Inspraakmogelijkheden te over voor middelbare scholieren Eerste Zeeuwse laswedstrijden voor vmbo-scholieren Kiezen na de basisschool Zonder tandartsassistent gaat het mis in de praktijk! Scholeninfo Open Dag op Montessorischool ‘De Basis* d IK WIL ALLEEN WAAR BEfPlE OOK HEENGAAT.'.'.' fAlToW pagina 9 woensdag 23 januari 2002 doorMarja Minnaert ■MM Adviezen Kwaliteitskaarten Coaching Voorselectie ■rit je in je laatste jaar vmbo en ben je op zoek naar ZLeen leuke baan? Wil je afwisseling en verantwoor delijkheid? Denk dan eens aan het beroep van tan dartsassistent. Over de opleiding voor dit boeiende vak kun je informatie krijgen bij het ROC in jouw buurt, het ROC in Goes bijvoorbeeld. Ga je naar hun open dag? Je kunt er praten met docenten - vaak tan dartsen - en met meiden (èn jongens) die binnenkort je collega kunnen zijn! r>ver een halfjaar is het weer zover. Dan staan de vJ leerlingen van groep 8 van de basisschool voor hun overstap naar een volgende schoolsoort. De vraag is: naar welke? Wordt het vmbo, havo of vwo? En welke school in de omgeving is de beste voor uw kind? ■ederland staat bol van de inspraakorganen. IN Geen organisatie, instelling of bedrijf functio neert nog zonder dit onderdeel. Ook op middelbare scholen zijn ze te vinden, de praatplatformen waarin leerlingen hun zegje kunnen doen en ook daadwer kelijk serieus genomen worden. Op het St. Willi- brordcollege in Goes wordt de leerlingenraad, want zo heet dit orgaan, voorgezeten door Desirée van Damme. De actieve Havo 5 scholiere heeft met haar medebestuursleden al heel wat voor elkaar gekre gen. Het bestaansrecht van de leerlingenraad is op haar school ruimschoots bewezen, zo vindt zij. I assen is een kunst, een individueel werk waarin Lje jezelf kunt bewijzen. Dat is althans de visie van Henk Sprong en Rinus Snoep van de Zeeuwse Lasgroep, die in maart voor het eerst Zeeuwse Laswedstrijden organiseert. Leerlingen van de sector metaal van VMBO-opleidingen door heel de provincie nemen het daarin tegen elkaar op. m m et het oog op het komende schooljaar 2002- jlfl 2003 houdt Montessorischool ‘De Basis’ in 111 Goes op zaterdag 26 januari open dag van 10.30 tot 12.30 uur, in de Frambozestraat 29. CONTENT M0NT65SORI VMBO |r r a ■F Het onderwijs is voortdurend aan veranderingen onderhevig. De ene keer omdat de overheid weer iets ingewikkelds bedenkt, -zo als het studiehuis-, waar in de praktijk een heleboel haken en ogen aanzitten. De andere keer omdat er op school zelf door de leerlingen zaken worden gecon stateerd die niet goed verlopen. Voor al dit soort zaken is de leer- lingenraad dé manier voor mid- Het kiezen van een school is niet gemakkelijk. Ouders, maar ook de kinderen zelf, moeten een se lectie maken uit een breed aan bod. Uit schoolsoorten, maar ook uit scholen met een bepaalde godsdienstige of onderwijskundi ge achtergrond. Er zijn een paar hulpmiddelen die een verant woorde schoolkeuze gemakkelij ker kunnen maken. Bijvoorbeeld de adviezen die de basisschool geeft. En de kwaliteitskaarten van de inspectie van het onderwijs. Of de voorlichtingsavond op de ba- gehoord te worden. De leerlin- genraad van het St.Willibrordcol- lege telt zeven bestuursleden, gekozen door alle leerlingen van de school, die voor een periode van drie jaar zitting nemen in de raad. Desirée is nu twee jaar voorzitter en vindt het actief op komen voor de belangen van haar medescholieren een hele leuke bezigheid. „Eenmaal per maand vergaderen we en uiter aard zit ik die vergaderingen voor. We bespreken onderwer- sisschool en de open dagen van de verschillende vervolgscholen. En niet te vergeten de gids over het voortgezet onderwijs van het ministerie van Onderwijs. school is nu bijvoorbeeld een grote verbouwing en uitbreiding aan de gang. We hebben het voor elkaar gekregen dat de leer lingen inzage kregen in dat pro ces. Per brief hebben ze allemaal een plattegrond van de nieuwe uitbreiding met uitleg ontvan gen. Een andere belangrijke ver andering waar we voor gepleit hebben, was de uitbreiding van het beperkte assortiment van de kantine. Dat is nu een stuk uitge- breider en variabeler. En natuur lijk hebben we veel over het stu diehuis en de tweede fase verga derd. Het bleek namelijk dat er veel gaten in de roosters vielen. Zo zaten veel leerlingen de hele dag op school voor enkele uren les. Daar is door ons toedoen verbetering in gekomen. Het aantal verplichte vakken blijkt in de praktijk ook te veel, waardoor veel kinderen het niet redden. Zaken die de politiek dit ook nu onderkend heeft, maar die al door ons geconstateerd en aan gekaart zijn.” resultaten van een test, bijvoor beeld de Cito-toets. Het school advies is nadrukkelijk een advies. Ouders hoeven zich er niets van aan te trekken. Maar uiteindelijk beslist de school voor voortgezet onderwijs of een leerling wel of niet wordt toegelaten. Uit onder zoek van het ministerie van OCenW blijkt dat zo’n advies niet vaak de plank mis slaat. Natuur lijk wil iedere ouder dat zijn kind naar de beste school gaat. Maar wat de beste school is hangt vooral af van de mogelijk heden van het kind en de wensen van de ouders. Het ene kind kan bijvoorbeeld goed zelfstandig werken, terwijl het andere beter wat begeleiding kan krijgen. Het ene ouderpaar ziet zijn kind liever naar een school met een bepaal- derwerp van belang is, praat De sirée er ook over met de rector. „Ik weet dat ik dan goed besla gen ten ijs moet komen. Maar hij luistert daadwerkelijk naar ons en er gebeurt dan ook wat.” Ver der zit Desirée nog namens de leerlingenraad in de medezeg genschapsraad, het overlegor gaan waarin alle betrokkenen, inclusief ouders, bestuur en on derwijs ondersteunend perso neel, zitting in heeft. Ook daarin kan zij onderwerpen die op de agenda van de leerlingenraad staan, inbrengen. Het contact met haar eigen ach terban houdt de leerlingenraad door regelmatig overleg te ple gen met de klassenvertegen woordigers. Iedere klas heeft een vertegenwoordiger. In princi pe kaart deze leerling de prakti sche zaken aan bij de mentor of coördinator. Belangrijkere din gen komen in de vergadering aan de orde. Desirée vindt dat ze een hoop heeft geleerd van het bestuurs- werk. „Je krijgt inzicht in hoe bestuurs- en beleidszaken in el kaar steken. Daarnaast moet je veel regelen, andere leerlingen zelf benaderen en aanspreken of hun medewerking vragen en je leert overleggen en inzicht krij gen in andere standpunten. Dat zijn toch allemaal dingen waar ik bij mijn vervolgopleiding aan de Pabo en in mijn werk voordeel van zal hebben.” Ook afdelingsleider Rob Rijk- schroeff is erg te spreken over het functioneren van de leerlin genraad binnen de school. „Kijk maar naar die kwestie over het studiehuis. Dat riep onze leerlin genraad al een paar jaar gele den. Maar het is wel aan hen en al die leerlingenraden door het hele land te danken dat de in spectie nu haar adviezen bijstelt. Daarnaast zien wij deelname door leerlingen aan de raad als een goede ontwikkeling op weg naar zelfstandigheid, een eigen schap die scholieren nu meer dan ooit moeten hebben. De leerlingenraad is voor ons een zinnige gesprekspartner, die wij alle ruimte geven.” de geloofsovertuigingen gaan, terwijl de andere meer ziet in Montessori- of Daltononderwijs. Tenslotte is er nog een uitgebrei de gids voor ouders, verzorgers en leerlingen, waarin alle facetten van het voortgezet onderwijs uit voerig worden toegelicht. Van de verschillende schoolsoorten, de kosten en de regels tot aan de gang van zaken in de les en de weg naar het eindexamen. Ook besteedt de gids aandacht aan de manier waarop ouders nauw be trokken kunnen blijven bij de school van hun kinderen. De kwaliteitskaarten kunt u in zien op uw basisschool of aanvra gen bij de onderwijsinspectie. De gids voor voortgezet onderwijs kunt u gratis bestellen via Post bus 51, tel. 0800 - 8051. De leraar van uw kind kan u informeren over voorlichtingsdagen van scholen in de buurt. Op de internetsite van het minis terie van OCenW kunt u de gids lezen en zijn ook veel andere ge gevens te vinden. (www.minocw.nl). Als tandartsassistent ben je de rechterhand van de tandarts. Je assisteert tijdens de behandeling, je bent verantwoordelijk voor de praktijkruimte, de instrumenten en de apparatuur. Je weet wat de tandarts voor de behandeling no dig heeft, en je zorgt ervoor dat al les klaar ligt. Hygiëne speelt daar bij een belangrijke rol. Je onder houdt het contact met de patiënt, je bent hun eerste aanspreekpunt. Je maakt de planning voor de af spraken en je houdt de adminis- Ouders die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van Montes- sori-basisonderwijs kunnen op deze ochtend kennismaken met leerkrachten, leerlingen en mate rialen. Daarnaast is het mogelijk een kijkje te nemen in de lokalen waar een aantal kinderen aan het werk is. Belangstellenden kunnen met ouders (leden van het be stuur en van de MR) een praatje maken. Om de bezoekers in de gelegenheid te stellen in alle rust rond te kijken is er kinderopvang aanwezig. Wie wel belangstelling heeft, maar op 26 januari verhin derd is, kan telefonisch een af spraak maken voor een rondlei ding op een ander moment, tel tratie bij. Ook het beheer van de voorraden van de praktijk is jouw taak. Kortom je bent een duizend poot, zonder wie het in de tan dartspraktijk behoorlijk spaak kan lopen. Tegenwoordig is de opleiding voor tandartsassistenten zodanig inge richt, dat de tandarts ook dingen aan je over kan laten, zoals het maken van röngenfoto’s en het uitvoeren van fluoridebehandelin- gen. Ook zijn er aanvullende cur- De kwaliteit van het laswerk is bepalend voor de kwaliteit van de constructie. „Vaklieden uit de metaal zulten bij construc ties ook altijd kijken naar de las. Die kan namelijk mooi zijn, of juist heel lelijk. In deze tijd van automatisering en stan daardisering is het lassen nog een soort ambacht, weliswaar met behulp van moderne tech nologieën, maar toch. Een las ser kan zich duidelijk van an dere vakgenoten onderschei den”. Bovendien is er op het moment een tekort aan lassers. De organisatie van de wedstrijd is in handen van de Zeeuwse Lasgroep, die zich inzet voor de bevordering van het vak van lasser. Er is momenteel landelijk be hoefte aan ongeveer vierdui zend gecertificeerde lassers. Jammer genoeg staat het vak niet in aanzien. Op alle mogelij- gen niveau en in zijn eigen tempo door de leerstof. De leerkrachten bevorderen het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind. Ze geven geen cijfers en houden per kind de vorderingen in de ga ten. De kinderen kiezen zoveel mogelijk zelf hun werk en werken zowel individueel als in groepjes. Het materiaal neemt een belang rijke plaats in. Een groot deel van de leermiddelen is speciaal ont wikkeld voor het Montessorion- derwijs. Na een instructie werken de kinderen zelfstandig. Wie de stof niet zo snel oppikt krijgt de gelegenheid langer te oefenen. Kinderen die snel zijn vinden op hun niveau voldoende uitdagend materiaal en blijven op deze ma nier gemotiveerd. De leerkrach ten geven ieder kind de zorg die het nodig heeft en houden diens ontwikkeling bij met behulp van een uitgebreid leerlingvolgsys- sussen, zodat je nog verder kunt komen. Voorlichting en poetsinstructie geven aan kinderen en volwassenen bijvoorbeeld en zelfstandig tandsteen verwijderen. De dagopleiding aan het Regio naal Opleidings Centrum (ROC) duurt drie jaar. Je kunt daarna meteen aan de slag. Er is bij sommige scholen ook een mogelijkheid voor een versnelde opleiding van twee jaar, en een avondop- leiding of een combinatie van werken en leren be hoort ook tot de mogelijk heden. Ben je geïnteres seerd? Neem contact op met het dichtstbijzijnde ROC of bezoek hun open dagen! In Zeeland wordt de opleiding in Goes verzorgd op de af deling ‘Ter Welle’, tel. 0113- 558000. Je kunt ook kijken op de website www.tan- darts-assistente.nl. Zonder tandartsassistente gaat het mis in de praktijk! De krachtmeting vindt plaats in de Zeeuwse Lasschool, Kruisweg 2 in Middelburg op vrijdag 15 maart, van 13 tot 16.30 uur. Publiek is van harte welkom. ke manieren probeert de Las groep het vak op een positieve manier onder de aandacht te brengen. teem. In een Montessori-klas zit ten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in gecombi neerde groepen: 1-2,3-4, 5-6 en 7-8. Elk kind behoort zodoende vier jaar tot de jongste helft en vier jaar tot de oudste helft van een groep. Uitgangspunt voor deze verdeling is, dat de jongere kinderen leren van de oudere en dat de oudere kinderen de jongere helpen. Alle leerlingen blijven op maandag, dinsdag,donderdagen (uitgezon derd de groepen 1 tot en met 4) vrijdag tussen de middag over. Op de schoolpleinen nemen de ou ders bij toerbeurt de surveillance voor hun rekening. Het team en de leerlingen van Montessorischool ‘De Basis’ nodi gen belangstellenden van harte uit eens een kijkje te komen ne men. Alle basisscholen geven halver wege groep 8 een advies aan ou ders over het schooltype dat het beste past bij een kind. Zo’n ad vies is gebaseerd op de ervarin gen, die de leraar heeft met een kind, meestal aangevuld met de Een goed hulpmiddel bij het kie zen van een school zijn de open dagen van verschillende scholen. Ouders en kinderen kunnen daar kennismaken met docenten en het gebouw, maar ook met de ma nier van lesgeven op de school. Allerlei belangrijke gegevens over alle scholen voor voortgezet on derwijk in Nederland staan op de Kwaliteitskaarten die de onder wijsinspectie heeft samenge steld. De Kwaliteitskaarten ver melden gegevens over de klas sensamenstelling (grote of juist kleine klassen), het ’’rendement” van de onderbouw (dat is het aantal leerlingen dat zonder te blijven zitten groep 5 haalt), de doorstroom in onder- en boven bouw en gemiddelde examencij- fers. De docenten van de verschillen de vmbo-schoten spelen een belangrijke rol bij de voorberei ding en de coaching van de deelnemers. Op dit moment hebben zich reeds twaalf deelnemers defini tief aangemeld, maar de orga nisatie rekent er op, dat uitein delijk van alle scholen die zijn benaderd twee deelnemers zul len komen, zodat er veld van twintig deelnemers zal worden gevormd. Regionale laswedstrijden ko men in de rest van Nederland meer voor. „Voor Zeeland is het de eerste keer dat leerlingen van de sec tor metaal van het voorberei dend middelbaar beroepson derwijs zich met elkaar kunnen meten. Op een tiental scholen is een voorselectie gehouden en de beste twee worden afge vaardigd naarde wedstrijd”, leggen Sprong en Snoep uit. Dance CwwrOAZZlE f friW «C <^.s wwisas ara sr „Een goede lasser is goud waard, maar wordt door de maatschappij nog steeds gelijk gesteld met een kolenboer”: Het is slechts één van de kern achtige ontboezemingen die Henk Sprong, nog eventjes voorzitter van de Zeeuwse Las groep, typeren. Hij en Rinus Snoep, secretaris van de club, zijn verknocht aan het vak en proberen vol verve hun enthou siasme over te brengen op ie dereen die maar luisteren wil. „Lassen is een kunst. Het is in dividueel werk waarin je jezelf kunt bewijzen”. 216707. leder kind in Nederland moet, zodra het vier jaar oud is, naar de basisschool. De ouders krijgen hierover ruim van tevoren bericht van de gemeente waar zij woon achtig zijn en zij kunnen zich ver volgens oriënteren op de verschil lende soorten basisscholen die er zijn. De vraag welk schooltype het beste past bij een kind is soms lastig te beantwoorden en het ver dient aanbeveling een aantal scholen te bezoeken en al doende een en ander met elkaar te verge lijken. Montessorionderwijs is een van de mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs is bij uitstek kind gericht. De leerling gaat op zijn ei- FOTO ANTON DINGEMANSE Desirée van Damme, voorzitter van de leerlingenraad. K f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 9