Provincie Zeeland Zeeland in feiten en cijfers 70% KORTING 50% KORTING passieux Zeeuws gedicht IDDOEUMD V. MARIS AANBIEDING JANUARI DIVERSE KOOPJES WINTERCOLLECTIE Sr... 0.40/m1 10.85/rol Glaswol 6 cm 60 x 833 cm 17.99/rol Glaswol 8 cm 17.99/rol Glaswol 10 cm 2.90/rol Balkhout ruw div. lengtes 5x15 cm 3.10/m1 6x16 cm 3.85/m1 7x17 cm l Ontgronding waterpartij camping “De Paardekreek” Een Zeeuws gedicht, erkenning van het Zeeuws als regionale taal, onderwerpen die veel mensen aanspreken. Maar Zeeland is meer dan alleen Zeeuws. Allerlei wetenswaardigheden en feiten zijn opgenomen in ‘Wat je moet weten over Zeeland'. Saneringsplan Albert Joachimikade 47 te Goes Techni-C-RH Computer Milieu Ontwerp-vergunningen Pechiney Nederland N.V. Uitbreiding, onderhoud, reparatie COMPUTERS en NETWERKEN Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 4/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Westerschelde- krant Zeeuws TECHNO WEST SERVICES verhuur - verkoop - reparaties vorkheftrucks Rien Weststrate Spoorstraat 8 's-Gravenpolder Tel. 0113-312186/ Fax 0113-313075 H------ Woningonderzoek 2001 (ook lammycoats) Ribben 4.5 x 7 cm geschaafd Rachels 5 x 2.2 cm ruw ■■Officiële Mededelingen 25% van uw aankoopbedrag retour, bij een minimale besteding van 200,00! PANNEN-BESTEK-SERVIES-KOFFI EMACHINES KEUKENMACHINES-BAK EN KOOK ATTRIBUTEN ETC. Underlayment 122 x 244 cm, 18 mm dik 24,50/stuk 1,49/m1 5 DE BEVELANDER Woensdag 23 januari 2002 Nieuws Abdij Geachte heer De Vries, Naam: Leeftijd: Woonplaats: Handtekening: Voor het inzien buiten kan- Lange Vorststraat 73 - 4461 JN Goes tel.: 0113-233826 (maandag t/m zaterdag geopend) Ml Oostwal 1 - 4461 JT Goes tel. 0113 - 228895 fax 0113 - 231497 KOOKMAGAZIJN Dichter bij 4 mei Om dat extra te ondersteunen wordt het programma van De Maand Van De Vrijheid uitgebreid met een aantal nieuwe projecten. Zo is onder de noemer Dichter bij 4 mei een dichtwedstrijd uitgezet onder Zeeuwse scholieren van vijftien jaar en ouder. Degene met het mooiste gedicht wordt uitgenodigd het eigen werk voor te dragen op de Dam in Amster dam tijdens de Nationale Herden king. De als tweede en derde uit gekozen gedichten worden door de scholieren voorgelezen bij de Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aanvragen ontvan gen om vergunningen Wet milieubeheer en de Wet ver ontreiniging oppervlaktewate ren van Pechiney Nederland N.V. voor het veranderen en in wer king hebben na die verande-ring (revisie) van de inrichting aan de Frankrijkweg 2 te Ritthem. De wij ziging van de inrichting bestaat uit de modernisering van de alu miniumsmelter en de uitbreiding van de productiecapaciteit van de electrolyse, de anode-productie en de gieterij. Daarnaast worden er aanpassingen uitgevoerd bin nen de overige afdelingen die verband houden met de produc- tie-uitbreiding. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer gecoör dineerd behandeld. Lesbrief Negen scholen voor voortgezet onderwijs hebben zich ingeschre ven en de leerlingen hebben aan gegeven met een inzending te willen komen. Met een speciale lesbrief zijn de jongeren uitgedaagd om na te denken over wat oorlog, vrede en vrijheid persoonlijk voor hen bete kent. Daarnaast zijn er work shops gegeven door nationaal bekende dichters over het schrij ven van gedichten. De eerste inzendingen zijn inmiddels binnen. De inzendtermijn loopt nog tot 1 februari. Tijdens de finale op 22 februari 2002 in het Arsenaal Theater in Vlissingen worden uit alle inzen dingen de drie winnende gedich ten gekozen. 4 mei herdenking in het Herinne- ringscentrum Kamp Westerbork en bij het Nationaal Monument Kamp Vught. De ontwerp-vergunningen liggen van 24 januari 2002 tot en met 20 februari 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; in het ge meentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30-15.00 uur en (na telefo nische afspraak 0118-487204) op woensdagavond van 17.15- 20.15 uur en bij Rijkswater staat directie Zeeland (kamer 312), Koestraat 30 te Middel burg, op werkdagen van 9.00- 12.00 en 13.00-16.00 uur. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Een ieder kan tot en met 21 fe bruari 2002 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp- vergunning Wet milieubeheer in dienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, Begeleiding Het project wordt, in samenwer king met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, begeleid door de orga nisatie van De Maand Van De Vrijheid, waaronder de provincie Zeeland en Stichting SCOOP, het Zeeuws instituut voor zorg, wel zijn en cultuur in Zeeland. Deze week verschijnt voor de eerste keer de Westerschelde- krant. De krant wordt deze week huis-aan-huis in heel Zeeland be zorgd. Er staan artikelen in die allerlei aspecten van de Wester- schelde bespreken. De onderwer pen lopen uiteen van grote pro-, jecten als de verruiming van de Westerschelde, de Westerschel- detunnel en de Westerschelde Containerterminal tot meer alge mene onderwerpen als websites en boeken waarin de Schelde een rol speelt. Het doel van de krant is het vergroten van de betrok kenheid van de Zeeuwse bevol king. Mensen die de krant niet ontvan gen hebben, kunnen een exem plaar aanvragen bij het Schelde Informatiecentrum, Grenadierweg 31, Middelburg, telefoonnummer: 0118-672293, e-mail: info@scheldenet.nl 4330 AD Middelburg. Schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning Wet ver ontreiniging oppervlaktewateren dienen te worden gericht aan Rijkswaterstaat, doch te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. Hierbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 13 februari 2002 kan een ieder verzoeken om een ge dachtenwisseling over de ont- werp-vergunning(en) (tel: 0118- 631071). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge bedenkingen worden ingé bracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden verwe ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning(en) kunnen later be roep instellen. Geschiedenis De geschiedenis van het ontstaan van Zeeland gaat ver terug Uit gevonden stenen pijlpunten blijkt dat er ongeveer 9000 jaar voor Christus al mensen aanwezig waren in de buurt van Nieuw- Namen. De landbouw was een van de eerste activiteiten. De vondst van veel voorwerpen uit de Romeinse tijd geeft een goed beeld van het leven in die perio de. Door een grote overstroming is een groot deel verdwenen. Vanaf de achtste eeuw was er intensief handelsverkeer met Engeland, waarschijnlijk vanuit Domburg. Enkele eeuwen later begon het inpolderen. Dat ge beurde vaak in opdracht van Vlaamse abdijen en ambachtshe ren. In de twaalfde en dertiende eeuw zijn de dorpen ontstaan die soms uitgroeiden tot steden. Middelburg kreeg in 1217 stads rechten van een Vlaamse gravin en een Hollandse graaf. Door alle eeuwen heen is de provincie gevormd tot wat ze nu is. Een provincie met veel natuur, maar ook enkele grote industriegebie den en als vanouds enkele be langrijke havens/havengebieden. Economie De grote economische opleving begint met de ontwikkeling van de industriegebieden in Vlissin- gen-Oost (Sloegebied) en de Kanaalzone in Zeeuwsch-Vlaan- deren. Door de komst van de industrie is er veel veranderd. Rond 1900 was bijna de helft van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Honderd jaar later is dat nog slechts zes pro- Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Grontmij Advies Techniek b.v. te Middelburg, namens Zeelandcamping “De Paardekreek” te Kortgene, aan gevraagde vergunning ingevol ge de Ontgrondingenwet voor het uitvoeren van ontgrondings- werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een waterpartij op het terrein, gelegen ten noorden van de bestaande camping, verle nen met voorschriften ter be scherming van de bij de ontgron ding betrokken belangen. De aanvraag, de ontwerp-be- schikking en de overige stukken liggen van 24 januari tot en met 21 februari 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te cent. De toegevoegde waarde van de Zeeuwse productie be droeg vijf jaar geleden bijna acht miljard euro. Toegevoegde waar de is het verschil tussen kosten om een product te kopen of te maken en wat het bij verkoop opbrengt, een soort brutowinst. Industrie en diensten De industrie en de dienstensector omvatten alle bedrijvigheid, behal ve landbouw, visserij, recreatie en toerisme. In de industrie of dienstensector werken 140.000 mensen. De toegevoegde waarde van de industrie en diensten bedraagt ongeveer zeven miljard euro. Daarmee levert deze pro vincie een meer dan gemiddelde bijdrage aan de Nederlandse eco nomie. Visserij Uit de veertiende eeuw dateren meldingen van Zeeuwse vissers schepen. Haringvisserij was de belangrijkste vorm. In de visserij kan onderscheid worden ge- Middelburg, op werkdagen van 8- 17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, alsmede in het ge meentehuis van Noord-Beve- land, Voorstraat 31 te Wissen kerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefoni sche afspraak 0113-377362) in de avonduren. Na 21 februari 2002 tot einde beroepstermijn liggen de stukken op genoemde plaatsen ter inzage op werkdagen tijdens kantoor uren. Tot en met 21 februari 2002 kan een ieder gemotiveerde beden kingen tegen de ontwerp-be- schikking indienen bij gedepu teerde staten van Zeeland, post bus 165, 4330 AD Middelburg. Indieners van bedenkingen kun nen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie in dezelfde periode over de ontwerp-beschikking van ge dachten wil wisselen of mon deling bedenkingen wil inbren gen, kan een telefonische afs praak maken (0118-631786). De aanvrager wordt in de gelegen heid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich- Natuur Door de uitvoering van grote her- inrichtingsprojecten zoals het Prunjegebied op Schouwen- Duiveland neemt de oppervlakte natuur weer toe. Er wordt bewust gewerkt aan de toename daar van. Het natuurbeleidsplan van de provincie, Werk in uitvoering, kent tien actiepunten die gericht zijn op het behoud en uitbreiding van natuur. Een daarvan is het tot stand brengen van de ecologi sche hoofdstructuur. Dat is een netwerk van natuurgebieden die onderling zijn verbonden Op die manier ontstaan er aaneengeslo ten gebieden zonder hindernissen of blokkades voor dieren en plan ten. Opvragen De brochure ‘Wat je moet weten over Zeeland' is verkrijgbaar bij Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Albert Joachimikade 47 te Goes ernstig is en hebben met het deelsaneringsplan van Firma Dickvis te Goes ingestemd (arti kel 29 en 39 Wet bodembe scherming). De beschikking ligt van 24 januari tot en met 7 maart 2002 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. Gedeputeerde Staten hebben besloten geen toepassing te het Informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maan dag tot en met vrijdag geopend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. geven aan een openbare voorbe reidingsprocedure. Belanghebbenden kunnen tot en met 7 maart 2002 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. Op grond van artikel 20.5 van de Wet milieubeheer hebben wij, in afwijking van artikel 20.3 eerste lid, van de Wet milieubeheer, besloten het besluit terstond van kracht te verklaren. Ik draag het Zeeuws een warm hart toe en vind dat het Zeeuws erkenning verdient als regionale taal. maar de staatssecretaris heeft te kennen gegeven dat bij zijn beslissing over de erkenning de mening van de Zeeuwse bevol king zwaar zal tellen. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland roept daarom op om bij de staatssecretaris de aanvraag van de Provincie te ondersteu nen. Wie de aanvraag wil ondersteu nen kan dit doen door de ant- woordstrook in te vullen en in een open envelop te sturen naar Stichting Cultureel Erfgoed Zee land, t.a.v. consulent streektalen, Antwoordnummer 34, 4330 VB Middelburg. Een postzegel is niet nodig. Reageren kan ook per e-mail (via de website www.scez.nl) of via speciale actie-prentbriefkaart die verkrijgbaar is bij gemeente of bibliotheek. De reacties moeten 25 januari 2002 bij SCEZ binnen zijn. tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken, kunt u zich v.w.b. de Directie ruimte, milieu en water wenden tot G. Beckers (tel. 0118-631786). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). 7 dagen/week bereikbaar van 07.00 - 24.00 uur tel. 0113-316520 E-mail: info@techni-c-all.nl De Westerschelde levert direct en indirect veel werkgelegenheid in Zeeland op. Daarnaast is de rivier een belangrijk natuurgebied in Europa. De laatste jaren speelt er heel veel op en rond de Schel de: de langetermijnvisie, de bouw van de tunnel, de verdieping van de Westerschelde met de daarbij horende natuurcompensatie en de mogelijke komst van een con tainerterminal. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor de Zeeuwen. Het Bestuurlijk Overleg Wester schelde vindt het daarom belang rijk om de burgers in te lichten over deze ontwikkelingen. De officiële status als regionale taal geeft extra mogelijkheden om streektalen als het Zeeuws te beschermen en in stand te hou den. Er zijn weliswaar genoeg weten schappelijke argumenten om het Zeeuws te erkennen, Meer informatie wordt verstrekt door medewerkers van SCEZ, tel 0118-670870. Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela ties, Uit cijfers van het kwalitatief woningonderzoek 2001 blijkt dat de woningvoorraad in Zeeland in het onderzoeksjaar 2000 is toe genomen met 978. In de stedelij ke ontwikkelingszones zijn er per saldo 414 woningen bijgekomen, de dragende kernen hebben er 44 bij gekregen en de platte landskernen 478. De toename van de woningvoorraad is minder dan de berekeningen volgens het woningbouwprogramma 2000- 2010. Uit de cijfers blijkt dat er in de loop der jaren een flinke toename is te zien van het aantal koopwo ningen. Het aantal huurwoningen neemt sinds 1997 licht af. Het aantal woningen bedraagt vol gens de tellingen 163.536, waar van 4.540 tweede woningen. Het totale overzicht van het wonin genbestand is opgenomen in het Kwalitatief woningonderzoek. Dit rapport is verkrijgbaar bij het in formatiecentrum van de provin cie. Gedeputeerde Staten en Rijks waterstaat willen de vergunnin gen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. maakt tussen de visserij op vis en de kweek van schelpdieren. De visserij biedt werkgelegenheid aan ongeveer 2300 mensen. De Maand Van De Vrijheid heeft voor 2002 een paar unieke pro grammaonderdelen in voorberei ding. Voorafgaand aan het Bevrij dingsfestival vindt in Vlissingen op 5 mei de Start van de Natio nale Viering van de Bevrijding plaats. Daarmee krijgt de provin cie Zeeland een bijzondere plaats in het nationale programma van herdenken en vieren. Stichting Cultureel Erfgoed ('Zeeland Dijkwelsestraat 36, Kapelle, tel. 0113-341540 fax 0113-344658 Op electro 15%, excl. aanbiedingen. Actie geldig tot 23 Februari a.s. Lees de voorwaarden in de winkel. GELD TERUG!’

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5