Zeeuws als regionale taal sa DE Dl AL GOEi BV Provincie Zeeland 14 Milieumaatregelen we Tapijten en gordijnen 10-tallen EURO’S goedkoper dan elders! DE VOLKSWINKEL x-— Stedelijke vernieuwing Grondwater- beheersplan Commissie vergaderingen Donderdag 24 januari, aanvang 14.00 uur, is de eerste vergade ring van de Provinciale Com missie Omgevingsbeleid. Deze commissie is in de plaats geko men van de Provinciale Planolo gische Commissie (PPC) en de Provinciale Commissie Milieube heer en Waterhuishouding (PCMW) De vergadering is open baar en wordt gehouden in het kantoorgebouw van de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg. Op de agenda staan het ontwerp- grondwaterbeheersplan en de ontwerp-verordening waterhuis houding, voorstel onderzoeksop- Officiële Mededelingen 1 Zaterdags gesloten. TANDTECHNISCH LABORATORIUM V.D. SPIEGELSTRAAT 56 GOES TEL. 0113 - 231220 [SLrAC£RlJj Goed toegankelijk voor invaliden. De officiële status als re gionale taal geeft extra mogelijkheden om streekta len als het Zeeuws te be schermen en in stand te houden. Er zijn weliswaar genoeg wetenschappelijke argumenten om het Zeeuws te erkennen, maar de staatssecretaris neeft te kennen gegeven dat bij zijn beslissing over de erken ning de mening van de Zeeuwse bevolking zwaar zal tellen. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland roept daarom op om bij de staatssecretaris de aan vraag van de Provincie te ondersteunen. Besluit accepteren melding Kats Prefab Beton B.V. De Provincie Zeeland heeft in het voorjaar van 2001 een aanvraag ingediend bij de staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor erkenning van het Zeeuws als regionale taal volgens het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden. Indien nodig helpen wij u ook buiten kantooruren. Gratis advies over o.a.: kunstgebitten met zachte voering aanpassing van uw kunstgebit aanpassing van slecht passende gebitten vederlichte gebitten zonder gehemelte gebitten met magneten voor extra houvast gebitten met implantaten gegoten metalen plaatjes r U a Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 3/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl ,41 Milieu Ontwerp-besluit wijziging vergunningen Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. U belt voortaan voor een kapotte syfon of een lekkende kraan naar: ZUIDWEG l/l/e komen eraan 0113-216806(216524) I Woensdag 16 januari 2002 DE BEVELANDER 5 Abdij Nieuws Illustratie: Van Broekhoven Vormgeving. sanitair O tegels garagedeuren stenen dakpannen kasten/wanden CS" es- Imabo Pilaar. Solide basis voor al uw bouwplannen. schouwen hi imabo Lp i laar- goes Zorg voor het milieu is niet meer weg te denken uit de industrie. Een bedrijfsmilieuplan is net zo algemeen als de CAO voor de .werknemers. De bedrijfsmilieu plannen gaan steeds verder met het nemen van maatregelen die moeten leiden tot een schonere productie. De gebruikte grond stoffen, halffabrikaten, energie bronnen en zelfs de producten krijgen in toenemende mate aan dacht. Afwegingen Verbreding van milieumaatrege len brengt vaak hoge kosten met zich mee en dus zal een bedrijf zich afvragen welke maatregelen wel en welke niet genomen kun nen worden, wat is het rende ment ervan. Een andere afweging kan liggen in het tijdstip van uit voering. Welke maatregelen eerst, wat kan later nog. Welke maatregelen leveren de meeste milieuwinst per geïnvesteerde euro op. Informatie In de brochure Handreiking Prio- ritering van milieumaatregelen wordt een overzicht geboden van bestaande technieken en inzicht gegeven over de wijze waarop een PMM analyse uitgevoerd kan De ontwerp-besluiten en overige stukken kunnen op verzoek (tele foon 0118-631789) worden ingezienbij de Directie ruimte, milieu en water. Een ieder kan tot en met 30 janu ari 2002 schriftelijk beden-kin- gen tegen het ontwerp-besluit indienden bij Gedeputeerde Sta- Inspraak Op 29 januari wordt er een inspraakavond gehouden in De Stenge te Heinkenszand en op 31 januari is er een avond ge pland in De Warande te St. Jan steen. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Tijdens deze avonden wordt een toelichting gegeven op het plan en bestaat de mogelijkheid om hierover van gedachten te wisselen met mr. drs. A.J.G. Poppelaars, gedepu teerde voor het waterbeheer. Status Nederland is een van de landen van de Raad van Europa die het Europees Handvest voor Regiona le Talen en Minderheidstalen heeft ondertekend. Erkenning als regionale taal is mogelijk volgens deel II en deel III van het hand vest. Het doel van het handvest is om Europese taalvarianten die onder druk van de standaardtaal dreigen te verdwijnen, op een soort monumentenlijst te plaat sen. Voor het Zeeuws is erken ning volgens deel II aangevraagd. Deze erkenning verleent de regio nale taal een bepaalde status en legt vast dat het om een waarde vol onderdeel van de Zeeuwse cultuur gaat zonder daarbij op Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 15 februari 2002 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Kats Prefab Beton B.V. te Kats. De melding heeft betrekking op het opslaan van betonnen meerput- ten en meerstoelen binnen de inrichting aan de Veerhaven 2 te Kats. De meerputten en meer stoelen zijn afkomstig van Rijks waterstaat, Directie Limburg en zijn vrijgekomen bij werkzaamhe den in de Maas. Borreltijd Grill metworst naturel kaasblokjes 100 gram 0,95 Kipsalade speciaal Dagverse salade 100 gram 1,10 Prijsknaller Hammouse van boerenham 250 gram 1,50 enige manier afbreuk te doen aan het Standaard Nederlands. Het verkrijgen van deze status is daarmee ook geen doel op zich, maar een middel om het Zeeuws zo lang mogelijk levend te kun nen houden. Zeeuws leder dorp en iedere stad heeft wel een eigen dialect. Toch heb ben al deze dialecten behalve verschillen, zoveel met elkaar gemeen dat gesproken kan wor den van hét Zeeuws. Het Zeeuws is dan een verzamelnaam voor alle Zeeuwse dialecten bij elkaar. Net zoals het Limburgs en het Nedersaksisch verzamelnamen zijn voor veel verschillende dialec ten. Erkenning van het Zeeuws als regionale taal is erkenning van alle Zeeuwse taalvarianten. Belanghebbenden kunnen tot en met 15 februari 2002 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 43330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de afde ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. Rundvleeskroketjes 5 halen, 4 betalen Magere speklapjes 1000 gram 4,50 Iedere donderdag, vrijdag, zaterdag 2 gegrilde kippen voor 4,55 Erkenning Wie het Zeeuws een warm hart toedraagt en mee wil helpen aan de erkenning, kan door middel van de antwoordstrook die elders in dit blad staat afgedrukt reage ren. Het is ook mogelijk om een eigen brief te sturen naar de Stichting Cultureel Erfgoed Zee land, t.a.v. de consulent streekta len, Antwoordnummer 34, 4330 VB Middelburg. Een postzegel is niet nodig. Reageren kan ook per e-mail (via de website www.scez.nl) of via de speciale actie-prentbriefkaart die verkrijg baar is bij gemeente of biblio theek. De reacties moeten vóór 25 januari 2002 bij SCEZ binnen zijn. Alle reacties worden verza meld en na afloop van deze actie aangeboden aan de staatssecre taris. Wij leveren aan particulieren, aannemers en installateurs. Ook verzorgen wij de totale montage! PILAAR Bouwmaterialen - Albert Joachimikade 33 4463 AA Goes Tel. (0113) 215 401 - Fax (0113) 216 232 maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur zaterdag 9.30 t/m 15.30 uur tegenkomen en een grote, speci fiek Zeeuwse woordenschat. Informatie Meer informatie wordt verstrekt door medewerkers van SCEZ, tel 0118-670870. Een andere mo gelijkheid om meer te weten te komen over deze actie is het raadplegen van de site van SCEZ, www.scez.nl. dracht integraal beleid ruimte, milieu en water, jaarverslag PCMW 2001 en het huishoudelijk reglement van de commissie. De volledige agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de provin cie. Donderdag 24 januari stond een gezamenlijke vergadering gepland van de commissie Algemeen Bestuur en Verkeer en Vervoer. De aanbesteding van het fiets/voetveer Vlissingen - Breskens was het enige agenda punt. Wegens het niet tijdig beschikbaar zijn van benodigde informatie gaat de vergadering niet door. Gedeputeerde Staten van Zee land willen de vergunningen Wet milieubeheer van ASK B.V., Atofina, Chemgas Terminal Vlissingen B.V., EPZ, Heerema B.V., Industrial Park B.V., KoSa Netherlands B.V., MSV de Uitlaat, NV Delta Nutsbedrijven, OLAZ (Afvaloverslagstation, Stortplaats, Milieustraat, Compostering), Ovet B.V., Pelt Hooykaas B.V. Recyfeed B.V., Sagro B.V., Scheepswerf de Donge, Koninklijke Schelde groep B.V., Sea-way Chemgas Processing B.V.,Thermphos International B.V., Total Raffinaderij Nederland worden. De brochure kan worden opgevraagd bij het Informatie centrum van de provincie Zee land, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118- 631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maan dag tot en met vrijdag geopend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Opvragen Het ontwerp-plan met bijbehoren de kaarten en de ontwerpveror dening of een samenvatting daar van kunnen worden opgevraagd bij het Informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maan dag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. ten van Zeeland, directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen het ontwerp besluit, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ont werp-besluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be-denkin- gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. J.F. de Bree (tel. (0118) 631789) of dhr P. Beijaard (tel. (0118) 631071). De brochure stedelijke vernieu wing "De uitvoering” is de laatste in een serie van vier. De opzet van de serie was te komen tot kennisoverdracht en inspiratie op te doen voor het oplossen van ingewikkelde problemen bij stede lijke vernieuwing in kleinere ge meenten. In deze brochure staan negen projecten waarvoor een Investeringsbudget stedelijke ver nieuwing is verleend: opwaarde ring van de Torenstraat in Serooskerke (Walcheren), vooruit ziend bouwen in Kapelle, vernieu wing van de Weststraat in Wis- s^nkerke, herstructurering van de wijk Steeland in Sas van Gent, kwaliteitsverbetering van het cen trum van Kloosterzande, invulling vrijkomende plekken na de bouw van een multifunctioneel centrum in Sluis, voorzieningen rondom onderwijs, zorg en welzijn in ge zamenlijke huisvesting in Hoede- kenskerke, ‘s-Heerenhoek, Oudelande en Ovezande, woon- service-centrum voor ouderen in Kruiningen, saneringsoperatie van het bedrijventerrein aan de noord rand van Axel. De brochure is te verkrijgen bij het Informatiecen trum van de provincie. Zoet grondwater is schaars, ze ker in Zeeland. Het onttrekken van grondwater is aan regelge ving gebonden. In het ontwerp- grondwaterbeheersplan 2002 - 2007 en de ontwerp-wijziging Verordening waterhuishouding Zeeland zijn de nieuwe regels opgenomen. Het ontwerp-plan en de ontwerp-verordening liggen tot 14 februari ter visie, onder ande re bij het Informatiecentrum van de provincie. VLEESWAREN 200 gram naar keuze: uitsluitend versgesneden Eigen snijworst Grillham Runderrollade Eigen salami 200 gram voor 2,70 Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Mooie magere runderriblapjes 1000 gram 7,95 ACTIE - ACTIE - ACTIE Gepaneerde varkensschnitzels 5 voor 5,00 ACTIE - ACTIE- ACTIE c* les en piene Een andere vaak gestelde vraag is of het Zeeuws wel een regiona le taal genoemd kan worden. Is het niet gewoon een dialect van het Nederlands? Het Zeeuws is geen dialect van het Standaard Nederlands, maar nog veel ouder. Bij het ontstaan van het Standaard Nederlands in de zes tiende en zeventiende eeuw heeft het Zeeuws net als het Limburgs en het Nedersaksisch een afzijdi ge positie ingenomen. Dit ver klaart ook waarom klanken uit het Middelnederlands, zoals de uu in duuve (duif) en de ie in ies en piene (ijs en pijn) niet meer in het Standaard Nederlands voorko men, maar nog wel in het Zeeuws. Daarnaast heeft het Zeeuws verschillende kenmerken die we niet in het Nederlands Wat een schouw in uw interieur kan doen? Kom dat aan schouwen bij Imabo Pilaar. We spiegelen u vele verrassende mogelijkheden voor, van nostalgisch klassiek tot tijdloos modern. Kijk maar eens rond in onze toonzaal en ontdek dat Imabo Pilaar ook de schouwbouw perfect verzorgt! NV, Van Gansewinkel West B.V. en Zeeuwgrond B.V. wijzigen. Alle inrichtingen zijn gelegen op het industrieterrein Vlissingen- Oost. De reden voor de wijziging is het niet meer toereikend zijn van het geluidsvoorschrift betreffende de meet- en rekenmethode van het geluidsniveau die gebaseerd is op de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (IL-HR- 1301). Deze zal daarom ver vangen worden door een voor schrift gebaseerd op de Handlei ding Meten en rekenen Industrie lawaai van 1999. Methode Voor een goede onderbouwing en het inzichtelijk maken van een keuze is het goed om via een bepaalde methode te werk te gaan. De Prioritering van Milieu Maatregelen (PMM) is een metho de die een bijdrage kan leveren voor de besluitvorming. Een PMM methode maakt een afweging tussen de verschillende milieumaatregelen op basis van de kosten en 'milieueffecten. Welke maatregel het hoogste ren dement heeft is de centrale vraag. De methode is een hulp middel want strategische en so ciale aspecten kunnen een be langrijke rol spelen bij het maken van keuzes. - v/1i De Witte Tapijten OUDE VISMARKT 6 - GOES - TEL. 0113-216413 badmeubels

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5