij het feestelijk eerbetoon. De gemeente beseft echter dat de nalatenschap van mevrouw Geelhoed voor het vrijwilligerswerk van Noord-Beveland zodanig is dat enige aandacht voor haar werk toch op zijn plaats is. Mevrouw Geelhoed was degene, die Creatief Noord-Beveland heeft opgericht. Deze organisatie houdt zich tot op de dag van vandaag bezig met de organisatie van cursussen. Mevrouw Geelhoed was ook lid van de VrouwenAdvies Commissie Noord- Beveland. Sinds de oprichting, 25 jaar geleden, was zij actief in het beoordelen van o.a. nieuwbouwplannen van verzorgings- en verpleeghuizen. Vanuit deze commissie heeft mevrouw Geelhoed ook bijgedragen aan het werk van de Stichting Vrij Toegang, een stichting die ijvert voor het toegankelijk maken van openbare ruimten en gebouwen met een functiebeperking. De gemeente zal de input van mevrouw Geelhoed node missen. We kenden haar als een rustige persoonlijkheid die goed kon luis teren en altijd klaar stond voor een ander. C.A. Schippers Wethouder Noord-Beveland gratis? BOUWEN IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: - Exel’s Aannemersbedrijf Lemele B.V. te Lemele, voor het verbouwen van de recreatiewoning op het perceel Dennenlaan 18 te Kamperland; - R A. Swenne te Wissenkerke, voor het bouwen van een bijkeuken, toilet en hal op het perceel Tuindorp 12 te Wissenkerke. De bouwplannen zijn niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland zijn van plan om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de bouwplannen. Alvorens hiertoe over te gaan liggen de aanvragen om bouwvergunning met ingang van 14 febru ari 2002 gedurende vier weken (tot 14 maart 2002) voor eenieder ter gemeentesecretarie (kamer 1.16), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvragen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. VASTSTELLEN HERZIENE MONUMENTENVERORDENING EN INSTELLEN MONUMENTENCOMMISSIE DOOR DE RAAD VAN NOORD-BEVELAND In zijn vergadering van 31 januari 2002 heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland besloten tot het vaststellen van de herzie ne ’’Monumentenverordening gemeente Noord-Beveland” en tot het instellen van een nieuwe monumentencommissie. Dit op grond van het feit dat de op 28 februari 1995 vastgestelde ’’Monumentenverordening gemeente Noord-Beveland” nog melding maakte van de monumentencommissie welke was ingesteld door de Centrale Dienst Gemeentewerken. Met het vervallen van deze dienst is echter ook de door hen ingestelde monumentencommissie vervallen. Teneinde te voldoen aan artikel 15 lid l van de Monumentenwet 1988 is dientengevolge de Monumentenverordening Noord-Beveland herzien. De besluiten tot het vaststellen van de herziene ’’Monumentenverordeing gemeente Noord-Beveland” en tot het instellen van de monumentencommissie alsmede genoemde verordening liggen vanaf 14 februari 2002 voor eenieder ter gemeentesecretarie (afdeling grondgebied, kamer 1.17), Voorstraat 31, Wissenkerke ter inzage. De vastgestelde ’’Monumentenverordening gemeente Noord-Beveland” treedt op grond van artikel 15 lid 2 van de Monumentenwet 1988 in werking twee maanden nadat deze ter kennis is gebracht van de Minister van OC&W, tenzij de Minister vóór die datum de verordening tot schorsing heeft voorgedragen. De verordening is op ll februari 2002 ter kennis gebracht van de Minister. 3 5 STEMMACHINES Deze gemeenteraadsverkiezingen gaan we stemmen met machines, Dit is niet eng en het is niet moeilijk. De gemeente heeft juist besloten tot de aanschaf van stemmachines vanwege de grote voordelen. Voor u verandert er niet veel. U hoeft alleen niet meer met het rode potlood te kiezen op een stempapier. Wat moet u dan wel doen? U drukt met uw vinger op de naam van de kandidaat op het stemvel van de machine. U bevestigt uw keuze met een druk op de rode stemknop en u bent klaar. Heel gemak kelijk dus! Toch willen we eenieder in de gelegenheid stellen al voor de verkiezingsdag kennis te maken met de stemmachine. Daarom 'hebben we een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Op de voorlichtingsdag geven medewerkers van de gemeen te een korte instructie over de werking van de machine en kunt u oefenen met het uitbrengen van uw stem. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. VERKIEZINGEN Deze week zal de oproepingskaart voor de verkiezingen voor de gemeenteraad op 6 maart a.s. bij u in de bus vallen. Het is mogelijk dat u op die dag zelf niet in de gelegenheid bent aan de verkiezingen deel te nemen of dat u op een ander stembureau in de gemeente uw stem wilt uitbrengen. Als u niet zelf kunt stemmen kan iemand anders voor u uw stem uitbrengen: stemmen bij volmacht heet dit. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden. a. machtiging door schriftelijke aanvraag Op het gemeentehuis zijn formulieren verkrijgbaar om een verzoekschrift in te dienen om bij volmacht te stemmen. Dit ver zoekschrift dient uiterlijk 20 februari ingediend te worden bij de burgemeester, waarna op dit verzoekschrift een beslissing zal worden genomen. Degene die zich bereid verklaard als gemachtigde op te treden ontvangt een volmachtbewijs. De vol- machtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht en de gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aan nemen. b. machtiging door overdracht van de oproepingskaart U kunt ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor u te stemmen. Dit gebeurt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen (zie achterzijde oproepingskaart). De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem uitgebracht te worden en de gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Voor beide mogelijkheden geldt: de gemachtigde moet in hetzelfde stemdistrict als u wonen en hij of zij moet op 22 januari 2002 (dit is de dag van de kandidaatstelling) als kiezer in hetzelfde stemdistrict geregistreerd staan. Als u bijvoorbeeld wegens werk zaamheden in een ander stembureau in de gemeente uw stem wilt uitbrengen zijn ook hiervoor twee mogelijkheden: a. schriftelijke aanvraag Op het gemeentehuis zijn formulieren verkrijgbaar om een verzoekschrift in te dienen om in een stembureau naar keuze te stemmen. Dit verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart, dienen uiterlijk 20 februari ingediend te worden bij de burge meester, waarna er een beslissing op het verzoekschrift zal worden genomen. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslis sing op de oproepingskaart gezet, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. b. mondelinge aanvraag Uiterlijk tot l maart kunt u, na ontvangst van de oproepingskaart, deze op het gemeentehuis om laten zetten in een kiezers pas. Nadere inlichtingen worden verstrekt door afd. verkiezingen, tel. 377331/377332 OPENBARE KENNISGEVINGEN Ingekomen melding om bouwvoornemen, bouw- en sloopaanvragen u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens j_ r>vtr het plaatsen van een schuurtje het verbouwen van een woning het uitbreiden van de woning het bouwen van een bijkeuken, toilet en hal het bouwen van een tuinmuur het wijzigen van de achtergevel het uitbreiden van de woning 1000 mz overd^d^ de openingstijden kunt u de aanvragen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen. 28- 01 - - - - - - 29- 01 30- 01 30-01 05-02 07-02 07-02 WERKZAAMHEDEN TWEEDE BRUG, ZANDKREEKDAM N256 Deze maand zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van de bypass naar de toekomstige tweede brug bij de Zandkreekdam op de Deltaweg N256. De werkzaamheden van de hoofdrijbaan worden gedurende enkele weken ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. Tijdens de uitvoering worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst. De werkzaamheden aan de bypass zijn volgens planning in juni 2002 gereed. Naruurlijk kunnen slechte weersomstandigheden deze planning beïnvloeden. Tijdens de uitvoering van het werk zal enige hinder voor het verkeer en omwonenden onvermijdelijk zijn. De werkzaamheden worden uit- voerd door aannemer AVK b.v. uit Oude Tonge in opdracht van de provincie Zeeland. Informatie: de heer B.J. de Hond, opzichter Telefoon: (06)28 904 141. 4 O Aïsa i CIO Tegen ingekomen aanvragen kunt Spuikom 2. Kortgene A. van Heestraat 23, Kamperland Havelaarstraat 23, Colijnsplaat Tuindorp 12, Wissenkerke Havenstraat 11Colijnsplaat Dorpsdijk 110, Kamperland Patrijzenlaan 11, Kamperland

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2