13 19 9 had 14 22 Wintersport Actie Nu 20% KORTING BUIfcg 5 Tunnelboor Neeltje Suzanna ziet daglicht I! A~A£C,alE STERTEL NACHT VAN ORANJE o DE KORTING! op-op Brugman pors mms ser Optiek Een bijzondere kijk op... Lezing schrijfster Agnes Amelink CARNAVAL FEESTCAFÉ KIEKIERIS SPUITJE wie slikt dit? De Bel, altijcTprijs! DE BEL ^SPECTACULAIRE cunWROOMUfTVERKOC^J OUTLET tot 90% KORTING O TON BRANDENBURG MAAKT BOEK OVER TIJMANNEN EN PARLEVINKERS Bh Vriendendienst voor ouderen dat Oftó cv&id ió/ ALLEEN DEZE WEEK Auditie voor stichting Dansz Afscheid van de gulden Casual 7- 40% KORTING E rends goes Kindergospelkoorln Bethelkerk Volgende week in uw Bevelander woensdag 23 januari 2002 jaargang 53 nummer 4 www.autoschadeteam.nl zaterdag 26 januari: Hansweertenaren en passanten voor Logement Bruggeman in de Korte Geer Hansweert. Zoekertjes Warm wonen UI BEW. EK/' wikkelingen van de negentien de eeuw’. Veel aandacht be steedt ze aan de betekenis van het gezin en de ‘scholen met den bijbel’. De rol van de kerk in de Tweede Wereldoorlog wordt uit de doeken gedaan. Verder gaat Amelink in op de veranderingen die zich de afge lopen dertig jaar hebben afge speeld. De lezing van de schrijf ster begint om 19.30 uur. inspraak voor scholieren Een markant moment in de ge schiedenis van de bouw van de Westerscheldetunnel waar even bij stilgestaan mag worden, al dus R. de Leeuw van bouwer Kombinatie Middelplaat Ter- neuzen. De ministers Zalm en Netelenbos zijn vanmiddag ge tuige van deze nieuwe mijlpaal. trekken. Dat werd hem door de andere tijmannen niet in dank afgenomen. Drie van hen hiel den hem staande en hebben hem op niet mis te verstane wij ze te kennen gegeven dat zij daar niet van gediend ware. De aangesproken man was dusda- Langevorst 68 - Goes nig verschrokken dat hij bij de Gedeputeerde Staten van Zee land aanvroeg om een revolver te mogen dragen. Dat werd ech ter niet wenselijk geacht en de man is van de sluis verdwenen. Net als zijn café dat voor de bouw van de Oostsluis in 1912 Heden middag was het dan zo ver dat in navolging van minis ter Jorritsma die in 1998 de starthandeling verrichte, colle ga’s Zalm en Netelenbos de boor Neeltje Suzanna zagen bo- Op zoek naar de waarheid afgebroken werd”. Van de vele café’s die Hans weert ooit telde zijn er nu nog twee over; met de komst van het nieuwe Schelde-Rijnkanaal is de rest verdwenen. Het boek van Ton Brandenburg dat later dit jaar uitkomt, bevat niet lou- ven komen. Uiteraard is dit slechts een van de vele fases in het bouwpro ces. Parallel aan het boren zijn allerlei andere activiteiten aan de gang. Zo worden kabels aan gelegd in het kabelkanaal, ko men er rails voor het treintje dat onder het wegdek zal rij den, worden de bedradingen en installaties aangelegd, wor- Er zijn zelfs enkele modellen die tegen elk aannemelijk bod weg mogen. ter simpele feiten maar ook leu ke anekdotes en uniek foto ma teriaal. „De tekst is zo goed als af”, zegt Brandenburg, „maar aanvullende informatie en ou de foto’s zijn altijd welkom”. Ook alle overige informatie is welkom: telefoon 0113 - 503242. Zoals de bouw er nu voorstaat, zullen in november 2003 de eerste auto’s door de tunnel rij den. den de dwarsverbindingen af gebouwd en komen er zaken in de tunnel als brandbeveili- gings- en meldapparatuur, ver lichting, energie en zal tenslot te het wegdek voltooid worden. Verzorging van honden N 0) O REGIO - Psychisch kwetsbare ouderen krijgen binnenkort de beschikking over ‘vriendendiensten’. Dit project, opgezet door Emergis en het Vrijwilligersplatform, probeert functionele vriendschappen te organiseren tussen vrijwilligers en ouderen met een psychosociale of psychiatrische achtergrond. Doel is het doorbreken van ‘n dreigende isolement. Vrijwilligers krijgen een basistraining psychiatrie en feed-back van een sociaal psy chiatrisch verpleegkundige van Emergis. Wie zich aan wil mel den als vrijwilliger kan terecht bij het Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg in Goes: 0113 - 221 576. Uitgaan voor 40-plus o. w Record Vervormingen aan het boor- schild op het moment dat ze op haar diepste punt was (bij de Pas van Terneuzen op zestig meter diepte) waren daar debet aan. Maar tegelijkertijd was het ook juist deze boor die record op record verbrak als het op snelheid aankwam. Zo pres teerde Sara het om zich in de laatste weken van 2001 meer dan een meter per uur te ver plaatsen. Vertraging De westelijke tunnel is met de ze heugelijke gebeurtenis vol tooid en naar alle waarschijn lijkheid zal over vier weken QJ <D MIDDELBURG - Het Zeeuwse amateurdansgezelschap Stich ting Dansz houdt zaterdag (26 januari) auditie in het MIKV-in- stituut in Middelburg. Dansers die volgend seizoen ook in het gezelschap mee willen draaien kunnen laten zien wat zij kun nen. De artistieke leiding van Stichting Dansz is in handen van Lia Sorber. De groep biedt getalenteerde dansers de mogelijk heid podium-ërvaring op te doen en te werken met choreogra fen in verschillende dansstijlen. AI 15 jaar maakt Dansz jaarlijks een avondvullende productie die op tournee gaat door Zee land. Daarnaast zijn er kleinere voorstellingen op uitnodiging en is er samenwerking met de Goese Operette Vereniging. Meer informatie: 0113 - 232 281. HEINKENSZAND - Vanaf maandag kan er in winkels alleen nog maar met euro’s betaald worden. Daarom neemt Heinkenszand zaterdag, 26 januari, afscheid van de gulden. De gezamenlijke winkeliers hebben extra aanbiedingen en koopjes in hun win kels om hun klanten te helpen van hun laatste ‘Nederlandse’ geld af te komen. Jobs In uw regio o •M c (V o o Abdij nieuws Grote Kade 40-42a Goes re V) 'Z Variluxspecialist zaterdag 2 februari: zaterdag 9, zondag 10, maandag II februari: Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek bezoek ons ook eens op internet: «MW.kiekieris.nl Kom met de stapperttaxi met fotowedstrijd. De leukste foto wint 250,- 0113-351717 ze wachten om naar Zeeuws- Vlaanderen overgezet te wor den. Met het op Deltahoogte brengen van de dijk is het oude pand onder de slopershamer gevallen. Onteigenen en slopen kwam wel vaker voor in Hans weert. Met de openstelling van het Kanaal was er een sluis, de oude middensluis. Aan de west kant van de sluis had zich mid denstand gevestigd, waaronder een aantal café’s. Na enige jaren werd het zo druk met schepen dat er een sluis bij moest ko men, precies op het stuk waar die hele handel zat. Ook toen werd er al onteigend en die sluis die kwam er. Ton Brandenburg: „Bij de slui zen had je tijmannen, dat was een vrij beroep. En tijman hielp de schipper met het aan- en af meren van het schip in de sluis. Of trokken de zeilschepen vroe ger in de sluis. Rond 1908 was er een tijman afkomstig uit Yer- seke, die ook nog een café bij de sluizen had. Hij schreef rederij en aan en bood aan om de schepen tegen een lager tarief dan het geldende-, de sluis in te GOES - Agnes Amelink, de schrijfster van het boek De Ge reformeerden, houdt vandaag, woensdag 23 januari, een lezing in boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Haar boek verscheen in het najaar bij uitgeverij Bert Bakker. De Gereformeerden vertelt de geschiedenis van de gereformeerde kerken. Het ont staan ervan noemt de schrijf ster ‘één van de woeligste ont- boor Sara die de oostelijke buis voor haar rekening neemt, eveneens haar kop boven de aarde steken. Vooral Sara liep veel vertraging op. Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 19 GOES - De Continental Kids ge ven zaterdag 2 februari een con cert in de Bethelkerk in Goes. Op het programma - Nederlandstalig - vooral zang, dans en theater in het kader van evangelisatie. Het concert begint om 16 uur. Kaar ten kosten n 2,50 en zijn te koop bij Pelgrim Boeken en Muziek te Goes en Evangelische boekhan del De Bron in Kapelle. HANSWEERT - Hansweert stond ooit bekend als Klein Antwerpen, een naam die grotendeels te dan ken was aan de vele café’s die er in het kanaaldorp te vinden waren. In 1904 bij de aanpassing van de Drankwet waren er 26 gelegenheden te vinden die al cohol mochten schenken. Ton Brandenburg, zelf zo’n beetje opgegroeid in café De Harmonie, is al twee jaar bezig om over logementen, herbergen, café’s en hun kasteleins een boek te schrijven. Ton Brandenburg (59) vestigde zich na een leven als beroeps militair in Krabbendijke. Oor spronkelijk was het zijn bedoe ling om gegevens te verzamelen over parlevinkers, tijmannen en herbergiers: „Maar daar was niet veel over te vinden, zeg maar niks. Herbergiers: dat werd een andere historie. Al gauw kwam er correspondentie boven water en dan vind je het al leuk dat er wat is”. Hij vervolgt: „Kasteleins had den hun café en deden hun werk. Regeltjes, dat hoefde voor hun niet zo. De Drankwet van 1881 bracht een echte re gelgeving. Er was toen al een duidelijk verschil tussen zwak alcoholisch, bier, en sterk alco holisch, jenever. In 1904 wordt de Drankwet aangepast en op dat moment moest iedereen een nieuwe vergunning aanvra gen. Voor Hansweert kwamen 26 aanvragen binnen’.’ Eén van de oudste herbergen in Hansweert is het Veerhuis dat bovenop de Westerscheldedijk stond. Reizigers en passanten vonden er een onderdak terwijl bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues* relatiegeschenken enz. Graveren doen wij GRATIS! Spotprijzen ELLEWOUTSDIJK - Vandaag kwam ze boven de grond, Neeltje Suzanna. De tunnel boor met de vriendelijke Zeeuwse vrouwennaam heeft de afgelopen dertig maanden bijna onafgebro ken onder de Westerschelde doorgeploegd om de noord- zuid verbinding in haar eer ste ruwe vorm te voltooien. w Keukens, Bo4kome'S®n P mhnuwapparatuur' Goes, Marconistraat 34, Telefoon 0113-246080 .^SEBIBLIOr^ Dorpsstraat 92 4451 AC Heinkenszand 0113-563214 ‘s-GRAVENPOLDER - Aange naam verrast moeten de ouders van Laura Verdonk uit Biezelin- ge zijn geweest. Tijdens een lo geerpartijtje bij haar opa en oma Verdonk in ‘s-Gravenpol- der werd Laura door een be hulpzame buurvrouw omge kleed tot Zeeuws Meisje, com pleet met brei-sok. Elke week plaatsen we in De Bevelander een bijzondere foto, gemaakt door een lezer. Heeft u onlangs ook zo’n mooie foto ge maakt? Aarzel dan niet maar stuur uw foto op naar de redac tie van De Bevelander, postbus 4, 4460 AA in Goes. Aanleveren per e-mail kan natuurlijk ook: e.dedreu@whz.wegener.nl Wie weet staat uw foto dan volgen de week op deze plek afgedrukt. -»• II1 F Twee Twee Tweeduizendtwee ,y^y r 4 A w» (advertentie) (advertentie) (advertentie) AUTOSCHADETFAM Donderdag 13.00 -17.30 uur - 19.00 - 21.00 uur Vrijdag 13.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 17.00 uur KEUKENS BADKAMERS ITALIAANS DESIGN GREVELINGENSTRAAT ION ZIERIKZEE TEE. 01 1 1 - 45 07 10 WWW.PORSKEUKENS.Nt (advertentie) (advertentie) voor meer informatie bel: 0800-0234560, of kijk op www.brugman.nl Nobelweg 2-38 Goes(naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Deze unieke aanbieding geldt alleen voor particulieren. (advertentie) UITVERKOOP tot 50% kortl»9 LANGE KHWSTRAAT 41 - GOES - TELEFOON 0113-270025 70% Kasteleinszoon duikt in kroeghistorie 02 U y 0 i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1