<2$ Een goed begin is Echt waar? DUBBELPRINT GRATIS? nu R KRIJGER TABAK 9 HARTHOORN •ffl €5376 I ►.€3880 Gratis figuur-analyse! 0118-633601 de voordelig^ Nieuwe collectie €30 MILJOEN PELMA A-IIU AAN PRIJZEN! i KenKetispecialisf Gemeente Noord-Beveland INFORMATIERUBRIEK 0.89 Broccoli 0.89 0.99 0.99 1.99 /4T •S’-i n ot Vluchtelingen Pootaardappelen o.a. frieslander, doré, eersteling, prior, bintje. Groente-, bloem- en kruidenzaden vanaf 0,60 per pakje. Slaplanten, kunstmest, koemest, enz. enz. Verse prei Witlof SPECIALE ACTIE: s s VAN BEEK ZOA KWALITEITSSLACERU 500 gram per kilo per kilo Spruitenper kilo Cox’s oranje appelen 5 kilo Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek aan de OPTOCHT Carnavalsstichting de Koenkelp wi UB ill Rh w OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 53 HU,» fcrttTCB ZONDAG 10 FEBRUARI OM 14.00 UUR GROTE CARNAVALSOPTOCHT i KREUKELMARKT la, 4461 HW GOES Tel. 0113-214607 - f r avi A .47 KEUKENSb.v. v y 4 F ijstraat 2 Kapelle-Biezelinge - Tel. 0113-341746 50% meer kleur in uw foto’s! GAZELLE, BATAVUS FIETSEN. LOEK BOIN 1 5 reizen altijd last minute El 23 -A -ft 1 Su/iss ‘Jiflure. MET VELE GROTE WAGENS, LOOPGROEPEN, STRAATTHEATER, MUZIEKKORPSEN, DWEILBANDS ENZ. l/'s Mig BEL NU a Woensdag 6 februari 2002 DE BEVELANDER 2 VARKENSFILET RUNDERGEHAKT 1 kg ...5,25 IEDERE WOENSDAG 4,55 stem. De bijeen komsten zijn voor iedereen toegankelijk. Woensdag 20 februari Kamperland, Jhr. Mr. De Casembroothuis v.a. 14.00 u. Woensdag 27 februari Kortgene, Pompweie v.a. 14.00 u. KOOP NU STAATSLOTEN! 26 FEBRUARI. •I 9 dozen van eieren, hagelslag, sigaretten enz. UROTOPPER ET De vergadering begint om 19.30 uur. n r süj l VOORBEREIDINGSBESLUIT multiplex i IDEO DIGITAAL Wissenkerke, 6 februari 2002 FOT Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud. Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage. SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE TREKKING Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij. www.ZOAweb.org ZORG mm WWW www.totosonline.nl HULST i SNIJWORST100 gram BOTERHAMWORST blik 100 gram KIPSATESALADE 100 gram .0,85 0,69 .1,05 Met verslagenheid geven wij u kennis dat plotseling is overleden onze gewaardeerde medewerker en collega FOTO VERSCHOORE drukt uw fotorolletje af op ‘s-werelds nieuwste KODAK ROYAL papier! Dinsdag Dinsdag Donderdag Donderdag oud papier kranten tijdschriften en boeken Genoemd besluit ligt, met de daarbij behorende kaart, met ingang van donderdag 7 februari 2002, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Grondgebied (kamer 1.17), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De burgemeester, C. J. van Liere De secretaris, drs. D. Sinke 4. Verslag vergadering d.d. 15 januari 2002 5. Voorstel tot ruil van grond ten behoeve van uitbreiding begraafplaats Colijnsplaat 6. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 7. Sluiting 1. 2. 21 februari 21 februari Colijnsplaat, Rustoord Geersdijk, Drenthehuis Wissenkerke, Vredestein Kats, De Vriendschap geen oud papier geplastificeerd papier ordners en ringbanden met metalen klem en/of plastic kaft zuivel- en drankverpakkingen zakdoekjes, luiers en toiletpapier behang en vinyl doorslagpapier, carbon foto’s piepschuim verpakkingen van vloeibare wasmiddelen en wasverzachters verontreinigd papier (koffiefilters) v.a. 09.30 u. v.a. 13.30 u. v.a. 10.00 u. v.a. 13.30 u. Wijngaardstraat 34 4461 DC Goes Telefoon (0113) 23 08 04 Management en medewerkers ’Zuidwester’ organisatie voor zorg en dienstverlening Regio ‘De Bevelanden’ 's-H. Hendrikskinderenstraat 42 4461 BW Goes. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hoogachend, De voorzitter van de comnjissie, C. J. van Liere s s i I in de leeftijd van 52 jaar. Met veel betrokkenheid heeft hij zich ingezet voor de zorg van onze bewoners. Wij verliezen in Loek, die vanaf 1993 bij ons werkte, een gewaardeerde collega. geldt bij KODAK EXPRESS PRINT I of 24-uur service OPENINGSTIJDEN Burgerzaken: U kunt elke maandagavond, van 18.30 - 19.30 uur, op afspraak gebruikmaken van de afdeling Burgerzaken. Telefoon: 377 388. Tijdens de vergadering bent u in de commissiekamer telefonisch bereikbaar op het nummer 0113-377314. AGENDA commissie Ruimtelijke Ordening. Economie en Recreatie d.d. 12 febrauri 2002 a. b. Amundsenweg 47, 4462 GP Goes, de Poel 2 Tel.: 0113-219770, Fax: 0113-219200 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30 uur. Zaterdag van 09.30 -17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Bij inruil van uw Gazelle of Batavus fiets nu 150,- INRUILKORTING BANDEN VERNIEUWEN NU GRATIS MONTAGE kplaat en c en kraan. m 20 O m u> m 20 O m m x o LU O (f) LU O LU O (P LU U (f) TWEEWIELERDISCOUNT STAATSLOTEN KOOPT U BIJ: VLUCHTELINGEN Luxe MAXI-line keuken met extra opbergruimte in de onderkasten. Voorzien van glaskasten en korven onder de speelkast. Compleet met 90 cm breed gas-electra fornuis, 90 cm schouw, koelkast, afwasautomaat en multiplex werkblad met spoelbak en kraan. 4674, naturel en gemarineerd 1 kg7,98 DOBBELSTEENTJES VET SPEK 100 gram 0,45 IEDERE MAANDAG EN DINSDAG GEHAKT H.O.H. 1 kg Heerlijke erwtensoep uit eigen keuken! Aanbiedingen geldig t/m zat 9 februari 's-Gravenstraat 63a, 's-Gravenpolder, tel. 311606 I Luxe en comfort in deze royale h design glaska combimagnetror, 90 cm schouw, keramische koe multiplex werkblad met spoelba 1 W f Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland brengen, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter kennis dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 januari 2002 heeft verklaard c.q. bepaald dat, MIDDELBURG ETTEN-LEUR De vergadering vangt aan om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Leest u reclamedrukwerk zoals folders eigenlijk nooit, dan zijn er bij het gemeentehuis spe ciale stickers verkrijgbaar die u op de brievenbus kunt plakken, zodat u geen ongewenst druk werk meer ontvangt. Heeft u nog vragen over het scheiden of de inzameling van oud papier, dan kunt u contact opnemen met afdeling milieuzaken tel. 0113-377363. De agenda luidt als volgt: Opening Verslag vergadering commissie BZF van 6 december 2001, alsmede actielijst van 10 december 2001 Ingekomen stukken Mededelingen Notitie inzake voorlichting en instructie omgaan met stemmachines Communicatienota Wijziging legesverordening 2002 (tarieventabel) Rondvraag Sluiting De stukken die niet zijn bijgevoegd liggen vanaf heden ter inzage in de commissiekamer van het gemeentehuis. Voorlichtingsbijeenkomsten stemmachine kernen 19 februari 19 februari LU O ff LU U) SERVICE SERVICE U) m 20 O m AGENDA commissie Bestuurlijke en Financiële Zaken d.d. 6 februari 2002 Geachte heer/mevrouw, Ik nodig u uit tot het .bijwonen van een vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Financiën, die zal worden gehouden op woensdag 6 februari 2002 in de commissiekamer van het gemeentehuis te Wissenkerke. WINTERBEURT aan uw fiets normaal 30,- nu 15,- Pe Fru’itschuur Flguurcorrectie- en Afslanklnstituut Lammerensteeg 9, 4331MB Middelburg website: www.swissfigure.nl Openingstijden: ma do 10.00 - 20.00 uur dl, wo, vr 10.00 - 16.00 uur reclamedrukwerk zonder plastic folie telefoongidsen schrijf- en tekenpapier computer-, fax- en kopieerpapier enveloppen papiersnippers cadeaupapier en papieren zakken Tegen dit besluit kan, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, door belanghebbenden binnen zes weken na de datum van deze publicatie bezwaar worden aange tekend. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan de raad van de gemeente Noord- Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke en ten minste te worden voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien belang hebbende van mening is dat zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereisen, kan hij/zij om een voorlopige voorziening verzoeken. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de pre sident van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Compleet met na, jvi it en multiplex ak en kraan. A van haar milieubeleid. Duurzaamheid wil zeggen dat je je nu al richt op de langere termijn en al rekening houdt met de toekomstige generatie met betrekking tot het milieu. Je bent nu dus al bezig met de (verre) toekomst. Duurzaamheid heeft betrekking op veel verschillende zaken zoals afvalscheiding, papierinzameling, duurzaam bouwen maar ook op'het inkopen van goe deren of bijvoorbeeld zonne-energie. In deze informatierubriek gaan wij u op de hoogte hou den van zaken waarop duurzaamheid betrekking heeft. Wij willen u informeren wat u nu al kunt doen voor een beter milieu voor het heden maar ook zeker voor de toekomst. STEMMACHINES Deze gemeenteraadsverkiezingen gaan we stemmen met machines. Dit is niet eng en het is niet moeilijk. De gemeente heeft juist besloten tot de aanschaf van stemmachines vanwege de grote voordelen. Voor u verandert er niet veel. U hoeft alleen niet meer met het rode potlood te kiezen op een stempapier. Wat moet u dan wel doen? U drukt met uw vinger op de naam van uw kandidaat op het stemvel van de machine. U bevestigt uw keuze met een druk op de rode stemknop en u bent klaar. Heel gemakkelijk dus! Toch willen we eenieder in de gelegenheid stellen al voor de verkiezingsdag kennis te maken met de stemmachine. Daarom hebben we een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georgani seerd. Op de voorlichtingsdag geven medewerkers van de gemeente een korte instructie over de werking van de machine en kunt u oefenen met het uitbrengen van uw stem. De bijeen- 1Opening/spreekrecht 2. Plan Vakantiedorp De Paardekuup presentatie plan\ voorstel tot aangaan voorovereenkomst inzake ontwikkeling plan 3. Ingekomen stukken en mededelingen toezeggingen aan raad en/of commissie ruimtelijke ordening c.a. Besluit van het college van gedeputeerde staten van Zeeland tot het gedeeltelijk goedkeuren van het bestemmingsplan ’Veerse Meer I, 2000’ GEBRUIKTE FIETSEN Ruime sortering met 3 maanden garantie. DUURZAAMHEID Sinds vaststelling van het milieubeleidsplan Duurzame Klei op 23 november 2000 geeft de gemeente Noord-Beveland het aspect duurzaamheid een belangrijke plaats bij het uitvoeren Duurzaamheid: 1. Oud papier In de gemeente wordt iedere maand door verenigingen en kerkgenootschappen oud papier ingezameld. In 2001 is in de gemeente totaal 637.780 kg oud papier ingezameld. Dit is per inwoner ruim 91 kg oud papier en is 65% van al het gebruikte karton en papier. Toch kan het nog beter, want 85% van al het oud papier kan in de papierbak. De overige 15%, zoals zuivel- en drankverpakkingen, is niet te recyclen en geeft zelfs problemen tijdens het recycleproces. Het gebruik van oud papier bij de productie van nieuw papier levert milieuwinst op. De afval berg vermindert en er worden minder bomen gekapt. Ongeveer 75% van de grondstof voor de papierproductie in Nederland is afkomstig van oud papier en karton. Het is dus van groot belang dat u papier scheidt van het overige afval. Onderstaand treft u een overzicht aan wat wel en wat niet bij het oud papier mag. I °~ri 11II c 1 3 I .r..dr..?-Lhuui en Al 16 jaar zeer goede resultaten door de complete Thermo-Fysische-Methode (T.F.M.) en speciaal opgeleid personeel, kunnen wij u garanderen: plaatselijk afslanken bij figuurproblemen een gladdere en strakkere huid de bestrijding van een sinaasappelhuid geen gebruik van wikkels, spuiten of pillen een goede conditie, mede door het gebruik van de ozoncabines en maak een afspraak voor een gratis figuuranalyse extraJF OORDEEL! E in de onderkasten, compleet met glas- en korvenkasten, afwasautomaat, koelkast, nlaat, combimagnetron en -Jad met spoelbak en kraan. €5422 ft. rt b u GOES VLISSINGEN TERNEUZEN ZIERIKZEE Praktisch ingedeelde hoekkeuken met korvenkasten en glaskast. Compleet met 90 cm gas-electrofomuls, schouw, werkUlöd n I. een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan ’Algehele herziening Recreatiecentrum De Schotsman’ voor wat betreft een perceel aan de Schotsmanweg 1 te Kamperland, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie A, nummer 1976 ged. en 2514 ged., zoals dat nader is aangegeven óp de bij dit besluit behorende en als zoda nig gewaarmerkte kaart; II. dit besluit één dag na de publicatie daarvan, derhalve op donderdag 7 februari 2002, in werking treedt. Mef °niP'etea °Orae )e 3 C4 U) m 20 o m

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2