i ai?» aiuB a Ruiming 15 25 35 45 os wijdemans Bojajll. HELP HE GELUK HAHDJE €15 OPENBARE KENNISGEVINGEN Vergadering raadscommissies Vanaf vandaag de LAATSTE KOOPJES i, LAATS Bij: Mode vanaf maat 36 tot en met maat 48. Carolien, Jeannet, Heleen ROB JACOBS MANNENMODE De grootste veroorzaker van slechtziendheid en blindheid is diabetes 4 Beperkte openstelling bureau bouwen en sluiting huursubsidie Verhuizing Gemeentelijke Kredietbank en Schuldmeldpunt Uit de gemeenteraad van januari Stooktabel week 2 7 jan.- 13 jan. Verbruik vorige week Verslag praatavond ‘s-Heer Arendskerke en Overzuid 23 Maandag 28 januari a.s. zijn we wegens beursbezoek gesloten. 9 4 GEEF VOOR DIABETES GIRO 5766 Voor kinderen met een handicap is vakantie heel ver weg Dorpsstraat 51B 4451 BB Heinkenszand Tel. 0113-567088. Zeeland Jaarverbruik 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 33 41 49 57 66 74 82 90 98 107 115 123 135 148 160 172 283 355 424 496 569 639 709 780 851 924 993 1064 1171 1276 1382 1489 Vanaf volgende week hangt de nieuwe voorjaarscollectie in onze winkel met als nieuw merk ’Lecomte’. EES® r 1 DE BEVELANDER Woensdag 23 januari 2002 UUtb (0113) INFORMATIERUBRIEKVAN DE GEMEENTE GOES OVERZICHT BURGERLIJKE STAND 10-1-2002 T/M 16-1 2002 Gehuwd: geen. Burgemeester en wethouders van Goes giro 552000 www.nsgk.nl nQ 4 j Periode 24 t/m 30 januari 2002 J Geboren: 10-01-2002 Remmers, Maxim Hubert; I 1-01-2002 Roozemaal, Jan Antoon; 12- 01-2002 Visser, Vera; 13- 01 -2002 Bilderbeek, Esmee Johanna; 14- 01-2002 van Oeveren, Sara Cornelia; 14- 01 -2002 Nieuwenhuijse, Frans Adriaan; 15- 01 -2002 Verkuil, Cornells Mathias Andreas; 15-01 -2002 Aertssen, Maybritt Josephina Cornelia; 15- 01-2002 Baart, Iris; 16- 01 -2002 Bals, Levi Alphonsius Jacobus. Overleden: 04-01-2002 Marijs, Catharina; 03-01-2002 de Rave, Johan Leendert; 05-01-2002 Lam, Gerritje; 06-01-2002 Sinke,Janna; 07-01-2002 de Schepper, Josephus Franciscus; 08-01-2002 Snoep,Willem Marinus; 08-01-2001 van de Vrede, Huibregt Marinus; 09-01 -2002 Fierloos, Maria. Plaats De commissievergaderingen zijn in het stadhuis aan de Grote Markt. Iedereen is welkom. Maak het bereikbaar. Met mensen en middelen. Geef ze een vakantie om nooit te vergeten. Steun de zomerprojecten van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. sprek wenst kunt u het beste een afspraak maken. Op deze wijze kunnen de medewerkers u goed en vlot helpen. In verband met de verhuizing is de Gemeentelijke Kredietbank en het Schuldmeldpunt Goes op 24 janu ari 2002 de gehele dag gesloten. Vanaf 25 januari 2002 kunt u weer terecht voor leningen, schuldhulp verlening en verklaringen Inkomen en Vermogen op de nieuwe locatie. voorzitter u het woord geven. In de meeste gevallen zal het dan al leen nog over nieuwe gezichtspun ten gaan. Evenementenbeleid De raad heeft ingestemd met de no ta evenementenbeleid. Om een eve nementenstructuur van de grond te 26 januari Podium't Beest 21.00 uur Konsert: Surf Party 2002 29 januari Basisschool De Kattenschulp, Kattendijke 15.30-17.00 uur Pleintjesactiviteiten 30 januari Podium ‘t Beest 15.00 uur Theatervoorstelling; Joris en de draak (voor kinderen vanaf 8 jaar) het uitbreiden van het verpleeghuis het slopen van het verpleeghuis het bouwen van garage en carport het bouwen van een serre het wijzigen van de winkelpui het bouwen van een berging het uitbreiden van de produktieruimte het plaatsen van kap op garage het veranderen van kap en plaatsen overkapping het slopen van asbesthoudende plafondplaten het bouwen van een serre het herbouwen van de schuur het slopen van een gedeelte van het gebouw het wijzigen van de gevels het verwijderen van asbesthoudend materiaal het veranderen van draagconstructie van het dak het uitbreiden van de garage/berging het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de serre het slopen van asbesthoudende plafondplaten het uitbreiden van de keuken het bouwen van een woning het bouwen van garage en serre het bouwen van een berging Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes we ken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. 11-01 Klokstraat9 14- 01 Fluitekruidstraat 21 15- 01 Noordweegseweg 39 17- 01 Albert joachimikade 49 18- 01 Jachthuisstraat 34 18-01 ‘s-Heer Elsdorpweg 3 Vborleesuurtje, aandacht voor het thema “trouwen". Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Verbruik vanaf 29/10 GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS KAREL DOORMANSTRAAT Burgemeester en wethouders maken bekend een gehandicaptenparkeerplaats te hebben aangewezen in de Karei Doormanstraat te Goes. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR PAARDESTAL AAN PARALLELWEG TE GOES. Er is een bouwaanvraag ingediend voor een paardestal aan het einde van de Paral lelweg te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie E, nr. 4075. De aanvraag is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied”, maar is wel mogelijk op grond van bestemmingsplan “Landelijk Gebied", dat echter nog niet van kracht is. Burgemeester en wethouders willen daarom via de vrijstellingsproce- dure van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking ver lenen. Daartoe ligt de aanvraag vanaf 24 januari 2002 vier weken ter inzage op ka mer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemees ter en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. TER INZAGE Alle stukken liggen ter inzage bij Bureau Voorlichting. Alleen de stukken die te maken heb ben met Milieu liggen op de afdeling Milieu.Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur (niet op vrijdagmiddag). Op verzoek worden deze stukken ook op donderdag van 1700 tot 20.00 uur ter inzage gelegd op de afdeling voorlichting. SCHOENENSPECIAALZAAK en REPARATIES Oude Vismarkt 10 - 4461 AE Goes Tel. (0113) 22 75 26 Ganzepoortstraat 21 4461 JX Goes Tel. 0113-21 33 29 Fax 0113-21 10 60 Dit is een van de mogelijke gevolgen van diabetes (suikerziekte). Hart- en vaatziekten en minder goed werkende nieren zijn andere complicaties. Onderzoek moet een oplossing brengen voor diabetes en bijkomende complicaties. Geef dit onderzoek dat extra zetje in de rug. Diabetes Fonds Nederland Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055. ncdtriindw itkhting gehandicapte kind Bureau Voorlichting Tel.:(OU3) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl GIRO DEVENTER 404040 VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 22 januari kun nen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118, 4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist-Als u vragen heeft of nadere informa tie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. krijgen, is de Stichting Goes Promo tie nieuw leven ingeblazen. In overleg met de stichting is gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid. Het doel hiervan is het bevorderen van aan trekkelijke evenementen in Goes, zo dat bezoekers worden aangetrokken en het imago van de stad positief beïnvloed wordt De Stichting Goes Promotie gaat een loketfunctie voor evenementen vervullen. De stichting toetst alle aanvragen die gehouden worden binnen de stadswallen van Goes aan het evenementenbeleid en adviseert de gemeente over het ver lenen van een vergunning. Alle orga nisatoren gaan vanaf 2002 betalen voor het gebruik van markten, stra ten en/of pleinen. De raad heeft een tarief van I euro per m2 per dag vastgesteld als dekking voor het bud get van de Stichting Goes Promotie. KAPPEN VAN BOMEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunnin gen heeft verleend voor de volgende bomen: Hertogenhof 20 te Goes: I spar Van Hallstraat 65 te Goes: I ceder Boudewijnstraat 20 te's-Heer Arendskerke Langeweide 18 te Kloetinge: 2 elzen Fluitekruidstraat 3 te Goes: I walnoot geen verslag hebben ontvangen en hiervoor belangstelling hebben, kunnen dit ophalen bij de balie van Voorlichting in het Stadskan toor. Spreekrecht U kunt tijdens de commissieverga deringen het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Daarvoor is gelegenheid tij dens het eerste half uur van de vergadering. Ook tijdens de behan deling van de agendapunten kan de Op maandag 28 januari 2002 is het bureau bouwen maar beperkt be zet. Voor algemene vragen en for mulieren kunt u bij het bureau te recht. Voor technische vragen en vragen betreffende een bestem mingsplan staan de medewerkers VERGUNNING GEBRUIKWEGGEDEELTE VOOR SPORTACTIVITEITEN Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 18 december 2001 besloten om aan Sportpunt Zeeland Goes B.V. vergunning te verlenen op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Goes, om gebruik te maken van het zuidwestelijk gelegen parkeerterrein bij het sportcomplex voor buitensportacti viteiten op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur en het betreffende gedeelte van het terrein tijdens buitensportactiviteiten af te sluiten. De vergunning geldt tot en met 31 december 2002. GEWIJZIGDE MILIEUVERGUNNING DIERENASIEL Op 18 maart 1994 is een milieuvergunning verleend voor het oprichten en in wer king hebben van een dierenasiel, gelegen Westhavendijk 140,4463 AE Goes. Op basis van art. 8.22, lid I van de Wet milieubeheer hebben wij aan deze vergunning voor schriften toegevoegd met betrekking tot meten en registreren, energie, afvalstoffen en stookinstallaties.Alle van belangzijnde stukken liggen tot 13 februari 2002 tijdens kantooruren ter inzage. Schriftelijke (gemotiveerde) bedenkingen kunnen tot 13 fe bruari 2002 bij het gemeentebestuur worden ingébracht in de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden “Bezwaarschrift’'. Degene die bedenkingen inbrengt kan te gelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie dat uit drukkelijk wenst, kan bedenkingen mondeling naar voren brengen tijdens een ge dachtewisseling Tot 6 februari 2002 kunt u dat via onderstaand telefoonnummer kenbaar maken. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Alleen wie tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp-beschikking kan later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijker wijs niet toe in staat te zijn geweest. Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de afdeling Milieu, telefoonnummer 249718. MELDING VERANDERING INRICHTING KONINKLIJKE HOLLESTELLE Op 16 januari 2002 ontvingen wij van Koninklijke Hollestelle B.V.,Amundsenweg 10, 4462 GP Goes een melding voor het veranderen van het handels- en constructiebe drijf (art. 8.19 Wet milieubeheer). De veranderingen houden het volgende in: De voorraad gassen voor eigen gebruik is toegenomen van 850 liter naar 962,5 liter; De RVS-werkplaats is opgeheven en nu in gebruik als hydrauliekwerkplaats. Deze veran deringen leiden niet tot een andere inrichting of tot andere of grotere nadelige ge volgen voor het milieu. De veranderingen voldoen aan de voorschriften van de ver leende milieuvergunning d.d. 4 juli 1999. De vergunning hoeft naar ons oordeel dan ook niet te worden gewijzigd. De stukken liggen ter inzage tijdens de bezwaar/be- roepstermijn. Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen tot zes weken na de datum van publicatie. Gemotiveerd bezwaar moet worden gericht aan burge meester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes onder vermelding van “bezwaarschrift”. Schorsing en/of voorlopige voorziening kan tegelijkertijd wor den aangevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. De Gemeentelijke Kredietbank en Schuldmeldpunt Goes gaan op 24 januari 2002 verhuizen van de Oostsingel 2 het Stadskantoor naar de Westsingel 58, 4461 DM te Goes het Landbouwcentrum). De bureaus gaan deel uitmaken van het nieuw te vormen bureau Bijzonde re Voorzieningen samen met het Loket Voorzieningen Gehandicap ten en het zorgloket. De openstel ling van dit nieuwe bureau is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Het telefo nisch spreekuur voor het Schuld meldpunt Goes is van 8.30 uur tot 9.30 uur. Dit geld ook voor budget- cliënten. Als u een persoonlijk ge- Elke maand vindt u op deze pagina een toelichting op de besluitvorming in de vergadering van de gemeente raad die doorgaans plaatsvindt op de derde donderdag van de maand. Donderdag 17 januari besloot de raad onder meer het volgende: GEWIJZIGDE MILIEUVERGUNNING KONINKLIJKE HOLLESTELLE Op 4 juli 1997 is een milieuvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een handels- en constructiebedrijf -Koninklijke Hollestelle B.V-, gelegen Amundsenweg 10 te Goes. Abusievelijk is in deze vergunning verzuimd voorschriften op te nemen voor het in werking hebben van een LPG-heftruck. Op basis van art 8.22, lid 2 van de Wet milieubeheer hebben wij aan deze vergunning alsnog voor schriften hiervoor toegevoegd. Alle van belangzijnde stukken liggen tot 20 februari 2002 tijdens kantooruren ter inzage. Schriftelijke (gemotiveerde) bedenkingen kun nen tot 20 februari 2002 bij het gemeentebestuur worden ingebracht in de linker bovenhoek van de enveloppe vermelden: “Bezwaarschrift". Degene die bedenkingen inbrengt kan tegelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te ma- ken.Wie dat uitdrukkelijk wenst kan bedenkingen mondeling naar voren brengen tij dens een gedachtenwisseling.Tot 13 februari 2002 kunt u dat via onderstaand tele foonnummer kenbaar maken. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Alleen wie tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking kan later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest Nadere inlichtingen kunnen wor den verstrekt door de afdeling Milieu, telefoonnummer 249718. MONUMENTENPROCEDURE VERBOUWING PAND ROZEMARIJNSTRAAT I TE GOES Er is een bouwaanvraag ingediend voor de verbouwing van het bedrijfspand Roze- marijnstraat I te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie D, nr. 4624, tot woonhuis. Vanwege de status van rijksmonument moet er voor de restauratie een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumenten- zorg.Alvorens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend ligt het plan op grond van artikel 12, lid 2 van de Monumentenwet twee weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN EN AFGEVEN POSITIEVE REACTIES TOT BOUWVOORNEMEN IN DE PERIODE VAN 14-01 T/M 18-01-2001. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd be zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor in formatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bou wen (0113-249709) 15-01 JAntonides vd Goeskd 14 05 15- 01 Mosselbank 14 16- 01 Blokjesplaat 40 16-01 Blokjesplaat 16 16-01 Klokstraat9 16-01 Ravelijn de Grenadier 11 16- 01 Dokter Vosstraat 11 17- 01 Noordoordplaat 47 17-01 's-Gravenpolderseweg 49 NATIONAAL l'pNDS KINDIRHULF Brlnkpoortstray 32, 7411 HS Deventer, tel: 0S70 - 6II 899. fax: 0570 - 645 602 Internet www.kVxWrtHaip.nl. e-nwl .nfoQkrnd.rt.ulp,nl De Commissie economische zaken, milieu en welzijn en de Commissie binnenstad, cultuur en sociale za ken en wijkaanpak gaan deze maand niet door GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen buiten kantooru ren: 06 53298141 Internee www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Bezoekadres Bureau Bijzondere Voorzieningen: Westsingel 58,4461 DM Goes, telefoon: Gemeentelijke Kredietbank 0113-249657, Schuld meldpunt Goes 0113-249825. weer vanaf dinsdag 29 januari 2002 voor u klaar. Voor vragen over huursubsidie en de vangnetregeling kunt u op maandag 28 januari, woensdag 30 januari en woensdag 6 februari 2002 niet terecht. Subsidie oud papier omhoog De gemeenteraad heeft besloten de subsidie voor inzamelaars van oud papier in de gemeente Goes te ver hogen van 0,07 naar 0,04 per ki lo oud papier en dit bedrag jaarlijks te indexeren. Daarnaast besloot de raad: - de kosten voor het gebruik van de verzamelcontainers voor rekening van de gemeente te laten komen; - exceptionele meeropbrengsten ten goede laten komen aan de in zamelaars (marktprijs); - dat wanneer de marktprijs voor oud papier de 0,05 per kilo overstijgt, dat meerdere aan de in zamelaar uit te keren; - de meerkosten voor 2002 te dek ken uit de lopende begroting 2002; - de regeling in te laten gaan per I januari 2002. Maandag 28 januari om 19.30 uur: Commissie algemene zaken: Werkplan teams Goes politie Zeeland 2002 Bespreken spreekuur politie en bereikbaarheid wijkagent Wijziging van de Algemene plaat selijke verordening Goes in ver band met intrekking van de Drank en Horecaverordening Goes Benoeming leden Zeeuwse Pro grammaraad Evaluatie Cameratoezicht Goes Aankoop grond voor uitbreiding Wesselopark De raad heeft ingestemd met het plan voor uitbreiding van het Wesse lopark te Kloetinge'en de verdere uitwerking hiervan. In verband hier mee heeft de raad een krediet be schikbaar gesteld van 192.857,- Het gaat om een voorbereidingskre- diet van 90.756,- en een bedrag van 102.101 - voor de aankoop van een boomgaard. Al jaren staan de gebruiksmogelijkheden van het Wes selopark in Kloetinge ter discussie. Uiteindelijk is geconcludeerd dat een uitbreiding van de huidige locatie de voorkeur verdient. Uitbreiding is daadwerkelijk mogelijk door aan koop van de aan het sportpark gren zende boomgaard. Het ontwerp is op verzoek van Kloetinge zelfs zo aangepast dat naast een vierde veld een extra trainingsveld(je) gecreëerd kan worden. Ook is geconstateerd dat er een oude toezegging aan de tennisvereniging De Bongerd voor uitbreiding met een vijfde tennisbaan kan worden gehonoreerd. Dit overi gens voor rekening van de tennisver eniging. Wethouder Heijning zegde na aanleiding van de discussie toe om te gaan praten over een betere gelei ding van het verkeer. N UtrltcN 11 De kantoren zijn geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 20.00 uur. Bureau Voorlich ting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Volgende week vergaderen de Goese raadscommissies over on derwerpen die in de raadsvergade ring van 21 februari aan de orde komen. De raadscommissies bren gen advies uit aan burgemeester en wethouders over deze voorstellen aan de gemeenteraad. Het is moge lijk dat de agenda’s nog worden veranderd. De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag (behalve vrijdagmiddag) inzien tus sen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij bureau Voor lichting in het stadskantoor aan de Oostsingel. U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een an dere tijd de stukken in te zien. 24 en 25 januari Podium ‘t Beest, 20.30 uur Filmvoorstelling; Pauline en Paulette Het verslag van de praatavond op 10 december 2001 in Wolphaarts- dijk en op 17 december 2001 in Overzuid is verspreid onder be langstellenden. Degene die nog 30 januari Openbare Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur Maandag 4 februari om 19.30 uur: Commissie ruimtelijke ordening, fi nanciën en onderwijs: Nota parkeerevaluatie Goes Richtlijnen begroting 2003 ge meenschappelijke regelingen Nota bouwgrondexploitatie 2001 Diverse begrotingswijzigingen. INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. 03-01 Valckeslotiaan 200 03-01 Valckeslotiaan 200 03-01 Wolfertsplein 2 03-01 Bachlaan 68 07-01 Sint Adriaanstraat 9 07-01 's-Graven polderseweg 49 08-01 Oranjeplaatweg 4A 10-01 Scheldestraat 108 10-01 Spoorstraat 12 Me,ï^

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 23