GEEN SPOED WEL POLITIE f Bi Huursubsidie gesloten 3I 30 ct/0,13 €/min College akkoord met Projectplan Binnenstad Goes Nieuwe rubriek in Info Goes Stooktabel week I dec. - 6 jan. OPENBARE KENNISGEVINGEN Bijeenkomst over Hoge Pad Woensdag 16 januari 2002 DE BEVELANDER 23 m U belt 1-1-2 als: Zodat u makkelijker met de tact komt. Ld 1 WEL POL E 09008844 GEEN SPOED met het dichtstbijzijnde politiebureau. U last hebt van harde muziek; jongeren op straat voor overlast zorgen; Een auto een uitrit blokkeert; Er autobanden zijn lek gestoken; U een getuigenverkla ring wilt afleggen; U vragen heeft. 37 47 56 65 75 84 93 103 112 122 131 140 154 168 182 196 250 314 375 439 503 565 627 690 753 817 878 941 1036 1128 1222 1317 Er iemand wordt mis handeld; U ziet dat er iemand op straat wordt beroofd; U een spookrijder ziet; Er in een auto wordt ingebroken; U getuige bent van een ongeluk met let sel. U belt 0900-8844 als: 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 Op een avond hoort meneer Van Gelder een enorm kabaal bij hem in de straat. Hij kijkt uit het raam en ziet dat iemand afgetuigd wordt. Zijn eerste gedachte: 1-1-2 bellen. Maar als hij nog eens beter kijkt, blijken het een paar baldadige jongeren te zijn die met elkaar herrie staan te schoppen. Niets aan de hand, denkt hij. Totdat het lawaai steeds erger wordt. Nu besluit meneer Van Gelder niet 1-1-2 te bellen, maar 0900-8844, het landelij ke politienummer. Er is immers wel politie nodig, maar het geval is niet spoedeisend. Wanneer belt u nu 0900-8844? Een goede vuistregel voor het bellen van 1-1-2 of 0900-8844 is: zou de poli tie hier met sirene en zwaailicht op af moeten komen? Bij geluidsoverlast van een café natuurlijk niet, bij een schietpartij in een café natuurlijk wel. In de kaders vindt u nog een paar situaties waarin u 1-1-2 of 0900-8844 zou moeten bellen. Maar wat betekent dat, 'niet spoedeisend'? Over 0900-8844 wordt gezegd: geen spoed, wel politie. Met andere woor den, als hulp wél snel geboden is, moet u nog altijd 1-1-2 bellen. Met 0900-8844 komt u altijd automatisch bij het politie in de buurt in con- dichtstbijzijnde 'loket' van de politie terecht. Een landelijk nummer, met betere service Met de invoering van 0900-8844 zijn de oude toegangsnummers van de politiebureaus opgeheven. U hoeft alleen nog 0900- 8844 te onthouden. De politie is beter en dus voor al ook makkelijker bereik baar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. LIT I Ej| Hoe ging dat vroeger? Vroeger had meneer Van Gelder het nummer van het (regio)bureau in de buurt moeten opzoeken of onthouden. Een nummer dat bovendien niet altijd 24 uur per dag bereikbaar was. Nu hoeft hij alleen 0900-8844 (30 ct/0,13 per minuut) te draaien en wordt hij doorverbonden >4-—- ,s cJSe? (0H3) INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES OVERZICHT BURGERLIJKE STAND 03-01-2002 t/m 10-01-2002 Gehuwd: geen. Burgemeester en wethouders van Goes niet spoedeisende situaties 0900 1 J 1 J EVENEMENTEN IN GOES Landelijk pplitienummer voor stelt in totaal 22 miljoen euro be schikbaar voor de uitvoering van de plannen, de ondernemers gaan hier in door middel van baatbelasting een substantieel bedrag aan bijdra gen. De gemeente legt hier proefstro ken van drie verschillende soorten bestratingsmateriaal aan, waarover passanten hun mening kunnen ge ven. Begin februari is hierover meer te lezen in een Samenspel special en op een aparte website over het project. De afdeling Huursubsidie is op woensdag 23 januari, woensdag 30 Vanaf deze week verschijnt er een nieuwe rubriek in Info Goes. Het is de rubriek "Lief en Leed”. In deze rubriek wordt informatie gegegven van de burgerlijke stand. De geboorten, de huwelijken en Geboren: 05-01-2002 Nierop, Emily; 05-01-2002 Simons,Julia Irene; 06-01-2002 Proost, Elizabeth Janna; 08-01-2002 Mol, Mellissa; 09-01-2002 Oggel, Lieke Fleur; 10-01-2002 Hendriks, DaanAntonius Jacobus Gerardus. Overleden: 04-01 -2002 Marijs, Catharina; 03-01-2002 de Rave.johan Leendert; 05-01 -2002 Lam, Gerritje; 06-01-2002 Sinke,Janna; 07-01-2002 de Schepper, Josephus Franciscus; 08-01-2002 Snoep,Willem Marinus; 08-01-2001 van de Vrede, Huibregt Marinus; 09-01 -2002 Fierloos, Maria. januari en woensdag 6 februari ge sloten. de overlijdens worden vanaf nu ie dere week geplaatst. Tevoren wordt aan degenen die aangifte doen ge vraagd of zij akkoord gaan met pu blicatie. Dit in verband met de Wet op de Privacy een die belangstelling heeft is wel kom. Deze bijeenkomst wordt geleid door mevrouw, mr. E.M. Schoof, hoofd van de afdeling Stadsbeheer. Periode 16 t/m 23 januari 2002 16 januari Openbare Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur Voorleesuurtje, aandacht voor het thema trouwen” Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. 17 januari Podium't Beest 20.30 uur Theatervoorstelling: Theatre Espace met Twilight 23 januari Openbare Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur Voorleesuurtje. aandacht voor het thema "trouwen". Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. 17 januari Grote Markt Goes 8.00-16.00 uur Winterkoopjesmarkt 17 en 19 januari Podium 't Beest 20.30 uur Filmvoorstelling: Nynke 18 januari Podium 't Beest 20.30 uur Konsert: Solex Coprarck 23 januari Sportpunt Zeeland (vanuit kantine) 09.30 uur Senioren wandelmorgen Inlichtingen: 220695 Verbruik vorige week Aanpassing gemeentelijk bijzondere bijstandsbeleid en overige inko mensondersteunende regelingen De gemeenteraad van Goes heeft in zijn vergadering van 20 december 2001 be sloten tot aanpassing van zowel het gemeentelijk bijzondere bijstandsbeleid als dat van de overige inkomensondersteunende regelingen. Een aantal van deze wijzigingen is: - wijziging van een aantal draagkrachtpercentages ten aanzien van bijzondere bij- standsverstrekking; - de bestaande minimaregelingen vallen voortaan onder het gemeentelijk inko- mensondersteuningsbeleid; - voor de categoriale vergoeding voor duurzame gebruiksgoederen gaat een be perkte vermogenstoets gelden en tevens wordt aan het voorzieningenpakket toegevoegd een koel-vriescombinatie, een vrieskast(-kist) en een magnetron; - aan het voorzieningenpakket van het declaratiefonds wordt de kerktelefoon toegevoegd terwijl de vergoeding voor schoolgaande kinderen daar uit wordt gehaald en voortaan als aparte regeling zal gelden: - aan alle minima wordt structureel ieder jaar een eindejaarsuitkering verstrekt. Informatie over het nieuwe beleid ligt ter inzage. Gehandicaptenparekeerplaats Burgemeester en wethouders maken bekend een gehandicaptenparkeerplaats te hebben aangewezen aan de Agnietenhof te Goes. 08-01 Oranjeplaatweg 4A 10-01 Scheldestraat 108 10-01 Spoorstraat 12 het plaatsen van een bouwkeet het wijzigen van de winkelpui Bureau Voorlichting Tel.: (0113) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl Zeeland Jaarverbruik Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een kapver- gunning heeft verleend voor de volgende gemeentelijke bomen: - Lorentzstraat te Goes: 2 populieren Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning 15 januari kun nen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 21 18,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt’u contact opnemen met de heerT Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. .Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 8 januari in meerderheid een positief besluit genomen over het Projectplan Bin nenstad Goes. het bouwen van een woning het verbouwen van de woning het bouwen van garage en carport het bouwen van 2 woningen onder I kap het bouwen van 2 woningen onder I kap OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlich ting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Naast het projectplan is er gewerkt aan een kwaliteitshandboek. Het handboek moet een naslagwerk worden voor alle (ver)bouwplan- nen aan winkels, woningen etc. die het straatbeeld beïtivloeden en te vens voor alle herinrichtingswerk- zaamheden van de straten en plei nen in de binnenstad. Het college Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bou wen en Wonen, bureau Bouwen. 03-01 Deltaweg 0 07-01 SintAdriaanstraat 9 07-01 ‘s-Gravenpolderseweg 49 het bouwen van een berging het uitbreiden van de produktieruimte het plaatsen van kap op garage het veranderen van kap en plaatsen overkapping 22 januari Podium 't Beest 20.30 uur Filmvoorstelling: Pierrot Ie Fou Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouw voornemen in de periode van 7-01 t/m 14-01-2002. TER INZAGE Alle stukken liggen ter inzage bij Bureau Voorlichting. Alleen de stukken die te maken hebben met Milieu liggen op de afdeling Milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur (niet op vrijdagmiddag). Op verzoek worden deze stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage gelegd op de afdeling voorlichting. Verbruik vanaf 29/10 Het projectplan dient als leidraad voor de uitvoering van de binnen- stadsprojecten de komende jaren. Het plan moet leiden tot een kwali teitsverbetering van de binnenstad: de historische vestenstructuur wordt teruggebracht, de auto ver dwijnt uit het winkelgebied en wordt in parkeergarages aan de Oostwal en het Bleekveld onderge bracht en de belangrijkste winkel straten en pleinen worden heringe richt. Zitting centraal stembureau De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Goes maakt bekend; - dat het centraal stembureau op donderdag, 24 januari 2002 a.s. om 10.00 uur de nummering van de kandidatenlijsten en de geldigheid van de lijstencombina ties vaststelt; - dat het hoofdstembureau op vrijdag 25 januari 2002 a.s. te 16.00 uur in de ka mer van de burgemeester een openbare zitting houdt, om te beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de handhaving van de kandidaten en de aanduiding van de politieke groeperingen. Op donderdag 31 januari a.s. om 20.30 uur is er in het dorpshuis “Amicitia” in Kloetinge een bij eenkomst over het onderhoud van het Hoge Pad in Kloetinge. leder- i S l Het gemeentebestuur nodigt de in woners van Goes en andere be trokkenen van harte uit om hun mening over dit plan te geven. In fe bruari organiseert de gemeente een binnenstadsdebat waar de uit gewerkte plannen worden gepre senteerd en discussie over de ver schillende projecten kan plaatsvin den. In deze periode is er ook een expositie van de projecten in een winkelpand in de LangeVorststraat. 20 en 23 januari Podium 't Beest 14.00 uur Kinderfilm: De beste zomer. Voor kinderen vanaf 8 jaar. GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen buiten kantooru ren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113-249709) 08-01 Noordoordplaat I 09-01 Krukweg 37 I I -01 Wolfertsplein 2 11-01 Bereklauwerf 8 en 9 I I -01 Bereklauwerf 10 en II 8844

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 23