^1 41 J 6 MAART 25 FEBRUARI OPENBARE KENNISGEVINGEN Geef uw mening over de toekomst van de binnenstad Ophalen oud papier binnen de vesten Minicursus bowlen voor senioren Verplaatsing glasbak Juliana van Stolberglaan Vergadering commissie algemene zaken op 28 januari 2002 Gebruik dagdeelkaarten parkeren Park tussen Louise de Colignylaan en Oranjeweg Aanleg proefstroken Lange Vórststraat Vergaderingen raadsfracties Aanpassing ondergronden van speelvoorzieningen Sportkriebels in de voorjaarsvakantie Stooktabel week 4 21 jan. - 27 jan. I 13 DE BEVELANDER Woensdag 6 februari 2002 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN POLITIEK CAFE met de LIJSTREKKERS Antwoordstrook BinnenstadsDebat 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 22 27 32 38 43 49 54 60 65 70 76 81 89 97 106 114 332 416 496 581 666 749 830 914 997 1082 1163 1246 1371 1494 1620 1745 o (0113) INFORMATIE RUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES Een mogelijke invulling van het parkeerterrein aan de Oostwal in de toekomst KAPPEN VAN BOMEN INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN 31-01 Lewestraat 39 digers Ik neem deel aan het debat als*: Bewoner van de binnenstad Bezoeker van de binnenstad Overzicht Burgerlijke Staat van 23-01-2202 t/m 30-01-2002. Zakelijk belanghebbende Geboorten: *S.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is Burgemeester en wethouders van Goes Insturen vóór 14 februari naar antwoordnummer 52,4460 VB Goes Huwelijken: geen. Overleden: I Biervliet wordt weer bevrijd! J 1 Periode 7 t/m 13 februari 2002 Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Naam deelnemer: Adres: Postcode woonplaats: Aantal personen: Ja, ik wil deelnemen aan het BinnenstadsDebat op dinsdag 19 februari en maak gebruik van de mogelijkheid om te stemmen Biervliet is bezet door de Spanjaar den, maar niet lang meer! Op He melvaartsdag, donderdag 9 mei, wordt de stad van haringkaker Wil lem Beukelszoon bevrijd van het Spaanse juk. ‘s Ochtends bestormen de Geuzen de Westpoort, beuken de poort open met een rammei en ne men Biervliet in bezit, daarmee het startsein gevend voor de 30e editie van de Geuzenfeesten. De jubileu- meditie zal - als de voortekenen niet bedriegen en de weergoden willen meewerken - alle bezoekers- records breken. Biervliet verandert begin mei in een middeleeuws dorp met poorten en kampementen. Veel Biervlietenaren hullen zich tijdens het driedaagse feest in middel eeuwse kledij. Onbetwiste hoogte punt van de Geuzenfeesen 2002 vormt de historische optocht, die donderdag 9 en zaterdag 11 mei, door de straten vart het eeuwenou de stadje trekt. ‘Back to the roots’ is dit jaar hét motto, zegt secretaris Ronald Lip- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I centraal." Het West-Zeeuws-Vlaam- se dorp is verdeeld in wijken, die al le hun aandeel hebben in de histo rische optocht. Ook de Biervlietse polders gaan wagens bouwen. In totaal zijn er tien wijkcomité’s, die afgelopen herfst al zijn gebriefd door het stichtingsbestuur. Ronald Lippens: „Er loopt een rode draad door de optocht. De verschil lende taferelen houden verband met elkaar. Je kunt ze beschouwen als kleine toneelstukjes, zonder al Bij het verplaatsen van de glasbak is er enige commotie ontstaan. Eén bewoner wilde de glasbak weg hebben. Een andere bewoner wilde hem niet weg hebben. Hier hadden we dus een foutje gemaakt. Om dit geen tweede keer te laten gebeuren, hebben we via de laatste wijkinfokrant 8 t/m lOfeb. Zeelandhallen Tuin- enVeebeurs 13 februari Goes, 09.30 uur (vanuit kantine Sportpunt Zeeland) Senioren wandelmorgen Inlichtingen: 220695 aangeschaft kunnen worden. Ook fa milieleden, buren of vrienden kunnen de dagdeelkaarten afhalen. Helaas blijkt in de praktijk dat daarvan mis bruik gemaakt wordt. We hebben dan ook noodgedwongen moeten besluiten de dagdeelkaarten vanaf heden slechts op vertoon van een geldig legitimatiebewijs te verstrek ken. In het geval u niet in staat bent de dagdeelkaarten persoonlijk af te halen, dient ook degene die dat voor u doet uw geldige legitimatiebewijs te laten zien. De fractie van Groen Links vergadert op donderdag 14 februari om 19.30 uur in het huis van het Groen Links raadslid Dorith van Ewijk,Trumanstede 95-12, Goes, tel. 233842. De vergade ring is openbaar. Laat even weten dat u komt, dan staat de koffie klaar. Het resultaat: 8 antwoordstrook- jes zijn er ingeleverd. 2 waren te gen verplaatsing en 6 waren voor de nieuwe locatie: Graaf Adolf- straat/ Nassaulaan naast de gara geboxen. van Goes-Oost een de vraag ge steld; “Waar moet de bak nu ko men te staan”? de aanpak zal op de laatste feestdag voor extra toeloop zorgen, voorspelt hij „De optocht wordt weer groots. Al bij al doen zo’n 600 a 700 Bier vlietenaren mee. Dat is bijna de helft van de totale bevolking.’ Lippens hoopt dat vele dorpsgeno ten zich tijdens het driedaagse feest hullen in gepaste kledij. Dat mag overigens best een eenvoudig klof fie zijn, zo laat Ronald weten. „In vroeger eeuwen werd Biervliet be volkt door vissers en boeren. Die liepen beslist niet rond in kleding De burgemeester van Goes herinnert in verband met de op woensdag 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Goes aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet. UITOEFENING VAN HET KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN DIENSTBETREKKING ZIJN VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR ANTENNE-INSTALLATIE NIJVERHEIDSSTR 18TE ‘S HEER ARENDSKERKE VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR UITBREIDING GARAGE LEWESTRAAT 37TE KLOETINGE Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergun- ningen heeft verleend voor de volgende bomen: - Oudelandseweg 16 te Oud Sabbinge: populieren en abeelen snoeien en coni feren rooien (25) - Wissekerkseweg 11 te 's-Heer Hendrikskinderen: 8 coniferen - Boomdijk te Wolphaartsdijk: 13 populieren en I naast de paardenstal worden herplant) Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 5 februari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Zeeland Jaarverbruik het slopen van asbesthoudende plafondplaten het bouwen van een rioolbezinkkelder het aanbouwen van living en berging het bouwen van een serre het bouwen van een kantoor met werkplaats het bouwen van een serre het bouwen van 5 woningen het verbouwen van de woning het plaatsen van een zwembad het slopen van asbesthoudende plafondplaten het uitbreiden van de keuken, berging, slaapkamer het uitbreiden van de woning en bouwen garage het plaatsen van een antenne installatie het uitbreiden van de school met bergruimte het uitbreiden van de woning het bouwen van een serre het bouwen van een woning Op maandag 21 januari wordt in het Biervlietse dorpshuis een film ver toond over de 20e Geuzenfeesten in 1993. De filmavond begint om 20 uur. Ieder is welkom; de toegang is gratis. enigingen, die deze taak over willen nemen? U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de heer W.Taekema, tel.: 249775 de beroepstermijn, op werkdagen van 09.00 tot 1230 en van 13.30 tot 16.00 uur (i vrijdagmiddag). Op verzoek worden deze stukken ook op donderdag van 17.00 tol uur ter inzage gelegd op de afdeling voorikhting. 23- 01-2002 Brakman, Neeltje Christina; 24- 01-2002 Slaakweg, Maria Wilhelmina; 25- 01-2002 van derVeeke, Cornelia Charlotta; 25- 01-2002 Huis in‘tVeld, Jan; 26- 01-2002 de Klerk, Elizabeth Jozina; 27- 01-2002 Harpe, Jakoba; 28- 01 -2002 Boin, Louis Jacobus Franciscus; 29- 01-2002 Verboom, Benjamin Robert; 29-01 -2002 Schoester, Koop; 29- 01 -2002 Kaaijsteker, Maria; 30- 01 -2002 Boogert, Marinus Floris; Als u nadere informatie wenst kunt u hierover contact opnemen met mevrouw J. van der Kaaij, tel 249 761 of mevrouw D. Osté, tel 249 746. Verbruik vanaf 29/10 2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierbo ven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hech tenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie. Als u vragen heeft of wilt deelne men aan deze minicursus dan kunt u contact opnemen met de heer B. Daalmans (alleen op woensdag en donderdag bereikbaar) tel.: 0113- 249741 of stage I .welzijn@goes.nl). Naast het voorleggen van stellingen heeft de gemeente volop andere activiteiten op het programma staan. Een panel van vertegenwoor- van ondernemersorganisatie Tot 31 december 2001 werd het oud papier en karton, afkomstig uit huishoudens, opgehaald door de Stichting Arti Carnaval. Helaas is Arti hiermee gestopt. Zijn er ver- Op woensdag 13 februari vergaderen de fracties van de PvdA VVD en D66 in het stadhuis aan de Grote Markt De fractie van de PvdA vergadert vanaf 19.30 uur in de burgemeesterskamer. De vergadering is openbaar. De fractie van deWD vergadert in de secretaris kamer. De vergadering is niet openbaar. De leden houden spreekuur van 19.30 - 20.00 uur. De fractie van D66 verga dert vanaf 19.30 uur in de publieke tri bune. De vergadering is openbaar.Voor de agenda zie de internetsite http://www.zeelandnetni/d66goes. OOG en OCG, de horeca en de bewoners van de binnenstad geven hun visie op het project. Daarnaast komen de wethouders aan het wo ord en laten we een film zien waarin verschillende mensen wor den geïnterviewd. Op de avond zelf wordt voldoende tijd gereserveerd voor het stellen en beantwoorden van vragen. teveel tekst overigens. Er worden ook scènes op locatie gespeeld." Onderaan de molen wordt een Geu zenkamp gebouwd. De Spanjaarden richten in de Boterzandestraat een kampement in. In het nieuwe Poortbos aan de Braakmanlaan wordt de bevrijding van Biervliet nagespeeld. De optocht eindigt met de traditionele heksenverbranding. In totaal zijn 25 verschillende scè nes geschreven, die tezamen het verhaal vertellen van Biervliet in de Tachtigjarige Oorlog. De verschil- pens van Stichting Geuzenfeesten Biervliet. In het eerste jaar, 1973, exact 400 jaar na de bevrijding van het eiland Biervliet door de Geuzen, lag in de optocht het accent op de Tachtigjarige oorlog. Het thema ver waterde in latere lustrumedities enigszins. In lustrumeditie twee (1983) was het centrale thema ‘Bier vliet 800 jaar stad’. Ook presenteer de Biervliet zich als landbouwdorp. Ronald Lippens: „In de 30e editie staat het verhaal van de bezetting en bevrijding van Biervliet opnieuw I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t.a.v. bureau voorlichting. Verder heeft de commissie gespro ken over het Werkplan teams Goes politie Zeeland 2002 en het spreekuur van de politie in de wijk. I. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn werkuren kan doen. Deze verplichting geldt niet ten aan zien van de werknemers, die binnen de voor de stemming bepaalde tijd geen dienst verrichten in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deelne men, of in een aangrenzende gemeente. Indien laatstgenoemde werknemers evenwel, om aan de stemming deel te nemen, niet langer dan twee achtereen volgende uren behoeven te verzuimen, geldt vorengenoemde verplichting van de werkgever wel. 23- 01-2002 de Zeeuw,Ashwin Lars; 24- 01-2002 Fermont,Thijs Rumoldus Clement; 24-01-2002 van Langevelde, Florian Pieter; 24-01-2002 de Jager, Nienke Celine; 24-01-2002 Rijn, Nick; 27- 01-2002 Drijver, Lucas Emanuel; 28- 01-2002 Dierickx, Rens; 28- 01-2002 Kooman, Marente; 29- 01-2002 Duinkérke, Floortje Lijntje; 30- 01 -2002 Coldenhoff, Danique. lende wijken zijn enthousiast over de nieuwe aanpak, zo laat secretaris Ronald Lippens weten. „De optocht wordt voor het publiek nog attrac tiever. Bijkomend voordeel van de nieuwe aanpak is dat de toeschou wers niet meer op een kluitje op de Markt staan, maar zich veel meer zullen verspreiden over het dorp, immers overal is wat te zien.” Voorgaande lustrum-edities werd de zaterdag gezien als een ‘uitbol’- dag. Dat zal dit jaar anders zijn, al dus Ronald Lippens. De vernieuw- 31-01 Nijverheidsstraat 18 31-01 Van Dusseldorpstraat 78 01 -02 Goese Meerlaan 9 01 -02 Siemenwei 25 01-02 Glenn Millerlaan 37 VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN EN AFGEGE VEN POSITIEVE REACTIESTOT BOUWVOORNEMEN IN DE PE RIODE VAN 28-01 T/M 01-02-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bu reau Bouwen (0113-249709) 30-01 Bertiusstraat 9 30-01 Edisonstraat 30-01 Koningin Wilhelminastr 25 30-01 Tulpstraat 76 30-01 Scottweg 29 30-01 Fluitekruidstraat 21 Op grond van de sinds I april 2001 ingevoerde gewijzigde parkeerrege- ling kunnen mensen, die binnen het gebied van het betaald parkeren wo nen, maximaal 100 dagdeelkaarten per jaar aanschaffen. Deze dagdeel kaarten kunnen gebruikt worden voor bezoekers. Om de verkrijging van deze dagdeel kaarten voor de bewoners zo ge makkelijk mogelijk te laten verlopen, is bij aanvang gekozen voor een soe pele regeling. Dat wil zeggen, dat de dagdeelkaarten zonder legitimatie De werkzaamheden voor de aanleg van het bergbezinkriool in het park tussen de Louise de Colignylaan en de Oranjeweg zijn dit voorjaar klaar. Aansluitend wordt de groen voorziening dit voorjaar aangepast. In het grootste gedeelte van het park wordt de eerder gerooide be planting opnieuw aangebracht. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de water gangen en zij stelt als eis dat de oe vers goed bereikbaar moeten blij ven om onderhoud uit te kunnen voeren. Om deze reden zijn er meer “open” gedeeltes in het park dan voorheen. Het speelterreintje en het parkgedeelte bij de Louise TER INZAGE Alle stukken liggen ter inzage bij Bureau Voorlichting. Alleen de stukken die te maken heb ben met Milieu liggen op de afdeling Milieu.Westsingel 58. Goes ter inzage tot het einde van °P 1.00 Door de aanleg van bestratings- proefstroken is de Lange Vorst- straat vanaf 4 februari afgesloten voor doorgaand verkeer. De proef stroken worden aangelegd vanaf huisnummer 75 tot aan de Witte Paardstraat. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie weken duren. Het doel van deze proef stroken is het testen van diverse bestratingsmaterialen en construc- U bent van harte welkom vóór of tij dens de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u voorafgaand aan of tijdens de fractievergadering terecht. Dat kan gaan over agendapunten voor de raadsvergadering, maar ook over an dere onderwerpen die u wilt aankaar ten bij de fracties. De fracties vergade ren deze week. Op dinsdag 12 februari vergaderen de fracties van de SGP/Christen Unie en het CDA in het stadhuis aan de Grote Markt De fractie van de SGP/Chris ten Unie vergadert in de secretariska mer. Van 20.00 uur tot 21.00 uur kunt u de fractievergadering bijwonen.Van af 21.00 uur is de vergadering beslo ten. De fractie van het CDA verga dert om 17.00 uur in de burgemees terskamer. De vergadering is open baar. voorbeeld te zijn voor andere ver enigingen als het gaat om een aan bod voor senioren. De cursusdagen zijn donderdag middag 21 februari, 28, februari, 7 maart en 14 maart 2002. Praktijk en theorie komen op deze midda gen aan de orde. De kosten bedra gen 15,-. De cursus is een initia tief van de Bowlingvereniging Goes, het Bowling- en Partycentrum Goes en de gemeente Goes. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 20.00 uur. Bureau Voorlich ting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. de Colignylaan ligt erg laag en was vaak drassig. Om dit te verhelpen wordt de grond op dit gedeelte iets opgehoogd en wordt er een drainage aangelegd. Het trapveldje bij de Oranjeweg wordt ook ge draineerd en op deze speelgelegen- heid wordt een basketbalpaal bijge plaatst. Dutchtone heeft een bouwaanvraag ingediend voor de plaatsing van een antenne- installatie voor de mobiele telefonie op het bedrijfsperceel Nijverheidsstraat 18 te ‘s-Heer Arendskerke, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie H. nr. 2914. De aanvraag is niet in overeenstemming met geldend bestemmingsplan “Eindewege- I", maar wel met de aanstaande herziening van dat plan. Burgemeester en wet houders zijn daarom van plan via de vrijstellingsprocedure van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen. Daartoe ligt de aanvraag op grond van artikel 19a, lid 4 W.R.O vanaf 7 februari 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Er is een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van de garage van het pand Lewestraat 37 te Kloetinge, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie A nr. 2117. Het bouwplan past niet geheel binnen de erfbebouwingsvoorschriften uit het gel dende bestemmingsplan "Bebouwde Kom Kloetinge”, maar is wel in overeen stemming met het tegenwoordig gangbare perceelsbebouwingsbeleid. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan de bouwvergun ning te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 7 februari 2002 vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Voorafgaand aan de debatavond kunt u kennis nemen van de bin- nenstadsplannen tijdens een ex positie in de Lange Vórststraat nr. 68. Deze expositie is geopend op maandag 18 februari van 13.00 tot 17.00 uur en van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 februari van I 1.00 tot 17.00 uur.Tijdens de debatavond zi jn de plannen vanaf 19.30 uur ten toongesteld in de wandelkerk. U kunt ook uw mening geven over de toekomstige bestrating van het winkelgebied. Vanaf 18 februari liggen drie soorten proefstroken van bestratingsmateriaal in de Lange Vórststraat. Reageren hierop is mogelijk via de internetsite www.goes.nl/masterplan of via een reactieformulier die tijdens de ex positie verkrijgbaar is. van velours. Een eenvoudige kiel past beter in het historische beeld.” Het feestprogramma voor mei is in middels zo goed als rond. Bekende onderdelen als touwtrekken, de motorrit en de rommelmarkt blij ven gehandhaafd. 7 en 8 feb. Podium‘t Beest 20.30 uur Filmvoorstelling: Ressources Humaines In de vergadering kwam aan de or de het voorstel aan de gemeente raad tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Goes en intrekking van de Drank- en Hore- caverordening Goes. Daarbij werd ook de Nota horecabeleid bespro ken. Een vertegenwoordiger van de afdeling Noord- en Zuid-Beveland van de Koninklijke Horeca Neder land heeft van de mogelijkheid ge bruik gemaakt om het woord te voeren over dit onderwerp. Daarbij ging hij met name in op de voorge nomen verplichte aanstelling van een horecaportier. De commissie kon zich vinden in, het voorstel en in de verplichte instelling van een portier op bepaalde uren. Afge sproken is, dat in september 2003 een evaluatie van de nieuwe rege ling zal plaatsvinden. snippers. Deze werkzaamheden starten woensdag 6 februari 2002 Bij de bespreking van dit onder werp waren de districtschef en de teamchef binnenstad van de politie aanwezigen om een nadere toelich ting op dit punt te geven. De com missie stemde verder in met de be noeming van twee nieuwe leden van de Zeeuwse Programmaraad. Tenslotte kwam de eerste evalu atie van het cameratoezicht in de Goese binnenstad aan de orde. Of schoon de periode waarin het ca meratoezicht werkt te kort is om harde conclusies te trekken, blijkt het als hulpmiddel bij de handha ving van de openbare orde en het pakken van daders in de binnenstad goed te functioneren. De bewaar termijn van de opgenomen beelden wordt verlengd van 24 naar 72 uur. Het komt regelmatig voor, dat pas nadat er 24 uur verstreken zijn aangifte van een strafbaar feit wordt gedaan. Men wacht bijvoor beeld nogal eens tot na het week einde. De betreffende beelden zijn dan niet meer aanwezig. Het pad wordt opnieuw aangelegd. Dat kan pas in het najaar omdat de grond eerst goed moet nazakken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J.M. van der Kaaij van het Ingeni eursbureau Gemeente Goes, tele foon 249761 In verband met de wetgeving is vo rig jaar begonnen met de aanpas sing van de ondergronden van speelvoorzieningen. Deze aanpas singen vinden gefaseerd plaats. Al hoewel zand als ondergrond vol doet, wordt dit nu zoveel mogelijk vervangen of aangevuld met hout- Binnenkort start in de gemeente Goes een minicursus bowlen voor senioren (55+). Bowlen is een sport die beoefend kan worden door personen van alle leeftijden en op verschillende niveaus. Naast het gegeven dat bowlen een leuke bewegingsactiviteit is om te doen, is het gezond en bovenal ontspan nend. Bowlen is ook een manier om met andere mensen in contact te komen. U kunt alleen of samen met ande ren deelnemen aan deze minicur sus. Omdat de komende jaren het aan tal senioren toeneemt, probeert de vereniging door het organiseren van deze bowlingactiviteit een Van dinsdag 12 februari a.s. tot en met donderdag 14 februari a.s. wordt in Sportpunt Zeeland een sport- en spelinstuif georganiseerd. Iedere ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur kan de jeugd van zes jaar tot twaalf jaar haar kunsten ko men vertonen. De jeugd van twaalf jaar tot en met zestien jaar kan dat doen vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur. Tijdens deze drie dagen bestaat er de mogelijkheid aan verschillende sporten en spelen mee te doen, zo als voetvolleybal, tennis, badminton, Het gemeentebestuur ziet u graag tijdens het BinnenstadsDebat op 19 februari aanstaande om uw mening over de toekomst van de binnenstad te horen. ties ten behoeve van het binnen stad s project. De volgende maatregelen worden in verband met de afsluiting geno men: - het inrijverbod van de Klokstraat vanaf de Ganzepoortstraat wordt opgeheven; - het éénrichtingsverkeer in de Gasthuisstraat en de Lange Vórststraat wordt opgeheven. 7 februari Podium 't Beest 20.30 uur Theatervoorstelling: Wetten van Kepler met Antigone GEMEENTE GOES Stadskantoor. Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen buiten kantooru ren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Bureau Voorlichting Tel.: (0113) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl 9 februari Binnenstad Goes 14.00-16.00 uur Carnavalsoptocht (vertrek en aankomst bij café Baarends) tafeltennis, bounchbal, tjoekbal, stel tenlopen, levend ganzenborden, su- perspeelkwartier (verschillende luchtkussens) en nog veel meer. Deelname aan deze sporten en spelen is gratis, neem wel je zaal- schoenen en sportkleding mee. De organisatie van dit evenement is in handen van S.M.W.O. welzijn. Voor meer informatie kunt u tij dens kantooruren terecht bij Adil Fertoute, coördinator Sportbuurt- werk Goes, tel.: 01 13-249806 b.g.g. 06-12276539. 9 februari Podium ‘t Beest 21.00 uur Danceparty: Op goed geluk Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aan vragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Verbruik vorige week Op dinsdag 19 februari kunnen in woners van Goes, bedrijven en an dere betrokkenen hun mening geven over de toekomstplannen voor de binnenstad tijdens een de batavond in de Grote Kerk. De bij eenkomst begint om 19.30 uur. Het BinnenstadsDebat staat onder leid ing van journalist Peter Joosse en wordt op een bijzondere wijze in gevuld. De deelnemers aan het de bat krijgen twintig stellingen voorgelegd waarover zij hun mening kunnen geven door middel van stemkastjes. De stellingen gaan over de plannen die de komende jaren in de binnenstad uitgevoerd gaan worden, bijvoorbeeld ‘Bij de Oostwal moet de vestenstructuur worden hersteld door op de plaats van het huidige parkeerterrein groen en water terug te brengen’. De deelnemers worden in drie groepen ingedeeld: bewoners bin nenstad, bezoekers binnenstad en zakelijk belanghebbenden. Als u ook uw mening wil geven over de bin- nenstadsplannen, stuur dan onder staande antwoordcoupon in of stu ur een mailtje naar info@goes.nl. U ontvangt dan een bevestiging van deelname aan de avond. 24-01 Klaverpad 13 t/m 17 28- 01 Torenring40 29- 01 Monnikendijk 4 30- 01 Bertiusstraat 9 31- 01 Hoofdstraat 28

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13