Landelijk gebied AANBIEDING FEBRUARI JE OP HET ALLERBESTE SLAAPSYSTEEM! Provincie Zeeland f DOfUND V. MARIS Bevolkingscijfers SLIEDRECHT Je vindt hem bij Sleepy in Goes aangepaste lattenbodem. ,40% Bezoek dan de seniezentuin inSUEDREOÏÏ Zeeuwse risicokaart Commissie- vergadering De commissie 28 Luchtvaart wet vergadert op vrijdag 15 fe bruari 2002 om 9.45 uur in het provinciehuis, Abdij 6, Middel burg. Op de agenda staan: de kostenverantwoording begroting 2001; jaarverslag van de com missie over 2001; rapport "Veilig heid rond vliegveld Midden-Zee- land" van Olaf P. Lamers, oktober 2001; rapportage gegevens overeenkomst Provincie/Vliegveld Midden-Zeeland periode 1 sep tember tot en met 30 november 2001; afschrift van brief van Ministerie van Verkeer en Water staat aan S.U.Z.A.N (handhaving routestructuur kleine velden) en mededelingen vliegveldbestuur. De volledige agenda en bijbeho rende stukken van de commissie liggen ter inzage bij het Informa tiecentrum van de provincie. Provinciale Staten TMC Woonwinkels Marconistraat 13 Goes Tel (0113) 22 41 13 In beroep Met kortingen ■■■■Officiële Mededelingen 4 betalen 7 ra 2 gegrilde kippen DSH kastwanden 10% korting 2.90 div. lengtes 5x15 cm Balkhout vuren p.m. 3.10 6x16 cm div. lengtes p.m. 3.85 div. lengtes 7x17 cm p.m. 1.49 Ribben 4.5 x 7 cm geschaafd p.m. 0.40 Rachels 5 x 2.2 cm ruw p.m. 0.50 Glaswol 6 x 2.2 cm ruw p.m. 2.17 Gipsplaten alle maten voorradig [SLW&J [^rgo^s L E E P Milieu Gedoogbeschikking Van Mourik Goes BV Door het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor gebiedsgerichte inrichting wordt aangegeven op welke wijze veranderingen in bepaalde gebieden kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld over landbouwgrond die een andere bestemming krijgt, verhoging van de verkeersveiligheid of aanleg van fietspaden. 170 •150 55 55 Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 6/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Ergosleep is de enige lattenvering die zich volledig aan de specifieke lichaamsbouw van elke slaper aan past. De verende dragers kunnen op 4 verschillende hoogten ingesteld worden. Hier zie je de diverse hoogten op een rijtje. Kortom, met Sleepy slaap je steeds gezond, in het mooiste bed. EïïSfsSl 5 halen JL JL Serviezen Cassettes Kooksets pT TTi-r\T> p pp Parallelweg 4 B, 3364 AL Sliedrecht I I r I 111 H Hl Afslag Wijngaarden/Nijverwaard (langs A15) JLlLJL/lVLVjll 1 Telefoon 0184-411016 Fax 0184 - 422969 v.a. p.m2 r£7 DE BEVELANDER Woensdag 6 februari 2002 Nieuws ACTIE - ACTIE - ACTIE I f I J Dé slaapwinkel met advies www.tmcwoonwinkels.nl Provinciaalse steaks 5 voor 5,00 ACTIE - ACTIE - ACTIE Iedere Donderdag - Vrijdag: teoverschot zijn Hulst 29, Oost burg, 37, Sas van Gent 8, Sluis- Aardenburg 41 en Goes 58. Door hun vestigingsoverschot groeiden de gemeenten toch, met uitzon dering van Sas van Gent. Die ge meente ging 7 inwoners achteruit en komt daarmee op 8.587. Van de steden was Vlissingen in 2001 de grootste groeier: er kwamen 649 mensen bij, onder te verdelen in een vestigingsover schot van 477 en een geboorte overschot van 172. Regio’s Regionaal gezien is er overal een toename. Uit de gegevens blijkt dat Walcheren met een toename van 1199 inwoners de snelst groeiende regio is. Zeeuwsch- Vlaanderen, dat qua inwonertal dicht bij Walcheren zit, groeide met 454 inwoners. Verhoudingsgewijs groeide de bevolking het meest op Noord- Beveland. Het inwoneraantal steeg daar van 6.971 naar 7.052, een toename van ruim één procent. De gedetailleerde cijfers zijn ver krijgbaar bij het informatiecen trum van de provincie. Het infor matiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 21 maart 2002 tegen de gedoogbeschikking een be zwaarschrift indienen bij Gede puteerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Alleen zij die een bezwaar schrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Afdeling bestuurs rechtspraak, van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uitvoeringsprogramma Bij de opstelling van het Provin ciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) voor 2001 was er naar de mening van Gedeputeer-de en Provinciale Staten te weinig geld uitgetrokken door het Rijk om de plannen te financiered. Diverse acties hebben ertoe geleid dat er extra geld beschikbaar is ge steld. Van de zestien miljoen gul den extra ter beschikking gestel de middelen heeft Zeeland 3,5 miljoen toegewezen gekregen. Ook voor dit jaar wordt verwacht dat er meer geld beschikbaar komt dan in eerste instantie werd toegezegd door het Rijk. Omdat er in de provincie de nodige plan nen gereed zijn voor uitvoering, wordt er vanuit gegaan dat ruim schoots van die extra investe ringsruimte kan worden geprofi teerd. Schouwen-Duiveland Voor Schouwen-West zijn de plan nen er op gericht om het natuur lijke systeem van dit gebied beter te laten functioneren. De water beheersing in het gebied moet worden afgestemd op de diverse functies en de milieukwaliteit van bodem en water moet gehand haafd blijven of indien mogelijk worden verbeterd. Een belangrijk element voor het realiseren van een ecologische hoofdstructuur is het terugdringen van de ver snippering van de natuur. Een ander aandachtspunt is de verbe- Magere speklapjes 1000 gram 4,50 Walcheren Eind vorig jaar is de aanzet gege ven om van de Ruilverkaveling en het project Walcheren 2000+ een project te maken. De uit komst daarvan wordt dit voorjaar verwacht. De landinrichting is nu zover gevorderd dat het accent kan worden verlegd naar de reali satie van bos- en natuurgebieden. West Zeeuwsch-Vlaanderen De gebiedsgerichte aanpak omvat het totale grondgebied van de gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostburg. Naast de algemeen geldende maatregelen op het gebied van wegen, natuur en landschap staat ook in dit gebied vernieuwing en kwaliteitsverbete ring in de toeristisch-recreatieve sector omschreven als een van de doelen. Het bevorderen van de leefbaarheid, verbeteren van de mobiliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied zijn andere doelen. Veerse Meer Doelen van de gebiedsgerichte aanpak van het Veerse Meer zijn onder andere kwaliteitsverbete ring, vernieuwing en verbreding van het toeristisch-recreatieve product. Een belangrijk onderdeel daarvan is het water. De afwate ring van voedselrijk polderwater op het meer zorgt voor forse groei van zeesla en grote hoe veelheden plankton. De combi natie van de gelaagdheid van zout en zoet water en de afwe zigheid van doorstroming heeft knelpunten voor natuur en recre atie tot gevolg. Informatie De programmering voor grond verwerving, landinrichting en beheer landelijk gebied, de doe len en gebieden staan beschre ven in het Provinciaal Uitvoerings programma Zeeland 2002. Dit document kan worden opge vraagd bij het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. orde en veiligheid. Op de kaart worden niet allen de risicobron- nen zelf vermeld maar ook de gevolgen van een ongeval voor de omgeving. De risicokaart is belangrijk als het gaat om de communicatie met de bevolking over de risico’s. De indeling van risicotypen is gebaseerd op de landelijke normen. Momenteel kent Nederland 18 ramptypes, variëren van kernongeval tot grootschalige ordeverstoringen. Ongevalsgevolgen stoppen niet bij de provincie of landsgrenzen. Mede om die reden zitten er in de projectgroep ook vertegen woordigers van de Belgische pro vincies Antwerpen, West en Oost- Vlaanderen. De voortgang van het project wordt gemeld in de nieuwsbrieven. Als de risicokaart eenmaal af is zal deze te raadple gen zijn via de website van de provincie en mogelijk ook via die van de gemeenten en water schappen. De nieuwsbrief over het project risico-inventarisatie en risicokaart Zeeland is te verkrij gen bij het Informatiecentrum van de provincie. 's maandags gesloten Donderdag koopavond Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot P.J. Mondeel (0118- 631958). EW3?2i63/6] Ribkarbonade 100 gram 0,80 De vuurwerkramp in Enschede heeft aangetoond dat het belang rijk is om inzicht te hebben in de risico’s die er zijn in de samenle ving. De risicoinventarisatie van Zeeland is vorige week gestart. Het is de bedoeling dat er door de inventarisatie inzicht wordt verkregen van alle mogelijke risi co’s op het terrein van openbare Vrijdag 8 februari om 10.00 uur vergaderen Provinciale Staten (PS) in de Statenzaal, Abdij 10 in Middelburg. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar. Op de agenda staan de volgende pun ten: stimuleringsregeling zorg boerderijen; raamplan en uitvoe- ringsmodule voor het landinrich tingsproject Inkel Zuid-Beveland); territoriale congruentie hulpverle- ningsregio's in Zeeland; stimule ring vuilwatertanks aan boord van recreatieschepen; nota Integraal Onder-wijsbeleid; nota Informatie en Communicatie Technologie (ICT) "Bytes en bits in de Zeeuwse Delta"; derde begro tingswijziging 2002. De volledi ge agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provin cie. Woensdag 20 februari 2001 is er een zitting van de Hoorcommis- sie bestemmingsplannen. De zitting, die om 9.15 uur begint, is openbaar en wordt gehouden in het gebouw van de directie Ruim te, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg. De gemeen te Vlissingen wordt uitgenodigd om te reageren op de ingediende bedenkingen van V.O.F. camping ‘De Nolle’en de heer T.P.N. Tesselaar te Vlissingen tegen het bestemmingsplan ‘Boulevard, 9e herziening’. De bedenkingen zijn in hoofdzaak gericht op het aan brengen van verlichting op een deel van de tennisbanen van L.T.C. De Schelde. Hef juiste adres voor een kachel - geiser stortbak of toilet ZUIDWEG 0113 - 216806 (216524) model Karina model Prince Bij aanschaf van een nieuwe gaskachel HOGE INRUIL Vakkundige plaatsing. ZUIDWEG 0113 - 216806 (216524) model Regina model Venezia ---model Cristal tering van de landbouwkundige situatie om een concurrerende, veilige en duurzame landbouw mogelijk te maken. De wegen structuur moet zo veranderen dat wordt voldaan aan de uitgangs punten van Duurzaam Veilig. Het autoverkeer in natuur-, woon- en recreatiegebieden moet worden teruggedrongen. De eenzijdige ontwikkeling van het verblijfsrecreatieve product moet worden omgezet naar een gevarieerder aanbod en de kwali teit moet worden verbeterd. Deze maatregelen zijn nodig om het teruglopen van de huidige markt positie tegen te gaan. Toe- en afname De groei van de bevolking is ach tergebleven bij 2000; toen kwa- i men er 3.187 Zeeuwen bij. Er zijn twee gemeenten met een ver- trekoverschot: Veere, waar 40 mensen minder kwamen wonen dan er vertrokken, en Reimers- waal, 45. De Zuid-Bevelandse gemeente groeide dankzij het geboorteoverschot van 150. Veere daarentegen gaf ook een sterfteoverschot te zien van 15 personen, waardoor het inwoner aantal in die gemeente met in totaal 55 personen terugliep tot 21.976. Andere gemeenten met een sterf- Het gedoogverzoek en de ge doogbeschikking liggen van 17 februari 2002 tot en met 21 maart 2002 ter inzage bij de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, VLEESWAREN 200 gr. naar keuze ook 4 x 50 gr. Grillham Rosbeef "eigen" Kipfilet "mager" Peper salami 200 gram voor 3,50 Vers voor u gesneden Bourgondische paté heerlijk grof en pittig 100 gram 1,36 Kipkerry salade dagvers 100 gram 1,10 Kroketjes rundvlees Als je voortaan wilt genieten van een heerlijk ontspannende nachtrust, dan kies je best voor Ergosleep van Sleepy. Want Ergosleep is de enige lattenbodem die door computeranalyse volledig wordt ingesteld op jouw lichaamsbouw. Hierdoor wordt je lichaam de hele nacht perfect onder st steund, en voel je je 's morgens zalig uitgerust. Kom de Ergosleep proefliggen in je Sleepy jjwL slaapwinkel. )e vindt er verder ook bedden, kasten, boxsprings, matrassen, dons- Hk dekens, dekbedden, hoofdkussens en de nieuwste trends in bedtextiel. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een gedoogbe schikking aan Van Mourik Goes BV verleend om - vooruitlopend op de milieuvergunning - het in werking houden van de inrichting toe te staan. Dijkwelsestraat 36, Kapelle, tel. 0113-341540 fax 0113-344658 (maandag t/m zaterdag geopend) Middelburg, werkdagen 8-17 uur en desgevraagd buiten kan tooruren. Hier vindt u NEDERLANDS GROOTSTE collectie Serviezen, Bestekken, Pannen en Glasserviezen. U aangeboden tegen de scherpste prijzen! "W (iraaS t°t ziens bij: j-Tensbergen De bevolking van Zeeland is vorig jaar met 2.311 inwoners toege- nomen. Het aantal inwoners van Zeeland bedroeg op 1 januari 2002 377.231 Er kwamen vorig jaar 1.099 mannen en 1.212 vrouwen bij, wat resulteert in totaal 186.836 mannen en 190.395 vrouwen. De aanwas komt door een geboorteover schot van 598 (335 jongens en 263 meisjes) en door een vesti gingsoverschot van 1.713 (764 mannen en 949 vrouwen). Dit blijkt uit de voorlopige gegevens die de zeventien Zeeuwse ge meenten aan de provincie hebben verstrekt. SOLA bestekken en pannen, kijken en kopen bij Hensbergen in Sliedrecht tegen zeer lage prijzen ACTÏÉ Cassette Een schitterende cassette voor een ongelofelijk lage prijs, compleet in afgebeelde cassettebox, 12,-persoons, 130-delig. U heeft keuze uit 5 fraaie modellen C v f/* f S-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7