13 15 99 jaar proefstation wilhelminadorp BLHSsaiE] Mill www. autoschadeteam. nl 1 lï 1171 y/i Bv ïtfe Een bijzondere kijk op... tot 50% VOORDEEL Ij_j”, De Bel, altijd prijs! bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues» relatiegeschenken enz. DE BEL Ji DUTHLER IGOES I E a B y NEDERLANDS GROOTSTE MODELBOUWSHOW IN ZEELANDHALLEN Wife Elementen in 't Noorderlicht OKÓ c FINALE OPRUIMING 8|1|I Oecumenische bijeenkomst Ellesdiek aarends goes PORSU U K E N S Zangavond vox Jubilans I IMliBiiaJ IS 1'1 |fc- woensdag 13 februari 2002 jaargang 53 nummer 7 Uitgebreid colofon: zie pagina 31 BH» door Léon Janssens imposante schaalmodellen doen de liefhebber watertanden. Centrum. Vakopleiding i Elke week plaatsen we op deze F honderdjarig bestaan Het Yerseke Belastingadviseurs OftZtfL O) wij moeten plaats maken voor de nieuwe collectie Marconistraat 28 Woonboulevard Goes GOES - Tien jaar geleden klein begonnen in de Zee landhallen, maar tegenwoordig de grootste van Ne derland. De Modelbouwshow die dit weekend weer wordt gehouden in Goes is een bijzonder evenement. Organisator Irm van Vliet: „Het is een ontmoetings plaats voor modelbouwers”. Ontvang leuke attentie op Valentijnsdag bij aankoop Irm van Vliet is namens de Zee- landhallen nauw bij de organi satie betrokken: „Hoewel Goes een ongebruikelijke locatie is voor een dergelijke grootschali ge manifestatie - meestal is dit in de RAI, Ahoy, Jaarbeurs of MECC - kent de beurs een nog steeds toenemende belangstel ling. De Modelbouwshow is een eigen geesteskind van de Zee- landhallen”. Ze vervolgt: „Dit jaar komt er een groep van vijftig man uit Duitsland met bestuurbare mi ni-trucks. Daar wordt mee gere den in vijf afgezetten gedeeltes van 20 x 30 meter. Bij sommige deelnemers mag het publiek zelf wel eens sturen. Maar dat GOES - Soms fiets of loop je er gens en kom je zomaar een mooi plaatje tegen. Mevrouw C. Busser-Schotpoort bijvoorbeeld zag deze schitterende spiege ling in de Goese veste zomaar op een mooie winterse dag. „En ik ben dan zo’n mens dat voor een mooi plaatje teruggaat naar huis om mijn camera te halen”, schrijft ze ons. 'soms mag het publiek zelf sturen' plaats een mooie of bijzondere foto gemaakt door een lezer. Bent u ook zo iemand die het heerlijk vind om zomaar een mooi plaatje te schieten? En bent u ook zo trots op een foto die u onlangs gemaakt heeft? Stuur uw afbeelding dan op naar de redactie van De Beve lander, postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat er dan vol gende week een foto van uw hand op deze plaats. in de droomwereld kan alles ‘vliegtuigen en snelheid, dat moet jongelui toch aanspreken' delbouwer tot een uitstervend ras zou gaan behoren. Vliegtui gen en snelheid, dat moet jon gelui toch aanspreken. Je moet in deze hobby wel veel tijd en energie steken. De kerels die hier komen hebben altijd veel plezier én ze hebben tijd en ge duld. Het is hier met de Model bouwshow altijd reuze gezellig, te vergelijken met een soort vakbeurs. Het gaat goed, wij zijn tevreden over het verloop. Wij gaan er mee door tot dat zou blijken dat de animo duidelijk verflauwt. Veerse Meer moet anders Maar dat is zeker niet het ge val”. In het jaar 2000 werd het Guiness Book of records ge haald met 851 statische en va rende schepen als zijnde ‘Het grootste aantal Scheepbouw- modellen’ tijdens de Model bouwshow in Goes. Nederlands Het Fruitteeltmuseum is van woensdag tot en met zater dag steeds tussen 13 en 17 uur open. Lachen in Reimerswaal ELLEWOUTSDIJK - In het inmiddels beroemde kerkje van Elle- woutsdijk wordt zondag (17 februari) weer een oecumenische bijeenkomst in het Zeeuws gehouden. Ds. J.H. Overbeeke gaat voor in het dialect van Schouwen-Duiveland. Het thema is: Gods goeie Scheppieng. Medewerking wordt verleend door An- ja Kopmels uit Kortgene, de bekende zangeres van Zeeuwse liedjes. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. ‘s-GRAVENPOLDER - In de Elimkerk in 's-Gravenpolder treedt zaterdag 16 februari het bekende koor Vox Jubilans uit Wad- dinxveen op. 130 zangers, onder leiding van Pieter Stolk bren gen dan psalmen en geestelijke liederen. Tijdens het concert wordt een collecte gehouden ten behoeve van het Zeeuwse project ‘Geef kinderen in de Filipijnen weer een toekomst’. Aan vang 19.30 uur, toegang vrij. Lezers over hun geliefden Redactie: (0113) 274 020 Graveren doen wij GRATIS! 26...£j1Lo fJJ 25...£j1L> Tamtim günü.25 §ubat Tamtim günü.26 $ubat Bu dergideki ilanimiza bakiniz Door het grote aanbod en de vele nieuwe modellen is de Mo delbouwshow aanstaande za terdag en zondag een lust voor oog: „Zeker voor iedereen die zich eens een dagje los maakt van computer en televisie of andere bezigheid", zegt Irm van Vliet. „De meeste clubs die hier staan zijn op zoek naar nieuwe leden en enthousiastelingen om te voorkomen dat de mo- c CP NM s In de eerste jaren van de Model- beurs waren de deelnemers voornamelijk enthousiastelin gen van eigen bodem. Dit jaar zijn er deelnemers uit België en Duitsland. Hetzelfde verhaal gaat op voor belangstellenden. KAPELLE - Bijna 100 jaar lang was Wilhelminadorp een belangrijke naam in de fruitteelt. Bij het dorp werd in 1901 Zeeland’s Proeftuin opgericht, het latere Proef station voor de Fruitteelt. Van hieruit kwamen onder zoeksresultaten van fruit- teeltonderzoek en voorlich ting waar de fruittelers let terlijk de vruchten van plukten. Het proefstation is inmiddels alweer meer dan een jaar dicht. Maar om nog even aan het verleden te ruiken is er tot en met 11 mei een tentoonstelling te zien in het Fruitteeltmuse um in Kapelle. GOES - Basisschool ‘t Noorderlicht besteedt deze maand extra aandacht aan de elementen. Veel lessen staan in het teken van water, vuur, aarde en lucht. Er staan proefjes, experimenten en excursies op het programma. Ouders en andere belangstellen den kunnen op donderdag 28 februari kijken wat de kinderen allemaal gedaan en gemaakt hebben. vindt niet iedereen goed”. Op de Modelbouwshow zijn niet al leen auto’s te zien, maar ook poppenhuizen en kijkkasten. Er is een minikermis en circus, plastics, modelstoom en oor- logsminiaturen, science fiction en raketbouw. Verder zijn er racemodellen, scheepsbouw (historische-, speed-, oorlog-, vracht-, en zeilvaart), vliegtui gen en modelspoorbanen. Voor de varende modellen is een groot bassin opgezet waarin de radiografisch bestuurde bootjes beurtelings varen. In het Fruitteeltmuseum in Kapelle is nog tot en met 11 mei een tentoonstelling te zien rondom het Zeeuwse proefstation. Er is geput uit de rijke fotoverzameling die de instelling zelf had en die na de verhuizing naar Rand wijk werd overgedaan aan het Fruitteeltmuseum. Verder is een aantal onderzoeksins trumenten te zien dat werd ontwikkeld in Wilhelmina dorp. i Verrassende (mot*e)momenten Bij de notabelen uit de land bouwsector die hierbij betrok ken waren bevond zich ook H.A. Hanken, directeur van de Wilhelminapolder. In deze grote landbouwonderneming werd al op behoorlijke schaal beroepsmatig fruitteelt beoe fend. De keuze waar een nieu- Het rijk benoemde vanaf 1896 in verschillende streken in het land tuinbouwleraren. Deze moesten door het verspreiden van kennis de economische betekenis van tuinbouw, waartoe fruitteelt wordt gere kend, vergroten. Scholing werd voor de fruitteelt van grote betekenis. In de zomer van 1901 werd door rijkstuin- bouwleraar Camman, die in West-Brabant en Zeeland ac tief was, voorgesteld om een proeftuin voor fruitteelt op te richten. we proeftuin moest komen werd dankzij Hanken gemak kelijk gemaakt. Zeeland’s Proeftuin kwam in Wilhelmi nadorp en Hanken werd de eerste voorzitter. werd net niet gehaald. Reor ganisaties en bezuinigingen, deels veroorzaakt door de krimpende sector, lieten het Proefstation niet ongemoeid. In 2000 kwam het tot een landelijk instituut voor fruit- teelt-praktijkonderzoek in Randwijk. Het proefstation van Wilhelminadorp werd er in opgenomen. Grootste Modelbouwshow in de Zeelandhallen in Goes is za terdag 16 en zondag 17 februari geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Toegang volwassenen 6, kinderen 4 t/m 12 jaar 3,50. Info Zeelandhallen telefoon 0113-221020. KIU3 Farber o.a. Ministarse^a^^—- van een groot aantal soorten appels en peren. De resultaten van deze onderzoeken zijn van belang geweest voor het al dan niet aanbevelen van nieu we fruitrassen. De succesap pels Elstar en Jonagold zijn door-en-door getest in Wilhel minadorp. Veel onderzoek werd door de jaren heen ge daan naar de gebruikswaarde van appels en peren. De resul taten waren van belang voor het al dan niet aanbevelen cq. slagen van nieuwe fruitrassen. Andere onderzoeken richtten zich op de te kiezen onder stammen voor fruitbomen, de wijze van bewaring van fruit, bodemonderzoek, gewasbe scherming en onkruidbestrij- ding. Ook werd bekeken of minder bekende fruitsoorten die niet of nauwelijks ingebur- gerd waren, konden worden ingevoerd. Perziken, noten, hazelaars, vlier, Siberische kruisbes werden stuk voor stuk beproefd. Bezorgklachten: (0113) 274 000 Aanvankelijk besteedde men in de Proeftuin ook aandacht aan de teelt van groentege wassen. Omdat deze naar de zin van de oprichters van de tuin het niet zo goed deden, beperkte men zich al snel tot grootfruit (appel, peer, pruim, kers etc) en kleinfruit (bessen, frambozen, bramen en aard beien). De terreinen en ge bouwen van Zeeland’s Proef tuin breidden geleidelijk aan steeds meer uit. De inrichting van de gebouwen ging mee met de eisen van de tijd. Na de Tweede Wereldoorlog werd een laboratorium gebouwd. In 1954 werd na uitvoerige dis cussies Zeeland’s Proeftuin uitverkoren om te worden op gewaardeerd tot Landelijk Proefstation voor de Fruit teelt. De vereniging Zeeland’s Proeftuin hield op te bestaan. Ze droeg haar accommodatie over aan de Stichting Proefsta tion voor de Fruitteelt. Het aantal medewerkers nam steeds verder toe. Uit het proefstation vloeide een stroom aan publicaties naar de doelgroepen: telers, geïnte resseerden en binnen- en bui tenlandse onderzoekers. Het wetenschappelijk onderzoek nam een hoge vlucht in Wil helminadorp. Veel onderzoek werd door de jaren heen ge daan naar de gebruikswaarde k l - ]SSV '65 Hl BBbMdHI Advertentieverkoop: (0113) 274 000 w/f Trouwen doe je goed <- jjtCTT'- - y' N ,uj e 7 ER Speelgoed voor volwassenen FOTO ZEELANDHALLEN (advertentie) 'advertentie) I I AUTOSCHADFTFAM Kadokaart met voordeel en extra's www.duthler.com GREVELINGENSTRAAT 10H ZIERIKZEE IEL. 01 1 1 - 45 07 10 www.porskeukens.nl 4-» u ITALIAANS DESIGN u I Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Persoonlijke bediening Optimale pasvorm Gastvrijheid Kindervriend BLIJFT JE VERRASSEN Dames-, Heren- en Kids Teens mode Duthler Goes - Lange Vorststraat 6-8 0113-217269 - donderdag koopavond i JS8& kids teens 'i $3 ‘5 -u, azH j Tl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1