M.Th.W. Van den Berge Natuurgeneeskundig Therapeut ///A DELTA IL-A I 4 314214^1141^1 - OPENBARE KENNISGEVINGEN Vergadering gemeenteraad rn Ons onderhoud vraagt van u even wat aandacht! a Opdat u niet struikelt over ons werk. Vergadering commissie ruimtelijke ordening, Discussie over binnenstadsplannen tijdens Binnenstadsdebut Stichting Vluchtelingen werk en Nieuwkomers Goes verlegt grenzen Voorleesuurtje bibliotheek St. Adriaanstraat 14 Goes Tel. 0113-220380 Stooktabel week 5 28 jan. - 3 febr. financiën en onderwijs op 4 februari 2002 z 23 m Antwoordstrook BinnenstadsDebat reumakleding 4 t i I 1 Aan alle bewoners van RILLAND - BATH 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 18 22 27 31 36 40 45 49 54 58 63 67 74 81 87 94 350 438 523 612 702 789 875 963 1051 1140 1226 1313 1445 1575 1707 1839 Gespecialiseerd in: Alle sportbandages/Braces I Medima warmte- en Therapeutisch elastische kousen Natuurgeneeskunde: Homeopathie-Fytotherapie-Orthomoleculaire therapie Akupunktuur- B.F.D.-Vegatest I Iriscopie Levendbloedanalyse-Urineonderzoek I Voedingsadviezen Ik Erkend door Ziekenfonds DE BEVELANDER Woensdag 13 februari 2002 (0113) INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES KAPPEN VAN BOMEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS Openbare Bibliotheek Goes INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Bezoeker van de binnenstad Zakelijk belanghebbende Geboren: Gehuwd: 08-02 Beethovenlaan 30 Overleden: het bouwen van twee woningen het plaatsen van een kunstof dakkapel TER INZAGE REFERENDUM Burgemeester en wethouders van Goes V Periode 14 t/m 20 februari 2002 Podium 't Beest Zeelandhallen Podium 't Beest 19 februari Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. I <77X11 Overzicht Burgerlijke Stand van 28-01-2002 t/m 06-02-2002. Adres: Aantal personen:. N.V. DELTA Nutsbedrijven gaat werkzaamheden verrichten in RILLAND - BATH aan het waterleidingnet van woensdag 13 februari tot en met vrijdag 15 februari en op maandag 18 februari 2002. N.V. DELTA Nutsbedrijven aanvaardt geen enkele vorm van aan sprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. Zeeland Jaarverbruik Burgemeester en wethouders maken bekend een gehandicaptenparkeerplaats te hebben aangewezen in de Karei Doormanstraat te Goes. Parkeerevaluatie De commissie stelt vast dat het pre missie is over het algemeen heel te vreden. Er zijn op diverse plaatsen nog wel een aantal knelpunten, maar daar worden al oplossingen voor ge zocht. 31-01-2002 de Rijke, Ebi; 01 -02-2002 Polderdijk, Lotte Anna Cornelia; 04-02-2002 Remeynse, Benjamin Joos Huibrecht. 28-01-2002 Boshuis, Hanna Maria; 30- 01-2002 Feller, Greta; 31- 01 -2002 van Nieuwenhuizen, Wilhelmus Theodorus; 01-02-2002 Matthijsse, Elena; 01-02-2002 de Jongh, Prina Pieternella; 01-02-2002 Legerstee, Johannes An dries; 02-02-2002 Hack, Catharina Jacoba; 02-02-2002 Wisse, Johanna; 02-02-2002 Waterman, Janna Pieter nella; 05-02-2002 Spelier, Magdalena Louisa Maria; 06-02-2002 Kaas, Petrus; 06-02-2002 Burger, Maria Johanna Catharina. Tijdens de werkzaamheden kan bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoonwater bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen vanwasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. De bewoners ontvangen een brief over de exacte datum van de werkzaamheden. Tevens kan tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan nomaal Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. I4en 15 februari 20.30 uur Filmvoorstelling: Krajinka 16 en 17 februari Modelbouwbeurs 16 febr, Podium' t Beest 21.00 uur Konsert: Meindert Talma Formica 14 febr. Podium 't Beest 14.00 uur Kinderfilm: En beertje dan? (voor kinderen vanaf 5 jaar) Basisschool De* Poeljeugd.'s- Heer Hendrikskinderen en basisschool ’t Noorderlicht, Goes- Noord 15.30-17.00 uur Pleintjesactiviteiten Verbruik vorige week NW.R PRAKTIZIJN regelingen gemeenten VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR UITBREIDING WONING WESTEINDE 24 TE KLOETINGE VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR UITBREIDING WONING SI MON VESTDIJKLAAN 8TE KLOETINGE Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergun- ningen heeft verleend voor de volgende particuliere bomen: - Ganzepoortstraat 6-8 te Goes: 20 stuks Conifeer, Es, lep - Oostsingel I 18 te Goes: I Beuk en voor de volgende gemeentelijke bomen: - Moerbeistraat te Goes: I Lijsterbes - Lindenberghstraat teWilhelminadorp: 15 Elzen Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 12 februari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 21 18,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR UITBREIDING WONING J.Q.C. LENSHOEKLAAN 26TE KLOETINGE Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij Bureau Voorlichting, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met Milieu liggen op de afdeling Milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling voorlichting. Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raads besluit hebben hiervoor - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u Voorlichting in het stadskantoor. het bouwen van een serre het bouwen van een dierenverblijf het uitbreiden van de woning de bouw van een berging het bouwen van een garage/berging het uitbeiden van de berging het uitbreiden van de woonkamer het wijzigen van de woonkamer/keuken het bouwen van een bijkeuken/berging het verbouwen van de entree het bouwen van een berging het uitbreiden van de woning het bouwen van een kap op de garage het slopen van diverse asbesthoudende materialen het uitbreiden van de garage het verwijderen van asbesthoudende afvoer het wijzigen van de winkelpui het bouwen van een zwembad en sauna het bouwen van een serre het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de keuken 16 en 17 februari 14.00 uur Kinderfilm: En beertje dan? (voor kinderen vanaf 5 jaar) Bureau Voorlichting Tel.: (0113) 249870 E-maH: voorlichting@goes.nl ANQ Utwnö. rr. 2976 GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen bulten kantooru ren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: sudskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Er is een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding van de woning Westeinde 24 te Kloetinge aan de achterzijde, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie nr. A. 2637. Het bouwplan past niet binnen de erfbebouwingsvoorschriften uit het gel dende bestemmingsplan “Bebouwde Kom Kloetinge", maar is wel in overeen stemming met het tegenwoordig gangbare perceelsbebouwingsbeleid. Burge meester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan medewerking te verle nen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daar toe ligt het bouwplan vanaf 14 februari 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethou ders van Goes. Oostsingel 2 te Goes. Er is een bouwmelding ontvangen voor uitbreiding van de woning Simon Vestdijk- laan 8 te Kloetinge aan de achterzijde, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie E nr. 3029. Het bouwvoornemen past niet geheel binnen de erfbebouwingsvoor schriften uit het geldende bestemmingsplan “Oostmolenpark-I”, maar is wel in overeenstemming met het tegenwoordig gangbare perceelsbebouwingsbeleid. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan de melding positief af te doen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 14 februari 2002 gedurende vier weken ter inza ge op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. aan het project, maar het wel blijft volgen. Er zal een ervaren en des kundig persoon als projectontwikke laar aangewezen moeten worden. In verband met de voorjaarsvakantie gaat het voorleesuurtje op woens dagmiddag 13 februari niet door. Op de volgende woensdagen zal het I Ja, ik wil deelnemen aan het BinnenstadsDebat op dinsdag 19 februari en maak gebruik van de mogelijkheid om te stemmen I I I men de wethouders aan het woord en laten we een film zien waarin verschillende mensen worden geïn terviewd. Op de avond zelf wordt voldoende tijd gereserveerd voor het stellen en beantwoorden van vragen. Naam deelnemer: Postcode woonplaats: fel .>1 voorleesuurtje op de zolder van de bibliotheek voor kinderen van 4 t/m 8 jaar weer gewoon vervolgd wor den tussen 14.00 en 15.00 uur. ‘Het historische centrum van Goes moet nodig worden opgeknapt’ ‘Het uiterlijk van de winkelstraten moet worden vernieuwd’ Voor meer informatie kunt u terecht op het districtskantoor van N.V. DELTA Nutsbedrijven te Goes, telefoon (0113) 232333 of op Internet http://www.deltanutsbedrijven.nl/ e-mail: info@delta-zld.nl 23-01 Golfzichtlaan 3 04-02 Kattendijksedijk 23 04-02 Molendijk 13 04-02 Noordoordplaat 19 05-02 De Gasperistraat 21 05-02 Frambozestraat 29 05-02 Rooseveltstede 6140 06-02 Donkerstraat 7 06-02 Gblda Meirstraat 54 06-02 Hoogewei 89 06-02 Lepelstraat 18 06-02 Villa-Novastraat 19 07-02 Liesbethstraat 41 07-02 Westsingel 58 VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN EN AFGEVEN POSITIEVE REACTIES TOT BOUWVOORNEMEN IN DE PERIODE VAN 04-02 T/M 08-02-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bu reau Bouwen (01 13-249709) 06-02 s-Hr Hendriks- kinderendk 80 en 82 07-02 Jacoba van Beieren straat 39 07-02 Prinses Irenestraat 2B 07-02 Sint Adriaanstraat II 07-02 Sluisplaat 22 08-02 Bijsterweg 20 08-02 Simon Vestdijklaan 6 08-02 Zuidvlietstraat 44 De Stichting Vluchtelingenwerk en Nieuwkomers Goes verzorgt de begeleiding van asielzoekers in de juridische procedure en de maat schappelijke begeleiding van vluch telingen met een verblijfsvergun ning en migranten-nieuwkomers in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Vrijwilligers bieden persoonlijke opvang en ondersteu ning om nieuwkomers wegwijs te maken in de Nederlandse regelge ving en in de Goese samenleving. Bouwgrondexploitatie De commissie adviseert het college de raad voor te stellen in te stem men met het voorlopig jaarverslag en jaarcijfers bouwgrondexploitatie 2001. 14 februari Podium‘t Beest 20.30 uurTheatervoorstelling:Aluin met Coriolanus 19 februari Podium 't Beest 20.30 uur FilmvoorstellingThis is Spinal Tap Het gemeentebestuur ziet u graag tijdens het BinnenstadsDebat op 19 februari aanstaande om uw mening over de toekomst van de binnen stad te horen. - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - ing Op donderdag 21 februari 2002 vergadert de gemeenteraad van Goes in het stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kun nen de agenda en de vergaderstuk ken inzien bij het bureau Voorlich ting in het stadskantoor, Oostsingel 2. U kunt daar terecht op werkda gen tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur (behalve op vrijdagmiddag). Op de avond van de vergadering liggen er agen da’s en stukken in de ruimte voor het publiek. De gemeenteraad be spreekt volgende week de volgen de onderwerpen: - Onderschrijven van de richtlij nen voor het opstellen van de OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlich ting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Voorafgaand aan de debatavond kunt u kennis nemen van de binnen stadsplannen tijdens een expositie in de Lange Vorststraat nr. 68. Deze expositie is geopend op maandag 18 februari van 13.00 tot 17.00 uur en van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 febru ari van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens de debatavond zijn de plannen vanaf 19.30 uur tentoongesteld in de wandelkerk. U kunt ook uw mening geven over de toekomstige bestra ting van het winkelgebied. Vanaf 18 februari liggen drie soorten proef stroken van bestratingsmateriaal in de Lange Vorststraat. Reageren hier op is mogelijk via de internetsite www.goes.nl/masterplan of via een reactieformulier die tijdens de ex positie verkrijgbaar is. Wilt u uw grenzen verleggen? Neem contact op met Luc Willem. Stichting Vluchtelingenwerk en Nieuwkomers Goes Valckeslotlaan 200,4461 SE Goes, Telefoon: 0113- 213601, e-mail: vvngoes@zeeland- net.nl Er is een bouwvoornemen kenbaar gemaakt voor uitbreiding van de woning J.Q.C. Lenshoeklaan 26 te Kloetinge aan de achterzijde, kadastraal bekend ge meente Goes, sectie nr.A. 2038. Het bouwvoornemen past niet geheel binnen de erfbebouwingsvoorschriften uit het geldende bestemmingsplan “Bebouwde Kom Kloetinge", maar is wel in overeenstemming met het tegenwoordig gangbare per ceelsbebouwingsbeleid. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan medewerking te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit ar tikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 14 februari 2002 geduren de 4 weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar ma ken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Dit zijn enkele van de stelllingen die op dinsdag 19 februari worden voorgelegd tijdens het Binnenstads Debat. Tijdens de debatavond in de Grote Kerk kunnen inwoners van Goes, bedrijven en andere betrok kenen hun mening geven over de toekomstplannen voor de binnen stad. Het BinnenstadsDebat staat onder leiding van journalist Peter Joosse en wordt op een bijzondere wijze ingevuld. De deelnemers aan het debat krijgen twintig stellingen voorgelegd waarover zij hun mening kunnen geven door middel van stemkastjes. De deelnemers worden in drie groepen ingedeeld: bewoners binnenstad, bezoekers binnenstad en zakelijk belanghebbenden. Als u ook uw mening wil geven over de binnenstadsplannen, stuur dan on derstaande antwoordcoupon in of stuur een mailtje naar info@goes.nl. U ontvangt dan een bevestiging van deelname aan de avond. Naast het voorleggen van stellingen heeft de gemeente volop andere ac tiviteiten op het programma staan. Een panel van vertegenwoordigers van ondernemersorganisatie OOG en OCG, de horeca en de bewo ners van de binnenstad geven hun visie op het project. Daarnaast ko- NUTSBEDRIJVEN Betrokkenheid bij en inzet voor vluchtelingen die door onderdruk king en oorlogsgeweld verdreven zijn uit hun land is de drijfveer van ons werk. We komen in contact met mensen uit andere culturen die we een plek helpen te vinden in onze samenleving. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn kun nen voor nieuwkomers vaak hope loos ingewikkeld zijn. De mede werkers van Vluchtelingenwerk geven informatie en advies. Zij zijn I Insturen vóór 14 februari naar antwoordnummer 52,4460 VB Goes t.a.v. bureau voorlichting. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aan vragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. begrotingen 2003 van de ge meenschappelijke waaraan Zeeuwse deelnemen. - Afwijzing van een verzoek om planschade ex. artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke Ordening. - Vaststelling van het voorlopig jaarverslag en jaarcijfers bouw- grondexploitaties 2001 - Intrekking van de Drank- en Ho- recaverordening Goes en wijzi ging van de Algemene plaatselijke verordening Goes. - Vaststelling van het rampenplan gemeente Goes. - Benoeming leden Zeeuwse Pro grammaraad. - Diverse begrotingswijzigingen. Verbruik vanaf 29/10 In de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening, financiën en onderwijs zijn vorige week de vol gende onderwerpen besproken: Windenergieproject Deltaweg Een bewoner van de Roodewijk in Goes is van mening dat de windmo- ject op de goede weg is. De com- lens te dicht op de huizen komen en dat de grootte van de molens niet bij het landelijk gebied past. Verder wordt er aangegeven dat er ondui delijkheden zijn over de aanstelling van de projectontwikkelaar en de rol van de gemeente. Een meerder heid van de commissie geeft aan dat het aantal en de locatie van de wind molens nog ter discussie wordt ge steld. Verder wordt aangegeven dat de gemeente niet deel zal nemen een luisterend oor bij problemen en helpen de nieuwkomers om zelfredzaam te worden in een vreemde maatschappij. Voor ons spreekuur op kantoor zoeken wij een spreekuurhouder. Iemand die twee dagdelen per week op vrij willige basis vluchtelingen en nieuwkomers wil helpen bij de maatschappelijke begeleiding. Wij bieden samenwerking binnen een goed team, deskundige begeleiding, scholing, onkostenvergoeding. Wij 02-02-2002 van Lagen, Marinus en Dekker, Catharina Johanna; 05-02-2002 Lemmers, Daniël James Maria en Boer, Manda; 06-02-2002 Vroege, Hendrik Pieter en Suijkerbuijk, Elisabeth Cornelia. vragen levenservaring, relative ringsvermogen en interesse in maatschappelijke ondersteuning van vluchtelingen en migranten nieuwkomers. Ik neem deel aan het debat als*: Bewoner van de binnenstad S.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 23