ÈScholeninfo Buys Ballot loodst kinderen I Beroepsonderwijs Zeeland start doorlopende leerweg MBO en HBO I n het kader van de verdere verbetering van de aansluiting tussen het middel- Groene opleidingen steeds meer in trek door de eerste moeilijke tijd Ex-leerling ROC in de prijzen Ir f F w pagina 13 Cursusonderwijs MBO woensdag 16 januari 2002 1. Schooltype 3. De schoolorganisatie Hoe wordt de basisvorming ge geven? Welke vakken geeft de school naast de wettelijk ver plichte vakken? Wat wil de school bereiken bij de leerlin gen? Welke mogelijkheden kent de school voor extra (eindexa- men)vakken? Hoe groot zijn de groepen/klassen? 4. De leerlingen in het eerste jaar 5. De vorderingen en re sultaten 6. De begeleiding van leerlingen 7. Extra activiteiten voor de leerlingen 8. Wat er gebeurt voor, tijdens en na de lessen Hoe zitten de lesroosters in el kaar? Hoe vroeg en tot hoe laat is er toezicht of opvang? 9. Het contact met de ouders 10. Het schoolklimaat 2. De schoolomgeving Is er één schoolgebouw of zijn meerdere gebouwen? In wat voor omgeving liggen de lokalen en velden? Is de school schoon? Is het een ‘veilige’ school? Mentoruren VMBO rxe keuze van een school wordt vaak door toeval- Mligheden bepaald. Soms wordt er voor een be paalde school gekozen, omdat de vriendjes en vriendinnetjes er ook naartoe gaan. Of omdat de school toevallig dicht in de buurt is of omdat men er goede verhalen over gehoord heeft. I baar en hoger beroepsonderwijs wordt in Zeeland er september 2002 gestart met twee doorlopende leerwegen MBO/HBO. Het betreft een initiatief van ROC Westerschelde, ROC Zeeland en Hogeschool Zeeland. Vooralsnog gaat het om twee trajecten te weten: MBO-Administratie/HBO-Bedrijfseconomie en MBO- Werktuigbouw/HBO-Werktuigbouwkunde. Introductieprogramma AXpeens ben je een brugklaspieper en zit je op Meen nieuwe school en moet je je weg weten te vinden. De overgang van groep acht naar het voorgezet onderwijs is een grote stap in een kinderleven. Sommigen hebben er totaal geen moeite mee en vinden alles wat op hen afkomt spannend. Faalangst reductie training in zowel het VMBO als in het MBO van het Groen I College Goes zit nog steeds groei! Niet alleen ko men er steeds meer nieuwe studierichtingen bij, ook het aantal leerlingen blijft groeien. Het is een teken dat de manier van onderwijzen en begeleiden door ouders en leerlingen wordt gewaardeerd. Het succes van de school danken we aan het feit dat het Groen College Goes de enige school is in Zeeland, die “Groene” opleidingen verzorgt en omdat er hard ge werkt wordt aan leerlingenbegeleiding en -zorg. Ook speelt de ligging van de school (vlakbij NS- en Con- nexxion stations) een belangrijke rol. Schoolkeuze: meer dan toeval alleen er Bron: min. OcenW. In klas i en 2 wordt wekelijks naast de I Het Groen College Goes heeft in 4 jaar tijd haar leerlingenbestand zien verdub belen. Drie jaar geleden werd een gloed nieuwe vleugel geopend om het groei end aantal leerlingen wat meer ruimte te geven. In totaal krijgen op het Groen College Goes (naast het uitgebreide cur susaanbod) ongeveer 1100 leerlingen op VMBO en MBO samen hun onderwijs. Er wordt getracht om lesuitval zoveel als mogelijk is te beperken. Wie lessen mist of het wat betreft prestaties laat afwe ten, wordt door docenten en mentoren waar nodig bijgestuurd. De oud-Kortgenenaar Floor Meijer heeft vorige week tijdens de vak beurs Horecava een unieke pres tatie neergezet. Floor Meijer is Chef de Partie van het Crown Pla za Hotel in Den Haag. Meijer volg de een opleiding aan het ROC Zeeland College in Middelburg en werkte in deze tijd bij Steakhouse De Lachende Koe in Goes. Hij won een zilveren Noorse Zalmmes (tweede prijs), een zilveren vlees- vork (tweede prijs) en een zilve ren aardappeltrofee (eerste prijs). De succesvolle loopbaan van Fl oor Meijer begon op het ROC Zee land College in Middelburg. Foto Crown Plaza vijftien vakken van de basisvorming een aantal lessen besteed aan Praktische Sector Oriëntatie. Tijdens deze uren ma ken leerlingen kennis met “de groene vakken”. Vanaf klas 3 worden deze uit gediept. Ook tijdens de theorielessen wordt zeer regelmatig aandacht besteed aan “het groen”. In klas 4 lopen leerlin gen één dag per week stage, om de praktijk van het bedrijfsleven te leren kennen. Stages worden gedaan bij bijv, plantsoenendiensten, akkerbouw-, vee- of fruitteeltbedrijven, dierenasiels, tuin centra, bloemenwinkels enz. In de regio zijn vele bedrijven bereid leerlingen te begeleiden. Het MBO kent zeven studierichtingen in dag- en deeltijd, namelijk: plantenteelt (akkerbouw, fruitteelt en glastuinbouw), veehouderij, paardenhouderij, bloemen- en tuincentrumbranche, dierverzorging, inrichting en beheer Groene Ruimte en TMR (technisch medewerker op een re- creatiebedrijf). Bijna alle leerlingen kiezen na het VMBO een Middelbare opleiding. Velen stro men door naar een “groene” opleiding binnen het Groen College Goes. Een aantal leerlingen kiest voor een andere sector, bijv, “zorg en welzijn”, “techniek” of “economie”. Het VMBO op het Groen College Goes kent 3 leerwegen, n.l. de basisberoeps gerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg. Afhankelijk van de afgelegde leerweg kan een leerling wor den toegelaten van een 2-jarige tot een 4-jarige MBO-opleiding. Een steeds belangrijkere rol in het oplei dingenpakket van het MBO spelen de in ternationale uitwisselingen en stages met scholen in het buitenland. Deze ac tiviteiten zijn een rechtstreeks gevolg van de samenwerking tussen een aantal partnerscholen in Zweden, België, Duits land, Frankrijken Engeland, waarbij elke school eigen leerlingen uitzendt en leer lingen van de partnerschool ontvangt. Ook worden sinds enige jaren contacten onderhouden met scholen en bedrijven in Litouwen. Projectonderwijs in maatschappelijke context. In de laatste jaren van hun studie maken de leerlingen deel uit van een eigen be drijf, waarbij gewerkt wordt met op drachten die door externen zijn vers trekt: planning, kostenberekeningen, fi nanciële controle, personeelszaken, ma nagement, communicatie, rapporten sa menstellen, vergaderen en presenteren zijn in dit verband sleutelbegrippen!! Leerlingen met een geestelijke of licha melijke beperking hoeven op het Groen College niet langs de zijlijn te staan. De school participeert in een landelijk pro ject “Groen Licht”, waarbij na een inta keprocedure ook gehandicapten kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Het Groen College Goes aan het Stationspark heeft voor iedereen die van de natuur houdt en graag met planten en dieren omgaat een breed pakket aan opleidingen. De school heeft alles onder een dak in een modern, nieuw gebouw, dat is afgestemd op het veelzijdig onderwijs. Deelnemers die zich voor deze trajecten aanmelden, wor den na een uitvoerige intake vooraf (bij Administratie) of tijdens het eerste leerjaar (bij Werktuigbouwkunde) gead viseerd om dit traject al dan niet te gaan volgen. De leer ling beslist overigens zelf - ongeacht het advies - of hij of zij kiest voor het traject. Voor de doorlopende leerweg MBO-Administratie/HBO-Bedrijfseconomie zijn voor de toelating bovendien vakken als Nederlands, Engels, Econo mie, Handel/Wiskunde een voorwaarde. Voor de doorlo pende leerweg MBO-HBO Werktuigbouwkunde zijn dat de vakken Wis- en Natuurkunde. en door de gezamenlijke invulling van de stage. De opleiding is bedoeld voor: MAVO gediplomeerden C/D, Gediplomeerden uit de toekomstig theoretische en ge mengde leerweg van het VMBO, HAVO gediplomeerden, HAVO-3 leerlingen met een toegangsbewijs naar HAVO-4, Ongediplomeerde HAVO-instromers uit HAVO-4 of HAVO-5, Uitvallers uit HBO-opleidingen met een HAVO-diploma die alsnog een MBO-diploma willen verwerven en/ofeen HBO-herstart willen maken. Het cursusonderwijs binnen het Groen College Goes is een afdeling die ernaar streeft om de scholingsvraag die bij be drijven, overheidsinstellingen en cursis ten leeft te vertalen naar concrete cur sussen. Hierin onderscheiden we ver schillende scholingstrajecten te weten: Bedrijfsopleidingen die op de wensen van de klant worden afgestemd. Open inschrijvingscursussen die bij voldoende deelname starten (indivi duele inschrijving) Individuele scholingstrajecten die in overleg met cursisten worden opge steld. Gesubsidieerde cursussen die via de standsorganisaties worden uitgezet (“kaderbriefcursussen” en de cursus sen vrouw en bedrijf) Het afgelopen jaar telde het Cursorisch Onderwijs ruim 2500 cursisten die een opleiding gevolgd hebben. Ook voor het komend jaar hebben we een breed scala aan cursussen. In onderstaand overzicht treft u de cursussen aan die voor ko mend jaar gepland staan (mits voldoen de inschrijvingen). Verlengen Licentie 1 akkerbouw Licentie 1 groenvoorziening Licentie 1 fruitteelt Licentie 2 Licentie 3 Bloem en groen Ned bloemwerk DFA1 Workshop bruidswerk Licentie 1 akkerbouw Licentie 1 groenvoorziening Inzetten gewasbescherming Uitvoeren gewasbescherming Distribueren gewasbescherming Mollen en woelratten Mollen en woelratten examen Paard Voedingen huisvesting Exterieurleer EHBO bij paarden Kaderbrief cursussen V B Office V B Internet V B Computerboekhouden Verkoop boerderij producten Water Biologische akkerbouw Voedsel veiligheid Plantenkennis hoveniers Veilig werken langs de weg Gebruik bosmaaiers Gebruik kettingzagen Gebruik bosmaaiers en kettingzagen Bouwkundige elementen in het groen Snoeien van laanbomen Klimcursus Glastuinbouw Oriëntatie glastuinbouw BBSW glastuinbouw Dit kan een wat smalle basis zijn, om een dergelijke belang rijke keuze op te funderen. De keuze voor een bepaalde school kan namelijk sterk bepalend zijn voor de toekomst van een kind. Door gericht vragen te stellen kan men als ouder snel meer te weten komen over de kwaliteit van een opleiding. Hieronder staat een rijtje vragen die een richtlijn geven bij de beoorde ling van wat een school kan bie den. De vragen zijn per onderwerp bij elkaar gezet. Telkens is ruimte vrijgelaten voor uw eigen vragen of aantekeningen. U kunt de lijst gebruiken om na te denken en te praten over de meest geschik te school voor uw kind. Als u vóór het gebruik enkele kopiet jes maakt van de lijst, kunt u de lijst steeds opnieuw gebruiken. Dan krijgt u een goed zicht op uw persoonlijke jndrukken van de verschillende scholen. Welke school zoekt u voor uw kind? Vbo, mavo, havo, vwo? Om welke vbo-afdeling gaat het? Een openbare school of een bij zondere school? Een kleine of grote school, scholengemeen schap of categoriale school? Welke kwaliteit biedt de school in vergelijking met andere scho len? Om welke school gaat het hier? Naam van de school: Hoe wordt er lesgegeven? Is er onderwijs in de eigen taal en cultuur? Hoe gaat de school om met culturele verschillen (bij voorbeeld met religieuze feest dagen)? Hoe worden de leerlingen in het eerste jaar begeleid? Hoe worden de groepen samen gesteld? Kent de school een brugperiode en hoe lang duurt die, één of twee jaar? Is er op de school aandacht voor de overstap van de basis school naar de nieuwe school? Hoe worden de leerlingen ge wend aan het nieuwe onderwijs? Krijgen de leerlingen vaak repe tities en toetsen? Worden er cij fers gegeven of omschrijvingen? Hoe moet ik die cijfers of om schrijvingen lezen? Heeft de school een eigen leerlingvolg systeem? Hoe werkt zo’n leerlingvolgsys teem? Hoe vaak krijgen de leer lingen een rapport? Kunnen leerlingen blijven zitten? Maakt de school vooraf de regels bekend die ze hanteert bij over gaan of zittenblijven? Wanneer krijgt de leerling een advies voor de verdere studierichting? Is er extra begeleiding voor ach terblijvers? Zijn er extra moge lijkheden voor zeer goede leer lingen? Is er huiswerkbegeleiding en hoe gaat dat in zijn werk? Zijn er klassenleraren en wat doen die? Zijn er vaak excursies, works hops en werkweken? Waar gaan de leerlingen met uitstapjes naar toe? Wat zijn de kosten daarvan? Wie betaalt die excursies, werkwe ken en uitstapjes? Zijn er bijzondere feesten en hoe vaak is dat? Wat doet de school extra aan sport, culturele en an dere activiteiten? Is er een leer- lingenraad? Hoe staat het met die leerlingenraad? Is er een schoolkrant? Hoe is de begeleiding van de Naar welke schoolsoorten gaan de meeste leerlingen vanuit deze school? Wat zijn de examenre sultaten van de school? Wat wordt er gedaan tegen pes ten op school? Hoe zit het met het spijbelen? Wat doet de school als een leerling niet op school is gekomen? Hoe staat het met het vandalisme en crimi neel gedrag op school? Is er een vertrouwensman of - vrouw? Is er een klachtenrege ling of klachtencommissie? Zijn de leerkrachten vaak ziek? Is er leerlingopvang bij lesuit val? Wat wordt er op school ge daan aan de geloofs- of levens overtuiging? leerlingen geregeld bij lesuitval of tussenuren? Hoe is het overblijven geregeld? Hoe is de school verzekerd te gen schade die door de kinderen wordt veroorzaakt? Gebruikt de school hulp van ou ders? Is er een actieve ouder raad en wat doet die? Wie zitten er in de medezeggen schapsraad en wat doet die? Hoe vaak zijn er activiteiten voor ouders en wat houden die in? Hoe onderhoudt de school het contact met de ouders over de leerling? Hoe worden ouders over proble men geraadpleegd? Wanneer neemt de school contact op? Wordt er rekening gehouden met ouders van niet-Nederland- se komaf en hoe dan? Wat zijn de schoolregels, is er een schoolreglement? Hoe gaat de school om met straffen en be lonen? Houdt de school reke ning met andere culturele ge bruiken (bijv, religieuze.feestda gen)? Is er een (bewaakte) fietsenstal ling? Er wordt dan nog wel eens een traantje weggepinkt en dat begrijpen we. Aan de kennismaking wordt veel tijd besteed. Zo hebben we de mentoruren, waarin de stu- die-uren vallen, de mentor- gesprekken en de huisbezoe ken. Dat laatste doe ik bij alle leerlingen. Voor het verkrij gen van een totaalindruk van het kind een belangrijk on derdeel, waardoor ik proble- Op het VMBO worden vele groene vak ken aangeboden, zoals dierverzorging, veehouderij, bloemschikken, groenvoor ziening, plantenteelt, levensmiddelen technologie en agrarische techniek. Het VMBO kenmerkt zich door een prettige sfeer, respect voor elkaar, persoonlijke begeleiding, leerwegondersteuning, af wisseling en “leren door doen”. Algemeen VCA -1 Praktijkopleiders cursus BHV BHV herhalen Soms wordt er voor een school gekozen omdat vrienden en vriendinnen er ook naar toe gaan. Binnen deze twee trajecten wordt de totale studieduur voor MBO en HBO bij het traject Administratie/Bedrijfseco nomie van 7 naar 6 jaar teruggebracht en bij het andere traject van 8 naar 6,5 jaar. De verkorting van de studieduur is mogelijk doordat de afzonderlijk MBO- en H BO-opleidin- gen op alle relevante aspecten met elkaar zijn vergeleken waarbij de geconstateerde overlap eruit is gehaald. Dit be tekent dat gelijksoortige vakken in elkaar zijn geschoven en stageperioden (Beroepspraktijkvorming) worden ge combineerd. Binnen de MHBO-trajecten is dus geen spra ke van een MBO-opleiding plus een (verkorte) HBO-oplei- ding maar van een geïntegreerde MHBO-opleiding waarbij zowel het MBO- als het HBO-diploma wordt behaald De studenten die voor een dergelijke doorlopende leerweg kiezen, starten tijdens het begindeel van de studie voorna melijk met MBO-eenheden en naarmate de studie vordert neemt het aantal HBO-eenheden verder toe. De student kan daarbij zowel met reguliere MBO lesstof bezig zijn, als extra MBO- en HBO-onderdelen volgen. Dat kan zowel bin nen het ROC als op de HZ zijn. Ook kan dat door het actief meedoen met de projectweken (bij Werktuigbouwkunde) Eigenlijk staat het hele schooljaar in groep acht in het teken van de overgang naar het voortgezet onder wijs. Een grote stap die vroe ger nog al eens onderschat werd, zowel door de leerlin gen zelf als door de school. Tegenwoordig wordt middels een uitgebreid introductie programma de pijn voor zo ver aanwezig, wat verzacht. Het programma houdt reke ning met vrijwel alle aspec ten die om de hoek komen kijken bij dit proces. „Dat be gint al in groep acht", aldus Kreeft. „Dan komen de kinde ren kennismaken bij ons. Het schooljaar begint met een kennismakingsprogramma, waarin ze wegwijs wordt ge maakt in het schoolgebouw zelf, ze krijgen praktische aanwijzingen, maar er is ook aandacht voor spelletjes en ontspanningsactiviteiten om de groepsband te verstevi- rr gsn Een belangrijke schakel in dit proces is de mentor. Iedere Andere kinderen weten hun draai niet te vinden. De scho len zelf doen hun best om de kinderen in deze periode zo goed mogelijk te begeleiden. Op het Buys Ballot College in Goes is een uitgebreid bege leidingsprogramma dat de kinderen door die eerste tijd heen loodst. „En de meeste kinderen redden het uitste kend met onze begeleiding", aldus Bert Kreeft, afdelingsdi- recteur van deze school. klas heeft een docent die hen de eerste twee jaar begeleidt. Hij of zij zorgt voor contacten tussen de leerlingen en de school, maar signaleertook problemen en zoekt actief naar een oplossing. Marian Dronkers, docente Neder lands heeft klas 1J onder haar hoede, een Havo/VWO brugklas met 28 leerlingen. Zelf vindt ze het mentor schap een van de leukste functies binnen het onder wijs. „In twee jaar zie je on zekere brugsmurfjes veran deren in zelfverzekerde scho lieren. Het is leuk als je weet dat je daar een bijdrage aan hebt geleverd", vertelt ze. „Als mentor bemoei ik me actief met de leerlingen en ik houd ze zeker de eerste paar weken extra in de gaten. Dat zijn gewoon zware weken voor alle kinderen. Ze wor den overladen met een wir war aan indrukken, ze moe ten een eind fietsen, hebben veel verschillende docenten en moeten hun plek in de klas weten te vinden. Mochten kinderen het na lan gere tijd nog niet redden, dan blijft dat zelden onopge merkt, verzekert Marian Dronkers. „Lichaamstaal of slechte cijfers zeggen vaak genoeg. Zo'n kind laat ik niet aanmodderen, daar ga ik mee in gesprek en we zoeken naar een oplossing voor de situatie. Dat kan zowel in so ciaal opzicht, door extra ge sprekken of trainingen (zoals de faalangst reductie trai ning) of door bijles voor be paalde vakken of zelfs door extra begeleiding. Maar nog maals onzekerheid in de eerst periode is heel gebrui kelijk." Dat die eerste tijd niet zo ge makkelijk was heeft Michelle Verhage uit Kapelle ook erva ren. „Ik wist niet echt wat ik kon verwachten toen ik naar de brugklas ging. Het was in het begin zwaar, heel veel vakken en veel verschillende leraren. Het was een moeilij ke tijd en voor vakken als wiskunde en biologie haalde ik ook niet zo'n goede pun ten. Mevrouw Dronkers, mijn mentor vertelde me dat het normaal was en dat meer kinderen onzeker waren de eerste tijd. De mentorge- sprekken vond ik fijn, ik schaamde me niet en na een tijdje zag ik het ook wel weer zitten." Maar dat het niet altijd zo hoeft te zijn, bewijst Christi aan 't Hart. Hij vond de nieu we school een avontuur. „In het begin zag ik er een beetje tegenop, maar toen het een maal zo ver was, werd het steeds leuker. Ik heb nog niet veel gebruik gemaakt van het mentorspreekuur en ik hoop dat het zo blijft." men beter kan inschatten. Ook tijdens de mentorge- sprekken, heb ik de kans om probleemsituaties met de kinderen zelf te bespreken. Positief bevestigen en ze steunen zijn belangrijke ins trumenten tijdens een ge sprek. Ik doe er in ieder geval alles aan om de drempel zo laag mogelijk te houden. Zo mogen ze me ook privé bel len." -ar lil 1 f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13