21 15 9 Creatief opvoeden anno nu Een bijzondere kijk op... Geheugencursus in De Vroone c 13 23-1< 10-1 I i Nieuwe i ollectie voorjaarsdoedagen in Ambachtscentrum Gratis parkeerterrein Stationspark FEESTCAFE KIEKIERIS g—g DUTWLER 3 m ■ui WEEKMARKT GENOMINEERD IN LANDELIJKE WEDSTRIJD »So' CARNAVAL 32SCC Ademtherapie voor Cara-kinderen vakantiebijbelclub o c (D Creatieve mid-wintermarkt Nieuwe mat voor koersballers Koffieconcert in Ter weel Lewedorp op Europese kaart E e o> Gezocht: allochtone vrijwilligers i 1 ■4" woensdag 6 februari 2002 jaargang 53 nummer 6 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 21 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 (advertentie) (advertentie) Autotips Valentijnsdag Diverse ’2 stuks voor’ aanbiedingen! GOES - In boekhandel De Koperen Tuin in Goes wordt woensdag 13 februari de le zing ‘Kinderen Coachen, creatief opvoeden in deze tijd’ gehouden. In onze maatschappij is ieder een betrokken bij het opvoeden van kinderen. Ouders, familie, ‘s-HEERARENDSKERKE - Bijzon dere weersomstandigheden nodi gen uit tot fotograferen. Zo ver eeuwigde Ineke van der Bijl uit ‘s- Heer Arendskerke haar dorp aan het begin van dit jaar, toen alles heid en variatie van de aange boden waren, zijn belangrijke beoordelingscriteria.” oppas en buren leveren alle maal een steentje bij. De lezing gaat in op signalen die kinderen afgeven: huilen, leerproblemen, allergibetrokken bij het opvoe den van kinderen. Ouders, fa milie, oppas en buren leveren allemaal een steentje bij. De le zing gaat in op signalen die kin- De verkiezing van de markt van het jaar 2002 op 12 maart zal waarschijnlijk worden bijge woond door wethouder Charles Linssen die marktzaken in zijn portefeuille heeft en de betrok ken ambtenaren van de ge meente. wit berijpt was van de bevroren mist. Elke week plaatsen we in De Be velander een bijzondere foto, ge maakt door een lezer. Heeft u on- Borselse duif steelt Franse harten deren afgeven: huilen, leerpro blemen, allergiën, concentra- tieproblemen etc. langs ook zo’n mooie foto ge maakt? Aarzel dan niet maar stuur hem op naar de redactie van De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgende week op deze plaats. KAPELLE - De rijkdom van het geheugen ontdekken, leren hoe het werkt en hoe het beter te gebruiken. Dat zijn de belangrijkste onder delen van de geheugencur sus die dinsdagmorgen 19 februari van start gaat in De Vroone. Carnaval in Beveland nieuw het wonder van hun ei gen geheugen. Het is echt on gelooflijk wat erin kan worden opgeslagen”. Om mee te doen is geen vooropleiding of diploma nodig; nieuwsgierigheid en zin GOES - Kinderen kunnen van 13 tot en met 14 februari lekker cre atief bezig zijn in het Ambachts- centrum in Goes. Tegen een klei ne vergoeding kan er aan ver schillende activiteiten worden deelgenomen (oa. Gipskopjes Wethouder Heijning: „Gehoor de reactie’s tot nu toe zijn, ‘pret tig, parkeren zonder tijdsdruk’. Mensen die langere tijd in Goes moeten zijn hebben daar ge mak van. Veel mensen willen weten waar je gratis kunt parke ren. En dan binnen vijf minuten op het station en in een kleine tien minuten naar de binnen stad. Ideaal toch”. verven, kaarsen maken, kaarten borduren en bloemstukjes of schelpenkransjes maken). Het Ambachtscentrum, gelegen in het gebied De Hollandsche Hoe ve, is van dinsdag tot en met don- derdagtussen 13 en 17 uur open. Tuin en vee de moeite waard GOES - Kinderen met astma hebben soms meer, dan weer min der klachten. Speciaal voor deze Cara-kinderen en hun ouders begint dinsdag 19 februari de ademtherapie-cursus ‘Kinderen en Astma’. Deelnemers leren de signalen te herkennen die aan klachten voorafgaan en de klachten goed op te vangen. De cur sus bestaat uit 7 bijeenkomsten. Informatie en aanmelding bij Oosterschelde Thuiszorg: 0113 - 249 111. Depressie door moederschap Jobs in de regio zijn genoeg. Belangstellenden kunnen meer informatie krij gen of zich aanmelden bij het Centrum voor Vorming en Trai ning van ROC Zeeland Goes: 0.113-558 000. KAPELLE - De christelijk gereformeerde kerk van Kapelle-Bieze- linge houdt in de voorjaarsvakantie weer een bijbelclub voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Het thema is ‘Samen staan we sterk’. Kinderen zijn dinsdagmorgen 12 en woensdag 13 februari wel kom in basisschool ‘t Honk. Woensdagmiddag is er vanaf 14.30 uur een optreden van kindertheater Kom en Zie. MIDDELBURG - In creativiteitscentrum Multi Colour in Middel burg zordt zaterdag 9 februari weer een creatieve midwinter- markt gehouden. Dit jaar staat de markt helemaal in het teken van het zelf kaarten maken met behulp van snijtechniken, 3D, iris-vouwen en pergamano. De markt begint om 10 uur en is gratis toegankelijk. WEMELDINGE - De Koersbalgroep Wemeldinge kan binnenkort een tweede koersbalmat met toebehoren kopen. Maandag, 11 februari, wordt in dorspcentrum De Wemel symbolisch een be drag overhandigd door het Nationaal Fonds Ouderenhulp. De stichting Welzijn en Zorgverlening aan Ouderen in Kapelle, die het bedrag in ontvangst neemt, heeft gekozen voor de koersbal groep omdat de het koersballen aan populariteit wint bij oude ren. GOES - In zorgcentrum Ter Weel in Goes vindt zondag 10 febru ari een koffieconcert plaats met medewerking van harp- en dwarsfluitspelers van de Zeeuwse Muziekschool. Het concert begint om 10.30 uur in het restaurant van het zorgcentrum aan het Joannaplantsoen. Toegang bedraagt 2,30. LEWEDORP - Basisschool De Leeuwerik heeft net twee project- weken rondom het thema Europa achter de rug. Alle groepen gingen aan de slag met vlaggen, liedjes, landschappen en archi tectuur uit het hele werelddeel. Donderdag 7 februari kunnen ouders het resultaat komen bekijken. E 01 3 CJ MIDDELBURG - Veel vrijwilligersorganisaties hebben moeite om allochtonen als vrijwilliger bij hun organisatie te betrekken. Het Servicebureau Vrijwilligers van Scoop gaat dé komende vier jaar 20 Zeeuwse organisaties helpen om meer klanten en vrijwil ligers van allochtone afkomst te bereiken en betrekken. Het pro ject, genaamd Stap Twee, maakt deel uit van een landelijk pro ject. Q. c •BM 5 meerdere functies. Mensen die in binnenstad moeten zijn en niet willen betalen voor parke ren vinden er een plekje. Maar het is ook een overloop voor parkeerruimte van bedrijven in het Stationsgebied. Die hebben een beperkt aantal parkeer plaatsen gekregen; dat is plano logisch zo vastgesteld. Verder heeft het een soort Parkeer Reisfunctie, want het terrein aan de Lijnbaan staat dagelijks vol”. Door de aanleg van de voetgangerstunnel bij het per ron van NS is het nieuwe par keerterrein ook te voet makke lijk bereikbaar. Wie aan de west kant parkeert, is via deze tunnel zo in de Frans den Hollander- laan richting centrum. Aan de oostkant stapt men via de Kloe- Op het landelijk congres van de CVAH dat op 11 en 12 maart ge houden wordt in Almelo zal blijken of Goes haar concurren ten Heerhugowaard en Lichten voorde achter zich kan laten. Middels deze verkiezing hoopt de brancheorganisatie die zich zelf ziet als een intermediair tussen gemeente, publiek en kooplieden de markt als koop- plaats te kunnen promoten. „Mocht Goes het niet halen dan is een derde plaats is al een hele prestatie”, aldus de Smit, die zelf jaren op de Goese markt stond. „Vorige week is een dele gatie van de beoordelingscom missie op de dinsdagmarkt ko men kijken en ze hebben uitge breid gesproken met de markt meesters, de marktcommissie, de betrokken gemeenteambte naren en de kooplieden. Dit is een van de laatste fasen in de selectie. Die begon met een ge detailleerd vragenformulier dat de gemeente moest beantwoor den. Aspecten als de beschikba re faciliteiten, zoals elektriciteit, water, verankeringsmogelijkhe- den, toegankelijkheid, veilig- De Smit is blij dat de gemeente Goes de markt serieus neemt. „Het is tenslotte een openbare supermarkt, ingesteld door de gemeente waar goederen aan geboden worden ten dienste van het publiek. En alles veran dert, dus ook de ambulante handel. Hoe goed de gemeente Goes daar op inspeelt, zie je aan het transferium. Dat was in eer ste instantie geopend op de marktdagen dinsdag en vrijdag. Daarnaast geeft de markt ook extra impuls aan het centrum van de stad. Het is een plek waar mensen samenkomen, waar tijd is voor een praatje en gezelligheid". GOES - Jaarlijks houdt de vakorganisatie van de marktkooplieden, de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH) de verkiezing van de beste week markt in Nederland. Dit jaar is de markt van Goes is één van de drie genomineerden. Wim de Smit, voor zitter van de afdeling Zuid West Nederland en mede bestuurslid van het landelijk hoofdbestuur steekt zijn trots niet onder stoelen of banken. „Het is een verdiende nominatie, waar zowel de marktkooplui als de gemeente hard voor gewerkt hebben.” Het parkeerterrein is nu per au to bereikbaar vanaf de Fruitlaan (via het bord Stationspark). Op termijn krijgt het ook een in- en uitgang aan de Van Hertumweg. Wethouder Sjoerd Heijning van de gemeente Goes is blij met het nieuwe terrein: „Het heeft 3 tingseweg zo de spoorwegover gang Ockenburg over. Handig voor een bezoek aan De Pijlers of via de Voorstad naar het cen trum toe. Het is nog niet zo duidelijk hoe je nu op het parkeerterrein komt. „De bewegwijzering wordt nog verder uitgebreid”, laat de wethouder weten. Wat zeggen deze signalen over het kind, over onszelf en over de maatschappij. Aanvang 19.30 uur, toegang 6. Breeduit w GOES - Het nieuw parkeer terrein in het Stationspark is enige weken geleden in gebruik genomen en de eerste lang- of kortparkeer- ders hebben deze nieuwe gratis parkeerplek al ont dekt. Toch is er ruimte voor meer: het terrein telt 350 plaatsen en om 9 uur op een rustige woensdagmor gen als vanochtend zijn er slechts 57 plaatsen bezet. Tel.: 0113 214291 of 06 IO73O321 In vijf lessen van 9 tot 11.30 uur leren de deelnemers iets waar ze dagelijks profijt kunnen heb ben. Cursuleider Engel Rein- houdt: „De aandacht gaat voor al uit naar hoe je dingen beter kunt onthouden. Zodoende komt ook vergeetachtigheid en de oorzaken ervan aan de orde. Deelnemers ontdekken op- BIBLIOT^ ^BEW. zaterdag 16 februari: PRIJSUITREIKING foto's van carnaval, hoofdprijs 250,- zaterdag 23 februari: FLUGEL PARTY Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 bezoek ons ook tens op internet: «ww.kiekieris.nl Kom met de stapperstexi k t 1 f t 1 I I w ri-r At A - -feiÈa A Coese markt wellicht beste van Nederland BI 1 www.duthler.com CU •■M N CU Persoonlijke bediening Optimale pasvorm SU Hfe BLIJFT JE VERRASSEN Dames-, Heren- en Kids Teens mode Duthler Goes - Lange Vorststraat 6-8 0113-217269 donderdag koopavond Gastvrijheid Complete dienstver lening bij uitvaarten in Zeeland Uitvaart verzorgster: Alexandra Markusse en nacht bereikbaar zowel voor begraven als cremeren www. uil vaart inzeeiand.n I F -4’-» Kadokaart met voordeel en extra's Kindervriend Verrassende (modejmomenten zondag 1U, maandag 11 februari: met fotowedstrijd. De leukste foto wint 250,- De weekmarkt geeft een extra impuls aan het centrum van de stad. FOTO TANNIE DE JONGE r’ '*l-' -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1