Wonen in boxen ^HUISJES WEA Kies voor een belegging met toekomst JWG Meijer S Partners voor een goedJik resultAAt w- Bel (0113) 230 504 ABEA PEKAAR ^.Partners www.cdagoes.nl CDA-Goes Kleurplaat Herselman PERSOONLIJKE BEDRIJFSBEGELEIDING: VANZELFSPREKEND 60 Accountante-en Adviesgroep Rijkse W VAN LIT Accounts Accountantskantoor Blankenstijn De BelastingUJetsuuinkell® 7 D Samen voor 90 geldig tot 15 maart 2002 is Bel voor een afspraak naar 1 Nieuwenhuysen Lukaart Voor een persoonlijke begeleiding! stellendam middelburg goes Rabobank Rabobank Beveland (0113)239280 INKOMSTENBELASTINGAANGIFTE rabobank.nl Nieuw bij de Rabobank Robeco MilieuTechnologie Maatschap Westelijke Accountantskantoren Zeeland administratieve dienstverlening en belastingadviseurs accountancy bedrijfsadministraties loonadministraties belastingaangiften Analyse persoonlijke financiële situatie in rapportvorm Afin Pro Biezelingsestraat 22 4421 BM Kapelle Telnr.: 0113-330039 - 0113-242628 0118-678900 0118-592610 Telefoon: 0113 - 344732; Telefax 0113 -344800 Frans den Hollanderlaan 21,4461 HL Goes Tel. 0113 -21 64 95 Fax 0113-21 58 23 Margy Huisken-Bergmans TEL. 0113 - 232 801 Belastingaangifte 2001 particulieren UW BELASTINGAANGIFTE Voor goede verzorging van uw AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Ons kantoor is ook ‘s avonds en op zaterdagmorgen geopend Wij komen ook bij u thuis In het nieuwe belastingstelsel (IB 2001) wordt de woning niet al tijd meer op dezelfde manier belast als in ons vorige systeem (IB 1964). De grote verschillen doen zich met name voor bij de twee de woning en bij de woning in vruchtgebruik. Bij de aangifte in komstenbelasting moet u onder andere rekening houden met de volgende wijzigingen. door W. Visch-Goedbloed FFP aan9'fte 1 Vp Tel. 0113 - 230405, fax 0113 - 233211 o I Woensdag 13 februari 2002 DE BEVELANDER 12 £cripta Kalligrafisch atelier Administratiebureau UDNOAU Lid NOVAA/NOAB WEA heeft tijd voor u! Een jong team, uw persoonlijke adviseur. Ondernemersplan en financieringsbegeleiding. Bedrijfskundige adviezen. Opzetten of uitvoeren van financiële- en loonadministratie en uiteraard uw WWW. GOK MIDDELBURG OOSTBURG RENESSE ZIERIKZEE O uw belastingaangifte O teruggaafformulier O schenking en successie O overheidsformulieren O altijd bezoek aan huis Administraties Belastingzaken 9 maart 2002 16 maart 2002 23 maart 2002 e-mail adres: info@pekaar.nl internetsite: www.pekaar.nl Tot en met 7 maart 2002 kunt u kosteloos inschrijven in Robeco MilieuTechnologie. Verhuizing Zonder nader in details te treden geldt bij verhuizing in grote lijnen het volgen de. U gaat verhuizen en uw woning staat te koop. U mag dan nog twee jaar de hypotheekrente over deze woning in mindering brengen op uw inkomen. Het eigenwoningforfait wordt op nihil ge steld. Vruchtgebruik Een populaire manier om vermogen naar de kinderen over te hevelen was het overdragen van de ouderlijke wo ning aan de kinderen onder voorbe houd van vruchtgebruik. De kinderen verkregen dan het zogenaamde "bloot eigendom" van de woning. Voor de in komstenbelasting in IB 1964 konden de ouders volstaan met het aangeven van het huurwaardeforfait en behoefden de kinderen niets aan te geven. De eventu ele hypotheekrente was aftrekbaar. Dit is drastisch gewijzigd. moeten zowel de ouders als de kinde ren de woning aangeven in Box 3. De ouders voor de waarde van het vrucht gebruik en de kinderen voor de waarde van het bloot eigendom. Deze waarden worden bepaald op grond van de leef tijd van de ouders. Hypotheekrente is niet meer aftrekbaar. Niet meer bij de ouders en ook niet bij de kinderen. Wel kan de hypotheekschuld in mindering worden gebracht op de bezittingen in Box 3. Anders is dit als het vruchtgebruik is ge vestigd op grond van erfrecht. De over blijvende ouder die het vruchtgebruik heeft gekregen, geeft in dit geval het ei genwoningforfait aan. De kinderen moeten echter toch de waarde van het bloot eigendom in Box 3 aangeven. Dit is voor een deel dubbele heffing. Niet logisch en een verzwaring van de belas tingdruk. In overleg met uw adviseur moet u na- Het nieuwe belastingstelsel heeft geleid tot een toegenomen vraag naar fiscale begeleiding. Onze fiscale medewerkers zijn u graag van dienst bij het opstellen van uw belastingaangifte op de volgende zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur op ons kantoor te Goes, aan de Oostsingel 170-172 Wij adviseren u een afspraak te maken met mevrouw Visch-Goedbloed via telefoonnr. 0113-232620/e-mail w.visch.qoedbloed@weazeeland.nl. Natuurlijk kunt u ons ook altijd raadplegen tijdens kantooruren. ADMINISTRATIE- EN ADVIESBUREAU (V.O.F.) Opalstraat 4; 4421 EL Kapelle E-Mail: Huisjes@Zeelandnet.NL Voor meer informatie kijk op www.rabobank.nl of ga naarde adviseur van uw Rabobank. De Gagelaar 8, 4421 GR Kapelle Tel. 0113-343477 wilgenstraat 4 postbus 98 4460 ab goes tel: 0113-214310 fax:0113-228661 vrijlandstraat 33 postbus 7012 4330 ga middelburg tel.:0118-637680 fax:0118-639795 Hoofdstraat 23-25 4484 CA Kortgene Postbus CA Kortgene Tel. 0113-301413/301290 Fax 0113-302511 Wijngaardstraat 51Goes Telefoon 01 13 25 18 44 Fax 0113 25 16 28 KLOETINGSEWEG 13 4462 AT GOES FAX 0113 - 231 332 Veerseweg 5-7, Middelburg Telefoon 0118 61 64 51 Fax 0118 62 88 22 Het adres voor het vakkundig en voordelig verzorgen van ACCOUNTANTSKANTOOR BÊlASÏINGAOVISF. O R ADMINISTRATIES Wereldwijde milieuproblemen roepen om een oplossing. Steeds meer overheden reageren hierop met stringente milieumaatregelen. Dit opent uitstekende kansen voor bedrijven die investeren in producten en technieken om onze natuurlijke omgeving te behouden of te verbeteren. Zoals duurzame energie, water management en afvalrecycling. Via het nieu we fonds Robeco MilieuTechnologie kunt u beleggen in deze groeisector. Goes - Gorinchem - Middelburg - Dordrecht administratiekantoor Goes Middelburg Serooskerke Website: www.aar.nl REEDS JAREN HET ADRES VOOR UW BELASTINGZAKEN Conclusie In het bovenstaande hebben wij alleen de hoofdlijnen van de nieuwe regeling aangegeven. In uw specifieke geval kan wellicht een van de uitzonderingen van toepassing zijn. Het aangeven van de woning is ten opzichte van vorige jaren aanzienlijk gewijzigd. Voor het op juiste wijze invullen van het aangiftebiljet is het raadzaam uw belastingadviseur te raadplegen. Alleen de eigen woning die voor u hoofdverblijf is, valt onder het eigenwo ningforfait in Box 1, De overige in uw bezit zijnde woningen vallen niet onder het eigenwoningforfait. De wijze waar op de eerste eigen woning in de belas tingheffing wordt betrokken verschilt niet wezenlijk van de oude methode. Het eigenwoningforfait bedraagt in de meeste gevallen 0,8% van de WOZ- waarde zoals die vorig jaar door de ge meente is vastgesteld. Aftrekbaar blijft de hypotheekrente voor zover het be drag van de lening is besteed aan de ei gen woning. Met ingang van 2001 is de rente maximaal 30 jaar aftrekbaar. De rente van bestaande leningen blijft dus tot 2031 aftrekbaar. gebruik wordt benut, geldt de WOZ- waarde. De hypothecaire lening op uw tweede woning kunt u als schuld in mindering brengen op uw bezittingen in Box 3. De rente van deze leningen is niet meer aftrekbaar. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw beslissing om in te schrijven op deze belegging dient u uitsluitend te baseren op de inhoud van het prospectus, dat verkrijgbaar is bij de Rabobank. Onderdelen van de Rabobank Groep die als effecteninstelling zijn aan te merken, zijn geregi streerd bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer te Amsterdam. In overleg met uw adviseur moet u na gaan of het vruchtgebruik voor u nog wel het gunstigst is. waarde u hier aan geeft is afhankelijk van het gebruik van de woning. Gebruikt u de woning geheel zelf j dan kunt u volstaan met het i aangeven de WOZ-waarde. f Wordt de woning geheel ver huurd dan moet u de waarde in het economisch verkeer van de woning en de inventaris in Box 3 X vermelden. Deze waarde be hoeft niet gelijk te zijn aan de WOZ-waarde. Wellicht is het ^verstandig in dat geval een [./taxateur uw woning te laten taxeren. Wanneer de woning meer dan 1/3 jaar voor eigen De tweede woning (overige woningen) De belastingheffing over de tweede wo ning en overige door u verhuurde woningen vindt plaats in Box 3. De waarde van de wo ning aan het begin en het einde van het ft jaar moet op de I UW aangifte worden t a$lyT_O vermeld. Welke i r waarrlfi 11 hier aan- 4461 HS Goes, Wulfaertstraat 7 Lid van N.O.A.B. en Nederlands College van Belastingadviseurs De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de verkiezingsbijeenkomst van 4 maart a.s. om 20.00 uur in de CDA- Winkel. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, want de winnaar mag met het hele gezin een dag naar Den Haag met CDA-kamerlid Siem Buijs. Een kleurplaat op dikker papier is verkrijgbaar in de CDA-Winkel. 1 D Be,as^dienst

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 12