RStreeknieuws Lammetjes en muisjes in De Schaapskooi Seniorweb verhuist Koffieconcert Ter Weel Franse lezing in Amicitia De baljurk 25-plussers in jeugdsoos Heinkenszand zwaait gulden uit familie Spoor SHIORUMEimi tl roos op Zeeuws PROVINCIE WIL TOCH ERKENNING VAN ZEEUWS woensdag 16 januari 2002 Simek zoekt gasten De schaapskudde onderhoudt de prachtige Bevelandse bloemdijken. veel geld voor Niger door Paula Koster pagina 7 ZEELAND - In de Abdij te Middelburg werd vrijdag 11 januari het startsein gegeven van de campagne Zu- nig op ‘t Zeêuws van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Gedeputeerde G. de Kok, zelf over tuigd voorstander van de erkenning van het Zeeuws als regionale taal, opende de campagne die de Zeeu wen er toe moet zetten de aanvraag om erkenning te ondersteunen. De komende weken worden Zeeuwen middels een oproep in de huis-aan-huis krant, spe ciale actiekaarten en posters gevraagd de aanvraag voor erkenning van het Zeeuws te ondersteunen. Zeeuws vocaal Ensemble op NCRV-radio Gemeenteraads vergadering Goes Kwartettenbal in Lewedorp Linedancing zonder country Whiplash- inloopochtend De eerste open dagen, die afge lopen weekeinde plaatsvon den, werden net als in voor gaande jaren zeer goed be zocht. Jong en oud liet zich ver tederen door de dieren in De Schaapskooi aan de Nieuwka- merseweg 3. Het was er koud, maar over het welzijn van de dieren hoeft men zich wat dat betreft geen zorgen te maken: schapen zijn buitendieren die in principe het hele jaar door in weer en wind kunnen over leven en zelfs voor de aller kleinsten maakt een graadje meer of minder niet uit. De warme, wollen vacht die ze al kort na de geboorte ontwikke len speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol. Ook hebben lammetjes daardoor een hoge aaibaarheidsfactor en tot groot criteria als het Limburgs en Ne- dersaksisch en verdient het ze ker dezelfde status. „Er wordt steeds minder Zeeuws gespro ken en dat is heel jammer want de Zeeuwse taal is een waarde vol onderdeel van ons cultureel erfgoed. Streektaal mag je best waarderen en die waardering mag dan ook blijken uit een offi ciële erkenning door de over heid.” De Stichting Zeeuwse Schaaps kudde werd in 1979 opgericht met als doel het onderhouden van een kudde schapen die de Zeeuwse bloemdijken op tradi tionele en natuurvriendelijke wijze zou kunnen beheren. Doordat dit sinds lange tijd niet meer was gebeurd, ver ruigden de dijken: ze raakten overwoekerd door bijvoorbeeld bramen waardoor steeds meer andere bloemen en planten werden verdrongen. De doel stelling werd bereikt en de schaapskudde mocht zich ver heugen in een steeds grotere belangstelling van het publiek. Om alle geïnteresseerden op een prettige wijze te kunnen ontvangen werd in 1996 het In formatiecentrum geopend en in de loop der jaren breidde de stichting haar activiteiten uit met educatieve programma’s en excursies door de Zak van Zuid-Beveland. 'belangstelling voor streektaal is toegenomen' Staatssecretaris De Vries moet besluiten of het Zeeuws die er kenning verdient of niet. In een reactie op de aanvraag heeft de Staatssecretaris benadrukt dat ‘het Zeeuws is een taal als de Zeeuwen dat willen' niet alleen de wetenschappelijke argumenten voor erkenning tel len. Veel belangrijker is nog of de Zeeuwse bevolking zelf wel ach ter de erkenning staat. Voorals nog lijken de Zeeuwen zelf niet zo zuinig op het Zeeuws. De hele kwestie rond de erkenning lijkt hun koud te laten. Uit een opi nieonderzoek van de PZC dat werd uitgevoerd door isk/NOVA blijkt dat slechts eenderde van de Zeeuwse bevolking voor de erkenning is, 55 procent is tegen en 11 procent heeft geen me ning. Met de bliksemactie ‘Zunig op ‘t Zeêuws’ hoopt SCEZ de Zeeuwen van het belang van of ficiële erkenning te doordringen en het aantal voorstanders te vergroten. Maar zelfs als blijkt dat de Zeeuwen de aanvraag massaal ondersteunen is de mars nog niet gelopen. Want als het aan de Nederlandse Taalunie ligt komt de erkenning er niet, zij heeft inmiddels een negatief advies uitgebracht. Volgens de Taalunie is het Europees Hand vest niet bedoeld voor streekta len als het Zeeuws, Limburgs of Nedersaksisch. De Taalunie ziet deze streektalen als dialecten die verwant zijn aan de officiële taal. En daar is het Handvest volgens haar niet voor bedoeld. Gedepu teerde De Kok concludeerde hieruit dat de Taalunie dus het Europees Handvest niet erkent. Refererend aan de precedent werking merkte De Kok op: „Het kan niet zo zijn dat de regels uit KRUININGEN - SeniorWeb Be- veland gaat verhuizen. Vanaf 22 januari heeft de stichting een lokaal gehuurd in het Dorps huis in Kruiningen. Er wordt gelijk begonnen met een cursus Internet en e-mail. Ook een vervolg cursus kan gestart wor den, waarin het gebruik van GOES - Chantykoor ‘Het Veerse Scheepstuig’ treedt zondag 20 januari op in zorgcentrum Ter Weel te Goes. Het chantykoor KLOETINGE - André Solassol houdt woensdag 23 januari een Franstalige lezing voor de Al liance Frantjaise over een mu seum in de Franse stad Caen. In juni 1944 lag de stad in het cen trum van de grootste veldslag aller tijden: de Slag in Norman- dië. Het museum Le Mémorial de Caen, dat in 1988 zijn deu ren opende, is niet zomaar een museum. Met opmerkelijke au- GOES - Jeugdsoos De Paerde- stal in Goes-West houdt zater dag (19 januari) een avond voor iedereen die vroeger gewend was jeugdsoos The Pirate Sta dion te bezoeken. Deze jonge- Individuele begeleiding door gedragstest en doelgerichte therapieën bij problemen. Speelse socialisatielessen voor pups vanaf 8 weken. Geen wachtlijsten. Hoe zuünig de Zeeuwen zelf zijn op het dialect, of zo men wil streektaal, zal binnenkort blij ken. Door het invullen van een antwoordstrook elders in deze krant kunnen de bewoners van Walcheren laten of zij de aan vraag voor erkenning van het Zeeuws als streektaal ondersteu nen. legenheid om die te kopen met hun laatste Nederlandse geld. Vanaf maandag 28 januari kan er in de winkels alleen nog maar betaald worden met eu ro’s, guldens worden dan niet meer geaccepteerd. uit het Walcherse Veere begint om 10.30 uur te zingen in het restaurant van het pand aan het Joannaplantsoen. Entree 2,30. diovisuele hulpmiddelen func tioneert het als een levend ge heugen. Verder is het een cen trum voor documentatie, actief wetenschappelijk onderzoek en bezinning. De lezing wordt in het Frans ge geven, maar in de zaal is een samengevatte tekst in het Ne derlands verkrijgbaar. Aanvang om 20 uur in dorpshuis Amici tia. Entree 4. HILVERSUM - Voor zijn nieuwe serie tv-programma’s Simek op Zondag zoekt Martin Simek nieuwe gasten. In kleine theaters door het hele land ontvangt hij mensen die hun visie, ambitie, talent of levensverhaal willen etaleren. Geen voorgesprekken dus, want zoals Simek zelf zegt: „Er is niets zo spannend als een ontmoeting met een vreemde’. Wie een bijzonder verhaal te vertellen heeft, kan zich aanmelden als gast. Dat kan via e-mail (simek@rvu.nl) of telefonisch: 035 - 677 1401. Overigens zijn er zaterdag (19 januari) opnamen in Vlissingen. Wie deze wil bij wonen kan contact opnemen met Het Arsenaal: 0118 - 430 303. HEINKENSZAND - Winkelhart Heinkenszand neemt zaterdag 26 januari afscheid van de gul den. De gezamenlijke winke liers hebben extra aanbiedin gen en koopjes in hun winkels en stellen hun klanten in de ge- MS-Word en Excel besproken wordt. Cursussen zijn afhanke lijk van het aantal deelnemers dat zich aanmeldt. Geïnteres seerden kunnen contact opne men met telefoonnummer 0113 - 343 556. Het Dorpshuis is te vinden aan de Berghoekstraat 3. Tel. D113229477 ItUIUffilUltH het Handvest nu ineens veran derd worden.” Of het Zeeuws een taal of een dialect is, is vol gens hoogleraar M. van Oosten dorp van het Meertens Instituut eigenlijk helemaal niet zo be langrijk. „Het is heel moeilijk om dat aan te tonen. Maar, het Zeeuws is een taal als de Zeeu wen dat willen.” Volgens de hoogleraar is de erkenning dan ook veel meer een politieke dan een wetenschappelijke kwestie. „Het Handvest biedt de overhe den bewust enige vrijheid als het gaat om interpretatie van de de finitie. Ik sluit me aan bij de heer De Kok aan en stel vast dat de Taaluhie het Handvest niet er kent. Mijns inziens waren de cri teria bij de erkenning van het Limburgs volkomen terecht, an dere criteria zijn er namelijk eenvoudigweg niet. Het belang rijkste argument om een streek taal te erkennen is dat de pro vincie dat zelf graag wil. Het Ne dersaksisch heeft nagenoeg de zelfde eigenschappen als het Zeeuws en dat is toch ook er kend.” GOES - De Whiplash Stich ting Nederland houdt don derdag 17 januari tussen 10 en 12 uur een inloopoch- tend voor whiplashpatiën- ten in het Oosterschelde Ziekenhuis in Goes. Patiën ten kunnen er terecht voor begrip en lotgenotencon tact. De toegang is gratis. Het woord ‘trots’ vindt De Visser misplaatst als het gaat om de be leving van taal. „Trots mag je zijn op iets dat je zelf hebt be reikt. Het feit dat je in Zeeland geboren bent zie ik niet als een persoonlijke verdienste, maar wel iets waar je zeker niet voor hoeft te schamen en dus ook wel mag waarderen.” Officiële er- KAPELLE - De sponsoractie Zwemmen voor Water van het Foster Parents Plan heeft in Kapelle 4.427,69 eu ro opgebracht. Aan de actie deden leerlingen van drie basisscholen mee. Van de opbrengst wordt in Niger (Afrika) een waterproject gefinancierd. De gemiddel de opbrengst per leerling bedroeg ruim 15 euro. De voorlopige landelijke op brengst bedraagt 680.670 euro. ‘T bliekt da in vee taelen ‘t woord: “blauw of bleeuw” gebruukt wordt om an te geven da ie mand bezope is. *t liekt er op da oans “blauw” uut ‘t Duits komt. Zeêuws is naemelijk een laeg Frankische taele en dat is wee een zustertae- le van laeg Saksisch wir a vee Duitse streektae- len vandaen komme. A iemand in Duitsland een bitje nochter doet omdat ‘n te vee edron- ken ei, zegge ze:”er ist GOES - De Goese gemeente raad vergadert donderdag 17 januari in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer het evenementenbeleid dat de gemeente de komende pe riode wil voeren. Het verhu ren van de Grote Markt door de Stichting Goes Promotie maakt daar deel van uit. Ver der is er aandacht voor een bezwaarschrift tegen het verleggen van de grens van de bebouwde kom aan de Kattendijksedijk en de uit breiding van het sportcom plex Wesselopark. Aanvang 19.30 uur. In een nog niet zo grijs verleden had het staatsbe drijf der Nederlandse Spoorwegen een boegbeeld in de Familie Spoor, die per trein vrolijk het land door kruiste en zo naar alle evenementen ging. In welke hoek van het land je woonde maakte niet uit; na acht uur 's morgens was de rails voor de familie Spoor. In de jaren tachtig had je zelfs voor honderd gulden een gezinskaart waarop je binnen tien dagen vier dagen onbeperkt mocht reizen. Naar Maduro- dam, Maastricht, Amsterdam, Arnhem, je tante in Leeuwarden of naar opa in Vlissingen. De treinen re den redelijk op tijd en het was rustig reizen met de trein. Langzaam maar zeker is er iets storends tus sen de rails komen te liggen, er veranderde iets in de treinenloop. De familie Spoor is verdwenen, zeker op een zijspoor of tegen een stootblok gezet. In het begin was het nog nieuws als je iets over een trein met vertraging hoorde of een trein die helemaal niet reed. Maar tegenwoordig is het dagelijks nieuws, je neemt het voor kennisgeving aan. Er is dan ook veel veranderd. Een kaartje aan het loket kopen en de NS lokettist vragen hoe laat je op bestemming zou kun nen zijn is er niet meer bij. Een kaartjesautomaat spuugt je kaartje uit en als dat niet lukt moet je in de trein een kaartje kopen. Met toeslag, dat wel (om zwartrijders af te schrikken). De treinconducteur heeft tegenwoordig ook meer aan zijn hoofd dan zijn uniformpet. Lastige reizigers, agressie, "haalt die man geld uit z’n zak of een mes?” Verder overweegt de NS om een aantal stations te sluiten of geen In tercity status te verlenen. Niet rendererend, kosten besparend, en de verantwoordelijke minister, Trein- tje N-etelenbo-S wordt zij al genoemd op de perrons vol met tevergeefs wachtende reizigers, stuurde de directie van ons nationale spoorwegnet naar huis. Ook niet renderend en zeker ook kostenbesparend. Dit in schrille tegenstelling met alle moeite en kos ten voor een prestige project de Hoge Snelheids Lijn zodat je straks in drie uur en een kwartier van Am sterdam naar Parijs treint. Ge weldig toch. Jammer dat de fa milie Spoor dat niet meer mee kan maken. maken de Zak van Zuid-Beve land. In dit mooi vormgegeven en bijzonder prettig geschre ven boekje van de hand van Hans Pot en Mieke Tinge krij gen De Schaapskooi en -kudde, het Informatiecentrum en een aantal wandel- en fietsroutes door het gebied rond De Schaapskooi de aandacht die ze verdienen. Aan de orde komen tevens het ontstaan van het Zuid-Beve- landse landschap en de voor het gebied zo karakteristieke bloemdijken en hun begroei ing, geïllustreerd met o.a. foto’s en kaarten. Ook staan in het boekje, dat n4,50 kost en ven krijgbaar is bij de Zeeuwse boekhandels, de verschillende activiteiten en excursies ver meld die de Stichting Zeeuwse Schaapskudde verzorgt. Nieu we donateurs van de stichting ontvangen het boekje gratis. Voor meer info over de activi teiten van de stichting kunt u bellen met 0113-655268. ARNEMUIDEN - Country- muziek en het linedansen lijken onlosmakelijk met el kaar verbonden. Maar dat dat niet zo is, bewijst de non-country line dance groep uit Arnemuiden. Elke dinsdagavond oefenen zij van 20 tot 22 uur in De Arne op oude en nieuwe Top 40- nummers. Er wordt les gege ven door Peggie van Oosten, winnares choreografie Over- flakkese Line Dance Kam pioenschappen 2001. Opge ven kan via telefoonnum mer 0113 - 233 817. Op 3 januari jongstleden pre senteerde de stichting het boekje Schapen en mensen plezier van vooral de kleinsten onder de bezoekers kon er naar hartelust geaaid en geknuffeld worden. Absolute aanraders dus, die lammerweekeinden. De volgende vinden plaats op 19/20 en 26/27 januari. De kooi en het bezoekerscentrum, waar men kan genieten van be schuiten met muisjes en war me en koude dranken, zijn dan tussen 13.00 en 16.00 uur geo pend voor het publiek. Tevens wordt er een demonstratie spinnen gegeven. door Inge Adriaansen De Provincie Zeeland zet zich sinds het voorjaar 2001 in voor een officiële erkenning van het Zeeuws als regionale taal. Om deze status te verwerven is er een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Za ken en Koninkrijksrelaties. Er kenning als streektaal is moge lijk op grond van Europees Handvest voor Regionale Talen en Minderheidstalen. Waar een onderscheid valt te maken tus sen deel II en deel III. Erkenning volgens deel III omvat meer dan erkenning op grond van deel II. Alleen het Fries valt onder de er kenning volgens deel III. Voor het Zeeuws wordt bescheiden ingezet op deel II. Eerder werd op grond van deel II erkenning gegeven aan streektalen als het Limburgs en het Nedersaksisch. Volgens streektaalconsulent Marjolein de Visser van SCEZ voldoet het Zeeuws aan dezelfde blauw. Om petoaten te raepen wazze d’r wee aere:”balje- schorten”. Noe mó je nie dienke da je daè mie naè een bal kon, want dat oa niks mie een baljurk te maeken. Een baljeschorte was emikt van ‘t materi aal wir a ok petoatezak- ken van emikt wiere: jute. Zo’n jutezak noeme ze een baljezak, vandaè. Da d’r petoaten bin die a ze "Zeeuwse blauwen” noe me, ei ier niks mie te ma eken. kenning van het Zeeuws als re gionale taal heeft een aantal voordelen. Gedeputeerde De Kok wees er tijdens de bijeen komst in de Abdij op dat erken ning het negatieve stempel dat op streektaal rust op kan heffen. Ook vindt hij het belangrijk dat in het proces van Europese een wording uitingen van regionale identiteit overeind blijven. De Limburgse consulent streektaal R Bakkes vulde het rijtje voorde len van erkenning aan met voor beelden uit het Limburgse. „De subsidies zijn sinds de erken ning van het Limburgs als streektaal fors gestegen, er zijn allerlei onderwijsboeken ver schenen, de belangstelling van de media voor streektaal is enorm toegenomen en de jeugd wordt middels projecten als theater betrokken bij en ver trouwd gemaakt met de taal. De dialectijveraars manifesteren zich en ondernemers geven steeds vaker lokale namen aan hun zaak.” Allemaal uitingen van waardering voor de streek taal die sinds de erkenning pas echt zijn gaan leven. Noe a onze dochter naè schole gaet, proat ze steeds minder Zeeuws. Dat vinne me jammer. Want daèmie gaet er een stiks- je van oanze eigen cultuur verlore wir a me best hroós op bin. Me probere eur en d’r broertje toch nog zovee meugelijk Zeeuws te leren, zodat 'r toch nog een klein bitje van bewaerd bluuft. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op ‘t Bevelans. Om d n are weke mag ik nog steeds mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op schrieve. Dat doe’k in ‘t Zeeuws zoas a ik dat proate: in ‘t West Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schriefwiezer*, zodat ‘t Zeeuws meugelijk as streektaele er kend kan worre. HILVERSUM - Het Zeeuws Vocaal Ensemble is de ko mende weken vijf keer te ho ren op de nationale radio. Het NCRV-programma ‘Woord op Zondag’, elke zondag tussen 9 en 9.30 uur via frequentie 747 AM, com bineert een meditatie van een dominee met psalmen en gezangen van het Zeeuws Vocaal Ensemble, dat bege leidt wordt door organist Kees van Eersel. Ook impro visaties van laatstgenoemde zullen worden uitgezonden. Zondag 20 januari houdt de Zeeuwse Volksuniversiteit een middag die gewijd is aan Mu ziek en Poëzie over Liefde en Landleven met de toepasselijke titel Pastorale. Muziek en poë zie uit diverse eeuwen worden in het programma aan u voor gesteld door fluitiste Trudy Gunst, pianist Stoffel Gunst en neerlandicus Hans Pot. Entree: □6,50. Aanvang: 15.00 uur. Plaats: Zeeuwse Muziekschool, Van der Spiegelstraat 4 te Goes. Info en reservering: Zeeuwse Volksuniversiteit, tel. 0118- 634800. ren, inmiddels 25-plussers, kunnen dan nog eens wat her inneringen ophalen. Er wordt gedanst op muziek uit de jaren zeventig en tachtig. Aanvang 20 uur, entree 1. Nog een stuitje, en dan is ‘t wee Carnaval. On der de Romse en aere feestvierders in de Zak iets wir a ze lange naè uutkieke. Voe mien en aere lui die a ‘t Zeêuws levendig wille ouwe een mooie tiet, want dan wor d’r vee in dialect eproat. Da d’r mie de Carnaval ók vee edronke wordt is niks nieuws. A ze noe te vee drienke, dan worre vee Carnavalvierders zo "blauw as een schorte”. Ik bin d’r ‘s achteran egae wir a dat noe van daen komt. Noe is d’r mie Carnaval natuurlijk ok een kieltjes- j bal. Kiek: daè kun je noe gerust een baljeschorte naè andoë. Avast vee leu te en wor nie te blauw! HEINKENSZAND - In De Schaapskooi van de Stich ting Zeeuwse Schaapskud de te Heinkenszand zijn de afgelopen weken al tiental len lammetjes ter wereld gekomen en ook de ko mende tijd hebben de me dewerkers van de stichting hun handen vol in deze, overigens zeer frisse, kraamkamer. Gedurende een aantal weekeinden in de maand januari wordt het publiek in de gelegen heid gesteld te komen ge nieten van de aandoenlijke aanblik die de wollige kleintjes en hun moeders bieden. Daarbij mogen be schuiten met muisjes na tuurlijk niet ontbreken. LEWEDORP - Het jaarlijkse kwartettenbal van de Beve landse carnavalsverenigin gen wordt dit jaar gehouden in Lewedorp. Onder het motto "t Is een groot circus’ toveren De Kraaiepikkers hun verenigingsgebouw om tot een echte circustent met acts. De vier prinsen van het ‘kwartet’ Hanzehat, Pikpot, Paerehat en ‘t Kraaienist zijn aanwezig met hun raden van elf. De toegang is gratis, aanvang 21 uur aan de Zandkreekstraat. blau” De "schorte” kom van de werkschorten in de Zeêuwse dracht. Om ul- dere keuzen te bescher men a ze an 't wassen of an ‘t poesen wazze oa de vrouwen blauwe schor ten an. Noe docht ik da die van schortebont in zwart/wit wazze, mè vroeger oa je die ok in s s E&U K Bin die Zeeuwen noe wè zö zuünig? FOTO TANNIE DE JONGE I I A_ Vmg iilimihE, gewoon perteletun: Martin Gaus Hondenschool Goes Eukanubafe 1 7, net nir elte UH not 3 maWei Geen kunstjes naar kennis. Kennis van lichaamstaal bij honden én mensen. Positieve leermethode zonder correcties en met uif^ebreid lesmateriaal ExpresZo (dirrom zó) Reagere? Schriel naè expreszo<a>zeeland- net.nl volgens de “Schriefwiezer” wor 't Ne derlandse “naar” en ‘t Bevelandse "ni”, bevoorbeeld as “naè" eschreve. Toch pas ik 't af en toe een bitje an om 't leesba- er te ouwen. o r~- 8 s 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7