i HARTHOORN tapijt&parket Echte vakmensen. Je ziet 't verschil it»nuc kui «i Kraamzorg TAPIJT-VINYL-PARKET-LAMINAAT-KARPETTEN-GORDIJNSTOFFEN-VITRAGE-VOUVVGORDIJNEN KWALITEITSSLACERIJ TjTlENTADMINISTRATIE www.bendegraaff.nl 4b 2 INFORMATIERUBRIEK Sta dan even stil bij uw kraamtijd. II kunt het maar beter goed verzorgd hebben. Samen maken we er een onvergetelijke tijd van Woonplaats: Tijdens een knokpartij- tje op het schoolplein liep Bas een bloed neus op. De juf wist pooier® parade tapijt tretford Heuga födbo gelukkig wat Bonaparte^ zij moest doen. L Provinciale Kraamzorg Entadministratie Zeeland Tarkett DESSOjKahrs flOOr/ne Deze advertentie volledig ingevuld opsturen naar: Stichting Provinciale Kraamzorg Entadministratie Zeeland Antwoordnummer 176, 4460 VB Goes (een postzegel is niet nodig) j OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN l Schrijf U HU in! (U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 0113 224040) Meisjesachternaam:Naam partner: - Adres: Postcode: BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER omocsn? 1PERGO Het Oranje Kruis www.ehbo.nl Gemeente Noord-Beveland 3 W t DE BEVELANDER Woensdag 16 januari 2002 i RIBKARBONADE 1 kilo HAASKARBONADE 1 kilo IEDERE MAANDAG EN DINSDAG RUNDERGEHAKT 1 kg 5,25 IEDERE WOENSDAG GEHAKT H.O.H. 1 kg 4,55 03-12 Veerweg 2-4, Kamperland 14-12 Wilhelminastraat 131, Kortgene 4 14-12 Hoofdstr^at 37-39, Kortgene t i I i P'irqifft&r.'ü'tpuï'itfi EHBO komt altijd van pas! I l ----- I I 1 4 Probeer eens onze zelfgemaakte erwtensoep Aanbiedingen geldig t/m zat. 19 januari .6,35 6,85 GEBRADEN FRICANDEAU 100 gram 1,15 BOTERHAMWORST eigen 100 gram 0,59 FARMERSALADE 100 gram0,65 t 4 i 4 4 4 4 4 Breda, Culemborg, Sprang-Capelle, Tilburg en vlissingen. Plaats: Wissenkerke Datum: 16 januari 2002 Plaats: Wissenkerke Datum: 16 januari 2002 20-12 20-12 28-12 20- 12 21- 12 21-12 27-12 17-12 17-12 14-12 14-12 Strandhoekweg 1, Kamperland Reigerlaan 31, Kamperland Helmgras 16, Kamrperland West-Zeedijk, Colijnsplaat Stroodorp 22, Kamperland Molstraat 8, Kats Ooststraat 34, Kortgene Lindenlaan 3, Kamperland Dorpdijk 12, Wissenkerke Strandlaan 23, Kamperland A. van Heestraat 28, Kamperland De voorzitter voornoemd, C. J. van liere het bouwen van een serre, sauna en fitness ruimte het bouwen van een overdekt terras het uitbreiden van de woning d.m.v. een garage het plaatsen van een houten berging het plaatsen van een container/schuur het gedeeltelijk slopen van de woning en het bouwen van een woning Wissenkerke, 16 januari 2002 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De secretaris, De burgemeester, drs. D. Sinke C. J. van Liere Wissenkerke, 16 januari 2002 De burgemeester van Noord-Beveland, C. J. van Liere. Burgemeester wethouders van Noord-Beveland De secretaris, De burgemeester Drs. D. Sinke C. J. van Liere De voorzitter voornoemd C. J. van Liere De lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan toegekende nummers worden voor een ieder ter inzage gelegd bij Bureau verkiezingen, Voorstraat 31, vanaf vrijdag 25 januari 2002. OPENINGSTIJDEN Burgerzaken: U kunt elke maandagavond, van 18.30 - 19.30 uur, op afspraak gebruikmaken van de afdeling Burgerzaken. Telefoon: 377 388. OFFICIËLE MEDEDELINGEN Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders, van de gemeente Noord-Beveland maken bekend dat besloten is tot het reserveren van: een invalidenparkeerplaats ter hoogte van het perceel Havelaarstraat 44 te Colijnsplaat, voor het voertuig waarmee een bepaalde invalide pleegt te worden vervoerd. Volg zelf een EHBO-cursus...ti 070 33832 32 ERKEND 's-Gravenstraat 63a, 's-Gravenpolder, tel. 311606 het verbouwen van winkel en woning (rectificatie) het bouwen van een schuur het bouwen van een dakkapel in de achter gevel het gedeeltelijk slopen en uitbreiden van de woning het verbouwen en uitbreiden van de woning het bouwen van een loods en paardestallen het bouwen van een garage/berging het plaatsen van dakkapellen OPENBARE KENNISGEVING: Ingekomen melding om bouwvoornemen!, bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen. ZITTING VAN HET HOOFDSTEMBUREAU INZAKE BESLISSING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 6 maart 2002 te houden ver- keizing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 4 van Kieswet bekend dat dit bureau op vrijdag 25 januari 2002 om 16.00 uur in het gemeentehuis in een openbare zitting zal beslissen over: - de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; - het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten; - het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van politieke groepering. Binnen zes weken na deze bekendmaking kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar worden ingediend bij ons college, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. INZAGE De stukken met betrekking tot de ontwerp-vergunningen liggen vanaf 17 januari 2002 tot en met 13 februari 2002 voor een ieder ter inzage tijdens werkuren, alsmede ‘s avonds na tele fonische afspraak, ter gemeentesecretarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke (tel. 0113-377377). NUMMERING VAN DE LIJSTEN VAN KANDIDATEN BESLISSING GELDIGHEID LIJSTENCOMBINATIES TER INZAGELEGGING GELDIGE LIJSTEN VAN KANDIDATEN De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend dat op donderdag 24 januari 2002 om 16.00 uur, in een openba re zitting in het gemeentehuis de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op woensdag 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente zal plaatshebben. NIEUWJAARSBIJEENKOMST Het Dagelijks Bestuur wilt u allen hartelijk danken voor de getoonde belangstelling tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2002. De grote aantallen waarmee u naar ons gemeente huis in Wissenkerke bent gekomen, waren overweldigend. Wij hebben de bijeenkomst als zeer geslaagd ervaren. Ook de positieve reacties op de installatie van de burgemeester hebben diepe indruk op ons gemaakt. Wij hopen dat we het door u getoonde vertrouwen op aansprekende wijze zullen weten te vertalen in voor iedereen aanvaardbaar beleid. BOUWEN IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: - De heer A. Birkhoff, Kloetingseweg 42 te Goes, voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande garage op het perceel Groenedijk 1 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland zijn van plan om met toepassing van arti kel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan dit bouw plan. Alvorens hiertoe over te gaan ligt de aanvraag om bouwvergunning met ingang van 17 januari 2002 gedurende vier weken (tot 15 februari 2002) voor een ieder ter gemeentesecre tarie (kamer 1.16), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord- Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Burgemeester en wethouders maken, gelet op de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, bekend dat zij voornemens zijn een oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan Loonbedrijf Kunst B.V. voor een inrichting ten behoeve van de opslag van meststoffen aan de Kruisdwarsweg en Jan Taksweg te Kamperland, Vlieteweg te Wissenkerke en Zuidlangeweg te Colijnsplaat. De vergunning zal worden verleend onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. Het verkeersbesluit ligt voor een ieder ter gemeente-secretarie (afdeling grondgebied, kamer 1.17) Voorstraat 31, Wissenkerke ter inzage. BEDENKINGEN Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-vergunningen kunnen tot en met 13 februari 2002 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekendmaken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt ver zocht, kan tot en met 13 februari 2002 over het ontwerp van de vergunning van gedachten worden gewisseld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. BERGEN OP ZOOIW Rooseveltlaan 72-78, telefoon 0164-250050 BREDA Fatimaplein 10, telefoon 076-5613650 CULEMBORG Anth. v. Diemenstraat 10, telefoon 0345-532743 EINDHOVEN Ruijsdaelbaan 33, telefoon 040-2457280 's-HERTOGENBOSCH Graafseweg 354, telefoon 073-6422185 SPRANG-CAPELLE Van der Duinstraat 128, telefoon 0416-274966 TERNEUZEN Schoolweg 8, telefoon 0115-697111 TILBURG Bredaseweg 191, telefoon 013-5356605 VLISSINGEN Koudekerkseweg 9, telefoon 0118-418414 VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN EN AFGEGEVEN POSITIEVE REACTIES TOT BOUWVOORNEMEN IN DE PERIODE VAN 17-12 T/M 21-12-2001. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of posi tieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indie nen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopi ge voorzieningen worden ingediend bij de rechtbank. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, (0113-377377). in verwachting? - F k. M1 -- - 7 - 4 tijdens de aO

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2