Streeknieuws Band tussen zeeland en Huis van oranje Verlenging spoortunnel Goes klaar •WELKOM tiet weten waard Bevelander puzzel €uro - leesbrilactie €uro-leesbril met kunststof glazen v.a. €45.00 (f 99.16) (Vraag naar de mogelijkheden) lijdelijke actie tot 31-01-2002, zolang de voorraad strekt. Mega play-in Kapelle Eijserni^W Optiek beveland Van dag tot dag TWEEDE LEVEN VOOR SPIRITUELE SOCIËTEIT pagina 13 HUISARTSEN: ‘s-Gravenpolder, 2 1 5 6 4 7 8 9 10 11 TANDARTSEN: 1 2 3 APOTHEEK: 4 5 6 7 8 VERLOSKUNDIGEN: 9 10 11 genomen kunnen worden. DIERENARTSEN: DIERENAMBULANCE: GOES - Even zag het er naar uit dat De Spirituele So ciëteit Zeeland het nieuwe jaar niet meer zou halen. Na het afscheid van haar vorige voorzitter Han van Straaten is de sociëteit per 1 januari van dit jaar aan haar tweede leven begonnen. De nieuwe voorzitter, dr. ir. Nico Dekkers uit Goes, is er duidelijk blij mee. „We vonden het allemaal nog zó boeiend, dat we er mee door wilden gaan. Dat is nu dus ook gelukt”. Het verwijderen van het eerste stuk spoor door wethouder He- ijning was in juni 2001 het start- De Spirituele Sociëteit Zeeland is een ontmoetingsplaats voor mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en bewustwor ding en organiseert regelmatig lezingen en cursussen over on derwerpen die daarmee te ma ken hebben. „Wat dat betreft is er niets veranderd”, benadrukt Nico Dekkers. „De organisatie zelf daarentegen is wel veran derd. Sinds 1 januari van dit jaar is De Spirituele Sociëteit Zeeland een zelfstandige orga nisatie. Voor de mensen die naar onze lezingen komen of aan de cursussen deelnemen verandert er echter weinig.” En tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven. Het komt denk ik omdat we de mensen die naar zo’n lezing of cursus ko men de ruimte geven om met elkaar van gedachten te wisse len en vragen te stellen aan el kaar. Dat kan al voor het begin van een lezing, maar ook in de pauze en erna is er volop gele genheid om met de andere aan wezigen te praten. En dat biedt weer de mogelijkheid tot de verdieping waar we ons als so ciëteit voor inzetten. We bewe ren niet dat we de waarheid in pacht hebben, maar laten ie dereen de vrijheid om zijn ei gen waarheid te vinden. Dog ma’s zijn bij ons dan ook uit den boze. De bedoeling van de le zingen en cursussen is op de eerste plaats het stimuleren van de spirituele ontwikkeling van de deelnemers.” ‘Zeeland in de ban van Oranje’, samengesteld door PZC-jour nalist en publicist Jacques Cats en vormgegeven door zijn zoon Hans Peter, is niet uitsluitend in een verder verleden gedoken: er worden ook recente ontwikke lingen belicht. Zo wordt ver pleeghuisarts D.B. van Maanen van de Stichting Ter Weel in sein voor het project. Aanne mersbedrijf Colijn heeft vervol gens in delen de tunnel voorge bouwd in een open bouwput. In augustus is het eerste tunnel- deel onder het spoor gescho ven. Vervolgens werd het twee de grote deel gebouwd. Daarna zijn het oude gedeelte en het nieuwe gedeelte van de tunnel met elkaar verbonden. Tot slot is de trap gebouwd en is de tun nel afgewerkt. een brede interesse onder de mensen voor spirituele onder werpen. Binnen onze sociëteit is er ruimte voor allerlei vor men van godsdienst, filosofie en mystiek, maar met zaken als spiritisme laten we ons niet in. Ook worden er geen seances ge houden. Dat is één van onze huisregels. Voor de rest staan we open voor de meest uiteen lopende stromingen en overtui gingen. Een aantal onderwer pen van de lezingen die het ko mende half jaar op het pro- Goes geciteerd vanwege zijn al eerder gevoerde pleidooi om ook prinses Juliana bij de huwe lijksvoltrekking van haar klein zoon Willem-Alexander en zijn Maxima te laten zijn. Reage rend op de vraag in hoeverre Oranje de mode dicteert geeft Mien Fortuijn van modezaak De Orchidee in Krabbendijke haar visie op de hoedenparade van koningin Beatrix. De vele foto’s in het boekje be tekenen voor het publiek dat bij bezoeken aan de kant stond een feest van herkenning. Het eerste exemplaar van ‘Zeeland in de ban van Oranje’ is inmid dels aan koningin Beatrix aan geboden. Het boekje kost in de boekhandel n 9,50. Railinfrabeheer heeft namelijk de regie over het spoorwegnet en zorgt dat het spoor beschik baar en veilig is. Beheer, uit breiding en vernieuwing van het spoor en voorzieningen zo als de tunnel in Goes, maar ook stations en overwegen horen De gemeente bouwt op dit mo ment een tijdelijke rijwielstal ling bij de nieuwe tunneluit- gang. In de toekomst wordt een nieuwe rijwielstalling geïnte greerd in de gebouwen die na- gramma staan, zijn bijvoor beeld: ‘Met hart en ziel ouder Deelnemers zijn de leerlingen van muziekvereniging Concor dia Tholen en Volharding uit Steenbergen, het jeugdorkest Oefening uit Standdaarbuiten en het jeugdorkest van Ons Ge noegen. Gezien het groot aantal deelne mers wordt deze keer uitgewe- De vakjes met een sterretje vor men de oplossing van de puz- Horizontaal: 1 juwelenkistje, kleinood. 2 vlekkenwater, Turkse titel, dochter van Cadmus. 3 stad in Egypte, warm. 4 kledingstuk. 5 muziek- nood, voegwoord. 6 bolgewas, roofdier. 7 bevel, muzieknood. 8 voorplein. 9 ouderloos kind, vreemde munt. 10 wees gegroet, ik (Latijn), geladen atoom. 11 springloop, glooiing van een weg. Stuur uw oplossing voor don derdag 31 januari naar de re dactie van de Bevelander, Post bus 5, 4460 AA in Goes. steren ook geraakt worden, zo dat ze er in hun eigen leven iets mee kunnen doen.” De lezingen worden doorgaans gehouden op de derde zondag van de maand in de Stads schouwburg van Middelburg van 10.30 tot 13.00 uur. Kaarten hiervoor hoeven van te voren niet te worden gereserveerd. Voor de cursussen van de socië teit dient men zich wel van te voren op te gevenNadere infor matie is te verkrijgen via het se cretariaat van de Spirituele So ciëteit Zeeland, telefoon 0113 251364 of via e-mail spirs- oczld@zeelandnet.nl. zei. U moet ze alleen nog wel in de goede volgorde zetten. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 9 januari: ‘Kanarievogel’. J.W. El- lerman uit Goes won door het inzenden van de goede oplos sing twee vrijkaarten voor bio scoop Cine City in Vlissingen. de Bevelander van woensdag 6 februari bekend gemaakt. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Bin nenkamp wordt waargenomen door: dr. J. Binnekamp, Veerweg 6A, Wolphaartsdijk, tel. 0113-581231, spoednr. 582060. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldinge, tel. 0113-621438. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. JA. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Hein kenszand, tel. 0113-563074. Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. C. Duvekot, Kloetingseweg 84, Goes, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandart sen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. Noord-Beveland: De praktijk van dr. JA. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G. PJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, tel. 0113-372565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: M.A.R. van den Boomgaard, tel. 0113-228866. Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargenomen door: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. 0113-561290. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Ber- revoets afwisselend weekenddienst. 'een bijzondere atmosfeer, neel warm en open' De Spirituele Sociëteit Zeeland is in 1996 opgericht door Hans van Kakerken. De huidige voor zitter, Nico Dekkers, was toen al een bekend gezicht. „Ik kan me nog herinneren dat ik in die tijd al lezingen bij woonde vertelt Nico Dekkers. „En vanaf het be gin ervoer ik tijdens de bijeen komsten een hele bijzondere atmosfeer, heel warm en open. 'brede interesse voor spirituele onderwerpen' Volgens Nico Dekkers is de be langstelling voor de activiteiten van de sociëteit door de jaren heen erg groot geweest. „En Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. huisarts te Yerseke, tel. 0113-573520. Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duive- land: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Joke Stevens en Ineke van Zutphen, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. ZONDAG De Schaapskooi Heinkens zand, lammerweekend, 13 u. woensdag 23 januari 2002 3 GOES - Wethouder Heijning opent donderdag (24 janu ari) samen met kinderen van speciaal basis onder wijs de Tweern de verlengde perrontunnel bij het sta tion. Reizigers en voetgan gers kunnen op 24 januari vanaf 15.30 uur gebruik maken van de tunnel. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. C.I. Risseeuw, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruiningen, tel. 0113-381566. ken naar De Vroone, waar vanaf 10.30 uur de repetities begin nen. Uiteraard dienen gezellig heid en plezier de boventoon te voeren. Echter, tijdens de repe tities dient er ook stevig ge werkt te worden door de jonge muzikanten bij het instuderen van 8(!) verschillende muziek stukken. Aanstaande zaterdag is ieder een van harte welkom in De Vroone om het resultaat van de ingestudeerde stukken te ko men beluisteren tijdens het gratis concert van 16 -17 uur. Wat direct in het oog springt is het grote medeleven dat leden van de koninklijke familie door de jaren heen hebben getoond met dingen die in Zeeland ge beurden. Niet alleen waren ze present op vreugdevolle mo menten, maar ook in tijden van droefenis. Daarom wordt in het boekje naar verhouding meer aandacht besteed aan de Twee de Wereldoorlog en aan de wa tersnoodramp van 1953 dan aan andere onderwerpen. Boei end is het om te lezen hoe de bewondering voor Oranje in de oorlog in het geheim doorging en hoe de bezetter daar op re ageerde. In hun kleinzielige haat metselden de Duitsers op de ‘Jubileumbank’ in Goes de naam van Wilhelmina achter De gemeente Goes heeft met deze tunnel een directe verbin ding gekregen tussen de bin nenstad, het station en het nieuwe kantorengebied Sta tionspark. Voor de woonwijken aan de zuidzijde ontstaat een betere ontsluiting met het sta tion. De gemeente is initiatief nemer van het project geweest. WOENSDAG Bibliotheek Goes, voorlees- uurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Sportpunt Zeeland Goes, senioren wan- delmorgen, 9.30 u. Amicitia Kloetinge, lezing Alliance Francaise, „Le Mémorial de Caen; un musèe pour Ia paix”, 20 u. Boekhandel De Koperen Tuin Goes, lezing door Agnes Amelink over haar boek ‘De Gereformeer den’, 19.30 u. Maria Magda lena Kapel Goes, middagpau- zedienst door pastor R. Om- belets, 12 u. Leger des Heils Goes, gebedsuur, 18.45 u. niet alleen van mensen uit de buurt; maar uit heel Zeeland en zelfs daarbuiten. Er is blijkbaar worden’ door Carola de Vries Robles, ‘De verschijning van Christus in onze tijd’ door do minee Hans Stolp en ‘Psycho- synthese: Zijn wie je bent’ door Karel Scholten. De mensen die een lezing houden, hebben bij na allemaal een gedegen oplei ding achter de rug, maar de ‘verhalen’ die ze te vertellen hebben komen vaak recht uit het hart. Door mensen uit te nodigen voor wie spiritualiteit een beleving is en niet alleen theoretische kennis, hopen we dat de mensen die komen lui- Verticaal: 1 graveur, melding. 2 ongezouten, Griekse letter, bijbelse vrouw. 3 gordel, talrijk. 4 nutteloos. 5 voorzetsel, en personne. 6 snaak, drank. 7 familielid, Oude Testament. 8 naar een hogere stand. 9 mestvork, mislukking. 10 een zekere, grond bij een huis, Franse stuiver. 11 een lot trekken, deel van de dag. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Sla ger, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. Joosse, van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-252114. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargeno men van vrijdag 17.00 uur tot zondag 09.30 uur door Dr. van der Stoep, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-215306. Van zondag 09.30 uur tot maandag 07.30 uur door: dr. J.J.H.G. Schmeitz, Sta tionspark 33, Goes, tel. 0113-216405. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. KAPELLE - Net als vorige ja ren houdt de opleidings commissie van muziekver eniging Ons Genoegen uit Kapelle een play-in voor jeugdige muzikanten in op leiding. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissin gen. De prijswinnaar wordt in Railinfrabeheer is, in nauw overleg met de gemeente Goes, opdrachtgever geweest voor het project. MAANDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat Goes, AA-bijeen- komst, 20 u. een rij tegeltjes weg. Niet altijd verliep een bezoek van een leien dakje. Bij de Zee- landbrug in aanbouw voelde koningin Juliana zich al te zeer belaagd door de visuele pers. En toen zij als prinses de weg over de stormvloedkering opende moest zij haar gevolg afschudden: ‘Mag ik nou eens even alleen?” WOENSDAG Bibliotheek Goes, voorlees- uurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Wijkge- bouw De Spinne Goes, kin- derinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. De Jeugdhoeve ‘s-Heerenhoek, informatieavond over het weer door Jos Broeke, 19.30 u. Boekhandel De Koperen Tuin Goes, lezing door A.H. Weststrate, ëKinderdromenf, 20 u. DINSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, hobby-techniekclub voor jongens van 10 t/m 12 jaar, 19 u. Gemeentehuis Kruin ingen, vergadering van de raad van de gemeente Rei- merswaal, 19.30 u. De Vroone Kapelle, presentatie NZV-Veertigdagenproject voor de jeugd in de kerk, 20 u. ROC Zeeland Goes, cur sus Dramatische vorming voor kinderen van 5 t/m 7 jaar, 16.30 u. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat Goes, spreekuur Bureau Ouderen-hulpverle- ning, 14-16 u. Buurthuis De Pit Goes, seniorenbingo, 14 u. Café Heleen ‘s-Heeren- hoek, ouwoeravend, 20.30 u. Maria Magdalena Kapel Goes, middagpauzedlenst door ds. E. van der Linden, 12 u. Leger des Heils Goes, ge bedsuur, 18.45 u. ZEELAND - Het zeer ko ninklijk gezinde Zeeland beschikt vanaf vandaag, woensdag 23 januari, over een uitgave waarin onom stotelijk wordt vastgesteld hoe nauw de banden zijn met het Koninklijk Huis. In ‘Zeeland in de ban van Oranje’ worden niet alleen de vele koninklijke bezoe ken beschreven, maar ko men ook allerlei andere za ken aan de orde die een sa menhang tussen het Huis van Oranje en deze provin cie vertonen. DONDERDAG Beatrixhaven Yerseke, rond vaart over de mosselpercelen en langs de mosselindustrie, 13.30 u. De Jeugdhoeve ‘s- Heerenhoek, jaarlijkse bloed- inzameling Rode Kruis, 18.45 u. Station Goes, offlcille opening van perrontunnel door wethouder Heijning. Maria Magdalena Kapel Goes, middagpauzedienst door ds. B. Hagen, 12 u. Le ger des Heils Goes, gebeds uur, 18.45 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastan- jestraat Goes, trimgroep, eenvoudige conditieoefenin- gen en spelvormen, 8.20 u. De Raayberg Bergen op Zoom, bijeenkomst Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging, 13.30 u. Buurthuis De Pit Goes, kinderclub met bijbel verhaal en knutselen, 10 u. Wijkvereniging Goes-Oost, bingo, 20 u. Café-Restau- rant De Oranjeboom is-Heer Hendrikskinderen, winter- wandeltocht, 5,10 en 15 kilo meter, vanaf 11 u. De Schaapskooi Heinkenszand, lammerweekend, 13 u. De Jeugdhoeve ‘s-Heerenhoek, ouderencarnaval, 13 u. ‘s- Landswelvaren Kwadendam- me, ouderenmiddag, 13.30 u. Tennishal Kapelle, nieuw- jaarstoemooi tennisvereni ging LTV Lewedorp, 19 u. Maria Magdalena Kapel Goes, middagpauzedienst Leger des Heils, 12 u. Leger des Heils Goes, gebedsuur, 18.45 u. Balletzaal MIKV Middelburg, auditie Stichting Dansz, 15 u. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. J. de Graaf, Kor- teweg 23, Driewegen, tel. 0113-655275. De tunnel is ontworpen door ingenieursbureau Holland Rail- daarbij, consult. Vanwege de ligging van Goes nabij de kust is gekozen voor het gebruik van basaltkei- en. Om de sociale veiligheid te vergroten zijn er in het dak van de tunnel twee grote lichtkoe pels gemaakt. Bij de trappen zijn rijwielgoten aangebracht bij de nieuwe uitgang gebouwd zodat fietsen aan de hand mee- worden. (advertentie) door George van den Berg Blijde koninklijke verwelkoming in Wemeldinge (1967). I voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 B Nico Dekkers: „we staan open voor de meest uiteenlopende stromingen en overtuigingen". FOTO ANTON DINCEMANSE Op zoek naar de waarheid Jf: ,7 M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13