Streeknieuws Nieuwe stersponsor SSV'65 Recreantentournooi Orion Schaaktoernooi verwacht grote belangstelling ri HOUTZAGER I Ledental zrtc Theo Middelkamp groeit ggwgg HJ Nieuwe hoofdsponsor voor Tjoba Zaalvoetbal De Develanden BORSELSE POSTDUIF WEER TERUG OP TIL Ohfwpisch Voetbalprogramma Schoolhandbaltoernooi in voorjaarsvakantie Nieuwe tv voor vv Goes Kringkampioenschap indoor handboog pagina 9 woensdag 6 februari 2002 Arendskerke haalt uit O* 9 en Cameleon. ‘s-HEERENHOEK - Sjaak van Eykeren uit ‘s-Heeren- hoek is een grote duivenliefhebber. Vorig jaar raakte hij een postduif kwijt, die nu na ruim een half jaar weer op zijn stekkie zit in het eigen hok. De duif die in Frankrijk gewond gevonden werd, kreeg daar een bijzonder ont haal. Liefkozend werd hij omgedoopt tot Lucky. Praatochtend voor hartpatiënten Op 23 juni 2001 liet Van Eykeren een duif aan een vlucht mee vliegen. Helaas kwam deze niet meer terug. „Maar eind oktober werd ik gebeld door de Neder- Daarnaast zijn er 87 toerders actief terwijl diverse andere le den zich verdienstelijk maken bij het organiseren van wed strijden en festiviteiten. Met trots in zijn stem maakte voor zitter Fester Aarts daar melding van tijdens de jaarvergadering en attendeerde er op dat zijn club tot één der grootste wieler verenigingen in ons land be- landse Postduiven Organisatie dat mijn duif gevonden was in Frankrijk. Via zijn ringetje kwa men ze weer bij mij”. regio’. Quote laat weten dat het kantoor één van de drie geren ommeerde bureau’s in de pro vincie is waar men terecht kan voor complexe vraagstukken verschillende talen de opdracht maken en hebben zelfs een website hierover opgericht”. De Nederlandse Postduiven Orga nisatie heeft meldde het goede nieuws aan de duivenmelker uit ‘s-Heerenhoek. „Daarna ben ik benaderd uit Frankrijk. Er werd gevraagd of we de duif wilden komen ophalen, anders kwa men ze hem zelf brengen. Ik be heers de Franse taal niet, dus zag dat verzoek eerst niet zo zit ten. Mijn broer bood aan mee te gaan, omdat hij wel wat Frans spreekt en zo zijn we naar het zuiden getogen”. In Frankrijk werden de twee broers als koningen onthaald. Ze mochten bij mevrouw Tixier logeren. Er was een receptie ge organiseerd voor de eigenaar met aanmerkelijke financiële belangen. Voor Goes en directe omgeving is het het enige kantoor met de ze vermelding. en spelen de nrs. 1,2,3 en 4 van de A en B poule tegen elkaar. Deze finalewedstrijden begin nen om 22.56 uur. De finale wedstrijd om de le en 2e plaats zal gespeeld worden om 23.29 uur. De prijsuitreiking is rond 24.00 uur. Er is een wisselbeker geschonken door Elma. van de duif die door de Fransen liefkozend ‘Lucky’ was gedoopt. Nederlanders die al enige tijd daar woonden, waren aanwezig bij een diner dat werd aangebo den en deze hielpen Sjaak en zijn broer met vertalen. Sjaak noemt de ontvangst ‘overweldi gend’. „Bij de school stond een groot bord met de tekst: wel kom aan de gebroeders van Ey keren. Er werden toespraken gehouden en een presentatie van het project door de leerlin gen. Deze moesten in het En gels een lezing houden rond Lucky. Hierna werd de duif aan ons overhandigd en kwam er een groot feest, waarbij Lucky in een kooi ook aanwezig was. Ik vind het nog steeds zeer ont roerend te merken, wat een eenvoudige duif teweeg kan Ook dit jaar rekent de Goese Schaakvereniging (GS) weer op een grote opkomst. De schaak- activiteiten die op de verschil lende scholen worden gehou den zorgen altijd weer voor zo’n 125 deelnemers. De teams spe len in een poule een competitie van zeven ronden van elk maxi maal 20 minuten. Na deze tijd beoordelen leden van de GS de onbesliste partijen. De teams die uiteindelijk op het erepodi um eindigen krijgen een beker. Daarnaast zijn ze afgevaardigd voor het Zeeuws Kampioen schap, 23 maart in Terneuzen. De eerste drie teams van deze wedstrijd gaan naar het Neder lands Kampioenschap. Vorig jaar voltooide basisschool De Wegwijzer uit Heinkenszand een trilogie door voor de derde keer achter elkaar als eerste te eindigen. welke affiniteit heeft met de sport in de breedste zin van het woord. Al jarenlang wordt de Rabobank Wielerploeg van Jan Raas begeleid door de specia listen van WEA. De passie voor de wielersport zit Theo Schou wenaar, zelf ook een fervent wielrenner, in het bloed. Hij weet sport en professie goed te combineren en is daarmee een uitstekende partner voor Tjo ba. GOES - In het weekend van 2 en 3 februari zijn de kampioen schappen voor kring 2 van de NHB verschoten. Het betreft een handboogwedstrijd voor recurve- en compoundschutters over 2 maal 30 pijlen over 18 meter. Om deel te mogen nenjen aan dit kampioenschap moet men zich via zeven afdelingswedstrijden plaatsen. Van Schutterij Ravenstein hebben 3 leden, afgelopen weekend, zich in de prijzen geschoten. Bij de veteranen, recurve klasse 2, behaalde Bram van de Welle een tweede plaats. Cees Pieters senioren 3e klasse recurve en Fa bian Smitskamp bij de junioren in de compoundklasse gingen met het goud naar huis. Cees Pieters en Fabian Smitskamp heb ben zich rechtstreeks geplaatst voor het Nederlands Kampioen schap, dat in het weekend van 2 en 3 maart wordt verschoten. In verband met carnaval wordt er dit weekend niet veel gevoet bald. Wel gespeeld wordt de bekerwedstrijd in de vierde ronde tussen SSV’65 en Goes. Het kan dus spannend worden op het Schenge waar beide clubs elkaar niks cadeau zullen doen. Hansweertse Boys Zaterdag: Hansw. Boys Dl - Robur D2 (10.00); Kwadendamme F1 - Hansw. Boys F1 (10.00); zondag: Hansweertse Boys 1 - BSC 1 (14.30); Hansw. Boys 3 - Jong Ambon 4 (12.30). v.v. Wolfaartsdijk Zaterdag: Wolfaartsdijk 1 - Arnemuiden 2 vriendschappelijk (14.30), Wolfaartsdijk 3 - SKNWK5 inhaalwedstrijd (14.30); Wolf aartsdijk Dl - Robur Dl (10.00). Dit jaar is het toernooi in de Stenge en duurt van 9-17 uur. De scholen Jan van Schengen, DBS de Reiger en de Wegwijzer uit Heinkenszand, De Leeuwerik, Lewedorp, De Berenburcht Baar land en Mgr. Heyligers, Kwadendamme spelen mee. GOES - SSV’65 heeft er een stersponsor bij. Advocaten kantoor Van Pijkeren Van Leeuwen Advocaten Goes heeft toegezegd de voetbal ploeg tot en met 2004 te steunen. SSV‘65 Zaterdag: SSV‘65 - Goes (14.30). HEINKENSZAND - In het kader van het sportfestijn Borsele wordt op woensdag 13 februari het jaarlijkse schoolhandbal toernooi gespeeld. De vindster bracht de duif naar een duivenliefhebber, die op zijn beurt de duivenbond waar schuwde. De echtgenote van deze meneer, mevrouw Tixier, is lerares aan een technische school en was erg geïnteres seerd in de gehavende duif. „Mevrouw Tixier was op slag verkocht toen ze de duif zag”, vervolgt Van Eykeren zijn ver haal. „Ze startte op school on der haar leerlingen een pedogo- gisch project, waarbij hen ge leerd werd hoe ze gewonde die ren moesten verzorgen en de eigenaar van een verdwenen dier konden terugvinden. Bo vendien was het een goede oe fening in communicatie. De leerlingen waren enthousiast en hebben veel werk gemaakt van deze opdracht. Ze moesten in GOES - Voetbalvereniging Goes kampte al een poosje met een kapotte televisie in hun kantine. Maar dankzij de firma Houtza ger kunnen de leden van Goes nu weer hun favoriete sportpro gramma's bekijken. De electronicazaak, gevestigd aan de Voor stad, schonk de vereniging een fonkelnieuwe tv. Namens vv Goes nam Johan Anthonisse de televisie in ontvangst. Sjaak had voor de leerlingen ka- dootjes meegebracht en een medaille met op de achterkant de tekst: hartelijk dank, Lucky. Zondagmorgen 27 januari was het span weer thuis met de be roemde duif. De leerlingen gaan door met hun website en zullen aan het eind van het schooljaar als slot van het pro ject een aantal duiven loslaten Van Pijkeren Van Leeuwen Ad vocaten Goes begon in 1997 vanuit een bouwkeet. Repre sentatieve kantoorruimte was toen in Goes niet beschikbaar, wat het kersverse kantoor noopte tot nieuwbouw. Inmid dels heeft het bureau al een plaats verworven binnen de Zeeuwse advocatuur. In de Quote-gids ‘Professionals’ van december vorig jaar werd het kantoor opgenomen onder de rubriek ‘Klinkende namen in de Directeur Theo Schouwenaar van WEA overhandigde aan Tjobavoorzitter Eddie de Dreu een sporttas met daarin de nieuwe outfit ter bevestiging van het bijna vier jaar durende sponsorcontract. De korfbal vereniging uit ‘s-Heer Hend- rikskinderen, welke uitkomt in de eerste klas van de landelijke korfbalcompetitie, heeft met WEA een sponsor gevonden brengen onder mensen en ze samen kan brengen. Het was echt een staaltje van medemen selijkheid! Iedereen was er zeer bewogen mee bezig, vooral door het enthousiasme van me vrouw Tixier. Lucky heeft ook nog op een expo gestaan. On dertussen is hij gelukkig weer goed opgeknapt en zijn de ve ren weer aangegroeid”. team zonder naam, De Gierval ken, Fam. Van Heerde uit Reeuwijk, het Raboteam, B.C. de Stenge en Bestuur en Recre anten S.V. Orion doen mee. Het toernooi begint om 20 uur. De teams zijn onderverdeeld in een A en B poule. Na de poule- wedstrijden zijn er kruisfinales Uitslagen 1ste klas: Arends kerke - Plieger 11-8; GG/Van Sabben - Kamerbreed 6-11; PTT - Matisse 0-3; Koren beurs - Apollo 1-12; Haven zicht 2 - Bloem. Wisse 5-10; Imha Computers - Haven zicht 5-8. Stand: Apollo 13- 36; Bloem. Wisse 14-34; Ha venzicht 14-31; Kamerbreed 15- 27; Havenzicht 2 12-24; Matisse 15-24; Imha Comp. 16- 21; Kats Plieger 12-16; Arendskerke 15-15; PTT 13- 12; DeVerfbron 13-10; Koren beurs 13-9; Van Sabben 15-9. GOES - Het Zeeuws Kam pioenschap Schaken voor basisschoolteams zal naar verwachting ook dit jaar weer veel deelnemers trek ken. De Goese Schaakvereni ging houdt vandaag, 6 febru ari, weer het jaarlijkse DRV- schaaktoernooi in wijkcen trum De Spinne. Teams be staan uit 4 kinderen. MIDDELBURG - Hartpatiën ten en mensen uit hun direc te omgeving zijn dinsdag 12 februari welkom in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg. Onder leiding van P Maas-Griffioen wordt er ge praat over de problemen die mensen met hartziekten kunnen ondervinden. Aan vang 10.15 uur. hoort. Aarts: „We zitten dus vo lop in de lift en ons streven is er op gericht dit te continueren”. Ook wat de kwaliteit van het rennerskorps betreft boekte men vooruitgang in het afgelo pen jaar. Vooral bij de jongste categorieën: jeugdlicentiehou- ders en Nieuwelingen werden successen behaald. Aarts: „Met de tien Nieuwelingen waarover we konden beschikken werden er vijf overwinningen behaald en diverse ereplaatsen. Jongens als Emiel Nijsse en Arjan Mos selman dienden zich aan als ta lentvolle renners”. Bij de Junio ren waren Johnny Hoogerland en Joram Dees uitstekend op dreef en bij de amateurs triom feerde Richard Slabbekoorn en kele keren. Deze categorie krijgt dit seizoen versterking van ze ven man, waardoor het aantal Sjaak van Eykeren is een dui- venlieflhebber in hart en nieren. Vanaf zijn twaalfde houdt hij al duiven. Het woord ‘duivenmel- ken’ is in de volksmond erg be kend, maar volgens Sjaak bete kent dit woord: het praten van een groep duivenliefhebbers, waarbij de één nog sterkere ver halen over zijn duiven heeft dan de ander. Hij zit nu in de Vut, nadat hij samen met zijn vrouw 20 jaar ambulance-begeleider is geweest. „Totaal heb ik nu ongeveer 100 duiven en binnenkort zullen dat er 150 zijn,”, vertelt hij. „De dieren zijn mijn lust en mijn le ven en ik ben er dan ook heel veel mee bezig. In de winter iets minder dan tij dens het ‘vliegseizoen’. De vluchten van de duiven liggen tussen april en september. Ik ben een programmaspeler, dat wil zeggen dat ik mee doe met korte vluchten van ongeveer 100 km en met grote vluchten tot en met 950 km. De duiven vliegen meestal op Frankrijk. Verder ben ik rekenaar van Ray on Zuid-West Beveland, dat vier verenigingen betreft. Per com puter bereken ik hiervoor de uitslagen van de vluchten”. De accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs van WEA richten zich in de dagelijkse praktijk voornamelijk op de problematiek van het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast be horen ook particulieren en in stellingen tot de klantenkring van het kantoor. amateurs wordt uitgebreid tot negentien renners. Ook bij an dere categorieën komt de door stroming trouwens goed op gang. Fester Aarts attendeerde tevens op de goede samenwer king met de mountainbikever- eniging X-Treme, die in breder verband vruchten afwerpt. Theo Middelkamp gaat dit sei zoen tien wedstrijden in club verband organiseren op woens dagavond. Aarts: „Dat kan de binding met de club nog verste vigen, althans dat hebben wij op het oog”. In twee bestuursvacatures werd op de bijeenkomst voorzien. Leo Minnaar was bereid om het secretariaat voor zijn rekening te nemen en Leo Luteijn wordt penningmeester. De ploegen- voorstelling zal plaatsvinden op 1 maart in De Betho te Goes. Dit weekend beginnen de Olympische Winterspelen in Salt Lake City (VS) en in vergelijking met de vori ge Spelen in het Japanse Nagano zijn wij Nederlan ders benieuwd met hoeveel medailles onze sporthel den straks‘thuiskomen. Alhoewel, de oogst van Na gano kan bijna niet overtroffen worden. Maar je weet maar nooit, hebben onze meiden en jongens vleugels en een gouwe dag. De uitvinder van de Olympische Spelen De Coubertin sprak in al zijn wijsheid: "Deelnemen is belangrijker" maar een Olympische plak, liefst goud, is daar hét bewijs van en dat telt. In een ouderwets gezellig cafeetje op de Scheldedijk in Bath's, waar de grenzen van Zeeland, Vlaanderen en Brabant samenkomen, hangt zijn vergeeld portret nog aan de muur, compleet met een grote knevel, een snor. Een Zeeuw en een Brabander waren aan het opsnijden over hun provinciale sporthelden. De Brabander noemde Ruud van Nis- telrooy, Pieter van den Hoogenband, Christ van der Smissen, Gianni Romine, ja, aansprekende namen en prestaties. De Zeeuw prees Jan Raas, die ze met zijn turbo-dijen allemaal aan gort reed, en verkon digde als het in Nederlands voetbal op penalties ne men aan kwam ze allemaal nog wat konden leren van Danny Blind, wereldbeker in Tokyo, en Peter van Vossen, dé penalty tegen Engeland op Wembly. Aan de toog zat ook een Vlaming, die hoorde dat zo eens aan en mengde zich in het gesprek. “Ik peins dat gij dat helemaal verkeerd ziet met Uw sportieve prestaties. Wij kunnen beter voetballen, we gaan naar het WK in Japan en Korea, wij kunnen beter biljarten, Coudron, wij kunnen beter tennissen, Jus tine Henin en Kim Cleysters, wij kunnen beter wiel rennen, Mario Declercq zondag in Zolder nog en.." Hij pauzeerde even, “Clementien, geeft hier nog ‘n pintje van mij", en vervolgde: “En als Bart Veldkamp zijnen dag heeft dan kunnen wij ook nog beter schaatsen!!!! Santé mannen!!!! De snor van De Cou bertin krulde er van. De duif bleek gevonden te zijn midden op straat in Frankrijk door een mevrouw die hem meegenomen en verzorgd heeft. De vindplaats was Gué- ret, een plaats die 840 km ver wijderd is van ‘s-Heerenhoek. De vogel was door iemand ge kortwiekt en de vleugels en staartveren waren afgeknipt. Het beestje kon nog net een beetje vliegen. HENDRIKSKIN- Westelijke Ac countantskantoren (WEA) uit Goes is de nieuwe hoofdsponsor van de kor- balselectie Tjoba uit ‘s-Heer Hendrikskinderen. De se lectie werd in december voorgesteld aan het pu bliek. Uitslagen 3de klas: Colijn IT - LW/Meyer 1-5; Fabery De Jonge - Robur 4-10; Keurings dienst - Rojas Tank. 5-13; In- tersport - Sturris - Yerseke 7- 2. Stand: Intesport 12-30; Rojas Tank. 13-29; Robur 12- 27; LW Meyer 13-26; Delta Mossel 12-21; Delta Nuts 14- 18; Colijn IT 12-17; Sturris Yerseke 13-27; Rabobank 13- 16; Kloetinge 6 12-12; Fabery De Jonge 11-6; Keurings dienst 13-0. HEINKENSZAND - In De Stenge wordt vrijdag 8 fe bruari het Orion handbal- rekreantentoernooi gehou den. GOES - In de zaalvoetbal- kompetitie De Bevelanden boekte Arendskerke een doelpuntrijke overwinning tegen SV Kats/Plieger. De man aan het score bord had het druk en noteerde een 11- 8 eindstand in het voordeel van Arendskerke. Er werd toch veel gescoord in de eer ste klas, Gemeente Goes/Van Sabben eindigde in 6-11, Apollo maakte het dozijn vol tegen De Korenbeurs en Bloemisterij Wisse scoorde tien doelpunten tegen FC Havenzicht 2. PTT tegen Kloetinge Matisse werd regle mentair 0-3. In de tweede klas liep Woltwer&Dros tegen een 4-5 nederlaag op tegen het sterk spelende PTT 2. Sla gerij Krijger wist ook deze week weer drie punten bin nen te halen en wel door Camping De Paardekreek met 3-2 te kloppen. Café Bo naparte had geen kind aan FC Total (12-2) en De Land bouw drukte Kloetinge 4 middels een 5-11 nederlaag nog wat vaster op de laatste plaats. In de derde klas ver stevigde Intersport zijn kop positie door Sturris Yerseke met 7-2 terug te wijzen. Nummer twee, Rojas Ttan- kersshipping, walst over Keu ringsdienst met de cijfers 13- 5. SV Robur behield zijn goe de uitgangspositie voor een hogere klassering ten koste van Fabery De Jonge (4-10). Teams van supermarkt Houwe- ling, vetbalvereniging SVH, Klompenmakerij Traas, Het GOES - De ZRTC Theo Mid delkamp heeft een floris sant jaar achter de rug. Ze ker wat het ledental betreft, dat zich nog steeds uit- breidt. De wielerclub die in 1954 werd opgericht en toen startte met een twin tigtal leden telt inmiddels 90 KNWU licentiehouders, waaronder ruim 30 jeugd leden. ‘s-HEER DEREN Uitslagen 2de klas: Wolter&Dros - PTT 2 4-5; De Paardekreek - Slagerij Krijger 2-3; Total - Bonaparte 2-12; Kloetinge 4 - De Landbouw 5-11. Stand: Messina 13-36; ESK Bati 12-33; Bonaparte 13- 26; Nationaal 12-23; Wol ter&Dros 13-22; PTT 2 - 13- 22; Landbouw 13-19; Con tent 13-18; Slagerij Krijger 14- 15; Paardekreek 15-15; Kloetinge 3 13-14; FC Total 12-4; Kloetinge 4 14-3. zonnebloem vaart uit GOES - De Goese afdeling van De Zonnebloem vaart dinsdag 23 april weer uit. Zieken, gehandicapten huisgebonden senioren zijn van welkom aan boord van de Eureka 1, die om 9 uur vanuit Goes vertrekt voor een tochtje over de Zeeuwse wa teren. Kosten voor de dag be dragen u 19. Inlichtingen op opgave: 0113 - 342 770. door Trea Borghstijn Het sponsorcontract wordt ondertekend. iwniiuiii' Sjaak van Eykeren: „Hij is gelukkig weer goed opgeknap en ook zijn veren groeien weer aan". FOTO TANNIE DE JONGE Lucky liet Franse harten smelten 1 Wim van Maldegem van fa. Houtzager (links) en Johan Anthonisse. it - Tjoba in het nieuwe tenue. l t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 9